Neende Sondag van Konikrykstyd

Sections

Oorsig

In Koninkrykstyd proklameer ons Jesus as die Koning van sy ryk. Om dit reg te kry is dit raadsaam om soos Maria by Jesus se voete sy heiligheid en waarheid in te drink en daarvandaan met Marta se ywer te gaan woeker. Om aan die Here te behoort en vir Hom te woeker, vra na gelowiges wat sonder selfbevoordeling en sondes, wat sy koninkryk skade berokken, te leef.

Ander tekste

Amos 8:1-12
Die vierde gesig: ’n Mandjie vrugte
8 Die Here my God het my ’n gesig laat sien: Daar was ’n mandjie ryp vrugte, 2en die Here het vir my gevra: Wat sien jy, Amos? Ek het gesê: “’n Mandjie ryp vrugte.”

Toe sê die Here vir my:
Die tyd is ryp vir my volk Israel,
Ek sal hom nie meer spaar nie.
3Daardie dag sal die sang in die paleis
’n gehuil word, sê die Here my God.
Daar sal baie lyke wees,
oral neergegooi.
Bly liewer stil!
4Luister hierna,
julle wat arm mense vertrap,
julle wat die mense in nood in die land
wil uitroei.
5Julle sê: “Wanneer is Nuwemaan verby
dat ons koring kan verkoop,
of Sabbat, dat ons ons graanwinkels
weer kan oopmaak
en minder graan vir meer geld
kan verkoop?
Ons laat die skaal mos kul
soos ons wil!”
6Julle verkoop arm mense vir geld,
behoeftiges oor ’n paar sandale,
julle verkoop selfs die koringkaf.
7Die Here het ’n eed afgelê by Homself,
by Hom wat die trots van Jakob
moes gewees het:
Ek sal nooit vergeet
wat hulle gedoen het nie!
8Sal die aarde nie hieroor beef nie,
sal sy bewoners nie treur nie!
Sal die hele wêreld nie in beroering kom
soos die Nyl,
wegsak soos die rivier
van Egipte nie!

Psalm 52
God is goed
52 Vir die koorleier. ’n Gedig van Dawid,
2na aanleiding daarvan dat die
Edomiet Doëg gekom en aan Saul vertel het:
Dawid was in die huis van Agimelek.
3Jy wat jou groot hou,
jy spog verniet oor jou slegte dade!
Onthou, God sorg altyd vir my.
4Jy wil ander se ondergang bewerk,
met jou vlymskerp tong
pleeg jy bedrog.
5Jy het die kwaad liewer as die goeie,
en die leuen liewer as die waarheid.
6Jy saai graag verwarring
met jou leuens!
7Maar God sal jou vir altyd vernietig.
Hy sal jou uitruk en wegsleep
uit jou woonplek,
Hy sal jou wegruk
uit die land van die lewendes.
8As die regverdiges dit sien,
sal hulle met ontsag vervul word
en smalend van jou sê:
9“Dis nou die man
wat nie op God se krag wou steun nie,
maar op sy eie rykdom vertrou het
en hom sterk wou maak
deur inhaligheid.”
10Maar ek staan sterk
soos ’n welige olyfboom;
ek is in die huis van God
en ek steun altyd daarop
dat Hy vir my sorg.
11Ek sal U altyd loof
vir wat U gedoen het.
Voor u dienaars sal ek u Naam prys,
want U is goed.

Kolossense 1:15-29
Die voorrang van die Seun
15Die Seun is die beeld van God,
van God wat self nie gesien
kan word nie.
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
16God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
17Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
18Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.
19God het besluit
om met sy volle wese in Hom te woon
20en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen.

God het ook julle met Homself versoen
21Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. 22Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel. 23Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, ’n dienaar geword het.

Paulus se diens in belang van die kerk
24Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, 25waarvan ek ’n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. 26Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan Hom behoort. 27God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid. 28Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. 29Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk.

Fokusteks

Lukas 10:38-42
Op besoek by Marta en Maria
38Op hulle reis het Jesus in ’n dorp gekom waar ’n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39Sy het ’n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!”

41Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 175 “Majesteit vs 1”

Aanvangswoord 
Die Here is God, Hy alleen is God.
Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op,
van waar die son opkom
tot waar hy ondergaan.
2Uit Sion, stad van volmaakte prag,
verskyn God in glans.
3Ons God kom,
Hy bly nie stil nie.
Voor Hom uit brand ’n vuur,
rondom Hom woed ’n storm. (Psalm 50)

Seëngroet
Aan God se mense, gelowige broers en susters, mag die genade en vrede van die Here met julle elkeen wees
(Kol 1:2).
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

Lied 195 “U o God wat ewig op die troon is 1, 2”

Wet
Die profeet Amos tree op teen die middel van die 8ste eeu v.C., gedurende die regeringstyd van koning Jerobeam II van Noord-Israel. Dit was in alle opsigte ’n tyd van vrede en voorspoed vir Noord-Israel. Daar was politieke en staatkundige stabiliteit in die land: Assirië, die groot wêreldmag, was gedurende Jerobeam II se tyd nie aktief in Sirië en Palestina nie. Damaskus was verswak vanweë die neerlaag wat hulle teen Assirië gely het.

Noord- Israel het in dié tyd ook in vrede gelewe met sy suidelike buurman, Juda. Jerobeam kon die grense van sy land ook oos van die Jordaanrivier uitbrei. Dit was in alle opsigte die goue eeu van die Noordryk. Daar was ’n ekonomiese opbloei met gepaardgaande rykdom.

Op godsdienstige gebied het dit ook oënskynlik goed gegaan. Die mense het die kultusplekke druk besoek om godsdienstige feeste te vier en te offer. Aan hierdie mense moes Amos die woord van die Here verkondig. Amos is deur die Here geroep en hy moes die wil van die Here verkondig. Dit is daarom te verwag dat die boodskap van veroordeling wat Amos bring, nie baie welkom in Noord-Israel sou wees nie en dat hy teenstand op die lyf sou loop.

Die kerndwaling van die volk is dat hulle hulle uitverkiesing en die teenwoordigheid van die Here as ’n vanselfsprekendheid beskou. Gevolglik begin hulle aan ’n vals grootheidswaan en sekuriteitsbewussyn ly. Hulle dink dat die Here outomaties aan hulle kant is. Hulle geniet die gawes van die verbond, maar hulle kom nie die verpligtings na nie.

Dit lei tot sonde op godsdienstige, politieke, regterlike en sosiaal-etiese vlak. Om dié rede roep die Here die profeet Amos uit Tekoa in Juda om die boodskap van veroordeling teen Noord-Israel te gaan verkondig. (Uit: Die Bybel Verklaar)

Gebruik die gedeelte uit Amos 8 (Die Boodskap) as Wet waaraan ons ons optrede toets:
Luister ’n bietjie wat die Here vir Homself beloof het, julle wat op die arm mense trap. Julle wat van die behoeftiges in julle land probeer ontslae raak. Julle kan nie wag dat die fees van die nuwemaan verby is sodat julle weer julle deure kan oopmaak en kan aangaan om graan te verkoop nie. Julle wens die Here se rusdag om sodat julle weer julle winkels waar julle koring verkoop, kan oopmaak vir besigheid. Julle is daarop uit om met weegskale waaraan daar gepeuter is, al minder goed vir al meer geld te verkoop. Julle verkoop koring wat met nuttelose kaf gemeng is. Julle verkoop arm mense wat nie hulle skuld kan betaal nie. Julle is bereid om hulle vir so min te verkoop as die geld wat ’n mens kry vir ’n paar sandale. Die Here het gesweer: “Ek sal in der ewigheid nie vergeet wat Israel alles aangevang het nie.” Is dit nie iets wat die wêreld moet ontstel nie? Moet die bewoners van die aarde nie huil as hulle hoor wat julle doen nie? Moet die aarde nie bewe soos alles sidder voor die Nyl wat met geweld afkom en daarna weer terugsak, wanneer hulle hoor hoe die Here julle gaan straf nie?

