Roete 6: Moses

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Ontmoeting 2-7 vorm deel van die afdeling wat ons “Ompaaie” noem. In hierdie ontmoeting verstaan en ontdek die God kan en wil hulle gebruik, ongeag hulle swakhede en tekortkomings. God gebruik ons die heel beste wanneer ons buite ons comfort zone is.

Die doel van die ontmoeting
Jongmense beperk hulle geloofsbelewenis dikwels tot die kerk of jeuggroepe, “daar waar ander ook Christene is en verstaan hoe ek dink”. Hierdie ontmoeting wil die jongmense aanmoedig om dit buite hulle gemaksones te waag.

Kortom
Om soos ’n kind van God te leef is om met oortuiging en vasberadenheid voluit te leef en die skynbaar korter agterpaaie te vermy. Die geloofsuitdaging is om eerder die moeilike maar dikwels betekenisvoller pad te kies; om letterlik uit ons “gemakstoel” op te staan en ons stem te laat hoor in ons wêreld met al sy gebreke en ongeregtigheid. Die jongmense word uitgedaag om hulle geloof uit te leef in die soms moeilike werklikheid van hulle daaglikse lewe. “It’s a lifestyle”, ’n leefstyl wat teen die verkeerde optree en staan by wat reg is, ongeag …

Bybelgedeelte

 • Eksodus 3–4

Hulpmiddels

Die ontmoeting

Aktiwiteit: Ons almal het hulp nodig
Die doel van die aktiwiteit is om die groep te help verstaan dat ons sekere dinge nie alleen kan doen nie. Wanneer ons hulp het, kan ons selfs die “onmoontlike” regkry.

Stap 1
Laat die groep in ’n ry staan. Elkeen kyk hoe ver hulle vooroor kan leun sonder om hulle voete te verskuif, hulle lyf te knak of om te val.

Gesels saam

 • Wat maak hierdie aktiwiteit moeilik? (Gravitasiekrag is hier die grootste bedreiging. As jy te ver oorleun, sal jy val. Dit is nie menslik moontlik om dit alleen te doen nie.)

Stap 2
Laat die groep in pare verdeel. Hulle staan met hulle gesigte na mekaar toe. Elke paar plaas hulle handpalms teen mekaar. Laat hulle nou teen mekaar begin leun terwyl hulle kyk hoe ver hulle met hulle voete agtertoe kan beweeg. Elke paar skuif hulle voete al verder agteruit totdat dit nie meer vir hulle gemaklik en haalbaar is nie.

Gesels saam

 • Watter aspekte van die tweede deel van die aktiwiteit het jy meer geniet, waardeer of beter gevind as die eerste deel?
 • Wat kan ons uit hierdie ervaring leer?
 • Hoe kan ons hierdie aktiwiteit op die verhouding tussen ons en God toepas?

Die jongmense behoort te verstaan dat dit net moontlik is om ver vooroor te leun sonder om te val as iemand anders jou help. Alleen sal ons dit nie kan doen nie. Dit is God se teenwoordigheid in ons lewe wat ons uitdaag om te doen wat vir ons alleen onmoontlik is of lyk, maar wat ons met God se hulp wel sal kan regkry.

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys waar Moses naby Midian skape opgepas het toe die Here hom geroep het om Egipte toe te gaan om die Israeliete te gaan bevry.

Laat een van die jongmense die biografiese inligting oor Moses lees.

Biografiese inligting oor Moses

 • Seun van Amram
 • As baba in ’n biesiemandjie in die Nyl neergesit
 • ’n Optel-prins van die farao se dogter
 • Kom in opstand teen sy aanneemouers en vlug vir sy lewe
 • ’n Skaapwagter wat hakkel
 • Kom op ’n dag op ’n brandende bos af
 • Sy broer se naam was Aäron
 • ’n Volksleier van die Israeliete wat die opstand teen die farao van Egipte gelei het

Vertel kortliks Moses se verhaal. Hy het sy lewe begin met baie dinge wat teen hom getel het. Slawe het geen regte en besittings gehad nie. Sy lewe is bedreig deur die bevel van die farao dat al die seuns van die Israelitiese slawe wat jonger as twee was, doodgemaak moes word. Sy ma het sy lewe in die hand van die noodlot geplaas toe sy hom in ’n biesiemandjie op die Nyl vol krokodille, seekoeie, stroomversnellings, ensovoorts, gesit het. Ten spyte van al hierdie bedreigings was daar ’n Hand in Moses se lewe teenwoordig wat hom deur alles gedra en beskerm het. Later ontmoet ons Moses weer as ’n jong Egiptiese prins in die farao se paleis.

Video
Kyk saam na die video Moses. Dit gaan oor selfvertroue en waagmoed.

