Roete 10: Ester

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Ontmoeting 8-13 vorm deel van die afdeling wat ons “Alternatiewe paaie” noem. In hierdie ontmoeting ontdek die jongmense God kan iets goeds uit enige situasie skep, al lyk dit vir ons hoe sleg. Om God te dien beteken nie jy moet altyd die pad van die minste weerstand kies nie. Al sien ons dit nie, is God by elke situasie in ons lewe betrokke.

Die doel van die ontmoeting
Hierdie ontmoeting raak die volgende kwessies aan: Jongmense beleef nie altyd dat hulle situasies sin maak nie. (Dink hier aan situasies in julle omgewing. Dink ook aan voorbeelde uit julle konteks waarmee die jongmense bekend is.) Hulle is bereid om die Here te volg, maar hulle is nie altyd bereid om te doen wat van hulle gevra word nie. Hulle vra dikwels na God se wil vir hulle lewe, veral wanneer een van hulle vriende seerkry of sterf.

Kortom
Ons elkeen is ’n unieke skepping van God. Ons leef op ’n spesifieke plek en in ’n bepaalde tyd waar God ons kan en wil gebruik. Die vraag is: Is ons op Hom ingestel om sy roepstem te hoor? En is ons bereid dat Hy ons gebruik? Ester is hier vir ons ’n voorbeeld. Sy het op ’n spesifieke plek en in ’n spesifieke tyd geleef en God het haar in haar situasie gebruik. Ons almal sal nie ’n volk red soos Ester nie, maar ons elkeen se situasie is ’n geleentheid vir God om in ons lewe betrokke te raak. Soos Ester moet ons die uitdaging aanvaar om iets vir God in ons situasie te doen. God se doel is dat ons Hom sal dien en Hom sal toelaat om in ons lewensituasie betrokke te raak. Soos Ester moet ons oop wees om God by ons situasie te betrek; Hy is gretig om deel van ons lewe te wees. Wanneer ons weet God is in ons lewe teenwoordig en Hy wil by ons wees, sal ons die moed ontvang om die probleme van ons lewe te hanteer.

Bybelgedeeltes

 • Die boek Ester.

Hier is ’n opsomming van Ester (julle hoef nie hele boek te lees nie):

 • Ester 1: Koningin Vasti word vervang
 • Ester 2: Ester se geleentheid
 • Ester 3: Ester se noodlot tree nader
 • Ester 4: Ester se verantwoordelikheid
 • Ester 5: Ester se partytjie
 • Ester 6: Ester se neef, Mordegai, word vereer
 • Ester 7–9: Ester se volk word gered
 • Ester 10: Ester se neef word bevorder

Die volgende twee fokustekste word deurgaans in die ontmoeting gebruik:
Mordegai het vir Ester gesê: “As jy nóú swyg en daar kom van ’n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!” (Est 4:14).

Ester het vir Mordegai gesê: “Gaan maak al die Jode wat in Susan is, bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet drie dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom” (Est 4:16).

Hulpmiddels

 • Klein stukkies papier vir elkeen in die groep
 • ’n Pen of potlood vir elkeen
 • Bybels
 • Die video One night with the king

Die ontmoeting

Aktiwiteit: Positiewe eienskappe
Vir hierdie aktiwiteit het jy genoeg papiertjies vir elkeen in die groep nodig. As daar byvoorbeeld 10 jongmense in die groep is, het jy 9 papiertjies vir elkeen nodig. As daar 15 jongmense in die groep is, het jy 14 papiertjies vir elkeen nodig. Elkeen moet ook ’n pen of ’n potlood hê.

Die aktiwiteit verloop soos volg: Gee vir elke jongmens genoeg stukkies papier. Hulle moet op elke papiertjie die naam van ’n ander groeplid neerskryf. Vra hulle dan om onder die groeplid se naam ’n eienskap van hom of haar neer te skryf wat hulle waardeer. Laat hulle goed nadink voordat hulle iets neerskryf. Hulle hoef nie hulle eie name op die papiertjies neer te skryf nie. Wanneer almal klaar is, neem die papiertjies op en deel dit dan in die groep uit sodat elke jongmens dié papiertjies kry waarop sy of haar naam staan. Gee kans dat almal kan lees wat oor hulle geskryf is.

