Ses en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd (Christus die Koning-feesdiens)

Sections

Oorsig

Hierdie feesdag is eers in die twintigste eeu ingestel met die doel om sekularisering te bekamp in ‘n wêreld waarin Christus se gesag nie meer aanvaar is nie. Sondag van Christus die Koning dra die boodskap oor dat Christus as die Koning van die konings oor die wêreld heers. Alle aardse konings en gesagsisteme is aan Hom onderworpe – ook daar waar sy gesag nie erken word nie. Vir hierdie Sondag is die liturgiese kleur wit. Dit sou aangevul kon word met die koninklike kleure koningsblou en pers, wat simbolies die oorgang na Advent vergemaklik. Simbole wat gebruik kan word op hierdie Sondag is ‘n kroon en ‘n septer.

Ander tekste

Psalm 132:1-12, 13-18

Die Here het ’n eed teenoor Dawid afgelê
132 ’n Pelgrimslied.
Dink tog aan Dawid, Here,
aan alles wat hy deurgemaak het,
2aan die eed wat hy teenoor die Here
afgelê het,
sy gelofte aan
die magtige God van Jakob:
3“Ek sal nie in my slaapkamer
ingaan nie
en nie op die bed
wat vir my reggemaak is,
gaan lê nie,
4ek sal my geen slaap gun nie,
en sal nie eens insluimer nie,
5totdat ek ’n plek vir die Here
gereed gemaak het,
’n woning
vir die magtige God van Jakob!”
6Ons het van die verbondsark gehoor
in Efrata,
ons het dit gevind in die Jaärsveld.
7Kom ons gaan sy woning binne,
kom ons buig daar in aanbidding
voor Hom.
8Kom na u rusplek toe, Here,
U en die ark, die teken van u mag.
9Gee aan u priesters die oorwinning,
laat u troue dienaars juig.
10Ter wille van u dienaar Dawid,
moet tog nie u gesalfde verstoot nie.
11Die Here het ’n eed
teenoor Dawid afgelê,
en dit staan vas, Hy sal daarvan
nie afwyk nie:
“Ek sal een van jou eie seuns
in jou plek laat koning word.
12As jou nakomelinge
hulle aan my verbond hou
en aan die verordeninge
wat Ek hulle leer,
sal ook hulle seuns vir altyd
op jou troon heers.”
13Ja, die Here het Sion gekies
en dit vir Hom as woning begeer:
14“Dit is my rusplek vir altyd;
hier wil Ek woon, dit is my begeerte.
15Ek sal Sion ryklik seën
met wat hy nodig het,
aan sy armes voedsel
in oorvloed skenk.
16Ek sal aan sy priesters
die oorwinning gee
en my troue dienaars sal juig.
17Daar sal Ek die heerskappy
vir Dawid vestig,
vir my gesalfde
’n nageslag op die troon verseker.
18Sy vyande sal Ek magteloos
laat toekyk,
maar sý kroon sal bly skitter.”

Openbaring 1:4b-8
Aanhef van die brief
4Van Johannes.
Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië.
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Tema van die boek
7Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
8“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Johannes 18:33-37

Jesus voor Pilatus
(Matt 27:2, 11–21; Mark 15:1–11; Luk 23:1–5, 13–19)

28Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die ampswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die ampswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie maar die paasmaaltyd sou kon eet. 29Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: “Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?”

30Hulle het hom geantwoord: “As hy nie ’n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie.”
31Pilatus sê toe vir hulle: “Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet.”
Maar die Jode sê vir hom: “Ons mag nie iemand teregstel nie.”
32Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat Hy gesê het toe Hy aangedui het op watter manier Hy sou sterwe.
33Pilatus het toe weer in sy ampswoning ingegaan en Jesus geroep en vir Hom gevra: “Is jý die koning van die Jode?”
34Jesus het hom toe gevra: “Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van My gesê?”
35“Ek is mos nie ’n Jood nie!” antwoord Pilatus. “Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?”
36“My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie,” antwoord Jesus. “As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.”
37“Dan is jy tog wel ’n koning?” vra Pilatus.
“Dit is soos u sê: Ek is ’n koning,” antwoord Jesus. “Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.”

