Ses en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Dat ons uitsien na die voleindig van die wêreld, beteken nie dat ons intussen niks doen nie, maar medewerkers word in diens van die Koning van die Konings. Ons arbeid in diens van die Here sal nie tevergeefs wees nie. Op die manier eer ons die Here vir sy verlossing en word ons bakens van hoop in ons gebrokenheid. As ons nou nog hier hard werk en swaarkry moet ons dit gebruik as ʼn geleentheid om vir die Here te getuig.

Ander tekste

Jesaja 65:17-25
’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde
17Ek gaan ’n nuwe hemel
en ’n nuwe aarde skep;
aan dié wat daar nou is,
sal daar nie meer gedink word nie,
hulle sal nie onthou word nie.
18Wees bly, en jubel sonder ophou
oor wat Ek gaan skep:
Ek gaan ’n Jerusalem skep
wat vol blydskap is,
sy inwoners sal vreugde hê.
19Ek sal jubel oor Jerusalem,
Ek sal bly wees oor my volk.
Daar sal in Jerusalem
nie meer iemand gehoor word
wat huil of om hulp roep nie.
20Daar sal geen kind sterf
wat maar ’n paar dae oud is nie
en geen grysaard wat nie sy jare
uitgeleef het nie.
As iemand op honderdjarige leeftyd
sterf,
sal dit beskou word
asof hy jonk gesterf het;
as hy nie honderd word nie,
sal hy beskou word
as iemand wat vervloek is.
21Dan sal mense huise bou
en self daarin woon,
hulle sal wingerde plant
en self die druiwe eet.
22Hulle sal nie huise bou
waarin ander sal woon nie,
hulle sal nie wingerde plant
waarvan ander die druiwe sal eet nie.
My volk sal so oud word
soos ’n boom.
Dié wat Ek uitverkies het,
sal self die vrug van hulle handewerk
geniet.
23Hulle sal hulle nie
tevergeefs vermoei nie,
hulle sal nie kinders hê
vir wie daar rampe wag nie,
want hulle sal ’n volk wees
wat deur die Here geseën word,
hulle en hulle afstammelinge.
24Voor hulle nog roep,
sal Ek antwoord,
terwyl hulle nog praat,
sal Ek hulle gebed verhoor.
25Die wolf en die lam sal saam wei,
die leeu sal strooi vreet soos ’n bees,
en stof sal die kos van die slang wees.
Op my heilige berg
sal niks verkeerds gedoen word nie,
niks vernietig word nie,
sê die Here.

Jesaja 12
God is my redder
12 Op daardie dag sal jy sê:
“Ek loof U, Here!
U was kwaad vir my,
maar U is nou nie meer kwaad nie
en U het vir my uitkoms gegee.
2God is my redder;
Ek vertrou op Hom,
ek is nie meer bang nie.
Die Here my God is my krag
en my beskerming;
Hy is my redder.”
3Met blydskap sal julle water skep
uit die fonteine van redding.
4Op dié dag sal julle uitroep:
“Loof die Here,
roep sy Naam aan,
maak sy dade onder die volke bekend
en verkondig dat sy Naam groot is.
5Sing tot die eer van die Here,
want Hy het groot dinge gedoen,
maak dit aan die hele wêreld bekend.
6Jubel en juig,
inwoners van Sion,
want groot is die Heilige van Israel
en Hy is by julle!”

Lukas 21:5-19
Die profetiese rede: die tempel sal afgebreek word

(Matt 24:1–2; Mark 13:1–2)
5Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus: 6“Alles wat julle sien—daar sal ’n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word.”

Die profetiese rede: rampe en vervolging
(Matt 24:3–14; Mark 13:3–13)
7Hulle vra Hom toe: “Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind?”

8Hy antwoord: “Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en: ‘Die tyd het aangebreek!’ Moenie agter hulle aanloop nie! 9Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie.”

10Verder sê Hy vir hulle: “Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. 11Daar sal groot aardbewings wees; hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af.

