Roete 24: Filippus

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die laaste afdeling roetes waaroor ons hierdie jaar gaan gesels, is “Oorgrenspaaie”. Ontmoeting 20-25 vorm deel van hierdie afdeling. Die jongmense ontdek God stuur ons na die randfigure (die outcasts) toe, na dié mense wat nie deur die samelewing en vriendekringe aanvaar word nie. Om oor grense heen uit te reik is in die eerste plek nie ’n opdrag nie, maar ’n innerlike beweging van die Heilige Gees. Die Gees maak ons van binne nuut en lei ons na buite met ’n getuienis oor Jesus Christus se heling en verlossing.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense worstel dalk met die manier waarop God ons stuur en wonder oor vrae soos die volgende:

 • Hoekom kan ons nie net bymekaarkom soos met dienste vir jongmense of by die kategese nie? Waarom moet ons uitreik (oor grense heen beweeg) na ander mense toe?
 • Hoekom wil God ons gebruik as sy engele dit ook kan doen?
 • Is daar regtig plek vir hierdie randfigure (outcasts) in die eredienste en in ons lewe?

Kortom
Om as ’n navolger van Jesus Christus te leef vra van ons om net soos Jesus, Filippus en die ander apostels saam met die Heilige Gees oor grense heen te beweeg. Dit beteken ons vertel vir mense vir wie ons en ons vriendekring as “vreemd” (as outcasts of randfigure) beskou van Jesus se goeie nuus. Ons laat hulle tuis voel tussen die gelowiges.

Bybelgedeeltes en belydenisskrif

 • Handelinge 8:26-40 (daar is bykomende tekste in die reisjoernaal van Filippus: Hand 6:1-7; 8:4-25; 21:7-9)
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 84

Vraag 84: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit ?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ’n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel.

Die ontmoeting

Aktiwiteit: In of uit?
Laat ’n deel van die groep in ’n kring staan. Sonder om vir die groep die opdrag te gee dat hulle iemand moet uithou, laat ’n vrywilliger probeer om in die kring in te kom. Vra vir die jongmense wat nie deel van die kring is nie: “Wie probeer om in die kring in te kom?”

Die uitkoms van hierdie leerervaring is tweeledig:

 • Die jongmense sal geneig wees om met hulle gesigte na binne toe te staan en dus met hulle rûe na die mense buite die kring.
 • Wanneer die vrywilliger probeer om in die kring in te kom, sal dié in die kring outomaties probeer om hom of haar buite die kring te hou.

Gesels saam

 • Waarom het die jongmense in die kring outomaties met hulle gesigte na binne en met hulle rûe na ons gaan staan? (Dit weerspieël iets van ons menslike natuur. Ons sal die groep waaraan ons behoort, probeer beskerm en lojaal aan die ander groeplede wees. Miskien is die mense in ons eie groep ons fokuspunt, en nie die ander mense buite die groep nie.)
 • Hoekom het die jongmense in die kring nie die jongmens van buite toegelaat om in die kring in te kom nie (al het hulle nie die opdrag gekry om die ander groeplid buite te hou nie)? (Dit sê iets van ons menslike natuur wat eerder ander uitsluit as om hulle in te sluit.)
 • Vra vir die een wat by die groep probeer inkom het: Hoe het dit gevoel om van die groep uitgesluit te wees? (Nie lekker nie. Dit was asof hulle my as mens nie wou aanvaar en liefhê nie.)

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys hoe Filippus vanaf Jerusalem op die pad na Gasa gereis het, die pad waar hy die Etiopiër ontmoet het. Filippus het later verder gereis, verby Joppe na Sesarea.

Laat een van die jongmense die biografiese inligting oor Filippus lees.

Biografiese inligting oor Filippus

 • As geestelike leier gekies omdat hy vol van die Heilige Gees was
 • Bly getrou aan die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus toe hy Simon die towenaar raakloop (Hand 8:9-12)
 • Verkondig die evangelie aan die hele ooskus vanaf Asdod tot by Sesarea (40 km)
 • Vestig hom in Sesarea saam met sy vier ongetroude dogters wat die gawe gehad het om te profeteer (Hand 21:8-14)
 • Was ’n sleutelfiguur en sendeling wat verskillende vorme van bediening en mense as ’n eenheid saamgevoeg het

Wegwyser
Lees Handelinge 8:26-40.