38“Wat is waarheid?” sê Pilatus toe vir Hom.
En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: “Ek vind geen skuld in hom nie. 39Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?”

40Hulle skreeu toe terug: “Nie vir hom nie, maar vir Barabbas!” En Barabbas was ’n rower.

Sleutelteks

2 Samuel 23:1-7

DAWID SE LAASTE WOORDE
1Dit is die laaste woorde van Dawid:
“Die uitspraak van Dawid,
seun van Isai,
die uitspraak van die man
wat hoog geplaas is,
die gesalfde van die God
van Jakob,
die geliefde van die liedere
van Israel.
2Die Gees van die Here spreek deur my,
sy woord is op my tong.
3“Die God van Israel het met my gepraat,
die Rots van Israel het gesê,
‘Hy wat regverdig heers onder mense,
hy wat in die vrees
van die Here heers,
4is soos die môrelig teen sonop
op ‘n wolklose oggend;
deur die helderheid
wat die reën bring,
spruit groen gras uit die aarde.
5“Ja, is dit nie soos my huis
by God is nie?
Want Hy het ‘n ewige verbond
met my gevestig,
in alle opsigte georden
en beskerm.
Ja, al my heil en alle wense,
sal Hy dit dan nie laat uitspruit nie?
6“Maar skurke –
soos dorings word hulle almal
uitmekaar gewaai;
want mens vat nie met die hand
daaraan nie.
7Wie aan hulle raak,
het in sy hand ‘n yster,
of die steel van ‘n vegspies;
en hulle word net daar
heeltemal verbrand.” (2020-vertaling)

Liturgie

Aanvangslied: Lied 167 Jesus bron van al my vreugde vs 1,2

Aanvangswoord: Psalm 132 en Openbaring 1

Seëngroet: Openbaring 1

Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Aankondiging van die Koningskap van Christus

Loflied: Lied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3″
en/of
Lied 202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3″

Geloofsbelydenis ahv Filippense 2

Epiklese: (ahv Psalm 132)
God van Abraham, Isak en Jakob;
God van Israel;
of
God van ons tyd en alle ander tye,

Skriflesing: 2 Samuel 23:1-7

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 505 “Jesus U gaan voor 1,2,3,4″

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 167 “Jesus bron van al my vreugde vs 1,2”

Aanvangswoord: Psalm 132 en Openbaring 1
8“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
7Kom ons gaan sy woning binne,
kom ons buig daar in aanbidding
voor Hom.

Seëngroet: Openbaring 1
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Aankondiging van die Koningskap van Christus
V: Kyk, die Koning kom. Halleluja!
G: Laat ons neerbuig en Hom dien. Halleluja!

V: Juig en wees bly, want Christus is jou Koning.
G: Aan Hom behoort die eer en die heerlikheid en die aanbidding.

V: Lofwaardig is U, Here, Koning van die konings,
want U het ons van sonde en die dood verlos.
G: Deur u bloed het U mense deel gemaak van u koninkryk.

V: Daarom het God Hom tot die hoogste eer verhef.
G: Hom die Naam gegee wat bo elke naam is

V: sodat in die Naam van Jesus elke knie sal buig
G: en elke tong sal erken: Jesus Christus is die Here.

V: Kyk, die Koning kom. Halleluja!
– Bertus van der Westhuizen, aangepas uit Woord en Fees 2017-2018)

Loflied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”
en/of
Lied 202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3″

Geloofsbelydenis: ahv Filippense 2
Voorganger: Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader
Gemeente: Hy wat in die gestalte van God was, maar Homself verneder het deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word

V: wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.
G: Hy het Homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

V: Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader.
G: God het Hom tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is.

V: In die Naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken: Jesus Christus is die Here!
G: Tot eer van God die Vader.

