Laaste Sondag na Epifanie – Verheerliking

Sections

Oorsig

Sondag van Verheerliking – ook bekend as Transfigurasiesondag – is die laaste Sondag van die tyd ná Epifanie en merk ook die oorgang na Lydenstyd. Dit is die Sondag waarop ons die verheerliking – die Godheid – van Jesus Christus vier. Tradisioneel vier ons op hierdie dag Jesus se verheerliking op die berg, wat in al drie die Sinoptiese Evangelies oorvertel word. Vanjaar lees ons Matteus se weergawe daarvan. Tog is die sleutelteks vir hierdie Sondag nié die verhaal van Jesus se verheerliking nie, maar van Moses wat Sinaiberg uitklim om die wette en gebooie van God te ontvang. Albei vertellings wys enersyds op die krag en misterie van God, maar andersyds ook dat die almagtige God kies om met mense in ‘n verhouding te staan en tussen mense te kom woon. Dit sal goed wees om die twee tekste in verband met mekaar te bring op hierdie feesdag. Sheila Cussons se gedig “Verheerliking” spreek ook van Jesus die Here wat “naatloos een is met sy heelal” en pas goed in by die liturgie.

In 2 Petrus 1 bevestig en bekragtig Petrus die verhaal van Jesus se verheerliking op die berg en herhaal die woorde wat ons in Matteus 17 lees: “Dit is my geliefde Seun, oor oor Wie ek My verheug.” Psalm 2 handel oor ‘n ander gebeurtenis op die berg Sion, naamlik dat die koning gesalf word en die Here aankondig: “Ek het self my koning gesalf op Sion, my heilige berg.”

Ander tekste

Psalm 2
2 Waarom is daar onrus onder die
volke,
waarom smee die nasies planne—
en dit tevergeefs?
2Die konings van die aarde
is in opstand,
die leiers span saam teen die Here
en teen sy gesalfde en sê:
3“Kom ons maak ons vry
en gooi hulle juk af!”
4Hy wat in die hemel woon,
ag hulle uit,
die Here spot met hulle.
5Hy spreek hulle aan in sy toorn,
in sy gramskap jaag Hy hulle op loop:
6“Dit is Ek wat hom as my koning
gesalf het op Sion,
my heilige berg.”
7Ek wil vertel wat die Here
aangekondig het.
Hy het vir my gesê:
“Jy is my seun,
van vandag af is Ek jou Vader.
8Vra My, en Ek gee volke vir jou
as eiendom,
die hele aarde as jou besitting.
9Jy sal hulle verpletter
met jou ystersepter,
hulle flenters slaan soos ’n kleipot.”
10Wees dan nou verstandig, konings,
wees gewaarsku,
regeerders van die aarde!
11Julle moet die Here met ontsag dien,
Hom met vrees en bewing toejuig
12en Hom onderdanig wees,
sodat Hy nie toornig word
en julle op die pad omkom nie,
want sy toorn ontvlam gou.
Dit gaan goed met almal
wat by Hom skuiling soek.

Matteus 17:1-9
Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle alleen was. 2Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. 3Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat.

4Toe sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”

5Terwyl hy nog praat, het ’n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ’n stem uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

6Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. 7Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: “Staan op en moenie bang wees nie.”

8Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

Die koms van Elia
(Mark 9:9–13)
9Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: “Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.”

2 Petrus 1:16-21
16Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. 17Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” 18Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 19En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.

20Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, 21want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Fokusteks

Eksodus 24:12-18
Die verbond word beseël
24 Die Here het vir Moses gesê: “Klim die berg op na My toe: jy, Aäron, Nadab, Abihu en sewentig leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor My buig. 2Dan moet jy, Moses, alleen nader kom na My toe. Die ander moenie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie.”

3Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê: “Ons sal alles doen wat die Here beveel het.”
4Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf.

Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg ‘n altaar gebou van twaalf klippe, vir die twaalf stamme van Israel. 5Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. 6Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. 7Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees.

Hulle het gesê: “Ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees.”

8Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê: “Dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het.”

