Ses en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Hanna stort haar hart teenoor die Here uit en maak ‘n gelofte aan Hom. Samuel word gebore en Hanna loof God vir die uitkoms wat Hy gee. Ons moet vashou aan dit wat vir ons verwerf is (Heb). Ons weet immers nie die tyd wanneer die Here weer kom nie (Mark).

Ander tekste

1 Samuel 1:4-20
4Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Peninna en al haar seuns en dogters gegee. 5Alhoewel hy vir Hanna liefgehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. 6Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder omdat die Here haar kinderloos laat bly het. 7So het dit jaar vir jaar gegaan: elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Peninna haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. 8Dan sê haar man Elkana vir haar: “Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as tien seuns nie?” 

Hanna lê ’n gelofte af
9Op ’n keer ná die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. 10Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil.

11Sy het ’n gelofte afgelê en gesê: “Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, u dienares, wou dink en my nie vergeet nie en aan my ’n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie.” a

12Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. 13Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk.

14Hy sê toe vir haar: “Hoe lank wil jy dronk bly? Loop word eers nugter!”

15Maar Hanna het geantwoord: “Nee, Meneer, ek is maar net ’n vrou wat diep terneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. 16Moet tog nie dink ek is ’n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het.”

17Toe sê Eli: “Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van Hom afgesmeek het.” 18En sy het gesê: “Mag dit vir my wees soos u sê.”

Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. 19Die volgende môre het Elkana-hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe.

Die geboorte van Samuel
Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. 20By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het ’n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: “Sy naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek!”

21Toe Elkana en sy hele gesin gaan om die jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, 22het Hanna nie saamgegaan nie, want sy het vir haar man gesê: “Wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring dat hy voor die Here verskyn en altyd daar bly.”

23Haar man Elkana het vir haar gesê: “Maak soos jy dit goedvind. Bly totdat jy hom gespeen het. Mag die Here sy woord bevestig!”

Hanna het toe gebly en haar kind gevoed totdat sy hom gespeen het.

Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25
Die offer van Jesus Christus
11Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. 12Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. 13Nou wag Hy daar totdat sy vyande aan Hom onderwerp is. 14Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.

15Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê Hy:
16“Dit is die verbond
wat Ek met hulle
na daardie dae sal sluit,
sê die Here.
Ek sal hulle my wette
in die hart gee,
in hulle verstand
sal Ek dit skrywe.”
17Dan sê Hy verder:
“Aan hulle sondes
en hulle oortredings
sal Ek nooit meer dink nie.”
18Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.

Laat ons met vrymoedigheid na God gaan
19Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 21En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Markus 13:1-8
Die profetiese rede: die tempel sal afgebreek word
(Matt 24:1–2; Luk 21:5–6)
13 Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!”
2Jesus sê vir hom: “Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word.”

Die profetiese rede: rampe en vervolging
(Matt 24:3–14; Luk 21:7–19)
3Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom: 4“Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?”

5Jesus sê toe vir hulle: “Pas op dat niemand julle mislei nie. 6Daar sal baie onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en hulle sal baie mense mislei.

7“En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. 8Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.

9“En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer; in die sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings sal julle oor My teregstaan. Dit sal ’n getuienis voor hulle wees. 10En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. 11Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie, maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. 12Die een broer sal die ander oorlewer om doodgemaak te word, en selfs ’n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. 13Ja, julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word.”

Fokusteks

Samuel 2:1-10
Samuel word na die tempel toe geneem
24Toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem, en ook ‘n driejaaroud bul b, sestien kilogram meel en ‘n kruik wyn. Sy het hom as klein seuntjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. 25Elkana-hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring, 26en Hanna het gesê: “Ekskuus, Meneer, u sal my nie glo nie, maar, Meneer, ék is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. 27Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het aan my gegee wat ek van Hom afgesmeek het. 28Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek, en nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is.”

