Roete 5: Saul

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms 
Ontmoeting 2-7 vorm deel van die afdeling wat ons “Ompaaie” noem. Die jongmense verstaan die lewe vra van ons om te kies hoe ons wil leef. Ons maak hierdie keuse op grond van twee oorwegings: 1. Ons kies om só te leef dat ons lewe inpas by God se wil en plan. 2. Ons kies om God buite rekening te laat. God beskou vryheid as een van die belangrikste eienskappe van ons menswees. Daarom gee Hy vir ons die vryheid om self te kies hoe ons wil leef.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense gesels saam oor vrae soos:

 • As God reeds weet wat ek gaan kies, hoekom keer Hy my nie?
 • As God in beheer van alles is, het ek dan steeds ’n vrye wil en ’n sê in my lewe?
 • Hoekom is God se wil so belangrik vir my en my lewe?

God gee áltyd vir ons ’n regverdige kans om uit vrye wil aan Hom gehoorsaam te wees. As God nooit vir Saul die geleentheid gegee het om koning te wees nie, sou Saul sy lewe lank dalk kwaad gewees het vir God of opstandig teenoor Hom gewees het. Daarom gee God ons áltyd ’n regverdige kans.

Kortom
Die jongmense verstaan dat ons almal dikwels op ons pad deur die lewe by ’n padverdeling sal kom waar ons ’n besluit sal moet neem om óf gehoorsaam óf ongehoorsaam te wees. Dit is ook belangrik om klem te lê op die feit dat elke besluit gevolge sal inhou. In die Bybelgedeelte van hierdie ontmoeting lees ons dat Saul God se seën ontvang het toe hy as koning gesalf is, maar weens sy ongehoorsaamheid het hy sy lewe sonder God voortgesit.

Bybelgedeelte

 • 1 Samuel 15

Hulpmiddels

 • Die uitdeelstuk “Riglyne om goeie keuses te maak”, ’n afskrif vir elke groeplid
 • ’n Paar potlode

Die ontmoeting

Aktiwiteit 
Aan die einde van die ontmoeting, by “Border crossing”, kry die groep kans om hierdie ontmoeting prakties te ervaar. Sorg dat daar genoeg tyd (10-15 minute) oor is om oor die situasieskets te gesels.

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys die gebied waaroor Saul regeer het, vanaf Dan in die noorde tot by Berseba in die suide. Saul was ’n bekwame soldaat wat die Ammoniete in die ooste en die Filistyne in die weste op hulle plek gehou het.

Laat iemand in die groep die biografiese inligting oor Saul lees.

Biografiese inligting oor Saul

 • Lank en aantreklik
 • Ly later aan depressie; word obsessief en paranoïes
 • 1050 vC – Saul word die eerste koning van Israel
 • 1038 vC – Saul se keuse bepaal die verloop van die res van sy lewe
 • 1010 vC – Saul sterf ná 40 jaar as koning in ’n oorlog teen die Filistyne

Wegwyser 
Lees 1 Samuel 15:8-23 vir die groep of vra een van die jongmense om dit te lees.

Gesels saam

 • Wat het vir Saul beïnvloed om nie gehoorsaam te wees aan die Here se opdrag om alles en almal dood te maak nie? (Hy het nie gedink dit is so belangrik nie. Sy manskappe het hom beïnvloed en oortuig. Hy het so gekonsentreer op wat hy gesien het dat hy sy indrukke, sy gewete en sy kennis opsy geskuif en hom laat voorskryf het. Saul het vir hom persoonlike voordeel gesien in die buit en in die besluit om die koning se lewe te spaar. Saul het gemeen hy sou dalk sy aanhang en gewildheid verhoog as hy die buit sou hou en die koning se lewe sou spaar.)
 • Hoekom het die Here met Samuel gepraat en nie met Saul self nie? (Samuel kon nog God se stem herken en gehoorsaam. Hy het nie God se stem beskou as een van vele opsies wat hy kon oorweeg nie, maar as die stem wat vir hom die koers van sy lewe aandui. Saul het sy sensitiwiteit vir God se stem verloor en Hom nie meer ernstig opgeneem nie. Daardeur het hy die impak van God se stem op sy lewe verloor. Saul het nie meer verstaan hoekom God se stem so belangrik is nie. God praat dikwels met ons deur mense wat meer insig en ervaring as ons het. Daarom is dit so belangrik om na hulle te luister.)
 • Hoekom was die Here so ernstig daaroor dat Saul gehoorsaam moes wees? (Om aan God gehoorsaam te wees, beteken ons word wie God ons bestem het om te wees. Gehoorsaamheid lei daartoe dat ons en God ’n hegte verhouding vorm en sáám deur die lewe reis en ’n verskil in die wêreld maak. Gehoorsaamheid help ons om ’n bydrae in ons leefwêreld te lewer. God verstaan ons lewe die beste; daarom het Hy die beste riglyne vir ons lewe.)
 • Hoekom het die Here berou gehad dat Hy vir Saul as koning laat salf het? (Die Here het nie berou gehad oor die besluit wat Hy geneem het nie, maar Hy het berou gehad omdat Saul ongehoorsaam was en daarmee sy doel as ’n kind van God binne God se plan gemis het. God se grootste berou was oor een van sy kinders wat sy doel gemis en die rede vir sy bestaan verloor het. God ken ons potensiaal en het ’n toekomsverwagting vir ons elkeen se lewe. Daarom is Hy spyt wanneer Hy moet toekyk hoe ons vir minder kies en met minder tevrede is op ons lewenspad.