9Moses, Aäron, Nadab, Abihu en sewentig leiers van Israel het toe die berg uitgeklim. 10Hulle het die God van Israel gesien: onder sy voete was ‘n plaveisel soos saffiersteen, so blou soos die hemel self. 11God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie: hulle het Hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink.

12Toe sê die Here vir Moses: “Klim nou die berg verder uit na My toe en vertoef daar dat Ek vir jou die plat klippe kan gee waarop Ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk.”

13Moses en sy assistent Josua is toe hoër teen die berg van God op. 14Vir die leiers het Moses gesê: “Wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aäron en Hur is hier by julle: as iemand ‘n probleem het, kan hy na hulle toe gaan.”

15Terwyl Moses die berg uitklim, het ‘n wolk dit omhul. 16Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly, en ses dae het die wolk die berg omhul.

Op die sewende dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. 17Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ‘n gloeiende vuur op die berg.

18Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het veertig dae en nagte daar gebly.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 247 of VONKK 197 of VONKK 72 of Lied 159 of Lied 164

Votum: (N.a.v. Matt 17:1-8, Mark 9:2-9, Luk 9:28-36, 2 Pet 1:16-18)

Respons: Flam 519 REFREIN of Lied 272

Seëngroet

Lofsang: Flam 171 [bekend] of Lied 201

Verootmoediging: (Matt 17:1-8, Mark 9:2-9, Luk 9:28-36) – responsories

Genadeverkondiging: (2 Kor 4:6)

Geloofsbelydenis: (Uit die Evangelie van Johannes)

HOOR

Gebed: VONKK 282

Skriflesin:g Eksodus 24:12-18  (Oorweeg gerus om al hierdie week se tekste te laat lees)

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: VONKK 258 of Flam 113 [bekend] of Lied 488 of Lied 175

Seën:  (N.a.v. by Mark 9:2-9 and Matt 17:1-9)

Respons
Lied 175 Majesteit, of laaste vier strofes, vanaf  “Kom ons loof, kom ons besing…”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Maak seker dat jy ook na Bybel-Media se Woord en Fees 2019-2020 kyk vir uitstekende liturgiese voorstelle.  Hier  is daar ook pragtige gebede ens.

Toetrede
Flam 247 Jesus Ons Aanbid U of
VONKK 197 Kom Sing Voor Die Heer of
VONKK 72 Wees Stil, Want Die Heilige Is Hier of Lied 159 God is hier teenwoordig of

Lied 164 “Ons is almal hier tesaam”

Votum
(N.a.v. Matt 17:1-8, Mark 9:2-9, Luk 9:28-36, 2 Pet 1:16-18)
Die bergtop
Die stralende gesig
Die skitterende klere
Die stem van God uit die hemel
Die wet in klip
Soms daag God op
Op maniere wat ons nie kan ontken nie
In plekke waar ons kan gaan
‘n lig wat ons kan sien
‘n stem wat ons kan hoor
‘n klip wat ons kan aanraak.
Soms.

Soms
Is daar ‘n sluier
‘n vreesaanjaende wolk
Die vrae
Die verskyn en verdwyn
Die opwinding
Die wonder
Die stilte
Soms daag God op
Op maniere wat ons nie kan ontken nie.
God daag op.
Altyd.
Op die een of ander manier.
Daarom daag ons op
Hier.  Nou.
Mag God ons oë gee wat sien.
(Deur Joanna Harader by Spacious Faith.)

Respons
Flam 519 Here, ons lê ons lewe neer REFREIN of
Lied 272 “Stuur nou u lig”

Seëngroet
Liewe gemeente, genade en vrede van God die Vader wat op die eerste dag gesê het:  “Laat daar lig wees.”
Genade en vrede van Jesus die Seun wat as Lig mens op aarde geword het.
En genade en vrede van die Heilige Gees wat ook on hart en verstand verlig.
Amen
(Uit Cas Wepener se “Soos ‘n blom na die son draai”)

Lofsang
Flam 171 Hosanna In Die Hoogste [bekend]
Lied 201 “Lofsing die Heer, buig voor Hom neer”

