Paasfees

Sections

Oorsig

Martin Luther het geskryf, “Die redding en ewige lewe wat Jesus Christus deur sy kruisdood en sy opstanding uit die dood bewerkstellig het, hou nie net heling in vir individue nie – dit is ook die uiteindelike vernietiging van die doodsheid in die hart van die hele menslike geskiedenis. God het die belofte van die opstanding nie net in boeke laat skryf nie, maar ook in elke lenteblaartjie.”
(uit: Ian Nell (red), Seisoene van God se jaar. 2000. Wellington: Lux Verbi.)

Ander tekste

Jesaja 25:6-9
God berei ’n feesmaal vir die volke
6Op hierdie berg gaan die Here die
Almagtige ’n feesmaal gereed maak vir al
die volke,
’n feesmaal met die beste
om te eet en te drink,
goeie kos en geurige wyn.
7Op hierdie berg sal Hy
die doek verwyder,
die doek wat oor al die volke gegooi was,
waarmee al die nasies toegemaak was.
8Hier sal die Here God
die dood vir ewig vernietig,
en die trane op almal se gesigte afvee.
Oor die hele aarde sal Hy
die smaad verwyder
wat sy volk aangedoen is.
Die Here het dit gesê.
9Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê:
Kyk daar, dit is ons God,
ons het op Hom vertrou,
Hy het ons gered.
Dit is die Here!
Ons het op Hom vertrou.
Laat ons bly wees en juig
omdat Hy ons gered het.

Psalm 118:1-2, 14-24
Die Here doen kragtige dade
118 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!
2Israel moet getuig:
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.” 

3Die huis van Aäron moet getuig: 
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.” 
4Dié wat die Here dien, moet getuig: 
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.” 
5In my nood het ek na die Here geroep, 
die Here het my gebed verhoor 
en my bevry. 
6Die Here is by my, 
ek ken geen vrees nie; 
wat kan ’n mens aan my doen? 
7Die Here is by my, Hy help my: 
ek sal neerkyk op dié wat my haat. 
8Om by die Here te skuil, 
is beter as om op mense te vertrou. 
9Om by die Here te skuil, 
is beter as om op hoë mense te vertrou. 
10Nasies het van alle kante af 
op my afgestorm. 
In die Naam van die Here 
het ek hulle aanval afgeslaan. 
11Hulle het my omsingel, 
my van alle kante bestorm. 
In die Naam van die Here 
het ek hulle aanval afgeslaan. 
12Hulle het soos bye om my gepak, 
maar hulle het verdwyn 
soos doringtakke in ’n vuur. 
In die Naam van die Here 
het ek hulle aanval afgeslaan. 
13My vyande wou my platloop 
en my ondergang bewerk, 
maar die Here het my gehelp. 

14Die Here is my krag en my beskerming.
Dit is Hy wat my gered het!
Hoor die gejuig
in die laer van die oorwinnaars:
“Die Here doen kragtige dade,
16die Here triomfeer,
die Here doen kragtige dade!”
17Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe
en van die dade van die Here getuig.
18Die Here het my swaar gekasty,
maar my nie aan die dood
oorgegee nie.
19Maak die tempelpoort vir my oop:
ek wil ingaan en die Here loof.
20Dit is die poort na die Here toe;
regverdiges mag daardeur ingaan.
21Ek wil U loof
omdat U my gebed verhoor
en my gered het.
22Die klip wat deur die bouers
afgekeur is,
juis hy het die belangrikste klip
in die gebou geword.
23Dit is deur die Here gedoen
en is ’n wonder in ons oë!
24Dit is die dag
wat die Here gemaak het;
laat ons daaroor juig en bly wees.