Toe het hulle die Here daar aanbid.
2 En Hanna het gebid:
“Ek jubel in die Here,
ek is sterk in die Here.
Ek lag my vyande uit,
ek is bly oor die uitkoms
wat U gegee het.
2Daar is geen heilige
soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos
ons God nie.
3“Julle moenie in hoogmoed
bly praat nie,
moenie aanmatigende dinge sê nie,
want die Here is ‘n God
van diepe kennis,
dade word deur Hom getoets.
4“Die boog van die magtiges
is verbreek,
dié wat gestruikel het,
het nuwe krag gekry.
5Wie versadig was, moet hulle nou
vir brood verhuur,
wie honger was,
het oorgenoeg om te eet.
Die onvrugbare bring sewe
in die wêreld,
die een met baie kinders kwyn
weg.
6“Die Here maak dood
en Hy maak lewend,
Hy laat afdaal na die doderyk toe
en Hy laat daaruit opkom.
7Die Here maak arm en Hy maak ryk,
Hy verneder,
ook gee Hy aansien.
8Hy laat die geringes
uit die stof opstaan,
Hy hef die armes op
van die ashoop af
om hulle by vername mense
te laat sit;
Hy skenk hulle ‘n ereplek.
Aan die Here behoort die pilare
van die aarde;
Hy het die aarde daarop
gegrondves.
9“Hy beskerm sy troue dienaars
op hulle pad,
maar die goddeloses word
stil gemaak in die duisternis
van die graf.
‘n Mens oorwin nie deur
eie krag nie!
10Dié wat teen die Here
in opstand kom, word vernietig,
van bo uit die hemel
verbrysel Hy hulle.
Die Here spreek reg tot by
die eindes van die aarde,
Hy verleen krag aan sy koning,
Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”

11Daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het onder toesig van die priester Eli. 12Maar Eli se seuns was slegte mense; hulle het nie met die Here rekening gehou nie.

Ekstra stof

1 Samuel 2 – Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad
Hanna se blydskap oor die uitkoms wat die Here gee, laat haar God beskryf as die een wat die normale orde omkeer, van wie belangrik is en wie nie. En dan die vers wat my besonders tref, vers 9:

“Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad.”

Dit is vir my ‘n groot troos en aanmoediging om te volhard op die pad wat die Here met my loop – en om dit met Hom te loop, en nie volgens my eie goeddunke nie.

Die res van die verhaal in hoofstuk twee bewys eintlik dié punt, want Eli se seuns bewys met hulle dade dat hulle nie God se troue dienaars is nie. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie.

Dit is tragies hoe die verkeerde optrede van die priesters die mense hulle agting vir die offer aan die Here laat verloor het. En die oordeel wat God oor Eli en sy huis bring, is ‘n les vir enigeen wat ooit in hierdie besondere diens aan die Here staan.

Die ligpunt is dat Samuel die Here gedien het.

Eksegeties

 • Hanna se lied eggo in Maria s’n (Luk 1:46 vv), soms selfs woordeliks.
 • Sy verbly haar meer in die Here as in die uitkoms self.
 • Let op die motiewe van 1) God wat die mindere seën en 2) God wat krag aan die koning skenk.
 • Samuel dra ‘n linneskouerkleed (efod) wat sy priesterlike status aandui (2:18 – vgl 22:18 waar dit direk met die priesters verbind word).
 • Hanna kry nog 3 seuns en 2 dogters – die verwysing na sewe kinders in vers 5 is heel moontlik ‘n poëtiese aanduiding van volmaaktheid.
 • Samuel se grootword proses (2:26, vgl ook 3:19) word in dieselfde soort terme as Johannes die Doper en Jesus beskrywe.
 • Die Here besluit om Hofni en Pinehas dood te maak, soos een kommentaar sê: hulle “sinned past the zone of grace.  They had entered the zone of judgement, where the Lord’s activity hardens the heart rather than convicting of sin.” (vgl farao in Eks 4:21 en die “sonde wat tot die dood lei” in 1 Joh 5:16)
  • Hulle het net rou vleis van die Israeliete gevat en nie gekooktes nie, en ook met geweld gedreig om dit af te vat; daarmee het hulle nie net die wet oortree nie, maar die mense ook hulle agting laat verloor vir die offer van die Here; die hele idee van versoening met God het daarmee gedreig om in diskrediet te kom (2:15-17);
  • Hulle het by die vrouens geslaap wat by die ingang van die tent van ontmoeting diens doen, wat nie net immoreel was nie, maar ook die Israelitiese godsdiens daarmee tot dieselfde vlak as die Kanaänitiese vrugbaarheidsgodsdiens laat daal, en die volk verlei om God te dien, soos wat Baäl onder die Kanaäniete gedien is (2:22-25). Eli se sonde in dié verband was dat hy net gekla het daaroor, maar nie opgetree en dit voorkom het nie, wat hy in staat was om te doen.
 • Let ook op hoe Eli blykbaar meer bekommerd is oor wat die mense oor sy seuns sê as oor hulle gedrag per se en die effek wat dit op die eer van die Here het.
 • Eli verspil die uitsoek posisie wat sy voorvader Pinehas, kleinseun van Aäron, en na wie sy een seun vernoem is, vir hulle familie verwerf het, dat God ‘n verbond met hulle gesluit het dat hulle ‘n blywende priesterskap sou hê (Num 25:5-8)!  Hulle voorvader Pinehas het met dapper gehoorsaamheid en toewyding aan die Here opgetree, deur die Israeliet wat ‘n Midianitiese vrou binne die laer ingebring het, dood te maak,  en so God se toorn laat bedaar het weens Israel se afgodsdiens, en 24 000 van hulle al omgekom het.
 • Die priesterlike dinastie van Sadok (2 Sam 8:17) vervang dié van Pinehas-Eli, wat tot in die Nuwe Testament so bly.
 • Eli se nageslag word ook op een na uitgewis.
  • Dit het gebeur met die bloedbad op die priesters van Nob (22:6–18), toe daar net een uit Eli se nageslag vrygekom het, naamlik Abjatar (22:19-23). Hy het egter nie lank hierdie posisie beklee nie, maar is verban na Anatot toe (1 Kon 2:26) en Sadok, die “betroubare priester” (2:35), is in sy plek aangestel (1 Kon 2:25).
  • Met die hervormings van Josia is sy afstammelinge nie toegelaat om langer op die platteland werksaam te wees nie (2 Kon 23:8-9), maar is na Jerusalem toe verskuif waar hulle van die Sadokitiese priesters afhanklik was (vgl 2:36). Nogal ‘n hele omkeer in hulle hele verhaal.