Verootmoediging
(Matt 17:1-8, Mark 9:2-9, Luk 9:28-36)
Here Jesus Christus, God se heerlikheid en liefde het daardie dag op die berg deur u geskyn en u het voortgegaan om daardie heerlikheid en liefde deur u woorde en dade te openbaar; deur u lewe van nederige diens. Ons hoor weer die wonderlike woorde van God “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” Ons bely dat ons nie na u luister nie. Dat ons u verberg, eerder as om u heerlikheid en u liefde te sigbaar te maak.
Wanneer ons u liefde verberg,
omdat ons nastreef van aardse prioriteite
verhoed dat ons mense in nood sien en bedien:
vergewe ons, Here.
Wanneer ons u heerlikheid verberg
omdat al wat ons weerspieël, ons eie selfgesentreerdheid is:
vergewe ons, Here
Wanneer ons u waarheid verberg
deur ons gebrek aan geloofwaardige getuienis:
vergewe ons, Here.
Wanneer ons u geregtigheid verberg
deur ons versuim om diegene wat magteloos is te bemagtig:
vergewe ons, Here.
Wanneer ons u genade verberg
as gevolg van ons harde en onvergeeflike houdings:
vergewe ons, Here.
Wanneer ons u medelye verberg
as gevolg van ons vooroordeel en onverdraagsaamheid:
vergewe ons, Here.
Here Jesus Christus,
reinig ons lewens van alle skandelike gesindhede
sodat ons u heerlikheid kan openbaar
in en deur alles wat ons doen en sê en is.
Dit bid ons in u Naam
en in die krag van die Heilige Gees. Amen

Genadeverkondiging
(2 Kor 4:6)
God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.
Die goeie nuus is dat ons nie net verlig word deur ons geloof in Christus nie, ons word vergewe en gereinig!
(Moira Laidlaw, by Liturgies Online)

Geloofsbelydenis
(Uit die Evangelie van Johannes)
Voorganger (V): Ek glo in Jesus Christus, die Woord wat mens geword het.
Gemeente (G): Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid.

V: Hy is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
G: Hy is die Seun van God.

V: Hy is die brood wat lewe gee.
G: Wie na Hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie; en wie in Hom glo, sal nooit weer dors kry nie.

V: Hy is die lig vir die wêreld.
G: Wie Hom volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.

V: Hy is die goeie Herder.
G: Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge (skape). Hy ken sy volgelinge (skape) en hulle ken Hom.

V: Hy is die opstanding en die lewe.
G: Wie in Hom glo, sal lewe, al sterwe Hy ook.

V: Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
G: Niemand kom na die Vader toe behalwe deur Hom nie.

V: Hy is die ware wingerdstok.
G: As ons in Hom bly en Hy in ons, sal ons baie vrugte dra, want sonder Hom kan ons niks doen nie.
(Uit “Handleiding vir die Erediens”)

Liedere

F247. “Jesus Ons Aanbid U”
(RUBRIEK: Flam – Verwondering) Oorspronklik: Jesus, We Enthrone You Teks en musiek: Paul Kyle
Afrikaanse vertaling: 2008 Johan Engelbrecht © 1980 Thankyou! Music

Jesus, ons aanbid U,
U ons Koning en Heer.
Neem nou ons loflied aan,
ons verheerlik u Naam.
En soos ons buig hier voor u troon, (x3)
Here Jesus, kom bind ons saam.

VONKK 72 “Wees Stil, Want Die Heilige Is Hier”
Teks: Be still, for the presence of the Lord –  David  J Evans (1986); Afrikaanse teks: Jacques Louw 2008 ©
Melodie: BE STILL – David J Evans 1986  Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2009 (Pro Deo)
Klavierbegeleiding: David J Evans 1986 Kantoryverwerking: Albert Troskie 2009 (Pro Deo)
Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2010 © 1986 Kingsway Thankyou Music (admin CopyCare SA)
RUBRIEK: Kontemporêr – Toetrede en Aanbidding

1. Wees stil, want die Heilige is hier
in ons teenwoordigheid.
Kom buig nou voor Hom neer
met eerbied en ontsag.
Erken sy heiligheid

en sy geregtigheid.
Wees stil, want die Heilige is hier
in ons teenwoordigheid.