25Red tog, Here, 
gee tog voorspoed, Here! 
26Prys hom 
wat in die Naam van die Here kom! 
Ons seën julle uit die huis van die Here. 
27Die Here is God; 
Hy skenk ons die lewe. 
Begin die fees! Wuif met takke! 
Gaan tot by die horings van die altaar. 
28U is my God, U wil ek loof; 
my God, u grootheid wil ek besing. 
29Loof die Here, want Hy is goed, 
aan sy liefde is daar geen einde nie.

Handelinge 10:34-43
Petrus se toespraak by Kornelius
34Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, 35maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is. 36Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. 37Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. 38Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.

39“En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. 40Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, 41nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het. 42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Fokusteks

Markus 16: 1-8
Jesus het opgestaan
(Matt 28:1–8; Luk 24:1–12; Joh 20:1–10)
16 Toe die sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem.

2Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. 3Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?”

4Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. 5Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ‘n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik.

6“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. 7Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

8Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.

Liturgie

RUS

Toetrede: (kerse) Responsories

Respons: Lied 408 of Flam 237 of VONKK 75 

Votum: Responsories

Respons: Lied 408 of Flam 237 of VONKK 75 

Seëngroet: Responsories

Respons: Lied 408 of Flam 237 of VONKK 75 

Lofsang: Lied 409 of Vonkk 5

Skuld- en geloofsbelydenis: Responsories

Respons: Lied 414 of VONKK 26

Genadeverkondiging: Responsories

Respons: Lied 417 of Flam 207 of VONKK 150

HOOR

Gebed

Skriflesing: Markus 16:1-8

Respons: Lied 424 of VONKK 32

Familie-oomblik en Preek

LEEF

Doopherinnering: Lied 403 “Christus het opgestaan”

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 417 of Flam 336

Seën

Respons: Lied 425 of Vonkk 5 fragment

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
(terwyl al die kerse aangesteek word – jy kan verskillende mense van verskillende ouderdomme kry om die verskillende kerse aan te steek)
Voorganger:  Die Here het opgestaan!
Gemeente:  Die Here het waarlik opgestaan!

Respons
Lied 408 “Dit is die dag, die Heer se dag! vers 1″
of Flam 237 “Hy leef vers 1″ of
VONKK 75 “Halleluja! Die Heer Het Opgestaan! vers 1”

Votum
V: Die Here het opgestaan!
G:Die Here het waarlik opgestaan!

V: Dood, waar is jou angel?
G:Doderyk, waar is jou oorwinning?

V: Die dood is ingesluk.
G:Die oorwinning is behaal!
(uit: Wepener, Cas.  2011.  Soos ’n blom na die son draai.  Wellington, BybelMedia.)

Respons
Lied 408 “Dit is die dag, die Heer se dag!” vers 2 of
Flam 237 “Hy leef  vers 1”  of
VONKK 75 “Halleluja! Die Heer Het Opgestaan! vers 2”

Seëngroet
V: Jesus leef!  En ns met hom! Genade vir julle en vrede van God die Vader
G: Hy sorg vir ons!

V: en van die Seun
G: Hy het waarlik opgestaan!

V: en van die Heilige Gees.
G: Hy leef in ons!
(Uit:  2001.  Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle.  Wellington, Lux Verbi.BM.)

Respons
Lied 408 “Dit is die dag, die Heer se dag!” vers 2 of
Flam 237 “Hy leef  vers 1”  of
VONKK 75 “Halleluja! Die Heer Het Opgestaan! vers 2”

Lofsang
Lied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke?” of
Vonkk 5 “Vreugde! Vreugde!” (Melodie: ODE AN DIE FREUDE Koraal-simfonie Nr 9 – Ludwig van Beethoven – selfde as “Praat ek mense eng’le tale – dus baie bekend en maklik singbaar)

Skuld- en geloofsbelydenis
V: Saam met dié wat getuies was van die gebeure van die eerste Goeie Vrydag bely ons in die geloof … Saam met Judas Iskariot …
G: dat ons soms self ’n onskuldige Man verraai.

V: Saam met Simon van Sirene …
G: dat wanneer jy Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word.