Liturgie

RUS

Toetrede: Psalm 28 of Flam 32 of VONKK 119

Votum: Lees – of sing of speel of wys ‘n video van – die pragtige “Canticle of the Turning”

Seëngroet

Lofsang: Psalm 113 of Flam 114 [bekend – Jeugsangbundel]

Wet: 1 Samuel 2:1-10

Verootmoediging: Lied 246 of Lied 247 of Flam 68 of VONKK

Genadeverkondiging: Hebreërs 10:12-18

Gebed: Hebreërs 10:19-23; stil gebed

HOOR

Gebed

Skriflesing: 1 Sameul 2:1-10 (Kry enige iets tussen 1 en 15 vroue om vanoggend se skriflesing te doen)

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Voorbidding, spesifiek vir ouers wat sukkel om swanger te raak, of miskrame gehad het.  Bid ook vir baba-huise (plekke vir mishandelde of verwaarloosde babas) in jul omgewing.  Bid vir maatskaplike werkers en mense wat betrokke is by aannemingsprosesse.  As julle gemeente ‘n organisasie ondersteun wat by enige van bogenoemde betrokke is, kan julle vir hulle geleentheid vir terugvoer gee.

Dankoffers

Slotsang: Flam 33 of Lied 554 of Lied 500

Seën

Respon: Lied 189 of Flam 68 se laaste reël

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Psalm 28 of
Flam 32 U Is My Krag En My Beskerming of
VONKK 119 Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer

Votum
Lees – of sing of speel – die pragtige “Canticle of the Turning (My soul cries out with a joyful shout)”.  Dis gebasseer op Maria se loflied, wat baie sterk aansluit by Hanna se lied.  Dis ongelukkig nie in ons Liedboek nie, maar wel in o.a. Lutherse en Presbiteriaanse liedboeke.  Hier is ‘n baie dramatiese weergawe daarvan, terwyl hier ‘n meer opgewekte weergawe met lirieke is.   (As jy nie ‘n video gaan wys nie, kies enkele verse as votum.)

My soul cries out with a joyful shout
that the God of my heart is great,
And my spirit sings of the wondrous things
that you bring to the ones who wait.
You fixed your sight on your servant’s plight,
and my weakness you did not spurn,
So from east to west shall my name be blest.
Could the world be about to turn?

Refrein
My heart shall sing of the day you bring.
Let the fires of your justice burn.
Wipe away all tears, for the dawn draws near,
and the world is about to turn!