2. Wees stil, want die heerlikheid van God
skyn oral rondom ons.
Hy is met eer gekroon,
met mag en majesteit.
Uit Hom straal helder lig –
‘n glans wat als verlig.
Wees stil, want die heerlikheid van God
skyn oral rondom ons.

3. Wees stil, want die Here God van mag
is werksaam om ons heen.
Hy neem ons sonde weg,
genees ons grootste seer.
Niks stuit die Gees se werk
of kan sy krag beperk.
Wees stil, want die Here God van mag
is werksaam om ons heen.

VONKK 197 “Kom Sing Voor Die Heer”
Teks: Uit Brasilië; Afrikaanse teks: Breda Ludik 2011 Melodie: CANTAD AL SEÑOR – Brasiliaanse volksmelodie
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2012 (Pro Deo) © Teks en orrelbegeleiding: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Multikultureel – Lofprysing

1. Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vreugde.
Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vrede.
Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vreugde.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

2. Die Here regeer, Hy heers oor die aarde.
Die Here regeer, verheerlik sy dade.
Die Here regeer, Hy heers oor die aarde.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

3. Kom dans voor die Heer en blaas op basuine.
Kom dans voor die Heer, sing vreugderefreine.
Kom dans voor die Heer, en blaas op basuine.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

4. Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

Portugees:
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor, cântai ao Senhor!

Spaans:
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor, cantad al Señor!

F519. “Here, ons lê ons lewe neer”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en vertroue)  Teks en musiek: Gerhard de Villiers

Here, ons lê ons lewe neer x2
Here alles is in U
Vader, U het soveel meer  x2
Vader, alles in u hand

Pre-refrein:
Net in U vind ons ware lewe
Genade, liefde, hoop

Refrein:
Ons verheerlik U
Heer, ons vind ons krag in U
Elke hart begeer u ware liefde meer
Ons verheerlik U
Here, wie is daar soos U?
Elke hart begeer u ware liefde meer.

Brug:
Here, U alleen is waardig, Here, U alleen is groot
Elke hart begeer u ware liefde meer. X2

F171. “Hosanna In Die Hoogste”
(RUBRIEK: Gemeentesang – Lof) Oorspronklike titel: Hosanna in the highest Teks en musiek: Carl Tuttle
Afrikaanse vertaling: Jan de Wet  © Mercy Publishing / Universal Songs

1. Hosanna (x3)
in die hoogste.
Hosanna (x3)
in die hoogste.
Ons verheerlik u Naam
soos ons nou voor U staan.
U’s verhewe, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

2. Loof Hom (x2)
loof die Koning en Heer.
Loof Hom (x2)
bring aan Hom die lof en eer.
Heer, ons bring U die eer,
U, ons Koning en Heer.
Word verheerlik, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

VONKK 282 “Spreek, Heer, in die stilte”
Teks: Speak, Lord, in the stillness – Emily May Grimes Crawford 1864-1927; Hannes van der Merwe 2013 ©
Melodie: QUIETUDE – Harold Green 1925 Orrelbegeleiding 1: Gerrit Jordaan 2014 ©
Orrelbegeleiding 2: Harold Green 1925 Kantoryverwerking 1: Gerrit Jordaan 2014 ©
Kantoryverwerking 2: Harold Green 1925 © Teks, orrelbegeleiding 1 en kantoryverwerking 1: 2014  VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie, Orrelbegeleiding 2 en Kantoryverwerking 2: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Toetrede en Aanroeping / Voorbereiding om God se Woord te hoor

1. Spreek, Heer, in die stilte;
spreek nou deur u Gees.
Laat ons in ons harte
stil-ontvanklik wees.

2. Wees Uself teenwoordig,
bid ons van U, Heer.
En ontmoet ons, Vader,
in wat hier gebeur.

3. Vul ons met die kennis
van u heil’ge wil,
sodat ons gehoorsaam
só ons lewe vul.

4. Heer, u kinders luister –
raak ons harte aan.
Ons wil met u opdrag
deur ons lewe gaan.

VONKK 258 “Groot en getroue God”
Teks: Hannes van der Merwe 2014 © Musiek: STEPHANUS – Cecilia van Tonder 2014 ©
© 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Kontemporêr – Gebede / Geloof en Vertroue / Oggend- en Aandliedere

1.  Groot en getroue God, U is ons Vader;
op u beloftes kan ons altyd bou.
U sal ons nooit in ons lewe verlaat nie
en in blymoedigheid kan ons vertrou.