V: Saam met die Romeinse soldaat …
G: dat ook ons afgestomp raak vir ander se nood.

V: Saam met Maria …
G: dat ons mekaar nodig het om Jesus enduit te volg.

V: Saam met die sterwende misdadiger …
G: dat ’n regverdige Man gesterf het.

V: Saam met die Romeinse offisier …
G: dat hierdie Man werklik die Seun van God is.

V: En nou bely ons ook saam met die wolk van geloofsgetuies deur die eeue heen …
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees, en ’n ewige lewe. Amen.
(uit:  Wepener, Cas.  2011.  Soos ’n blom na die son draai.  Wellington, BybelMedia.)

Respons
Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing” of
VONKK 26 “Christus Verlosser”

Genadeverkondiging
V: Die Here bring vanoggend vir ons almal die goeie boodskap dat ons gered is.
G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; met die mond bely ons, en ons word gered.
G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.
G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.
(uit:  Wepener, Cas.  2011.  Soos ’n blom na die son draai.  Wellington, BybelMedia.)

Respons
Lied 417 “Jesus, ons eer U” of
Flam 207 “U Het U Heerlikheid, O Heer” of
VONKK 150 “Halleluja 4″

Liedere

VONKK 150 “Halleluja 4”
Teks: Alleluja 7 – Taizé; Afrikaanse weergawe VONKK Werkgroep 2010  Musiek: Jacques Berthier 1923-1994
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk. Met toestemming gebruik  © 2010 VONKK Uitgewers (Admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Lofprysing

Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

VONKK 26 “Christus Verlosser”
Teks: Christe Salvator – Taizé 2001; Afrikaanse weergawe Jan Steyn 2004 (Pro Deo)
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992 Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Latyn, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek) © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Gebed

Christus Verlosser,
Seun van die Vader,
Here, gee ons vrede.

Christe Salvator,
Filius Patris,
dona nobis pacem.

VONKK 75 “Halleluja! Die Heer Het Opgestaan!”
Teks:  Jacques Louw 2008 © Muse: SINE NOMINE – Ralph Vaughan Williams 1906
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Paasfees

1. Halleluja! Die Heer het opgestaan!
Leeg is die graf, die dood is nou verslaan.
Ons prys sy Naam, ‘n nuwe dag breek aan.
Halleluja! Halleluja!

2. Halleluja! Die Heer voer heerskappy!
Daar aan die kruis moes Hy ons doodstryd stry.
Maar kyk, Hy leef! Verlossing is verkry!
Halleluja! Halleluja!

3. Halleluja! Ons vier met blydskap fees!
Dood is die dood, ons hoef nie meer te vrees.
Hy laat ons leef, in Hom oorwinnaars wees.
Halleluja! Halleluja!

F237. “Hy leef”
(RUBRIEK: Flammikidz – Opstanding) Teks en musiek: Willie Pretorius © MAR Gospel Music Publishers

Hy leef, Hy leef,
die graf het oopgegaan.
Hy leef, Hy leef
Hy leef, Hy’t opgestaan.
Hy leef, Hy leef,
dit maak my hart so bly.
Jesus leef in my.

Halleluja! Halleluja!
Jesus leef in my.
Halleluja! Halleluja!
Jesus leef in my.

F207. “U Het U Heerlikheid, O Heer”
(RUBRIEK: Flam – Lydenstyd / Lof) Oorspronklike titel: You laid aside Your majesty
Teks en musiek: Noel Richards Afrikaanse vertaling: Hanneke en Faani Engelbrecht © 2006
© 1985 Thankyou Music (Fil 2:5-11)

U het u heerlikheid en eer, vir die wêreld prysgegee.
U het swaar gely onder sondaarshande.
U het al ons skuld gedra aan die kruis op Golgota.
U het opgestaan – U heers vanuit die hemel.

Here, ek wil U besing, U my hart se loflied bring.
O, Here, hoor my dankgebede.
Ek wil U altyd vereer en aan U my lewe gee.
Here, hoor my as ek sing vir U my Koning.