Gesels saam

 • Watter emosies dink jy het die Etiopiër ervaar oor die mense rondom hom (veral by die tempel in Jerusalem)? (Hy kon dalk soos ’n randfiguur, ’n outcast, gevoel het, of dat hy vir niemand belangrik was nie. Hy het dalk selfs gevoel God het hom verstoot omdat hy nie eens in die tempel toegelaat is om God daar te aanbid nie. Hy was dalk skaam oor sy gebrek.)
 • Hoekom het die Engel vir Filippus na ’n stil pad gestuur as hy as sendeling so ’n groot begeerte gehad het om die goeie nuus van Jesus met baie mense te deel? (God het geweet die Etiopiër sou daarlangs reis. Dalk was dit die kortste pad terug, of dalk wou hy mense vermy deur ’n stil pad te kies. Ons God van liefde was ook lief vir hierdie man wat deur die samelewing verstoot is. Daarom wou Hy Filippus se getuienis gebruik om hierdie man deel van sy geestelike familie te maak. Die doop was ’n inisiasieritueel waardeur hierdie man deel van God se familie gemaak is. Die Etiopiër het gevra: “Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?” [v 36]. Dit dui daarop dat hy gewonder het of daar nog iets was wat hom nie “goed genoeg” vir God gemaak het nie, of daar dalk nog ’n sweep was wat hom sou slaan. Filippus het hom net daar gedoop om te wys dat God hom liefhet en hom deel van sy familie gemaak het.)
 • Waarom het die Etiopiër die boekrol van Jesaja gelees? Hoe kon dit sy soeke na God enigsins gehelp het? (Lees as groep Jesaja 56:3-5.) (Dit is moontlik dat die Etiopiër Jesaja 56:3-5 raakgelees het. Daarin het hy iets ontdek van God se liefde en insluiting. In sy soeke na God, die God van liefde, het hy gehoop om meer in die boek Jesaja te vind. Dit was juis toe dat hy Jesaja 53:7-8 gelees het, die profesie oor die koms en verlossing van en deur Jesus Christus. Ander skrywers van die Nuwe Testament maak Jesaja 53 ook op Jesus Christus van toepassing. Lees Matteus 8:17; Lukas 22:37; Johannes 12:38; Romeine 4:25; 5:18-19; 10:16; 15:21; Hebreërs 9:28 en 1 Petrus 2:21-25.)
 • Hoekom is Filippus se ontmoeting met die Etiopiër deur die Heilige Gees begin en beëindig? Wat sê dit vir jou van die manier waarop God saam met ons reis? (Handelinge 1:8 is een van die sleuteltekste om die boek te verstaan: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” God stuur dus ook sy Gees om ons, sy kinders, in beweging te bring en ons toe te rus om te getuig. Dit is dus nie in die eerste plek ’n opdrag nie, al het Jesus vir ons die opdrag in Matteus 28:16-20 gegee, maar ’n innerlike beweging van die Heilige Gees na buite, ook na die randfigure en outcasts in die samelewing. Dit is duidelik dat God mense mobiliseer om ander mense in sy kring in te trek en hulle lief te hê. Daarom gebruik God nie meer sy engele, soos in die begin van Lukas [2:8-20], om die goeie nuus aan te kondig nie. Ons elkeen kan weet dat God deur sy Gees elke dag saam met ons reis en ons paaie laat kruis met dié van die verstote mense met wie Hy wil hê ons sy liefde moet deel.)

Reisjoernaal
Laat ’n paar van die jongmense die aanhalings hardop vir die groep lees. Laat hulle kommentaar lewer op hierdie stellings.

Ons almal is sendelinge. Waarheen ons ook al gaan, bring ons mense nader aan Christus of stoot hulle van Hom af weg.
– Eric Liddell

Not only are you God-taught as a disciple of the living God, but you are also God-moved. God informed us that He has a strategy for re-establishing his reputation among the nations.
– Erwin Raphael McManus, in The barbarian way (lees ook Eseg 36:22-23)

Laat die groep nou hierdie aanhalings gebruik om vir hulle twee of drie lewensveranderende gedagtes te identifiseer wat hulle as GPS-koördinate op hulle reis saam met God kan gebruik.

Vraag & antwoord
Gesels saam

 • Kan jy aan mense dink wat vandag, soos die Etiopiër destyds, nie in die samelewing of in jou en jou vriende se oë as “normaal” beskou word of by julle inpas nie? (Help die jongmense om in hulle omgewing die randfigure te herontdek. Dit is mense soos die stil en weird outjie met wie niemand wil gesels nie. Of die meisie wat pouses alleen eenkant sit.)
 • Lees weer die aanhaling van Erwin Raphael McManus onder “Reisjoernaal”. Hoe wil die Heilige Gees jou beweeg om, net soos Filippus, hierdie mense wat verstoot is in God se kring in te trek? (Die verhouding wat ons met God het, is nie net op kennis gebou nie, al maak kennis deel van hierdie verhouding uit. Ons het ook ’n verhouding met God deur die Heilige Gees. Die Gees van God is die Een wat ons sensitief maak vir die randfigure in die lewe. Die Heilige Gees help ons om ’n oog en ’n hart vir die outcasts te hê, om hulle lief te hê en in God se geestelike familie in te trek. Ervaar jy soms hoe God jou oë en jou hart nuut maak deur die manier waarop jy na hierdie mense kyk?)
 • Met watter oë kyk God na die mense wat “vreemd” of outcasts in ons oë is? (God is liefde [1 Joh 4:16]. Toe God ons geskep het, het Hy ons geskep as die objek van sy liefde. God kan nie anders as om deur sy liefde te handel nie. Daarom wil Hy hê ek en jy moet, soos Hy, met die oë van liefde en deernis na hierdie “vreemde” mense kyk. Ons moet hulle intrek by God se geestelike familie sodat hulle tuis kan kom en heel kan word.)

Border crossing
God wil sy volgelinge deur sy Gees beweeg om op die stil pad van die lewe saam met die verstote mense van die samelewing, dié wat vir ons “vreemd” lyk, te stap en hulle deel van God se huisgesin te maak.

Laat die groep nou oor hierdie vrae nadink.

 • Wie is die buitestanders (outcasts) in jou lewe vandag?
 • Hoe voel dit om ’n buitestander (’n outcast) te wees?
 • Hoe lei die Heilige Gees jou om buitestanders (outcasts) in te sluit?

Daag die jongmense uit om die vraag op die gespreksblad so eerlik moontlik te beantwoord en hulle antwoord iewers neer te skryf.

Uitdaging
Watter grense van vooroordeel moet jy oorbrug om ’n Filippus-gesindheid te hê?

Sluit die ontmoeting met gebed af.

Hulpmiddel

© Missio 2024 | All rights reserved.