Refrein:
Groot en getroue God, groot en getroue God,
met elke môre kniel ons voor U neer.
Als wat ons nodig het, kom uit u hande.
Groot en getroue God, ons sal U eer!

2. Somer en wintertyd, voorjaar en najaar,
saam met die sterre, son en maan daarbo,
is die getuies van u groot versorging.
In u standvastige trou kan ons glo.

Refrein:

3. Sondevergifnis, ewige vrede,
en u teenwoordigheid – dit gee ons krag.
Here, ons leef uit u oorvloed en liefde.
Gee ons ‘n toekoms en seën ons vandag.

Refrein:

F113. “Here Jesus, U Skyn Oor Almal”
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis) Oorspronklike titel: Shine, Jesus, shine Teks en musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Breda Ludik © 1987 Make Way Music (Opgeneem in Jeugsangbundel II)

1. Here Jesus, U skyn oor almal,
met die glans van u liefde skyn U.
Skyn op ons tot ons oë oopgaan.
Maak ons vry om te lewe voor U.
Skyn oor my, skyn oor my.

Refrein:
Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld,
soos lig wat skyn, skyn die Heer in ons.
Kom, Jesus, kom en verdryf al die donker in ons.
Kom laat u liefde die wêreld oorwin.

2. Here, maak my ’n lig wat helder
skyn om liefde te dra, al verder.
Skyn deur my tot die hele wêreld,
weet dat U vir ons almal gesterf het.
Skyn deur my, skyn deur my.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Gebed
Allerheilige God,
op bergtoppe en in vallei
openbaar U die lig van u liefde aan ons.
Ons hartsbegeerte is om die wonderlike glorie te geniet
van U goddelike teenwoordigheid.
Met elke ontmoeting word ons verander en getransformeer.
Trek ons nader.
Help ons, o Heilige, om ons lewens te leef as ‘n weerspieëling van U heerlikheid.
Mag ons as ‘n seën tussen ons broers en suster wandel,
lig op donker plekke dra,
hoop om wanhoop te verdring,
en liefde wat haat uitdryf.
Ons wêreld is seer
en ons het nodig dat die volgelinge van Jesus U nouer volg.
Laat ons u stem met ons hoor praat.
Amen.

(2 Kon 2:1-12, Mark 9:2-9)
(Uit Witness to Wonders: Service Prayers for Transfiguration Sunday, deur Rev. Madison Shockley, pastor of Pilgrim United Church of Christ in Carlsbad, CA.  Op die United Church of Christ’s Worship Ways webtuiste).

VONKK 282 Spreek, Heer, in die stilte

Skriflesing
Eksodus 24:12-18  (Oorweeg gerus om al hierdie week se tekste deur verskillende mense te laat lees, moontlik met kort gemeentesang tussen-in)

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Woord en Fees 2019/2020 stel voor:
Roep die kinders na vore en help hulle om die teks dramaties uit te beeld terwyl dit gelees word. ‘n Berg kan bestaan uit ‘n stoel (dalk selfs ‘n stoel op ‘n tafel) met ‘n laken oor. Gebruik ou klere en lappe vir Moses en Josua. Kliptafels kan uit karton gesny en met spuitverf geverf word. Maak ‘n wolk uit karton en watte of gebruik ‘n wit of blou laken en laat iemand dit om die “berg” vashou.

Só word die kinders betrek en sal hulle die storie beter onthou. Jy sou selfs vooraf spesifieke kinders of jongmense kon kies om die teks te lees, en so meer.

Vir ‘n alternatiewe kindertyd by Eksodus 24, besoek hierdie webwerf.

Hier is ‘n inkleurprent van Jesus se verheerliking.  Of gee vir kinders ‘n prent van ‘n berg, gom en watte (en blinkertjies, as jy baie dapper is en nie ‘n koster het nie) en laat hulle vandag se teks uitbeeld – ‘n berg met ‘n wolk (watte) om.