F336. “Wie Is Ek Dat U Aan My Gedink Het (My Verlosser Leef)”
(RUBRIEK: Flam – Nagmaal / Paasfees) Teks en musiek: Wian Vos Kopiereg: Ó 2009 Urial Publishing

Wie is ek dat U aan my gedink het aan die kruis
Wie is ek dat U aan my ook liefde wou bewys
Wie is ek dat U vir my ’n tuiste voorberei
Dis genade op genade, losgekoop en vry!

My Verlosser leef, my Verlosser leef
En Hy’t opgestaan, finaal oorwin
Die graf is leeg
My Verlosser leef, my Verlosser leef
En ek juig oor Hom, ek juig oor die Bruidegom

Hoe kan ek dan stilbly oor die grootste liefdesdaad?
Hoe kan ek dan swyg as die graf so duidelik praat?
Hoe kan ek nie sing as ek weet “dit is volbring”?
Dis genade op genade, losgekoop en vry!

Nou kan ek leef, deur u Gees
In die oorwinning van die opstanding leef

Vonkk 5 “Vreugde! Vreugde!”
Teks: JJH du Plessis 2007 (Pro Deo) Melodie: ODE AN DIE FREUDE (Koraal-simfonie Nr 9) — Ludwig van Beethoven 1824 (ritmies aangepas)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: openbare besit RUBRIEK:  Klassiek – Paasfees / Uitsending

1. Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde,
want ons Heiland het verrys.
Tot die dood was Hy verneder,
uit die graf het Hy herrys.
Alle eer aan die Oorwinnaar!
Elke knie moet voor Hom buig.
“Jesus Christus is die Here!” –
elke tong moet dit getuig.

2. Jesus leef, Hy heers vir ewig,
heerlik is sy majesteit.
As gestuurde van die Vader
stuur Hy ons nou wêreldwyd.
Hy bring heling, skenk bevryding:
daarvan moet ons bly getuig.
Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde
want ons Heiland het verrys.

VONKK 32 “Ons Aanbid U, Christus Heer”
Teks: Adoramus te Domine  – Taizé 2001; Afrikaanse weergawe Michiel van der Merwe 2003/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992 Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Latyn, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek) © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

O _______
Ons aanbid U, Christus, Heer.

O _______
Ons aanbid U, Christus, Heer.

O _______
Adoramus te, O Christe.

O _______
Adoramus te, O Christe.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Markus 16:1-8

Respons
Lied 424 “Die Heer het waarlik opgestaan!” of
VONKK 32 “Ons Aanbid U, Christus Heer”

Familie-oomblik

’n Mens kan die kinders redelik maklik deur die hele diens betrek – wees deur die hele liturgie op die uitkyk na geleenthede om mense van verskillende ouderdomme te betrek.

Die inleiding tot vanoggend se preek kan perfek werk as familie-oomblik.  Vertel die verhaal.  Nooi dan alle kinders vorentoe.  Gee vir elkeen ’n leë vuurhoutjiedosie.  Laat hulle daarin kyk en saam met die hele gemeente sê “Jesus se graf was leeg! Dit is ’n teken van nuwe lewe!”  Gee vir elkeen materiaal om hul vuurhoutjiedosies mee te versier:  plakkers, kryte, papier en gom – verf en glitter as jy dapper is.  Hulle kan ook die binnekant versier – veral as hulle al kan skryf, kan hulle bv. skryf “Jesus leef!” Kinders kan die preek deur hul vuurhoutjiedosies versier.  Hulle kan dit ná die diens vir iemand gee met die boodskap: “Jesus se graf was leeg! Dit is ’n teken van nuwe lewe!”  Of jy kan dit weer in die liturgie inwerk:  afhangende van hoeveel kinders in die kerk is, kan hulle na die preek vorentoe kom en hul vuurhoutjiedosies by die doopvont neersit en sê: “Jesus se graf was leeg! Dit is ’n teken van nuwe lewe!”  Of hulle kan dit tydens ’n lied of die doopherinnering gewoon in stilte vorentoe bring en by die doopvont neersit.