12“Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse; hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. 13Dit sal vir julle ’n geleentheid wees om van My te getuig. 14Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie, 15want Ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur geeneen van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie. 16Julle sal selfs deur julle ouers en broers en familie en vriende verraai word, en hulle sal party van julle doodmaak. 17En julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word, maar 18daar sal selfs nie eens ’n haar van julle kop af val nie. 19Deur julle volharding moet julle julleself red.”

Fokusteks

2 Tessalonisense 3:6-13
Bid vir ons
3 Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. 2Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie.

3Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. 4Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou.

5Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!

Die plig om te werk
6Ons beveel julle, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus: Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie.

7Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeggelê 8of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag geswoeg en gesweet om nie vir een van julle ’n las te wees nie. 9Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle ’n voorbeeld wees wat julle moet volg. 10Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.”

11Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeglê, wat self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei. 12Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien.

13Wat julle betref, broers: Moenie moeg word om goed te doen nie.

14En as iemand nie ons bevele, soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry. 15Moet hom egter nie soos ’n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos ’n broer.

Seën
16Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!
17Nou skryf ek met my eie hand. Groete, Paulus.
So teken ek elke brief. Dit is my handskrif.
18Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees!

Ekstra stof

2 Tessalonisense 3:6-18
Verdien jou eie brood
Paulus moedig die Tessalonisense aan om nie leeg te lê nie, maar hulle eie brood te verdien, soos Spreuke 14:23 ook sê: “Harde werk bring beloning; om net te praat, bring gebrek.” Dit bring natuurlik nie net voordeel vir hulleself nie, maar ook vir die koninkryk. Hierin kan hulle Paulus se voorbeeld volg, wat self vir sy eie brood gewerk het in Tessalonika, al kon hy eintlik sy reg as apostel uitgeoefen het om van hulle voorsiening gebruik te maak.

Sy opdrag aan die gemeente om hulle aan leeglêers te onttrek kan moontlik die eerste vorm van sensuur in die Christelike kerk wees. Dit is ook interessant dat die doel is om die oortreder terug te wen deur hom skaam te maak. Dit moet egter nie in ’n vyandige gesindheid geskied nie, omdat dit die saak van die evangelie sou skaad.

Hy sluit die brief af met ’n bemoediging tot volharding in goed doen, sowel as ’n seënbede, in sy eie handskrif.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 444 “Kom kyk! Kom kyk!”

Votum: (N.a.v. Jesaja 65:18-19, 24-25)
Vonkk 90 “Maranata!” (Sonder aankondiging)

Seëngroet

Lofsang: Lied 589 “Verheerlik aan Gods regterhand”

Wet: Lukas 21:5-19

Toewyding
Lied 543 “Here Jesus, ek is klein” of
VONKK 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor” (Psalm 37) of
Flam 35 “Jesus Kom Weer”

Genadeverkondiging: Jesaja 12

Geloofsbelydenis
Lied 601 “Dié wat die Here wil dien” of
Flam 330 “Ewig” (U is)

HOOR

Gebed

Skriflesing: 2 Tessalonisense 3:6-13

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Voorbidding
Dankoffer

Slotlied:
Lied 527 “Die werk behoort aan U, ons Heer” of
VONKK 158 “Ons Wy Onsself Aan Christus Toe” of
Flam 327 “Jesus, Rots”

Seën: (n.a.v. 2 Tess 3:13, 16, 18)

Respons: Vonkk 90 “Maranata!”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 444 “Kom kyk! Kom kyk!”

Votum: (N.a.v. Jesaja 65:18-19, 24-25)
Liturg: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep, sê die Here: Ek gaan ’n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem, Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie.
Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor.
Die wolf en die lam sal saam wei, die leeu sal strooi vreet soos ’n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here.

Gemeente: Maranata! Kom, Here Jesus!
Vonkk 90 Maranata! (Sonder aankondiging)
Nav I Korintiërs 16:22b Teks: Jannie Hougaard 2004 © Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 ©
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Hoop en Voleinding

Maranata! Maranata! Maranata! Kom, Heer, kom weer!
(Alternatiewe teks) Kom, Heer Jesus! Kom, Heer Jesus! Kom, Heer Jesus! Kom, Heer, kom weer!