Though I am small, my God, my all,
you work great things in me,
And your mercy will last
from the depths of the past
to the end of the age to be.
Your very name puts the proud to shame,
and to those who would for you yearn,
You will show your might,
put the strong to flight,
for the world is about to turn.

From the halls of power to the fortress tower,
not a stone will be left on stone.
Let the king beware for your justice tears
ev’ry tyrant from his throne.
The hungry poor shall weep no more,
for the food they can never earn;
There are tables spread, ev’ry mouth be fed,
for the world is about to turn.

Though the nations rage from age to age,
we remember who holds us fast:
God’s mercy must deliver us
from the conqueror’s crushing grasp.
This saving word that our forebears heard
is the promise which holds us bound,
‘Til the spear and rod can be crushed by God,
who is turning the world around.

Refrein
My heart shall sing of the day you bring.
Let the fires of your justice burn.
Wipe away all tears, for the dawn draws near,
and the world is about to turn!
Seëngroet

Lofsang
Psalm 113 of
Flam 114 Sing, Halleluja [bekend – Jeugsangbundel]

Wet
1 Samuel 2:1-10
2Daar is geen heilige
soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos
ons God nie.
3″Julle moenie in hoogmoed
bly praat nie,
moenie aanmatigende dinge sê nie,
want die Here is ‘n God
van diepe kennis,
dade word deur Hom getoets.

Verootmoediging
Lied 246 “Wees my genadig (kanon)” of
Lied 247 “Heer, wees ons genadig” of
Flam 68 Here, Here, hoor my bid of
VONKK 11 Here, Wees Ons Genadig

Genadeverkondiging
Hebreërs 10:12-18
12Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. 13Nou wag Hy daar totdat sy vyande aan Hom onderwerp is. 14Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.

15Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê Hy:
16“Dit is die verbond
wat Ek met hulle
na daardie dae sal sluit,
sê die Here.
Ek sal hulle my wette
in die hart gee,
in hulle verstand
sal Ek dit skrywe.”
17Dan sê Hy verder:
“Aan hulle sondes
en hulle oortredings
sal Ek nooit meer dink nie.”
18Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.

Gebed
Hebreërs 10:19-23
19Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 21En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.

Gee geleentheid vir stil gebed, waartydens mense alles wat op hul harte is, na God kan bring.  Jy sou hierdie ook ná die familie-oomblik kon doen, as jy tydens die familie-oomblik aansluit by gebed.

Gaan direk uit die stil gebed oor na die epiklese-gebed.

Liedere

F32. “U Is My Krag En My Beskerming”
(RUBRIEK: Kruisfuur /Flam – Verwondering / Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Mariëtte Labuschagne
© 1995 MAR Gospel Music Publishers (Ps 28:7)

U is my krag en my beskerming.
By U kan ek skuil in my nood.
U dra my, U versterk my,
U troos my, U omhels my.
U liefde is groot,
dankie, my Heer.

VONKK 119 “Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer”
Nav Openbaring 4:8 en 11 Teks: Holy, holy, holy is the Lord – onbekend; Afrikaanse weergawe: VONKK Werkgroep 2009.
Melodie: Onbekende oorsprong. Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2010 Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2010
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2010
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding, kantoryverwerking en musikale verryking: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping

Heilig, heilig, heilig is die Heer.
Heilig is die Heer God Almagtig.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.
Heilig is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.

Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer God Almagtig.
Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.

Waardig, waardig, waardig is die Heer.
Waardig is die Heer God Almagtig.
Waardig, waardig, waardig is die Heer.
Waardig is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Waardig, waardig, waardig is die Heer.

Ere, ere, ere aan die Heer.
Ere aan die Heer God Almagtig.
Ere, ere, ere aan die Heer.
Ere aan die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Ere, ere, ere aan die Heer.

F114. “Sing, Halleluja”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Musiek: Onbekend Teks: Attie van der Colf (Afrikaans); Oorspronklik: Linda Stassen
© 1974 New Song Creations (Opgeneem in Jeugsangbundel II)

Groep 1:                                                                        Groep 2:
Sing halleluja, loof die Heer.                                       Sing, halleluja, loof die Heer.
Wees Hom gehoorsaam, bring Hom eer.                 Wees Hom gehoorsaam.
Hy is ons Maker, Hy’s ons Verlosser.                        Halleluja.
Bring God Drie-enig al die eer.                                   Bring God Drie-enig al die eer.