Liedere

F11. “Here U Is Genoeg”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloof en Vertroue)
Teks en Musiek: Corli Janse van Rensburg
© 2009 FLAM Uitgewers

Here U is genoeg
Net U vir my, net U vir my
Here u bloed het gevloei
Net U vir my, net U vir my
Ek’s vrygespreek, vrygemaak
Ek is vry in u Naam
Ek staan verwonderd Heer vanaand

F180. U Is Heer 
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

Refrein:
Met hande omhoog
verklaar ons: U is Heer!
Dat almal kan hoor,
verklaar ons: U is Heer!
Laat die volke weet en juig
die Koning is hier tuis
in ons stad en in ons harte.
U regeer.

1. Die hele aarde smag daarna
om geregtigheid te ken
om elke dag in vrede te kan leef.
U’t gekies om deur die kruis
geregtigheid te bring
En deur verloste mense
as Vredevors te heers.

God praat met ons en ons luister

Epiklese: (ahv Psalm 132)
God van Abraham, Isak en Jakob;
God van Israel;
God van die ark…
ons buig voor die voetbank van U voete,
ons buig in aanbidding.
Soos u teenwoordig was by u volk van ouds;
soos die ark die simbool was van U heiligheid,
so is U teenwoordig onder u kinders en
vertoef U deur U Gees-
ons buig in aanbidding.
U het U koninkryk in stand gehou
dwarsdeur die jare van die OT;
dwarsdeur die regering van konings.
Selfs in die ellende van ballingskap
het U ‘n terugkeer bewerkstellig.
Laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid.
Mag die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!
of
God van ons tyd en alle ander tye,
God van ons wêreld en alle ander wêrelde,
magtige en liefdevolle God,
ons aanbid U en eer U.
Jesus Christus, Seun van God, ons broer en vriend.
U is die Woord wat na die wêreld gekom het,
mens geword het, gesterwe het en begrawe is.
Ons tot heil en hoop.
Ons aanbid U en eer U.
Heil’ge Gees, U is in ons en tussen ons.
U wys ons onsself en open ons oë vir ons naaste.
U vul ons met liefde en bemagtig ons om elke dag vanuit u toekoms te leef.
Ons aanbid U en eer U.
O God, groter as ons verstaan en nader as ons asem. Open nou ons harte en u Woord sodat ons U beter kan eer, beter kan liefhê en beter kan dien. Amen.
– uit Basisliturgie vir die Seisoen van die Voleinding, Woord en Fees 2017-2018

Skriflesing: 2 Samuel 23:1-7

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Op hierdie Sondag van Christus die Koning (wat regeer) suggereer Carolyn Brown dat die Ap[ostoliese Geloofsbelydenis se gedeelte wat spesifiek oor Jesus handel vir die kinders vereenvoudig aangebied word.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis is ‘n vroeë belydenis van Christelike geloof, heel moontlik vanuit die eerste of tweede eeu. Dit wil voorkom asof dit geskryf is om die kern van die vroeë Christelike geloof te verwoord, en is ook ‘n antwoord op Gnostisisme wat liggaam en siel van mekaar wou skei. Christus se vleeswording en die liggaamlike opstanding was vir hulle onaanvaarbaar, daarom dat die belydenis spesifiek na Christus se maagdelike verwekking, en gelowiges se “liggaamlike” opstanding verwys. Die belydenis word deur meeste Protestantse kerke of denominasies gebruik tydens eredienste en teologiese opvoeding, en is meer prominent in die Lutherse en Anglikaanse kerke. (wikipedia)

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het [1](neergedaal het na die hel);
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees;
ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,’
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.
Die geloofsbelydenis met handgebare kan hier bekom word…

By ondervermelde webadres is meer inligting oor die geloofsbelydenis in ‘n 40-bladsy boekie beskikbaar.
Ek glo in – Ons geloofsbelydenis_Omgeeboekie-Flip eBook Pages 1 – 40| AnyFlip | AnyFlip

Preekriglyn

Hoofstuk 23 gee die laaste woorde van Dawid weer, net soos dit met Moses die geval was (Deut. 32-33).Hierdie laaste woorde is veral gemik op die vestiging van sy koningskap vir altyd. Sy laaste woorde het hier minder met die verlede te doen en eerder met die toekoms.

Let op hoe Dawid klem lê op die status wat God aan hom verleen het, dat hy die gesalfde van God is, en daarom die geliefde van die liedere van Israel. Sy status onder die volk het van God self af gekom.