Seëngroet
Liturg: Genade en vrede vir julle van God, wat
Gekom het
Weer kom
En elke dag in jou lewe kom.
Gemeente: Amen

Lofsang
Lied 589 “Verheerlik aan Gods regterhand”

Wet: Lukas 21:5-19

Toewyding
Lied 543 “Here Jesus, ek is klein” of
VONKK 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor” (Psalm 37) of
Flam 35 “Jesus Kom Weer”

Genadeverkondiging: Jesaja 12

Geloofsbelydenis
Lied 601 “Dié wat die Here wil dien” of
Flam 330 “Ewig” (U is)

Liedere

F330. “Ewig (U is)”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue / Toekomsverwagting) Teks en musiek: Retief Burger
Kopiereg: © 2006 Urial Publishing (Opgeneem op Luidkeels Hersien)

Ewig, U is ewig,
ver bo ons verstand hou U als in u hand.
U is waardig, U is waardig,
al wat ons kan doen, is om u Naam te roem.
U is, U is.
Ewig sal U regeer en niks ooit sal U kan keer
U’s die stewige Rots, onwankelbaar.
En eendag sal U weer kom as ons Koning en Bruidegom.
U’s ons enigste hoop wat vas bly staan.
Ewig Heer, U is. U is. U is.
Onwankelbaar, onmeetbaar, so wonderbaar,
U is.

F35. “Jesus Kom Weer”
(RUBRIEK: Flammikidz – Wederkoms / Hoop en Voleinding)
Teks en musiek: Hanneke Engelbrecht © 2005 MAR Gospel Music Publishers

1. Jesus is ons Koning, Heer,
en ons weet Hy sal t’rugkeer.
Soos hul Hom sien opvaar het,
sal Hy kom om ons te red.

Refrein:
Ja, Jesus kom weer!
Ja, Jesus kom weer!
Ek en jy behoort aan Hom.
Ons glo dat Hy weer sal kom.

2. Jesus is ons Koning, Heer.
Ek en jy behoort aan Hom.
Soos hul Hom sien opvaar het,
glo ons dat Hy weer sal kom.

Refrein:

VONKK 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor (Psalm 37)”
Psalm 37 Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo) Musiek: JACUS – Jacus Krige 2009
Kantoryverwerking (keervers): Albert Troskie 2010 (Pro Deo) en Gerrit Jordaan 2010
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Geloof en Vertroue

Keervers
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Voorleser:
Vertrou op die Here en / doen wat goed is, dan / woon en werk jy / in ware vrede./ Wees / bly in die Here, Hy / gee jou sy gawes. / Jou / diepste wense sal / Hy vervul.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Wees stil in die Here; wag / rustig op Hom, want / dié wat Hom dien, sal / alles besit. /
Bly af-/-hanklik van God, ver-/-trou net op Hom – / dan sal jy sy vrede en / voorspoed ervaar.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
As jy / min besit en die / Here dien, is jy / ryker as skelms met / sakke vol geld. Die / Here versorg; Hy be-/-skerm sy kinders; Hy / gee hul ‘n land waar hul / altyd kan woon.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Die / Here beplan die / koers van sy kinders en / Hy sal ook sorg dat dit / goed gaan met hul.
Ja, / selfs as hul struikel, sal sy / hand hul vashou, dan / sal hul nie val of bly / lê in hul nood.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Ek het / nog nie gesien dat / dié wat God dien
op / straathoeke staan om te / bedel vir kos,
want die / Here red dié wat / Hom / soek in hul swaarkry – / Hy help almal wat / by Hom / skuil.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou

VONKK 158 “Ons Wy Onsself Aan Christus Toe”
Teks: Jacques Louw 2011 © Melodie: ELLACOMBE – Wurtemberg 1784; Mainz 1833 Orrelbegeleiding: Tradisioneel
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin BybelMedia) © Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Liefde, Dankbaarheid en Diens / Barmhartigheid en Getuienis

1. Ons wy onsself aan Christus toe,
aan Hom, ons Redder, Heer.
Laat Hy ons lof en eer ontvang,
die Koning wat regeer.
Hy het ons met sy bloed gekoop
en maak van ons sy kerk.
Ons wil Hom met ons gawes dien,
met blydskap vir Hom werk.