Wegwyser
Probeer om nie die hele Bybelgedeelte (Eks 3–4) te lees nie. Vertel eerder net Moses se verhaal en lees net dié gedeeltes wat hier onder aangedui word.

 • Moses die skaapwagter en die skoonseun van Jetro: Lees Eksodus 3:7-10.
 • Moses twyfel aan homself. Hy is nie oortuig dat die farao en sy eie mense hom sal glo nie: Lees Eksodus 3:19-22.
 • God gee vir Moses drie wondertekens. Moses twyfel steeds en sien nie kans vir sy opdrag nie: Lees Eksodus 4:13-17.

Gesels saam

 • Wat in hierdie verhaal het jou opgeval? (Laat die jongmense hulle eerlike mening gee. Hier is nie regte en verkeerde antwoorde nie.)
 • Wat het jou opgeval van Moses se gesindheid teenoor en reaksie op God se plan? (Moses het volgehou dat hy nie bekwaam was om te doen wat die Here van hom gevra het nie, al het die Here wat gesê en belowe. Die Here het vir Moses die wondertekens met die kierie laat doen, maar selfs dit het nie vir Moses enige vertroue gegee nie.)

Reisjoernaal
Help die groep om in te sien dat hierdie situasie menslik gesproke onmoontlik was. Moses het nie die nodige vaardighede en ondervinding gehad wat hom die beste keuse gemaak het om iets aan die Israeliete se situasie te doen nie.

Tog het God hier ’n gedugte span gesien – Hy en Moses. Moses moes net besef dat die situasie in Egipte nie deel van God se plan was nie, dat Hy iets daadswerkliks daaraan wou en sou doen, dat God ten volle by magte was om dit te doen, en dat Hy Moses genooi het om dit saam met Hom te doen. Moses moes die Israeliete oortuig dat God hulle sou bevry en dat hulle daarom saam op hierdie reis uit Egipte kon gaan. Moses moes ook die farao oortuig dat nie hy nie maar God alleen beheer oor die aarde en sy mense het.

Laat een van die jongmense die aanhalings lees.

To change the world doesn’t require a powerful person. It requires a weak person in the hands of the mighty God.
– Anoniem

Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.
– 2 Korintiërs 12:9-10

Gesels saam

 • Hoe help hierdie aanhalings jou om te verstaan wat God regtig van Moses gevra het?

Vraag & antwoord
Gesels saam

 • God het die Israeliete se noodkrete gehoor. Watter pyn- en noodkrete hoor God vandag oor die wêreld heen? (Laat die jongmense praat oor al die pyn en nood waarvan hulle weet.)
 • Wanneer jy na ons wêreld vol nood en pyn kyk, hoe sien jy jou rol en verantwoordelikheid ten opsigte hiervan? (Laat die groep saamgesels oor wat hulle kan doen om mense se nood en pyn te verlig, al lyk dit vir hulle hoe gering.)
 • Hoe help Moses se verhaal jou om vraag 2 te beantwoord? (Laat die groep saampraat oor hulle gevoelens van magteloosheid, onbekwaamheid, onbeholpenheid, ensovoorts. Laat hulle egter uitkom by die waarheid dat God ook vir hulle wil verander. Al wat God vra, is dat ons sal getuig van sy liefde, sy krag en sy plan om in te gryp. Ons lewe moet ’n getuienis van God se liefde, krag en plan wees sodat mense ons getuienis sal glo.)

Border crossing
Gee die jongmense kans om die volgende uitdagings te lees en in stilte daaroor na te dink. Laat hulle vir Moses in gedagte hou terwyl hulle hieroor nadink. Soos Moses, staan ook hulle voor die uitdaging om ’n grens oor te steek.

Hier is vir jou ’n paar uitdagings:

 • Begin klein: Trek jou skoene uit wanneer jy Bybelstudie doen om jou daaraan te herinner dat God ook met jou praat.
 • Terwyl jy deur die skool of die dorp stap, kyk of jy kan sien wat God anders sou wou hê. Praat met God daaroor. Hou ’n gebedsjoernaal sodat jy kan sien hoe God jou in jou omstandighede wil gebruik.
 • Vir die meer avontuurlustiges: Gaan op ’n staproete, kort of lank, en neem ’n vriend saam, iemand wat jy weet met die farao’s in sy of haar lewe sukkel. Sorg dat jou vriend weet wat jy van God glo, maar meer nog: Sorg dat jou vriend deur jou kan ervaar dat daar iemand is wat die moeilike pad deur die lewe saam met hom of haar sal stap.

Sluit die ontmoeting met gebed af.

Hulpmiddels

© Missio 2024 | All rights reserved.