Dawid erken ook die deurlopende begeleiding van die Gees van die Here. Die dinge wat hy gesê en geskryf het, het van God self af gekom. Dit was die Gees se woorde op sy tong.

Die inhoud van daardie spreke wentel hier om God se regverdigheid wat Hy deur Dawid in Israel wou vestig. Waar die koning God se regverdigheid gehandhaaf het, was hy soos die môrelig teen sonop op ‘n wolklose oggend; of soos die helderheid wat die reën bring, en groen gras uit die aarde laat spruit.

Dit bring Dawid by die wonder van die ewige verbond wat God met hom gevestig het en waarvoor die Here hom ook beskerm het. Hy het die skurke almal soos dorings uitmekaar gewaai heeltemal verbrand.

God se woorde

Hierdie gedeelte fokus meer op die openbaring wat Dawid van God ontvang het as op Dawid se laaste woorde self. Dawid is merendeel aan die woord, maar in die tweede deel van vers 3 word God se direkte woorde aangehaal.

Dawid tree hier op as profeet. Wat hy sê, is interessant. Volgens hom het God vir hom gesê wat dit beteken om regverdig oor mense te heers en eerbied vir God te hê.

Dit klink dalk by die eerste aanhoor daarvan ‘n vreemde ding om te vertel, maar ons moet verstaan dat hierdie ‘n saak is waarmee Dawid juis sy hele lewe lank moes worstel. Die Here het Dawid geroep om ‘n sekere taak te vervul. Sy hele lewe was ‘n spanning tussen die vervulling van hierdie roeping om eer aan die Here te bring en sy eiebelang as koning. Ons sien hierdie worstelingsgeskiedenis in die verhaal van 2 Samuel uitspeel.

Keuses en gevolge

Hierdie spanning tussen God se roeping en mense se keuses kom regdeur die boeke 1 en 2 Samuel voor, ook in hierdie teks.

Ons word weer herinner aan mense se keuses en die gevolge daarvan. Ondanks God se teenwoordigheid en roeping van mense, sukkel hulle om aan hierdie roeping reg te laat geskied. Hulle sukkel om God te vereer en hulle maak verkeerde keuses – in sommige gevalle met verwoestende gevolge. Hierdie idee is nie nuut aan die Bybel nie.

Dit gaan natuurlik nie net oor ander “mense” nie – dit gaan oor ons, dit gaan oor my en jou. Ek sukkel hiermee. Jy sukkel hiermee.

Soms lyk dinge goed …

Aan die begin van Dawid se reis lyk dinge goed. Die Here kies hom – die jongste in sy familie, die skaapwagter – tot koning van sy volk. Dan volg die verhaal van Dawid se toeëiening van hierdie roeping. Ons ontmoet iemand wat standvastig is in sy geloof en wat daarna streef om God se wil te soek en te doen. Dawid vestig hom deur sy optrede as een van die grootste konings in die geskiedenis van Israel.

Ongelukkig kon hy nie op hierdie pad volhou nie. 2 Samuel vertel ook van sy val. Hy maak ‘n string verkeerde keuses wat lei tot die verval van sy koningskap en familie. Die verhaal eindig met Dawid se koningskap as net ‘n skadu van wat dit eens was.

Dawid het sy beste probeer, maar uiteindelik het dit nie uitgedraai soos hy en ons gedink het dit sou nie. Wanneer God in 2 Samuel 7:14-17 aan Dawid belowe dat sy koningskap ewig sou duur, is die uiteindelike uitkoms daarvan nie wat enigeen sou verwag het nie.

Ons kan identifiseer

Baie van ons se eie geloofsreis het al in ‘n soortgelyke plek beland. Daar is opgewondenheid en optimisme wanneer die Here ons vir die eerste keer aanraak. Die Here maak ons deel van sy familie en Hy gee ons ‘n roeping. ‘n Tyd lank voel dit of niks verkeerd kan loop nie. Jy is onstuitbaar in jou geloof en geen uitdaging is te groot om te oorkom nie. Jy voel die eerste keer asof jy iets beteken – nie net vir jouself nie, maar vir God en almal óm jou. Jy is vuur en vlam vir Christus, niks kan jou keer nie.