2. Sy liefde, so oneindig groot,
laat ons eerbiedig juig.
Dit dring ons na die wêreld toe,
waar ons sal moet getuig.
Laat ons, gehoorsaam aan sy Woord,
ook dáár betrokke raak,
met omgee en deur diensbaarheid,
sy liefde sigbaar maak.

3. Kom open U ons oë, Heer,
vir ander in hul nood.
Maak ons, soos U, barmhartig, Heer,
waar mense vra om brood.
Maar laat ons tog dié nood besef,
wat in hul harte leef.
Deur U alleen, die Middelaar,
word sondeskuld vergeef.

F327. “Jesus, Rots”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Hoop en Vertroue) Oorspronklik: Meine Hoffnung Stehet Feste (1680)
Afrikaanse vertaling: Attie van der Colf Kopiereg: © NG Kerk Uitgewers (Liedboek 503) Musiek: Gewysig deur Carli Lessing

1. Jesus, Rots, my hoop vir ewig,
veilig kan ek op U bou.
U is Heer, my anker stewig,
vas kan ek op U vertrou.

2. U, my hoop, my koers op aarde –
U gee aan die lewe sin.
Heer, U gee my lewe waarde;
nuut kan ek met U begin.

Refrein:
Deur u mag, deur u krag
dra U my van dag tot dag.
Aan U Heer, altyd weer
lof, aanbidding, dank en eer
lof, aanbidding dank en eer.

3. U, my hoop, my hede, toekoms,
leer my werk en bid en wag.
U gee op my vrae uitkoms,
Inspireer my elke dag.

Refrein:

Brug:
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin.
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin, kan ek oorwin.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: 2 Tessalonisense 3:6-13

Familie-oomblik

Die fokus van vandag se teks is nie net om ’n goeie werketiek te hê nie nie, maar eerder oor wat dit beteken om saam in gemeenskap met mekaar te leef. Ons word genooi om mekaar in ag te neem – ook in die kerk. Ons sou kon vra of ons ’n gemeenskap is waar ’n paar al die werk doen, of streef ons na ’n balans waar almal hul gawes en tyd gee om saam te werk?

Farmer Duck deur Martin Wadell is ’n storie wat ons help om te sien wat met ’n gemeenskap gebeur waar die werklading nie gedeel word nie. Die boer is baie lui en die arme eend moet al die werk doen. In die proses word die eend fisies en emosioneel uitgeput! Uiteindelik gryp die ander diere in, jaag die lui boer weg en begin almal help om die plaas te versorg. Hierdie storie help ons om te sien hoe ons almal geroep is om te deel in die werk – by die kerk en by die huis.

Jy kan die  boek aflaai hier koop.
Of jy kan hierdie pragtige video van die storie wys of die storie in jou eie woorde oorvertel met prente wat jy van die web kan aflaai
Of laat almal saam werk! Gee vir almal (of minstens vir die kinders!) maskers om saam die storie te vertel. Soek op die web vir voorbeelde van die maskers.

Preekriglyn

Vignesh, ‘n Indiese rekenaarspesialis, besing die voordele van luiheid op sy blog, Things I like to share. Luiheid, sê hy, het ‘n besondere bydrae om te maak:

 • Tyd: Wanneer jy lui is, spandeer jy groot hoeveelhede tyd op ‘n baie gemaklike manier. Jy hoef nie gedurig te beplan hoe om jou tyd om te kry, soos hardwerkende mense moet doen nie. Lui mense mors ook nie tyd nie, want hulle is altyd besig om tyd te verwyl. Flukse mense jaag hulle take af, en voel dan boonop skuldig omdat hulle hul werk meer effektief gedoen wil kry.
 • Uiters lae stresvlakke: Mens kry nie stres wanneer jy lui is nie, want jy is te lui om te stres. Wanneer ander verteer word deur spanning oor alles wat gedoen moet word, is die luies altyd koel, kalm en vol selfvertroue. Hulle ken hul innerlike vermoëns.
 • Goeie burgers: Lui mense maak altyd goeie burgers van die samelewing, want hulle is te lui om ‘n las vir ander te wees. Aangesien hulle selfs te lui is om hulleself te pla, is hulle nooit ‘n steurnis vir ander nie. Terrorisme kan vernietig word met die wapen van luiheid. Hoe meer ons luiheid bevorder, hoe meer bekamp ons terrorisme.
 • Geduld: Lui mense is meesters van die deug van geduld. Hulle jaag nooit nie, en daarom jaag hulle ook nooit aan nie. Hulle het die vermoë om tot op die laaste oomblik te wag, en hulle kan selfs tot lank ná die laaste oomblik wag, indien die omstandighede dit noodsaak. Alles word geskenk aan diegene wat daarop wag.
 • Sesde sintuig: ‘n Lui persoon se sesde sintuig werk altyd oortyd. So iemand is nooit tevrede moet hoe dinge gedoen word nie, en soek altyd na kortpaaie. Die ware intelligente mens is te lui om dinge op die tradisionele, gekompliseerde manier te doen, en vind dan maniere om dit makliker afgehandel te kry. Rekenaars is ontwerp deur mense wat te lui was om somme te maak. Die groot vervoer-sisteme van die wêreld is die produk van mense wat te lui was om te loop. Luiheid is bestanddeel wat die lewe vir almal makliker maak.
Leeglê en teer op ander

Natuurlik trek Vignesh net ons been. Of anders ken hy dalk nie Paulus se tweede brief aan die gemeente in Tessalonika nie.

Die Bybel heg ‘n baie hoë waarde aan werk. Deel van die vreugde en seën van die lewe is om te kan werk. Veral Gereformeerde mense sien werk boonop as deel van die lof- en dankoffers wat ons aan God bring. Alle werk is heilig. Alle werk word vir die Here gedoen.

Leeglê, luiheid en teer op ander word daarom met afkeer beskou. Paulus sê reguit: “Onttrek julle aan elkeen wat leeglê….” (6)

Die opdrag “onttrek julle” lê in die lyn van ‘n militêre bevel. Die leeglêers moet nie gepamperlang of verdra word nie. Gemeenskap met hulle moet verbreek word. Die duidelike motivering vir hierdie harde bevel is om die mense tot hulle sinne te bring en daardeur hulle skandalige gedrag te verander.

“Leeglê” word beter deur die Ou Vertaling (1953) weergegee wat praat van “onordelik wandel”. Dit is ’n militêre beeld wat sê dat elke persoon ’n bepaalde pos in die kerk en samelewing het. Om onordelik te wandel beteken om nie op jou pos te wees nie. Daar kan nie op so ’n persoon gereken word nie, want hy of sy is nie betroubaar nie. Hulle tree onafhanklik, ongekoördineerd en impulsief op. Sulke mense maak dus nie erns met die feit dat hulle deel van ’n groter geheel is en dat hulle ’n bepaalde pos beklee wat ander mense rondom hulle raak nie. Hul “uit posisie wees” laat ’n gat in die groter geheel. Dit het negatiewe gevolge vir ander persone en uiteindelik vir die “onordelike” persoon self.

In sy ekstreme vorm dui “onordelik wandel” op mense wat glad nie werk nie. Vandaar die vertaling “leeglê”. Sommige gelowiges in Tessalonika het inderdaad glad nie gewerk nie, maar skaamteloos ander se brood geëet. Dit was onaanvaarbaar vir Paulus en ’n klad op die totale Christengetuienis in ’n omgewing waar die meerderheid mense nie Christene was nie.

‘n Goeie voorbeeld

Paulus motiveer sy oproep om getrou te werk uit sy eie voorbeeld. “Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg.” Paulus en sy medewerkers het hulle ordelik gedra tydens hulle verblyf in Tessalonika. Hulle het vaste verhoudinge met nuwe gelowiges gesmee en vasgestelde pligte gehad wat hulle ywerig uitgevoer het.