Jy kan ook die boekie “Journey, Easter Journey” via Kindle koop en as inleiding vertel.  Laai Kindle op jou rekenaar en projekteer dit op die skerm.

(Carolyn Brown herinner ons:
The “good news” of Easter is somewhat different for children and for adults. 

  • For most children victory over death is not very interesting.  The lucky ones have little experience with death, beyond maybe the death of a pet.  Those who have experienced the death of someone very near to them know that even on Easter the missed person is still gone.  Though most have absorbed some of the culture’s fear of death, few worry about it very often.
  • Similarly, since for children all of life is new every day, Easter claims of new life are not exactly good news.  Butterflies, lilies, and eggs that are often presented as new life symbols really make more sense to children as Easter surprise symbols.  You don’t expect a butterfly to emerge from a dead-looking cocoon, a flower to grow from a clumpy old bulb, candy to come from an egg, or a dead body to come out a tomb alive again.  But on Easter they do.  For children, all are good news because they are surprises about what God can do rather than because they are signs of new life.

What IS “good news” to children on Easter is …
God is proven the most powerful being in the universe.  On Friday the bad guys thought they had won.  They had killed Jesus and sealed his dead body in a guarded tomb.  On Easter, Jesus totally surprised them and blasted out of that tomb proving that God and God’s ways are the most powerful power in the universe.  It is the ultimate good guys beat the guys story.  Children, who know themselves to be not very powerful and long to be more powerful, relish being allied with the most powerful Easter God.

  • Children find good news in Jesus’ Easter promise to be with us always now and even after we die.  Instead of seeing Jesus conquering death, they see Jesus proving that even after we die we will still be safe with God/Jesus.  It is simply the way things are.
  • The third Easter message that is good news for children is Jesus’ forgiveness.  Conversations about Jesus forgiving everyone included in killing him on the cross and promising to forgive us too make more sense to children than talk about Jesus saving us.

Preekriglyn

Die skooljuffrou vra die kindertjies in die lentetyd om iets die volgende dag klas toe te bring wat nuwe lewe uitbeeld. Sy wil die kinders meer leer oor die seisoene en siklusse van die lewe.

Die volgende dag bring die een outjie hulle gesin se dragtige tefie saam. ‘n Dogtertjie bring ‘n pragtige, vars roos. Die juffrou is regtig geïnspireer. Duidelik verstaan die kinders waaroor dit gaan.

Klein Jannie se beurt breek aan. Hy haal ‘n leë vuurhoutjieboksie uit sy tas. Juffrou is verbaas en teleurgesteld. “Hoe wys ‘n leë vuurhoutjieboksie ons op nuwe lewe,” wil sy by Jannie weet.

“Juffrou,” sê ‘n glimlaggende Jannie, “Jesus se graf was leeg, en dit is ‘n teken van nuwe lewe.”

Jannie is heeltemal reg. Dalk moet ons die skooljuffrou herinner aan Martin Luther se woorde:

Die redding en ewige lewe wat Jesus Christus deur sy kruisdood en sy opstanding uit die dood bewerkstellig het, hou nie net heling in vir individue nie – dit is ook die uiteindelike vernietiging van die doodsheid in die hart van die hele menslike geskiedenis. God het die belofte van die opstanding nie net in boeke laat skryf nie, maar ook in elke lenteblaartjie.

Die leë vuurhoutjiedosie, die dragtige tefie en die skone roos is alles tekens van die nuwe lewe wat God bring, en dit deur ‘n leë graf.