Skuldbelydenis
G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: of ek sit en of ek opstaan.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: en my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: of ek reis en of ek oorbly.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: U omsluit my van alle kante en neem my in besit.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
(Uit: Soos ‘n blom na die son draai van Cas Wepener, 2011:55)

Lied 231 “Heilig, heilig, heilig Here (U is heilig sonder perk) vs 1”

Vryspraak: uit Kolossense 1 (Die Boodskap)
Julle onthou mos hoe julle voorheen op die verkeerde pad was. Julle was nie God se vriende nie; inteendeel, julle was sy vyande. Julle slegte gesindheid het veroorsaak dat julle net so sleg opgetree het. Maar dinge het nou verander. Die Seun het vrede kom maak tussen God en julle. Juis daarom het hulle Hom liggaamlik doodgemaak. Sy doel was egter om so van julle iets besonders te maak. Hy wil dit so bewerk dat julle God heeltemal tevrede sal stel sodat daar niks in julle is waarvan God nie hou nie. Julle moet egter net vas bly glo. Staan vas soos ’n huis op stewige fondamente, onbeweeglik soos ’n paal wat diep ingekap is. Moenie ’n duim afwyk van die evangelie waarvan julle so oortuig geraak het nie. Dit is die evangelie wat oor die hele wêreld aan mense verkondig word. Met al my tyd en energie werk ek, Paulus, vir hierdie evangelie. (Kolossense 1:21-23 DB)

God het mos self besluit om volledig by sy Seun te wees. Hy het daarvoor gesorg dat alles in die skepping weer in die regte verhouding met Hom gestel word. Hy is mos die doel waarom alles geskep is. Dit het Hy gedoen deur die onderlinge verhoudings in die skepping weer reg te stel, of dit nou op die aarde of in die hemel is. Dit het nie sommerso gebeur nie. Dit was duur. Dit het Hom sy bloed gekos wat aan die kruis geloop het. (Kolossense 1:19, 20 DB)

Geloofsbelydenis
V: Glo jy in God die Vader?
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

V: Glo jy in Jesus Christus, die Seun van God?
G: Ek glo in Jesus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

V: Glo jy in die Heilige Gees?
G: Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees, en ’n ewige lewe.
V: Amen.
(Uit: Soos ‘n blom na die son draai van Cas Wepener, 2011:65)

Lied 231 “Heilig, heilig, heilig Here (U is heilig sonder perk) vs 3”

Liedere

F3.”Aan U Voete, Heer”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Toewyding / Verwondering / Aanbidding)
Oorspronklike titel: Aan Uw Voeten, Heer
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afr. vertaling: 2005  Faani Engelbrecht
© 1993  Celmar Music
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

Keervers:
Aan U voete, Heer, is die beste plek, 
daarom kniel ons voor U neer.
Om by U te wees is die grootste eer,
daarom buig ons voor U neer.

Ja, ons verkies nou om by U te wees
en om na U te luister.
in plaas van altyd maar weer besig te wees,
kom ons nou tot rus by U.

Keervers:

En ons verlang na u teenwoordigheid, Heer,
om saam te kniel in aanbidding;
in Gees en waarheid waarlik een te wees,
daarom buig ons voor U neer.

Keervers:

Net soos ‘n vader wat sy kinders vertroos
so omhels U ons elkeen.

U is ‘n Vader wat versorg en beskerm
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U.

F158. “Ek Wil U Ken”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Gebed / Toewyding)
Oorspronklike titel: In The Secret
Teks & Musiek: Andy Park
Afrikaanse vertaling: Onbekend
Teks & musiek:  © 1995 Mercy / Vineyard Publishing

1. In my rusplek in die stilte, Heer, weet ek U’s altyd daar.
By myself, Heer, staan ek voor U,
Wag ek op U, praat U altyd met my.
Meer soos U wil ek wees.

Refrein:
Ek wil U ken, Heer, u Woord in my bewaar.
U hart wil ek verstaan,  u aanroer wil ek voel,
U Gees my siel oorspoel.
Meer soos U wil ek wees.