Die rede waarom hulle die gelowiges in Tessalonika aanmoedig om hulle voorbeeld na te volg, word mooi deur twee aanhalings bevestig:

 • When we are loyal, constant, regularly at our post, however humble it be, we render a real service to others and grow in strength of character ourselves. (Denney)
 • One of the primary goals for followers of Christ is to earn the respect of others. We earn respect by working hard, leading a quiet live and minding our own business. (Newton)

Dit was presies wat Paulus van homself en die gelowiges in Tessalonika verwag het. Paulus-hulle het nie net gepraat nie, maar geleef wat hulle gepreek het. Voorbeelde spreek gewoonlik harder as woorde alleen.

Paulus skryf: “Ons het dag en nag geswoeg en gesweet.” Paulus en sy medewerkers het op minstens twee terreine hard gewerk. Hulle het geestelik alles ingesit om die mense in Tessalonika met die evangelie te bedien. Tweedens het hulle met handearbeid in hulle fisieke behoeftes voorsien. Uit Handelinge 18:3 kan ons aflei dat Paulus ook in Tessalonika sy brood verdien het deur tente te maak.

Werk en eet

Paulus skryf in vers 10: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.” Hy bring hier die verhouding tussen werk en die vrug van werk na vore. Mense wat werk, kry betaling daarvoor. Daarmee kan hulle in hulle daaglikse behoeftes voorsien. Mense wat nie wil werk nie, maar steeds wil eet oortree die wet van “werk en eet”.

Soos enige wet wat oortree word, nie geduld kan word nie, net so mag diegene wat nie wil werk nie ook nie eet nie. (Ons kom later hierop terug. Mens moet natuurlik vandag genuanseerd hieroor dink. Hierdie uitspraak is van toepassing op mense wat nie wil werk nie in teenstelling met mense wat nie kan werk nie.)

Wat gebeur met mense wat nie wil werk nie? Een gevaar is dat hulle “hulle net met ander se sake bemoei” (vers 11). Die mens is so geskep dat hy besig moet wees. As hy dus nie met sy eie sake besig is nie, sal hy sy neus in ander persone se sake begin steek. Ledigheid is die duiwel se oorkussing, sê die spreekwoord.

Hierdie bemoeienis met ander se sake is meestal krities en afbrekend. Paulus besef dit terdeë en vandaar sy harde woorde teen leeglêers wat dalk self nie bewus is waarheen hulle niksdoen hulle uiteindelik sal lei nie.

Daar is ‘n positiewe alternatief. Sulke leeglêers moet “hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien” (vers 12). Een van die positiewe gevolge van werk is dat mense in hulle eie lewensbehoeftes kan voorsien. Dit gee menswaardigheid aan die werkende persoon en bied hom ook die geleentheid om ’n positiewe getuienis teenoor nie-gelowiges te hê.

Waarom dié luiheid?

Ons moet die groter prentjie verstaan. Wees versigtig om nie sommer die luiheid in Tessalonika van toepassing te maak op moderne mense wat nie werk nie. Eers moet ons die vraag beantwoord: Waarom was daar in Tessalonika onder die gelowige gemeentelede mense wat lui was en nie wou werk nie?

Die volgende beskouinge oor werk het in die destydse Grieks-Romeinse (Hellenistiese) samelewing geheers:

 • Mense vanuit ‘n Joodse agtergrond wat deur die Hellenistiese denke beïnvloed is, het ‘n onderskeid begin tref tussen die verhewe geestelike werk van die Joodse rabbi, en die laer, minder edel en gewone, sekulêre werk van die gewone Jood. Dit het die waarde van arbeid in die oë van gelowige Jode verlaag.
 • In die Grieks-Romeinse konteks was dit gewoonlik die slawe wat gewerk het terwyl die vryburgers hulle tyd met praat, dink en beplan deurgebring het. Werk was nie vir gewone mense nie, dit was vir arbeiders en slawe.
 • Baie gelowiges het gedink die wederkoms van Jesus os feitlik op hande. Daarom het sommige mense gevoel het dit is ’n mors van tyd of minstens verkeerde gebruik van tyd om met sekulêre werk aan te gaan
 • Party mense was net doodeenvoudig lui.

Waarskynlik was die brandende en geesdriftige wederkomsverwagting in die gemeente van Tessalonika een van die belangrikste redes waarom mense lui en ledig geraak het.