Preekriglyn

Dit is vandag die Sondag van Verheerliking. Ons word herinner aan God se openbaring aan ons in Jesus Christus.

Vanaf die vroegste oomblikke in die geskiedenis van Israel leer ons God ken as die Een wat kies om tussen sy volk te bly. Die groot gebeurtenisse rondom God se verskyning met die gee van die wet en die tabernakel in Eksodus onderstreep dit. God se nabyheid word duidelik in die bou van die tabernakel sowel as in die gawe van die Woord en wet waardeur Hy sy daaglikse teenwoordigheid in die lewe van mense vaslê.

Ons teks vertel hoedat God Godself aan sy volk gee. Ons teks is ‘n besondere verslag oor hoe God God se teenwoordigheid aan God se volk bekendmaak. In hierdie ontmoeting gee God Homself aan die volk deur in die vorm van wet en riglyne. God trek mense ook in gemeenskap met God in.

Selfopenbaring

Ons moenie afgestomp raak oor die wonderwerk wat in ons teks afspeel nie. Die hoë God maak God aan sy mense bekend.

Teoloog Christof Barth skryf ook oor hierdie selfopenbaring van God en sê dat ons dit nooit as vanselfsprekend mag aanvaar nie, anders sal ons die misterie daarvan nie raaksien nie.

Hy skryf na aanleiding van die ontmoeting op die berg: “Die eerste hoofmoment in God se verbond met die volk is God se selfopenbaring”. Hy gaan verder:

Deur al die eeue sou Israel God leer ken as die Een wat naby aan God se mense kom, hoewel God ook heilig, op ‘n afstand, anders bly.

Israel kon God nooit beheer of deurgrond nie. God is groter as die mens se begrip. Christof Barth gaan verder:

Een van die kernartikels van Israel se geloof was dat God in hulle geboorte-oomblikke as God se volk teenwoordig was op hierdie berg in die woestyn, en dat God ‘n unieke en ewige verhouding met God se volk tot stand gebring het. Op Sinaï (Horeb) het God ‘n verbond met Israel gesluit, God se wet openbaar en Israel geleer hoe om te aanbid op ‘n wyse wat tot vergifnis van sonde lei. God het dit deur Moses as tussenganger gedoen.

Dit is tot vandag vir ons goeie nuus. Ons verhouding met God berus nie in die eerste plek op ons soeke na God nie. Dit is God wat na ons kom, en God vir ewig aan ons verbind. God leer ons hoe om te leef voor sy aangesig. God maak ‘n sinvolle, betekenisvolle lewe met God moontlik.

God is groot

Hoewel die werklikheid van God se teenwoordigheid sentraal in die Bybel staan, is dit nie moontlik om God vas te vang nie. In die Skrif is daar ‘n spanning tussen God se selfopenbaring en God se verhewenheid wat beteken dat God ook vir ons verborge is. Die God wat homself openbaar, is die God wat die mens nie kan vasvang nie.

Ons sien dit ook in Eksodus 24. In vers 11 het die leiers Hom gesien en saam met Hom geëet, maar net daarna is daar die wolk waarbinne selfs Moses vanuit hulle gesig verdwyn.

In die wolk

Moses se ontmoeting met God in die donker wolk (vers 18) het deur die eeue ‘n belangrike rol in baie mense se geloofslewe vervul.

Eksodus 24 was die geliefde hoofstuk was van kerkvader Gregorius van Nissa. Hy skryf in sy boek oor die lewe van Moses hieroor. Gregorius het Moses se opgang op die berg gesien as die roeping van elke mens om in stilte en donkerte die hoë troon van God te nader. Hy skryf dat Moses alles tersyde moes stel waarvan hy geweet het sodat God hom opnuut binne die wolk van donkerte kon leer.

Ons ontmoet God in die lig (24:9-11), maar ook saam met Moses in die donkerte waar mens alles prysgee om op God alleen te fokus en God alleen te soek. Hier verdwyn al jou eie opvattings oor wie God is, en begeer jy net na die teenwoordigheid van God wat alle verstand te bowe gaan.