2. Ja, u stem,  Heer,  wil ek duidelik hoor.
U Woord my rigting gee.
In my twyfel,  in my hartseer,
staan U by my hier aan my sy.
Meer soos U wil ek wees

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here oorweldig elkeen van ons in die diens vandag om soos Maria die beste deel van u teenwoordigheid en almag  te ontvang en dat dit nooit van ons weggeneem sal word nie. Bewaar ons daarvan om soos Marta te wil gaan woeker en oor baie dinge bekommerd te wees voordat ons aan u voete gaan sit het.  Amen (uit Luk 10:42).
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

Skriflesing: Lukas 10:38-42

Prediking

Familie-oomblik

‘n Bruikbare bydrae is ondergenoemde met die tema “Die belangrikste ding” wat presies die kern van die fokusteks is. Dit is beskikbaar hier, vir u gerief word dit voorsien.
(Primêre bron is www.textweek.com)
Skriflesing: Lukas 10:38-42 (Uit “Die Nuwe Testament vir Kinders” deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander)

Vroue Maak saak vir Jesus
38–39 Jesus het verder gereis na Jerusalem toe. Langs die pad het Hy oorgebly by ’n vrou met die naam Marta. Haar suster se naam was Maria. In hulle huis het Jesus ook met die mense oor God gepraat. Maria, wat haar suster gehelp het om die kos reg te maak, het alles gelos en tussen die mense gaan sit. Sy wou elke woord hoor wat Jesus sê.

40 Toe Marta sien dat Maria by Jesus sit, het sy vir Jesus gesê: “Here, hoe kan U so iets toelaat? Maria moet my help om die kos reg te kry!”

41–42 Maar Jesus sê vir Marta: “My liewe Marta, jy hardloop die heeltyd rond om die kos gereed te kry. Hou op! Daar’s net een ding wat nodig is: om God te ken. Maria weet dit. God is die belangrikste in haar lewe. Niemand sal haar ooit uit sy hand wegneem nie.”

The Most Important Thing
THEME:  Keeping ourselves centered on what is most important in our life.
OBJECTS: Go to MacDonald’s or a similar place and get a small paper bag, napkin, straw, packet of catsup, and a paper cup with a lid on it.

Do you ever get hungry during church? Sometimes I get so hungry that I just don’t think I can make it through the sermon. This was one of those mornings, so I went to MacDonald’s and got a hamburger. If you will excuse me, I am going to eat it right now. (Start removing the items from the paper bag one at a time, commenting on each one as you take it out. When you have removed all of the items from the bag, show surprise and concern that something seems to be missing — the hamburger.)

Can you imagine that? I got so interested in getting all of these things to go with my hamburger, that I forgot the most important thing. I forgot to get the hamburger!

You probably think I am pretty foolish to have forgotten the hamburger, after all, that was the most important thing. Well, I am not the only person to ever do something so foolish. That is what our Bible lesson is about this morning.

As Jesus and his disciples were traveling, they came to a town where Martha lived with her sister Mary. The sisters welcomed Jesus into their home and Martha immediately began to work very hard to get supper ready for Jesus. While Martha busied herself in preparing the meal, Mary just sat at the feet of Jeus and listened to his teaching.

Martha was upset that her sister was not helping her, so she went to Jesus and said, “Do you see that my sister is not helping me? Tell her to help me.”

Jesus answered, “Martha, Martha, you are worried and troubled about too many things. Only a few things are important, perhaps just one. Mary has chosen that one thing and I will not take it away from her.”

Many of us make the same mistake that Martha made. We get so busy working, going to school, playing, or watching television that we often forget the most important thing. We forget to spend time with Jesus! We must be very careful that we don’t get so busy doing good things that we leave out the best! After all, Jesus is the most important thing!

Dear Jesus, help us to remember that you are the most important thing in our lives. Don’t let us get so busy with other things that we forget to spend time with you. Amen.

Preekriglyn

James Hudson Taylor (1832-1905) was ‘n Protestantse pioniersendeling in China. Hy was die uiters suksesvolle stigter van die China Inland Mission (nou OMF Internasionaal).

Hudson Taylor het besonder hard vir God gewerk. Sy sendingorganisasie het meer as 800 sendelinge na China gebring, 125 skole begin, en meer as 18 000 bevestigde bekerings aangeteken. Meer as 300 sendingstasies in al 18 van China se provinsies is geskep, waar meer as 500 plaaslike inwoners werksaam was.

Tog het Hudson dikwels kragteloos en gefrustreerd gevoel. Hy het sy bes gedoen om meer geestelike werk te doen, maar dit het dikwels geëindig in ’n gevoel van geestelike mislukking en nederlaag.