Paulus wil hulle help om Jesus se wederkoms reg te verstaan, en om reg te leef in die lig van die wederkoms. Daarom beklemtoon hy die belangrikheid van werk. Werk is ‘n belangrike deel van Christene se lof aan God en voorsiening vir die behoeftes van elke dag. Werk fokus mens se energie en help jou om te kan leef en te kan dien.

Werk vandag

In moderne kapitalistiese samelewings is werk beslis nie meer iets vir slegs slawe en arbeiders nie. Werk beteken lewe, geld en wins. Baie tyd en geld word spandeer om mense voor te berei om te kan werk en vooruit te gaan.

Baie Westerlinge werk te veel en te lang ure. . Die redes hiervoor is uiteenlopend: sommige positief en ander steeds negatief. Party mense werk te hard uit ambisie om ryk te word of hoë posisies te beklee. Ander is vasgevang in die rat race wat heelwat mense teen wil en dank meesleur. Uitgawes vermeerder. Meer geld is nodig en die antwoord is meer werk. “Werkoholisme” is ’n kenmerk van baie moderne mense, dikwels met negatiewe gevolge. Dit lei dikwels daartoe dat hulle verhouding met God, hulle huweliksmaats, kinders en vriende nadelig beïnvloed word.

Aan die ander kant is daar weer mense wat wil werk, maar nie werk kan kry nie. Dit is ’n hartseer maar algemene gesig dat mense desperaat na werk soek nadat die wêreldwye ekonomiese insinking tot duisende afleggings gelei het. Hierdie mense voel dikwels waardeloos omdat hulle soeke na sinvolle besig wees geen vrugte afwerp nie. Wanneer ’n gedeelte soos 1 Tessalonisense 3:6-13 verkeerd op hulle toegepas word, kan dit onnodige skade berokken. Hulle verhouding met God, naaste familie en vriende word om die teenoorgestelde rede as dié van “werkoholiste” dikwels nadelig geraak.

Onderwys en opleiding

Die Suid-Afrikaanse samelewing raak toenemend in ‘n massiewe krisis vasgevang weens die onderwys- en opleidingsisteem wat mense in die steek laat. Die samelewing vorm nie meer voldoende mense met die nodige gawes, afrigting, opleiding en vorming om betekenisvol te kan werk nie.

Hierdie agterstand sluit mense uit. Hulle kan nie toegang kry tot die werksomgewing nie, want hulle beskik nie oor die nodige vaardighede nie. Hulle kan nie die arbeid-speelveld betree nie.

Wanneer groeiende groepe mense werkloos bly, omdat hulle nie kan werk nie, begin ‘n tydbom tik. Hierdie mense word dan ‘n institusionele las op ander vir hulle lewensonderhoud. Hulle word formeel deel van die kategorie “ontmoedigdes” (“the discouraged”) wat nie meer werk soek nie, omdat hulle al jare gesoek het, maar nie vind nie. Weens groter oorsake in die sisteem kan mense tot leeglêery gedoem word, met dramatiese gevolge vir sosiaal-maatskaplike ondersteuning, misdaad en onstabiliteit in gemeenskappe.

Impak van Christene

Werkskepping, indiensneming, en opleiding het deel van Christene se getuienistaak in Suid-Afrika geword.

Gemeentes kan daarop fokus om so vroeg as moontlik in die lewensiklus van mense impak te maak. Kinders moet behoorlik gevoed word tussen 0-5, skole moet ondersteun word, afgetrede onderwyskundiges kan betrek word. Binne elke gemeenskap moet dinkskrums oor grense heen gehou word om planne te maak. Gemeentes kan gerus plaaslike skoolhoofde en onderwysers nooi om te kom gesels.