Groep 1:                                                                     Groep 2:
Sing, halleluja, loof die Heer.                                      Sing, halleluja, loof die Heer.
Hy is almagtig, Hy regeer.                                           Hy is almagtig.
Hy wek die dagbreek. Hy roep die reënbui.             Halleluja.
Bring God Drie-enig al die eer.                                   Bring God Drie-enig al die eer.

Groep 1:                                                                           Groep 2:
Sing, halleluja, loof die Heer.                                      Sing, halleluja, loof die Heer.
Hy daal in liefde na ons neer.                                      Hy kom in liefde.
Hy skenk ons lewe. Hy skenk ons vrede.                  Halleluja.
Aan God Drie-enig al die eer.                                      Bring God Drie-enig al die eer.

F68. “Here, Here, Hoor My Bid”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed / Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Louis Brittz
© 2005 MAR Gospel Music Publishers (Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)
(Ps 119:58, Ps 55:17, Klaagl 3:56, Ps 144:9)

1. Here, Here, hoor my bid
waar ek skuldig voor U sit.
Dis swaar op my, ek kom bely
Here maak my vry.

2. Here, Here, hoor my roep
weer kom skuiling by U soek.
Teen die storms en teen die wind
wegkruip soos ’n kind.

3. Here, Here hoor my vra
dat U my vandag sal dra.
Ongeloof wil my beroof
wees ’n wag voor my.

4. Here, Here, hoor my sing
soos ’n engel odes bring.
Maak gereed die bruilofskleed
Here, hoor my sing.

Halleluja! Halleluja! Halleluja!

VONKK 11 “Here, Wees Ons Genadig”
Teks: Jannie Hougaard 2003 © nav Kyrie eleison Melodie: MINKIE-ANNE – Jannie Hougaard © en Francé Ludik © 2003
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Meditatief – Skuldbelydenis en Genadeverkondiging

Here, wees ons genadig.
Here, wees ons genadig.
Here, wees ons genadig,
wees ons genadig.

Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison, eleison.

F33. “Halleluja In My Hart”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof) Teks en musiek: Francois Lamprecht © MAR Gospel Music Publishers

1. God van vreugde, God van vrede,
God van lewe, bowenal, God oor my.
God van gister, God van vandag,
God van ewigheid, bowenal, God oor my –
God oor my!
En die hemel straal van U magtigheid.
En my lewe spreek van U waarheid.

Refrein:
Halleluja in die hemel. Halleluja in my hart,
vir ewig en ewig.
Halleluja op die aarde. Halleluja in my hart,
vir ewig en ewig.

Halleluja! Halleluja!

2. God van almag, God van krag,
God oor die nasies, bowenal, God oor my.
God van verlossing, God van genade,
God van vergifnis, bowenal, God oor my –
God oor my.

Slotrefrein:
Prys die Here in die hemel. Prys die Here in my hart,
vir ewig en ewig.
Prys die Here op die aarde. Prys die Here in my hart,
vir ewig en ewig.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
1 Sameul 2:1-10
Kry enige iets tussen 1 en 15 vroue om vanoggend se skriflesing te doen:
Liturg: 2 En Hanna het gebid:
Leser: “Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here.

Leser: Ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het.
Leser: 2Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen rots soos ons God nie.

Leser: 3″Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatigende dinge sê nie, want die Here is ‘n God van diepe kennis, dade word deur Hom getoets.
Leser: 4″Die boog van die magtiges is verbreek, dié wat gestruikel het, het nuwe krag gekry.

Leser: 5Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur, wie honger was, het oorgenoeg om te eet.
Leser: Die onvrugbare bring sewe in die wêreld, die een met baie kinders kwyn weg.

Leser: 6″Die Here maak dood en Hy maak lewend, Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy laat daaruit opkom.
Leser: 7Die Here maak arm en Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien.

Leser: 8Hy laat die geringes uit die stof opstaan, Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit; Hy skenk hulle ‘n ereplek.
Leser: Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde daarop gegrondves.

Leser: 9″Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stil gemaak in die duisternis van die graf.
Leser: ‘n Mens oorwin nie deur eie krag nie!