Op ’n dag toe hy baie afgemat gevoel het, het hy ’n brief van ’n vriend ontvang. Daarin het die vriend hom herinner aan die vreugde wat daar is in die verstaan en uitleef van eenheid met Christus. Hudson Taylor skryf dan: “Terwyl ek hierdie woorde lees, het daar vir my lig opgegaan. Al is ons nie getrou nie, Hy bly getrou en bly by ons. Ek het na Jesus opgekyk en sy teenwoordigheid gesien. Watter bron van vreugde was Jesus nie vir my nie! Hy het gesê Hy verlaat ons nooit nie. By Hom is rus. Ek het besef hoe hard en geworstel het om in Jesus rus te vind. Ek het besluit om nie langer te probeer nie. Ek hoef nie, want Hy is by my. Hy het beloof Hy sal my nooit alleen laat nie, en my nooit in die steek laat nie.”

Met hierdie nuwe geestelike insig, het Taylor nie minder gewerk nie, maar met ’n totaal nuwe hart en nuwe prioriteite. Hy het meer dikwels aan Jesus se voete gesit en vanuit die krag en leiding wat hy daar gekry het ’n effektiewe, vrugbare bediening met besondere permanente impak op duisende lewens gehad.
[foto wikimedia.commons]

Betanië, plek van rus

Ons teksgedeelte speel af in ‘n klein dorpie naby Jerusalem: Betanië. Hoe Jesus in Betanië opgetree het, en wat Hy hier geleer het, help ons op die pad van geloof.

Christene beleef dieselfde uitdagings in elke generasie. Daar is twyfel, teenstand, ontmoediging, verdeeldheid, verwerping, en die stryd teen selfsug, apatie en die behoefte aan eie gemak. Te midde van hierdie stryd, is Betanië die plekkie in die evangelies waar al die lyne bymekaarkom. Hier leer ons verstaan uit watter kragbron die uitdagings vir ons geloof hanteer moet word. Hoe Jesus is Betanië opgetree het, en wat Hy hier geleer het, help ons inderdaad op die pad van geloof.

Frank Viola gee die volgende feite oor Betanië weer in sy nuwe boek, God’s Favorite Place on Earth:

 • Betanië was ‘n klein dorpie 3 kilometer van Jerusalem. Dit was op die suid-oostelike hange van die Olyfberg geleë.
 • Die dorpie was vol bome van verskeie soorte: palm-, olyf-, amandel-, granaat- en vyebome het die wêreld vol gestaan. Die skadu van hierdie bome was ‘n welbekende rusplek vir moeë reisigers.
 • Die presiese betekenis van die naam Betanië is onbekend. Die beste verklaring is moontlik “Huis van Vye”.
 • Jesus was veral na aan drie mense in Betanië: Marta, Maria en Lasarus (twee susters en ‘n broer). Marta was waarskynlik die ouer suster (haar naam word gewoonlik eerste genoem), Maria die jonger suster en Lasarus die jonger broer. In die Evangelies praat Lasarus nooit, Maria een keer, en Marta ses keer. Dit reflekteer waarskynlik hulle persoonlikhede.
 • Simon die Melaatse het ook in Betanië gewoon. Hy was waarskynlik ‘n familielid van die susters en broer. Sommige geleerdes meen hy was hulle pa. Dit klop met gegewens in Matteus 26, Lukas 10, Markus 14 en Johannes 12.

In ons teks beklemtoon Jesus hoe belangrik dit is om in jou lewe rus te vind by sy voete en van Hom te leer. Aksie is nie verkeerd nie – allermins. Maar ons aksie as Christene moet gebore word uit stil word voor Jesus, leer van Hom, en leef vanuit gemeenskap met Hom.

Wat geestelik vul en wat dreineer

Het dit al met jou gebeur dat jy ’n bad vol water wou tap, maar dat die prop op die een of ander wyse uitgekom het? As jy dan met verwagting die badkamer instap, ontdek jy dat die kraan loop en loop sonder dat die bad vol word. Dit gee vreeslike frustrasie af. Met die hedendaagse prys van water en elektrisiteit kan dit nogal jou aand bederf.