‘n Bybelse perspektief op werk

Terug by die Bybel. Dit help ons om werk as veel meer te sien as bloot ‘n manier om ledigheid teen te werk en in lewensonderhoud te voorsien:

 • Werk is ’n geskenk van God waardeur ons Hom kan verheerlik. Hy is immers die Gewer van al ons gawes en talente.
 • Dit is verder ’n geskenk van God waardeur ons vervulde en vervullende lewens kan lei.
 • Werk weerhou ons van ledigheid. Ledigheid word nie verniet die duiwel se oorkussing genoem nie. Werk is ’n praktiese voorkoming van hierdie gevaar.
 • Werk is ook die manier waarop mense geld verdien en hoe hulle dus in hulle eie behoeftes kan voorsien. Daar is ’n stuk menswaardigheid in die vermoë om in behoeftes te kan voorsien.
 • Werk bied aan mense die geleentheid om van diens vir ander te wees. Hulle kan ’n positiewe bydrae in die samelewing lewer deur die werk wat hulle doen, of deur die geld wat hulle verdien en waardeur hulle verdienstelike sake kan ondersteun.
Geniet jou werk

Gelukkig is daar baie mense wat hulle werk geniet en vervulling daarin vind. Hulle vind vreugde in die feit dat hulle vir hulleself en ander kan sorg. Heelwat gelowiges het tot die insig gekom dat hulle God net soveel in die werkplek kan verheerlik as op die kerk se banke.

Werk is nie bedoel as ’n straf nie, maar moet gesien word vir wat dit is – ’n geskenk van God af. Hy is immers dieselfde God wat voor die sondeval aan Adam en Eva die voorreg gegee het om die tuin te bewerk! God gee aan ons gawes en geleenthede om vervulde lewens te leef in die werkplek. Hy weet watter waarde mense in hulleself voel as hulle in hulle eie behoeftes kan voorsien. Hy gun sy kinders ook die geleentheid om deur werk ’n positiewe bydrae tot die samelewing te lewer. Hy skep die ruimte in die werksplek vir sy kinders om lewende getuies vir Hom te wees!

In 2 Tessalonisense 3 spreek Paulus ’n negatiewe situasie aan, maar gooi terselfdertyd positiewe lig op werk. Mag ons vandag in ons konteks die probleme en gevare raaksien van ’n verkeerde perspektief op werk. Laat die Here toe om die opbouende aspekte aan ons uit te wys. En as ons deur sy bril na werk kyk, gebruik dan hierdie geskenk uit die Vader se hand om sy Naam te verheerlik en sy koninkryk te laat kom.

God stuur ons om te leef

Voorbidding
Genadige God
Terwyl ons U dank vir die werk wat U aan ons toevertrou
En die vermoë wat U gee om dit te doen,
Hoor ons ook wanneer ons bid:

 • Dat almal in ons land sal hê wat nodig is vir ’n menswaardige lewe.
 • Dat almal genoeg inkomste sal hê om waardig te lewe.
 • Dat almal betekenisvolle werk sal hê.
 • Dat almal toegang tot voldoende behuising sal hê.
 • Dat almal toegang tot goeie mediese sorg sal hê.
 • Dat almal toegang tot goeie onderwys sal hê.
 • Dat U alle magte en kragte wat meewerk om mense hul waardigheid te ontneem, sal verander en bemagtig om mense te help en op te bou.

Here God, ons bid dat U ons sal help om te leef soos u Seun, wat omgegee het vir die armes en dié in nood. Help ons:

 • om U beeld in almal raak te sien,
 • om om te gee en te sorg vir diegene wat minder het as ons
 • en om op te staan vir hul regte.

Dankoffer

Slotlied
Lied 527 “Die werk behoort aan U, ons Heer” of
VONKK 158 “Ons Wy Onsself Aan Christus Toe” of
Flam 327 “Jesus, Rots”

Seën: (n.a.v. 2 Tess 3:13, 16, 18)
Moenie moeg word om goed te doen nie.
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by julle almal wees!

Respons
Vonkk 90 “Maranata!” (Sonder aankondiging)
Nav I Korintiërs 16:22b Teks: Jannie Hougaard 2004 © Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 ©
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Hoop en Voleinding

Maranata! Maranata! Maranata! Kom, Heer, kom weer!
(Alternatiewe teks) Kom, Heer Jesus! Kom, Heer Jesus! Kom, Heer Jesus! Kom, Heer, kom weer!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.