Laat die groep nou oor hierdie twee vrae nadink:

 • Jy het nou gelees wat jou vriende van jou waardeer. Weet jy nou iets oor jouself wat jy voorheen nie geweet het nie?
 • Hoe het jy gevoel toe jy gelees het wat die groep oor jou geskryf het?

Baie jongmense beleef dat hulle (1) nie ’n doel in die lewe het nie, (2) nie inpas in hulle omgewing nie, of (3) sukkel met spesifieke probleme in hulle lewe. Wanneer hulle lees wat ander oor hulle skryf en hoe ander hulle sien (die waarderende opmerkings op die papiertjies), gee dit aan hulle nuwe selfvertroue en eiewaarde.

Die aktiwiteit help die jongmense om te besef hulle lewe het betekenis. Hulle het ’n rol en ’n plek om vol te staan in hierdie lewe. Hulle is met ’n doel geplaas op die plek en in die tyd waarin hulle nou leef. Al besef hulle dit nie altyd nie, is God besig om in en deur hulle hulle omgewing te beïnvloed.

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys waar Ester saam met haar volksgenote in die Persiese Ryk in die vestingstad Susan gewoon het. Dit is waar koning Ahasveros se paleis was.

Laat een van die jongmense Ester se biografiese inligting lees.

Biografiese inligting oor Ester

 • ’n Joodse weeskind wat in Persië by haar neef, Mordegai, grootgeword het
 • Is weens haar skoonheid gekies om koningin Vasti te vervang
 • Het Haman se komplot om al haar volksgenote (die Jode) uit te moor, oopgevlek
 • Haar raadgewer was haar neef, Mordegai
 • Het haar lewe gewaag deur die protokol in die paleis te oortree
 • Danksy haar is haar volk gered en die Purimfees ingestel

Video
Kyk saam na die video uit One night with the king, die fliek wat oor Ester se verhaal gaan.

Wegwyser  In plaas daarvan om die hele Bybelboek te lees, vertel kortliks die verhaal van Ester vir die groep.

Ester was ’n Joodse weeskind wat in Persië by haar neef, Mordegai, grootgeword het. Sy was baie mooi. Die koning het amptenare aangestel om vir hom mooi meisies uit te soek sodat hy een kon kies om sy koningin te maak. Ester is ook gekies en só het sy in die paleis beland. Die koning het baie van haar gehou en sy het die nuwe koningin (in koningin Vasti se plek) geword. Sy het haar Joodse afkoms geheim gehou, want Mordegai het haar verbied om dit bekend te maak. Kort hierna het Mordegai van ’n sameswering teen die koning gehoor en dit aangemeld. Die samesweerders is opgehang, en só het Ester al meer in die koning se guns gekom. Die koning het Mordegai hiervoor vereer.

Koning Ahasveros het vir Haman bevorder en hom oor al sy amptenare aangestel. Omdat Mordegai nie voor Haman wou buig nie, het Haman begin met ’n komplot om al die Jode te laat doodmaak. Mordegai en Ester het teen Haman saamgespan. Ester wou vir die koning die waarheid gaan vertel, maar sy as vrou kon nie voor die koning verskyn tensy hy haar laat roep het nie. As sy sommer vanself na hom toe sou gaan, kon sy doodgemaak word, tensy die koning haar sou begenadig en toelaat om met hom te praat.

Ester het besluit om haar gemaksone te verlaat en na die koning toe te gaan. Die koning het haar toegelaat om met hom te praat. By ’n ete wat Ester vir die koning en Haman gereël het, het sy die skelm Haman ontmasker. Die einde van hierdie verhaal is dat die Joodse volk gered is. Die Purimfees is ingestel om hierdie gebeurtenis te herdenk.