Om die waarheid te sê: die oë van geloof weet dat die hele skepping sug na die nuwe lewe van die leë graf. Die versugting is dat dit die hele skepping sal oordek (Rom. 8). Daarom verkondig en roep elke nuwe hondjie, elke blom, elke nuwe blaartjie en elke leë vuurhoutjiedosie die hoop van die leë graf.

Hartklop van ons geloof

Die leë graf getuig van Christus se opstanding. Dit is die hartklop van die Christelike geloof, ons geloof.

Tog is dit soms of dit vir ons ongelooflik is, ver verwyderd, bonatuurlik. Ons kan dit nie oorvertel nie, nie verkondig nie. Ons is bang andere gaan vir ons lag, skaam om in vandag se rasioneel en moderne tyd dit te vertel; daaroor te praat. Ons Westerse denkwyse maak dit vir ons moeilik om dit werklik te glo, wat nog dit oor te vertel te midde van teorieë oor swaartekrag en die kleinste molekules, wetenskap oor die heelal, die menslike brein.

Dit is niks nuut om so te voel nie. Selfs eeue terug in die tweede eeu, het Celsus ‘n Griekse filosoof met Origenes gespot oor die “geskinder van die vroue by die leë graf”. En ja, selfs die vroue lees ons, die eerste getuies by die leë graf, het verskrik gevlug en vir niemand iets daarvan gesê nie.

Feite, werklikheid

Tog, tog was daar ‘n leë graf en die opstanding waar en werklik. “Hy is nie hier nie”, sê die jongman. Nie onwerklik en verwyderd nie. Dirkie Smit skryf dat as daar geen opstanding was nie, dan was daar ook geen dissipels nie, geen Nuwe Testament nie, geen kerk nie, geen prediking nie.

Die vroue wat die eerste Sondagmôre na die kruisiging by die graf aankom, word met hierdie feitelike werklikheid begroet. Hulle wonder nog wie die klip voor die graf gaan wegrol sodat hulle Jesus se liggaam kan versorg, toe loop hulle hul in ‘n leë, oop graf vas.

Die jongman spreek ‘n belydenis uit oor Jesus van Nasaret, wat gekruisig is, wat neergelê is in die graf, wat uit die dood opgewek is:

Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het.

Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.

Aanmoediging

Die jongman se woorde is ‘n aanmoediging vir die vroue en die dissipels. Die vroue fokus op Jesus se dood, maar word bemoedig deur die mededeling dat Jesus lewe. Hulle moenie vrees nie.

Die dissipels het almal voor Jesus se kruisiging van Hom weggevlug, vertel die Markusevangelie. Petrus het Jesus verraai. Die aanmoediging is dat Jesus hulle nie verraai en hulle nie verlaat nie. Jesus bly steeds die pad met hulle loop. Daarom sê die jongman die vroue moet “in besonder vir Petrus” gaan sê Jesus wil hulle weer sien.

Waar alles begin het

Die opdrag is spesifiek om Jesus weer in Galilea te gaan ontmoet. Dit is die noordelike provinsie, waar Jesus sy eerste dissipels geroep het, en waar Hy die skares geleer, wonderwerke verrig en sy dissipels onderrig het.

Nou moet hulle teruggaan soontoe. Hulle moet weer onthou alles wat Jesus vir hulle gesê het: “Gaan terug daar waar Hy julle vir die eerste keer bymekaar geroep het. Stap weer die pad met Hom. Onthou sy dade, sy woorde, sy beloftes.”

Die uitnodiging is ook vir Petrus. In die besonder vir Petrus, die leierdissipel wat Christus verloën, verlaat, weggevlug het sodat ‘n moedige raadslid, Josef van Arimatea, sy Here van die kruis moes afhaal, dra en in die graf moes neerlê. Op grond van Jesus se nuwe lewe, en Jesus se trou, is daar herstel vir die dissipels en nuwe lewe vir hulle moontlik.