Dan verander iets. Dis asof hierdie roeping in die werklikheid van die lewe begin wegkwyn. Oor tyd heen is dinge net nie meer dieselfde nie. Uiteindelik wonder ons hoe dit gebeur het dat ons so ver van God af kan voel.

Kan nie altyd goed gaan

Hierdie is natuurlik nie ‘n weerspieëling van almal se geloofsreis nie. Almal sukkel met hulle eie worstelinge en keuses. ‘n Mens moet egter bekommerd wees as dit net die heeltyd goed gaan met almal. Elkeen van ons beleef slegte tye in ons geloof, tye waarin ons ons eie roeping bevraagteken en worstel met wat dit werklik beteken om Christus te volg.

Ons probeer gedurig die balans vind op die wipplank tussen goed en sleg. Ons ken die opgewondenheid en diep vreugde in die Here se teenwoordigheid wanneer dit goed gaan. Ons ken ook die worsteling en frustrasie wanneer dinge nie goed gaan nie.

Die goeie nuus is ons hoef nie ons hele lewe lank te sukkel om die balans te hou nie. Daar is ‘n ander werklikheid waarvan ons moet kennis neem.

Bemoediging by God

Dawid het geweet waarvan hy praat toe hy aan die begin van hierdie gedig oor die goedheid van God besing het. Net so ken hy ook die werklikheid van die gedig se tweede helfte. Hy weet hoe dit voel om buite God se wil op jou eie te probeer regkom.

Die goeie nuus is egter dat Dawid – en ons vandag – geroep is om deel te word van God se ewige familie. Ons word daar deel van deurdat God ‘n verbond met elkeen van ons sluit. Soos die Here aan Dawid beloof het om hom nooit in die steek te laat nie, so is die Here daar vir elkeen van ons, al is ons nie perfek nie en maak ons maak foute.

Ons hoef nie man- of vroualleen die perfekte voorbeeld van God se liefde en genade te wees nie. Dit is nie waarvoor God Dawid geroep het toe Hy sê sy koningskap vir ewig sou staan nie. Dis ook nie waarvoor die Here ons as gelowiges roep nie. Ons werk is net om spieëls te wees wat God se lig reflekteer — dowwe, gekraakte en soms stukkende spieëls.

Belofte

Hierdie gedig is méér as net Dawid se laaste woorde. Dit is ‘n belofte van die komende Messias, die een wat wel in regverdigheid sou regeer. Net soos Dawid vooruit gekyk het na die ware Verlosser van Israel, kyk ons ook vooruit in afwagting op ons Redder om die werklikheid van die koninkryk van God op hierdie aarde vir ewig tot stand te bring. Tot dan is dit ons elkeen se verantwoordelikheid om die goeie nuus van hierdie belofte en hierdie koninkryk mee te deel aan elkeen wat ons teëkom.

Ons hoef nie mismoedig en uitgebrand te voel oor die groot taak wat voorlê nie, beangs te wees oor ons eie foute nie of ‘n grootkop te kry oor hoe spesiaal ons elkeen is nie. Al wat ons moet en kan doen, is om tot die beste van ons vermoë met ons gebroke spieëls die heerlikheid van God se koninkryk te weerkaats. Ons kan hierdie taak met nederigheid en vrymoedigheid aanpak in die wete dat ons dit nie alleen doen nie. Die Gees is altyd met ons – nie net om ons in ons taak by te staan nie, maar om ons te herinner aan God se ewige verbintenis met elkeen van ons.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 505 “Jesus U gaan voor 1,2,3,4”

Seën
Hy wat dit alles getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
Die genade van die Here Jesus sal by almal wees.
of
God van ons tyd en van alle tye.
God van ons wêreld en van alle wêrelde.
God van liefde en van lewe.
Vader, Seun en Gees, o, laat ons blom
totdat die hemel swaar is van die geur
van die vrugsoet somer wat sal kom.
– Sheila Cussons

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers
Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.