Leser: 10Dié wat teen die Here in opstand kom, word vernietig, van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle.
Leser:  Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde, Hy verleen krag aan sy koning, Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Hoewel vandag se fokusteks gaan oor Hanna se gebed, kan dit goed werk om die hele verhaal van Hanna hier te vertel.  Onthou, met verhalende tekste kan jy bloot die Bybelstorie op ‘n kreatiewe manier oorvertel.  Hier is ‘n prettige video van die verhaal, terwyl hier ‘n meer Kinderbybel-tipe weergawe is.

Kinders voel dikwels soos die “geringstes”, soos die mense wat eenkant of onsigbaar is.  Dit is ‘n sterk lyn in Hanna se gebed (soos ook in dié van Maria) dat God die onderdrukte, geringste, die wat honger is, die armes raaksien en beskerm.  Herinner die kinders dat God hulle spesiaal raaksien en vir hulle omgee.

Hierdie is ook ‘n goeie geleentheid om te gesels oor gebed.  Hanna is vir ons ‘n goeie voorbeeld van gebed.  Sy het gebid toe sy baie, baie hartseer was.  Sy het ook gebid toe sy baie bly was!  Jy kan gesels oor die verskillende dinge wat ons doen wanneer ons bid.  Gebed is nie ‘n wenslys of ‘n briefie vir Kersvader nie.

Dalk wil jy wys op die verskillende tipes gebede wat ons in die erediens bid.  Selfs die liedere wat ons sing – soos die lofsang – is gebede.  Jy kan reël dat kinders die verskillende gebede in vandag se erediens doen.  Of laat kinders tydens die familie-oomblik dankgebede doen.

Carolyn Brown stel voor dat julle dink aan verskillende emosies wat ‘n mens kan voel.  Laat elkeen – kind en volwassene – ‘n emosie kies en dan ‘n kort gebed skryf of teken wat dié emosie verwoord.  Mense kan dan die gebede tydens die dankoffer in mandjies gooi.  Plaas die gebede op die Nagmaalstafel of by die doopvont.

Hier is ‘n inkleurprent van Hanna wat bid.  Hier is ‘n inkleurprent van ‘n kind wat bid, waarin kinders hul gebed kan inskryf of teken.

Preekriglyn

Die dokter het vir Marsha Mark en haar eggenoot gesê hulle sal nooit hul eie kinders kan hê nie. Diep teleurgesteld het Marsha nogtans aan ‘n vriend se woorde vasgehou: “Op een of ander manier gaan God julle stryd tot sy eer gebruik.” Marsha het begin bid om iets van die glorie van God raak te sien.

Marsha vertel hoe sy al haar kennisse gevra het om te bid. “‘n Vyfjarige het gebid: ‘Liewe God, stuur asseblief vir tannie Marsha ‘n baba. Miskien kan iemand een vir haar gee, of miskien kan sy een in die straat optel.”

Tom, Marsha se man en natuurwetenskaplike, het ophou bid toe Marsha tekens van menopouse begin toon. Tom het in sy loopbaan baie data gesien. Hy het nog nooit gesien gebed verander wetenskaplike feite nie.

Ses maande later besoek Marsha die dokter om ‘n swangerskaptoets te ondergaan. Die dokter wou nie, omdat Marsha vir sewe maande nie meer haar maandelikse ritme gehad het nie. “Jy aanvaar nie die feite nie,” het hy gesê. Marsha het aangedring en tog haar sin gekry. Die toets is gedoen.

Die uitslag was positief.

Toe dring die dokter op ‘n herhaling van die swangerskaptoets aan. “Oor die volgende twee weke het ek nog vier swangerskaptoetse gehad, en nog drie sonogramme. Hierdie keer het die dokter gesukkel om met die feite rekening te hou,” lag Marsha.

Die swangerskap het sonder enige krisis verloop. Amanda is op 22 Oktober daardie jaar gebore. “Ons noem haar ‘Wonderwerk Mandie’,” sê Marsha

Jubel in die Here

Ons teks bestaan uit Hanna, eens ‘n kinderlose vrou, se jubelgebed omdat die Here vir haar ‘n seuntjie gegee het.

In 1 Samuel 1 lees ons van Hanna se verdriet. Haar man, Elkana, het twee vroue gehad. Hanna was kinderloos, waaroor Elkana se ander vrou, Peninna, vir Hanna gespot en verneder het. By geleentheid het sy hartverskeurend in die tempel gebid om ‘n kind. Daarna word sy swanger met Samuel, die kind wat sy van die Here afgesmeek het.