Julle sal Jesus sien

Nog meer: “Julle sal Hom sien.”
Die sien van die lewende Jesus het die dissipels weer nuwe lewe en koers gegee. Hier lees ons nog dat die vroue na die ontmoeting met die jongman, daar in die leë graf, bewend van skrik weghardloop. Ons weet egter dat die ontmoeting met en sien van Jesus hulle verander het. Hulle het van beangste en bewende papbroeke verander in oortuigde gelowiges.

Dit is so. Die sien van die opgestane Here, die ontmoeting met die lewende gekruisigde Christus, is wat ons lewe ongelooflik omvergooi en verander. Dit het met die dissipels gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Dit het met al die ander geloofshelde in die Nuwe Testament en oor die eeue heen gebeur. Om die opgestane Here te sien, gooi ons eenvoudig omver. Draai ons om. Gee ons nuwe fokus. Nuwe perspektiewe.

Elke Sondag nuut

So word ons elke Sondag opnuut omgedraai. Sondag neem ons weer terug na die leë graf en die nuwe lewe wat daar begin het. Op Sondag word die leë vuurhoutjiedosie oopgeskuif, sodat ons die nuwe lewe nuut kan sien.

Sommige sê Sondag is nie ‘n gewone dag nie. In teendeel, in die brief van Barnabas (13:9-10) word dit beskryf as die begin van ‘n nuwe wêreld. Justinus beskryf die opstanding as die dag waarop God met sy herskepping begin het. ‘n Nuwe era. Elke Sondag vier ons dat Christus opgestaan het. Dit is die ritme van ons geloof, van ons lewe.

Ons sal Jesus sien

Ons wat ook gedurende die week verskrik vlug van die Goddelike opstanding en vir niemand iets van die wonder daarvan vertel nie, word herinner om terug te gaan, weer te gaan lees en dan te gaan vertel: “Hy is nie hier nie”. “Hy gaan julle vooruit.”

Daarom oriënteer die opstanding ons. Elke Sondag. Die eerste dag van die week. Dan word ons herinner aan die regte perspektief, met watter bril ons na die wêreld kan en moet kyk. Ons kyk na die wêreld, ons verwarde en verskriklike wêreld, met die bril van die opstanding. En ons weet Jesus gaan ons vooruit. Ons sal Hom in die week sien, soos Hy vir ons gesê het.

God stuur ons om te leef

Doopherinnering
Die vroeë kerk het op Paassondag nuwe gelowiges gedoop.  Op Paassondag onthou ons dat ons gedoop is.  Die doop bevestig dat God ons deel gemaak het van Jesus se sterwe – en dat ons daarom deel het aan Jesus se lewe.

Liturg [terwyl gemeente staan]:  Jy is ’n geliefde kind van God.  Onthou dat jy gedoop is in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Gaan nou en maak ’n verskil in God se wêreld.  Hy seën jou om deur jou gawes in die krag van sy Gees vir ander ’n seën te wees.

Diegene wat wil, kom vorentoe.  Hulle kan of self rustig hul hande in die doopwater druk.  Óf die liturg kan ’n kruis met water op hul voorkoppe of handpalms maak.
(Verwerk uit: Wepener, Cas en Van der Merwe, Johan (reds.). 2009.  Ontdekkings in die Erediens.  Wellington, Lux Verbi.BM)

Terwyl bogenoemde gebeur, sing die gemeente:
Lied 403 “Christus het opgestaan”

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 417 “Jesus, ons eer U” of
Flam 336 “Wie Is Ek Dat U Aan My Gedink Het” (My Verlosser Leef)

Seën
Ontvang die Heilige Gees en God se seën vir julle opdrag:  “Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal nooit ooit verlore gaan nie.  Niemand sal julle uit my hand ruk nie.”
(uit:  Wepener, Cas.  2011.  Soos ’n blom na die son draai.  Wellington, BybelMedia.)

Respons
Lied 425 “Kyk die Heer het opgestaan” of

Vonkk 5 Vreugde Vreugde twee laaste reëls:
Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde
want ons Heiland het verrys.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.