Op ’n ernstiger vlak gebeur presies dit té gereeld in baie van ons se lewe. Ons krane loop en loop in die sin van besig wees met ’n honderd en een aktiwiteite. Dikwels is hierdie aktiwiteite waarmee ons ons dae vul goeie en opbouende dinge. Tog kry mense té gereeld daardie gevoel van leegheid, frustrasie en sielsmoegheid. Vreugde verdwyn en die lewe word ’n stryd om oorlewing. As iemand jou vra hoe dit gaan, kom klagtes oor die besige lewe vinnig in jou gedagtes op.

Waarom is dit so? Is dit nie omdat ons geestelik vergeet om “die bad se prop in te sit” nie? Is dit nie omdat ons te min stil en leerbaar aan Jesus se voete sit nie? Om die beeld verder uit te brei. Natuurlik is dit nodig om die krane oop te draai. Om die prop in te sit behoort egter prioriteit te geniet, anders gaan ’n klomp goeie dinge onnodig verlore.

Die beste keuse

Die gedeelte wat ons vandag saam gelees het, beslaan net ’n paar reëls. Dit bevat egter een van die belangrikste lewenslesse wat ons ooit as Christene moet leer. Die beste wat ons kán kies, is om ons prioriteite te skik volgens dit wat vir God die belangrikste is. Uit Lukas 10:38-42 is dit duidelik dat Jesus dit van primêre belang ag dat sy dissipels “aan sy voete sit”.

Om die beste te verstaan hoe sterk Jesus hieroor gevoel het, moet ons na die konteks kyk waarbinne die perikoop staan. Jesus se bediening op aarde het einde se kant toe begin staan. Drie jaar was waarskynlik reeds agter die rug en daar was slegs ongeveer ses maande oor.

Volgens Lukas se beskrywing het Jesus se publieke bediening grotendeels in hoofstuk 9:50 tot ’n einde gekom. In vers 51 begin Hy het met vasbeslotenheid die reis wat uiteindelik vir Hom aan ’n kruis op Golgota sou eindig. Met hierdie aardse eindbestemming in gedagte, het Jesus Hom nou op sy dissipels toegespits. Sy aandag en energie het veral daarop gefokus om hulle te leer, deur woord en daad. Ons kan hierdie reis as ’t ware sien as Jesus se mobiele leerskool waar “lesings” nie in klaskamers gelewer is nie, maar in die stowwerige strate, pleine en huise van Israel.

Jesus het baie met sy dissipels gepraat en hulle ook uitgestuur om praktiese uitreikwerk te gaan doen. Hy het twee en sewentig dissipels twee-twee uitgestuur na elke dorp en plek waarheen Hy van plan was om te gaan. Daar was dus baie aksie wat hierdie groep met opwinding en blydskap gevul het: “Here, selfs die duiwels onderwerp hulle aan ons by die hoor van U Naam!”

Lui of leerbaar?

Dan kom Jesus by die huis van Marta. Marta en haar suster Maria is beide vriende en volgelinge van Jesus. Sy is lief vir Jesus en wil die beste moontlik vir Hom gee. Haar idee van die beste is om Jesus as eregas te bedien. Sy doen dit dan ook van harte, maar haar suster se optrede steel al haar vrede en vreugde. Terwyl sy energie, tyd en moeite insit om die beste moontlike maaltyd vir Jesus voor te sit, sit haar suster en roer nie ’n vinger om haar te help nie! Die baie voorbereidings hou haar besig, maar haar suster se sit aan Jesus se voete maak haar nog meer moeg. Dit ontstel haar en maak dat haar taak van toewyding smaakloos word en selfs ’n wrang smaak in haar mond laat.

Later kan sy dit nie meer uithou nie en wend haar ontstoke tot Jesus: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” Jesus roep haar sagkens nader en doen dan die teenoorgestelde van wat sy verwag het. Hy verwyt nie haar suster nie en raas ook nie met Marta nie. As Leermeester en Vriend wys Hy haar op prioriteite en gesindheid. Hy sê as ’t ware: “Marta, wat jy doen is goed en reg, maar kyk net hoe word die goeie bederf deur jou gesindheid. Ek vind baie meer vreugde daarin as jy volgens My prioriteite leef en nie volgens jou eie nie.”