Nadat hy gespeen is, het Hanna hom na die tempel geneem waar Samuel die Here onder toesig van die priester Eli gedien het.

Ons teks is Hanna se jubelgebed in dieselfde tempel waar sy vroeër in trane gesmeek het om ‘n kind. Hierdie gebed sluit aan by die smeekgebed en voltooi dit. Hanna se gebede beskryf ‘n volle sirkel – van smeking tot danksegging. Wat sy deur gebed verkry het, rond sy af met ‘n gebed van lofprysing en danksegging.

Lof en dank vir wie God is

In verse 1 tot 3 praat Hanna uit persoonlike ervaring oor God. Sy fokus op die wonderbaarlike karakter van God, en al die groot dinge wat God vir haar gedoen het. Sy is minder gefokus op die wonderlike geskenk wat sy ontvang het – Samuel – en meer op die wonderbaarlike karakter van God. Sy sien nie soseer die geskenk raak nie, maar die Gewer.

Hierin is Hanna die teenoorgestelde van wat ons dikwels doen. Mens is so geneig om die geskenk raak te sien, en van die Gewer te vergeet; om die water in die stroom te geniet, sonder om die fontein te onthou waar alles ontspring.

Daar kan meer as een Samuel wees – nog wonderbaarlike geskenkies – maar daar is maar een Here (2):

Daar is geen heilige
soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos
ons God nie.

In verse 2 en 3 word vier aspekte van God se wese in Hanna se gebed besing:

 • Daar is geen heilige soos die Here nie: niemand vergelyk met God nie. Op verskeie plekke word God se heiligheid besing wanneer iets van God gesien word, soos in Jesaja se troongesig (Jes. 6:3) of tydens die hemelse erediens in Openbaring 4:8. Wanneer ons aan God se heiligheid dink, loof ons God.
 • God se almag of krag oorstyg alles – daar is geen rots soos ons God nie (2). “Rots” word ook met “krag” vertaal. Hanna het haar hele wese en haar hartseer voor God uitgestort, en Hom as rots of almagtige beleef.
 • God se diepe kennis of wysheid word besing (3). God sien alles, en sien deur alles. Niks is voor Hom verborge nie.
 • God se geregtigheid word ook besing – “dade word deur Hom getoets”. God word nie geflous nie, maar sien deur alles. God maak nie ‘n fout nie.

Let op hoe hierdie wonderbaarlike karakter van God Hanna troos. Dit waarvoor ons God loof en prys word vir ons ‘n bron van troos (1):

 • “Ek jubel in die Here”: haar dankbaarheid stop nie by Samuel nie, maar styg op tot by die Here, die bron van die goedheid.
 • Sy jubel “oor die uitkoms wat U gegee het”. Daarenteen moet diegene wat op hulleself vertrou versigtig praat, want mense se aanmatigende werke kan God se toets nie deurstaan nie. Mense wat aanmatigend praat, misken hulle perke en vermag dikwels min.
Die wysheid van God

In verse 4 tot 8 fokus Hanna se jubelgebed op die wyse waarop God die wêreld en lotgevalle van mense met wysheid regeer.

In ‘n eerste rondte (4) sê sy die boog van die magtiges word verbreek as die Here net ‘n woord spreek. Magtiges word ontwapen, dit word onmoontlik om te doen wat hulle beplan het. Die oorwinning wat so seker gelyk het op grond van hul wapens is daarmee heen.

Daarteenoor spreek die Here ‘n woord en die wat gestruikel het, die wat so verswak is dat hulle straks nie een tree voor die ander kan gee nie, word opgetel en behaal die oorwinning. Die oorwinning word behaal deur diegene wat as ‘n maklike prooi gesien is.

In ‘n tweede rondte (5) beklemtoon Hanna dat die versadigdes, die rykes, skielik sonder kos en inkomste is – hulle moet hulself vir brood verhuur. Die wat honger was, het skielik oorgenoeg om te eet. ‘n Mens moenie op jouself vertrou en jouself te ernstig neem nie. Jou rykdom en vermoë kom nie uit jou hand nie, dit is ‘n geskenk van God. God kan dit baie vinnig wegneem. Wie arm is en nie voedsel het nie, moet hulle vertroue op die Here stel vir brood en lewensmiddele.