Ester kon uit verskeie paaie gekies het, maar God se pad was die regte pad vir haar en haar volk. God was die hele tyd in die agtergrond van hierdie verhaal aan die werk. Ester se verhaal is eintlik die verhaal van hoe God sy volk beskerm het. Ester se uiterlike skoonheid was die instrument wat God gebruik het om haar in die paleis te kry, waar sy ’n groot invloed sou uitoefen. Ester was egter baie meer as haar skoonheid. Sy het ’n innemende geaardheid gehad. Daarom het almal in die paleis van haar gehou. Selfs toe sy die belangrike posisie as koningin beklee het, het sy steeds na haar neef se raad geluister. Haar mooiste eienskap was egter dat sy bereid was om haarself op te offer om die toekoms van die Joodse volk te verseker. Uit haar lewe kan ons baie lesse vir ons lewe vandag leer.

Lees Ester 4:14-17.

Gesels saam

 • Wat het alles daartoe bygedra dat Ester die moed gehad het om haar lewe in gevaar te stel om haar volk te red? (Hierdie volksmoord kon ook haar dood beteken het, want sy was ’n Jood en die koning het dit nie geweet het nie. Sy was dalk bang [4:12-14], maar tog het sy die regte besluit geneem. Haar vrees, die innerlike drang om iets te doen, haar liefde vir haar volk en haar geloof in God se mag en teenwoordigheid het haar aangespoor om daadwerklik op te tree.)
 • Wat wou Ester bereik deur die volk drie dae te laat vas? Wat kan ’n mens hieruit aflei oor Ester se verhouding met die Here? (Deur die volk te laat vas, het Ester verseker dat hulle ’n samehorigheid tussen hulle ervaar en die erns van die bedreiging insien. Die geestelike betekenis van vas is om jou afhanklikheid van God te wys en jou hoop vir die toekoms op Hom te vestig. Dit is dan ook wat Ester wou doen. Sy het geweet God was haar en haar volk se enigste hoop [Est 9:31b].)

Reisjoernaal
Die jongmense kan hierdie twee sinne op die gespreksblad voltooi.
Vra een van die groeplede om die aanhaling onderaan die vrae vir die groep te lees.

 • Die eienskappe in Ester wat ek waardeer, is …
 • Ester se reis was kort – van haar kamer na die troonsaal. In haar gedagtes het sy seker gedink: …

’n Mens het nie altyd net wysheid nodig nie, maar ook geloof en moed, en soms fyn beplanning.

Vraag & antwoord 
Gesels saam

 • Watter rol dink julle speel toeval in julle lewe in die lig van Ester se verhaal? (Mordegai het vir Ester gesê: “Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het.” Oor sekere dinge in die lewe het ons geen beheer nie. Ander dinge wat met ons gebeur, kan herlei word na keuses en besluite wat ons geneem het of nie geneem het nie. Wanneer ons dan in sekere moeilike situasies beland, moet ons deur gebed en nadenke probeer uitvind wat God se doel met ons omstandighede is. Ester het gevas, gebid en mense geraadpleeg.)
 • Watter keuses moet jy nou in jou lewe maak? (Laat die jongmense saamgesels oor keuses maak wat hulle nou of binnekort sal moet maak.)
 • Watter invloed het God op jou keuses? (Laat hulle nadink of hulle God by hulle keuses betrek of nie.)

Border crossing
Ester se skoonheid het gemaak dat sy die koning se guns gewen het. Die bose Haman het allerhande planne gemaak om die Jode uit te moor. Mordegai het met Ester gepraat en vir haar gesê sy is haar volk se laaste hoop. Wat Ester moes doen om haar volk te red, kon haar egter haar lewe gekos het. Sy het haar tot haar God gewend en die keuse gemaak wat baie moed geverg het: Sy het met die koning gaan praat. Sy is nie doodgemaak nie, en haar volk is gered.

Gee ’n oomblik van stilte sodat die groep die sin hier onder kan voltooi en oor die uitdaging kan nadink.

 • Om ’n alternatiewe pad te kies beteken …
 • Wanneer jy aan Ester en aan jou verhouding met die Here dink, wat wil die Here vir jou sê oor jou rol en plek …
 • in die lewe?
 • in jou huis?
 • in jou skool?
 • in jou dorp?
 • in jou land?

Laat die jongmense in ’n kring staan. Dié wat wil, kan vir die groep bid. Jy as groepleier kan die ontmoeting met gebed afsluit.

Hulpmiddel

© Missio 2024 | All rights reserved.