Op daardie punt het Hy dalk na Maria gedraai of na haar gewys. Miskien kan ons sy woorde as volg vertaal: “Kyk nuut na wat jou suster doen. Sy sit nie en niks doen nie. Sy sit by My. Sy leer by My. Haar leergierigheid en toewyding verfris My. Dit is vir My belangrik en Ek beleef dit as ’n besondere liefdesdaad. Moenie haar toewyding miskyk omdat sy nie doen wat jy doen nie. Dit wat sy tot nou toe gedoen het sal permanente vrug in haar lewe dra, want sy het My die kans gegee om my hart met haar te deel.”

Waar was Jesus se dissipels toe hierdie toneeltjie afgespeel het? Miskien was hulle stille toeskouers, want hoe anders sou die verhaal opgeteken kon word. Watter impak moes dit nie op hulle gemaak het nie! Jesus se prioriteite en sy volgelinge se gesindheid!

Hoe lyk ons prioriteite?

Hier moet ons terugkom na ons eie omstandighede. Hoe lyk ons prioriteite? Is dit in lyn met Jesus s’n vir ons lewe? Dit is raadsaam om hier te onthou dat dit nie daaroor gaan om te kies tussen goed en sleg nie, maar tussen goed en die beste. Jesus se prioriteite is die beste en dié wat dit volg, kies die beste net soos Maria. Dit sal nie van hulle af weggevat word nie.

Natuurlik moet ons Jesus se prioriteite binne ons elkeen se unieke omstandighede uitleef. Die omstandighede verskil van mense tot mens, maar die beginsel bly dieselfde: maak ons tyd daarvoor om by Jesus stil te wees sodat Hy ons kan leer en verfris met sy woorde? Vir dié met baie besige lewens kan dit help om Daniël se voorbeeld te onthou. As tweede in bevel van die supermoondheid, Babilonië, het hy steeds drie maal per dag tyd afgesonder om aan God se voete te sit. Net soos Martin Luther eeue later het hy waarskynlik gevoel dat hoe meer hy gehad het om te doen, hoe groter was sy nood om tyd alleen by die Here deur te bring.

Jesus praat ook met ons

Jesus praat anders met ons as wat Hy met Marta en Maria gepraat het. Hy was fisiek in hulle huis, maar Hy kom na ons deur sy Woord en Gees. Luister ons na sy Woord? Maak ons tyd dat dit in ons harte kan insak en ons lewens ten diepste raak?

Daar is baie positiewe geleenthede vir sit aan Jesus se voete. Aan die ander kant word hierdie belangrike tyd dikwels gesteel deur sake wat minder belangrik is, maar wat harder om aandag skreeu. Wat verhoed ons vandag om soos Maria te leer en toegewyd in sy teenwoordigheid te wees? Wat is ons gesindheid wanneer ons met goeie werk besig is? Vergelyk ons wat ons doen met dit wat ander doen? Hoe beïnvloed hierdie vergelyking ons gemoedstemming?

Leef in Betanië

Ons teks nooi ons om elke dag te leef soos in Betanië.  Frank Viola, in bogenoemde boek, beskryf die lewe in Betanië as volg:

 • In Betanië word Jesus volledig ontvang.
 • Hier is ons belangrikste prioriteit om by die Here se voete te sit, sy lering te hoor, en met ons lewe daarop te reageer.
 • In Betanië vloei ons praktiese diens voort ui ons gemeenskap met Christus. Dit is die bron waaruit ons Christus se rigting vir ons ontvang, en waaruit ons krag om te lewe put.
 • In Betanië ontvang vroue dieselfde voorregte en status om dissipels te wees as mans.
 • In Betanië val die kollig op ons temperamente, ons ingesteldheid, ons motiewe en ons prioriteite. Al hierdie dinge word aan die lig gebring, en ontbloot, sodat daar diep geestelike transformasie in ons lewens kan plaasvind.
 • In Betanië leef ons vir ‘n Gehoor van Een. Ons leef vir God en vir God alleen. Die Here roep ons om bloot in Betanië te lewe.

Mag ons ook soos Maria en Hudson Taylor ons krag aan die voete van die Here kry en vandaar uitgaan om met die hart van Marta aktief deel te neem aan die koms van God se regering.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 309 “My lewe bly aan U gewy 1,2,3”

Seën: Numeri 6:24-26
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee! Amen

2 Korintiërs 13:13
13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.