Reisjoernaal
Laat iemand in die groep die aanhalings lees. Vra hulle om dit dan op Saul se lewe van toepassing te maak.

We choose our joys and sorrows long before we experience them.
– Kahlil Gibran

Decisions become easier when your will to please God outweighs your will to please the world.
– Anso Coetzer

While we are free to choose our actions, we are not free tot choose the consequences of our actions.
– Stephen R Covey

It’s choice – not chance – that determines your destiny.
– Jean Nidetch

Vraag & antwoord 
Gesels saam

 • Dink aan mense uit die geskiedenis wat verkeerde besluite geneem het. Wat was die gevolge van hulle besluite? (Die jongmense kan hier dink aan sportsterre wat verbode middels gebruik het, aan politici wat bedrog gepleeg het, aan presidente wat buite-egtelike verhoudings gehad het, en so meer.)
 • Dink aan ’n keer toe jy geweet het wat die regte ding was om te doen, maar steeds die verkeerde besluit geneem het.
 • Wat het jou beïnvloed om die verkeerde besluit te neem?
 • Hoe het jy gevoel en gereageer toe jy besef het wat die gevolge van jou keuse sou wees? (Laat die jongmense hier van sulke tye in hulle lewe vertel as hulle wil.)

Border crossing 
Gee vir elke groeplid ’n afskrif van die uitdeelstuk “Riglyne om goeie keuses te maak”. Hulle kan die riglyne lees en dit dan op die situasieskets toepas.

Riglyne om goeie keuses te maak
1. Wat is my keuses?
Maak ’n volledige lys van al die moontlike keuses wat jy kan maak. Dink aan soveel moontlik alternatiewe keuses.

2. Wat sal die gevolge wees?
Bereken die gevolge van elke keuse en hoe dit aansluit by die doelwitte wat jy vir jou lewe gestel het.

3. Wat dink God?
Wat dink jy wil God vir jou lewe hê? Pas die keuse wat jy wil maak by sy wil in?

4. Sal ek dit kan hanteer?
Vra jou af of jy die verantwoordelikheid vir die gevolge van jou keuse kan en wil aanvaar.

5. Maak jou keuse.

Lys opsies                                                                           Beste opsie                                                                                    Lys gevolge
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________
___________________                                                     ___________________                                                                  ______________________

Verdeel die groep in kleiner groepe as daar meer as vier jongmense in jou groep is. Die kleingroepe besluit saam wat vir hulle die beste opsie in die situasieskets sal wees. Gee vir hulle potlode om hulle opsies en gevolge op die uitdeelstuk neer te skryf.

Lees saam die situasieskets.

Die situasie
Die gemeente stuur elke Junievakansie ’n groep jongmense na die platteland om ’n kinderweek vir minder bevoorregte plaaskinders aan te bied. Fred het onlangs by julle jeuggroep aangesluit. Hy is ’n toegewyde gelowige en vir baie jongmense ’n voorbeeld in hoe hy sy Christenskap uitleef.

Fred en Sally het onlangs vas begin uitgaan. Normaalweg sou dit nie ’n probleem tydens die uitreik gewees het nie, maar Fred is ’n Sotho en Sally is ’n wit meisie. Die gebied wat julle gaan besoek, is baie krities teenoor gemengde verhoudings en kan dalk besluit om nie meer julle uitreik finansieel te ondersteun of die groep in die toekoms te ontvang nie.

Sommige lede van julle groep voel Fred en Sally se verhouding sal die uitreik benadeel en dat hulle daarom gevra moet word om nie meer saam te gaan nie. Ander in die groep voel dit is ’n uitstekende geleentheid om geloofwaardige getuies te wees in die gemeenskap wat julle gaan besoek oor wat dit beteken om een in Christus te wees.

Dié ongemaklike situasie veroorsaak spanning in die groep en dit dreig selfs om die groep uitmekaar te skeur. Dit het tyd geword om ’n keuse te maak. Julle is die bestuurspan van hierdie uitreik. Julle moet besluit wat die beste opsie in hierdie situasie sal wees wat tot almal se beswil sal wees.

Die jongmense kan die volgende Skrifgedeeltes gebruik om hulle te help.

Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één (Gal 3:28).

’n Mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar dié van ander … Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek: ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie maar dié van baie ander, sodat hulle gered kan word (1 Kor 10:24, 31-33).

Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ’n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid (1 Tim 4:12).

Wanneer almal ’n opsie gekies het, laat hulle in die grootgroep saamgesels oor hierdie situasie sonder om mekaar se beste opsie af te skiet. Hulle moet eerder probeer verstaan hoekom elke groep daardie spesifieke keuse gemaak het.

Sluit die ontmoeting met gebed af.

© Missio 2024 | All rights reserved.