In ‘n derde rondte (6) wys Hanna daarop dat die Here kinders skenk. Die vrou wat nie kon swanger raak nie, het skielik sewe kinders. Hanna sou self nog vyf kinders in die lewe bring. En die trotse Peninna, die ander vrou van Elkana wat Hanna vroeër so gespot het, het kinders verloor. Jou familie en jou kinders is maar aan jou geleen, en gee jou nie reg om op ander neer te sien nie.

In ‘n vierde rondte (6) beklemtoon sy dat die Here lewe gee en lewe neem. Dieselfde geld armoede en rykdom, aansien en vernedering (7). Hy laat die geringes uit die stof opstaan en hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit – Hy skenk hulle ‘n ereplek (8).

Die Allerhoogste, skryf iemand, sien om na die allerlaagste.

Pilare van die aarde

Waarom is dit so? Waarom die skielike wending in die lotgevalle van mense?

Hanna sê:
Aan die Here behoort die pilare van die aarde;
Hy het die aarde daarop gegrondves.

Dit is digterlike taal. As ons kies om dit letterlik te interpreteer, verwys die opmerking na die almag van God. Mense kan nie sy mag beheer nie. God hou die hele skepping in stand. Hy onderhou die ganse wêreld deur sy magswoord.

In ‘n meer figuurlike sin sou die “pilare” die strukture en die leiers – die vername mense van vers 8 – kon wees. Dit lyk of hierdie mense die lotgevalle van almal in hulle hande hou. Deur die strukture skep God stabiliteit, maar dit is nie leiers soos Zuma, Trump, Lenin of Stalin, Hitler of Nixon wat die wêreld orent hou nie. Agter hulle staan die Here wat die waarde van mense se dade weeg, en hoogmoed en onreg vinniger tot ‘n val bring as wat mens jou oë kan knip.

Dit maak daarom net sin om jou lewe aan die Here te oriënteer.

Die Here spreek reg

In verse 9 en 10 word Hanna se gebed ‘n profesie:
Hy beskerm sy troue dienaars
op hulle pad,
maar die goddeloses word
stil gemaak in die duisternis
van die graf.
‘n Mens oorwin nie deur
eie krag nie!
Dié wat teen die Here
in opstand kom, word vernietig,
van bo uit die hemel
verbrysel Hy hulle.
Die Here spreek reg tot by
die eindes van die aarde,
Hy verleen krag aan sy koning,
Hy gee sterkte aan sy gesalfde.
Hier is Hanna hoopvol oor die dinge wat God doen op die pad of reis van sy troue dienaars. Dieselfde seuntjie Samuel wat sy tempel toe gebring het sou koning Dawid salf, die man na God se hart. Deur Dawid sou God sy volk rig en op die regte pad lei.

Die gesalfde van God (10) herinner ons ook aan die Messias, aan Jesus Christus deur wie God beslissend in die wêreld se geskiedenis optree. Sy koninkryk omsluit die ganse aarde.

Troos in God

Marsha Mark is tereg so opgewonde oor die dogter wat sy wonderbaarlik ontvang het. Hanna neem dit verder. Sy is nie net dankbaar oor Samuel nie. Sy verheug haar oor wie die Here is. Sy is nie net dankbaar oor wat God gedoen het nie, maar ook wat God gaan doen.

Die troos van die lewe lê in God. In wie God is. In wat God gedoen het. En in die toekoms saam met God.

God stuur ons om te leef

Gebed
Hierdie is ‘n goeie geleentheid vir voorbidding, spesifiek vir ouers wat sukkel om swanger te raak, of miskrame gehad het.  Bid ook vir baba-huise (plekke vir mishandelde of verwaarloosde babas) in jul omgewing.  Bid vir maatskaplike werkers en mense wat betrokke is by aannemingsprosesse.   As julle gemeente ‘n organisasie ondersteun wat by enige van bogenoemde betrokke is, kan julle vir hulle geleentheid vir terugvoer gee.

Dankoffers

Slotsang
Flam 33 Halleluja In My Hart of
Lied 554 “Diep uit my hart, o Vader” of
Lied 500 “Gods dade is volmaak en goed”

Seën

Respons
Lied 189 “Halleluja!” of
Flam 68 se laaste reël:  “Halleluja! Halleluja! Halleluja!”