‘n Anonieme geskrif uit die 14de-eeu staan bekend as The cloud of unknowing. Dit maak baie van ons teks en Moses se ontmoeting met God in die wolk, die wolk van donkerte. Die geskrif sê: “The first time you practise contemplation, you’ll only experience darkness, like a cloud of Unknowing.”

Die hele geskrif handel oor die wolk as die plek waar God ontmoet word, maar dit is juis dáár waar ons ons vaste idees en sekerhede loslaat en net verlang. Hierdie is deel van die sogenaamde mistieke tradisie wat ons daaraan herinner dat God anderkant ons taal, beeld, woorde en verbeelding gevind word. Dit nooi ons uit om verby ons gevestigde Godsbeelde te beweeg. Dit is om met al jou gebrokenheid en sonde in die veilige hande van God te val en God se teenwoordigheid te beleef.

Boodskap vir vandag

So baie van ons debatte en konflikte in die kerk rondom die Skrif en lewenssake gaan van die voorveronderstelling uit dat God lewend en by ons teenwoordig is, sonder om twee keer daaroor te dink. Soms is ons so voor op die wa om selfs te dink ons weet wie Hy in wese is, dat ons Hom verstaan en namens Hom kan praat – ons praat nie eers van baklei nie.

Miskien is dit goed as gelowiges net soms stil word en die aanname van God se teenwoordigheid bedink, die grootheid daarvan. Hoe die Bybel ons stappie vir stappie inlei in die kennis van God die Skepper wat kies om tussen sy skepsels en skepping te wees. Die Eksodusboek is ‘n belangrike moment in dié verhaal met sy klimaks van God wat in Christus vlees word en sy tent onder ons kom opslaan.

God sorg

Ons het dikwels die ervaring dat God weg is, dat ons alleen is. Soms raak ons pyn, worsteling, lyding en vertwyfeling so groot dat ons God nét as afwesig ervaar. Dan moet ons weer Eksodus 24 hoor.

In die Eksodusverhaal word die volk die woestyn ingelei. Hier word hulle geleer wie God is wat hulle gered het. Hulle leer dat Hy sorg, toets en teenwoordig is, te midde van baie kere waar hulle juis die teenoorgestelde ervaar.

God formaliseer sy teenwoordigheid in ons teks. Met die gebeure by Horeb/Sinai in hoofstuk 19 en 24, word ‘n verbond met hulle gesluit. Moses is die tussenganger wat God se teenwoordigheid bemiddel, en hulle ontvang die wet sowel as ‘n opdrag oor die tabernakel.

Met sigbare tekens en simboliek verduidelik hoofstuk 24 God se ontmoeting, eers met die leiers en dan met Moses alleen.

Ons word genooi om in te groei in God se teenwoordigheid. Ons moet gebruik maak van wat God gee: die ruimte om God te ontmoet in die erediens en in God se Woord.

Nie wat nie, maar dat

Van die verkeerde vrae aan die teks sou wees: Hoe het God met Moses gepraat? Hoe het die wet op die klippe gekom? Watter wet was dit nou spesifiek uit alles wat ons in Eksodus en die ander wetboeke vind?

Die gedeelte gaan nie oor wat nie, maar dat.

God kies om Moses te ontmoet. God kies om reëlings te tref oor hoe Hy tussen die volk in die tabernakel gaan woon. God kom naby.

Geen wonder nie dat die idee van die wolk en die berg deur die eeue heen simbolies geword het van ‘n ontmoeting met God. Hier gaan dit egter nie daaroor om antwoorde te kry nie, maar om weer voor die misterie van God se keuse stil te word. Eeue lank het die wolk as simbool van die ontmoeting met God wat nie vasgegryp kan word nie gelowiges aangegryp en tot kontemplasie gelei.

Antwoorde en verduidelikings is nie altyd so belangrik nie. God se teenwoordigheid en gemeenskap met God is altyd belangrik.

Sondag van Verheerliking

Dit is die laaste Sondag na Epifanie, Sondag van Verheerliking waar die dissipels in ‘n oomblik Jesus in sy heerlikheid beleef het. Ons hoef dit nie te verduidelik nie. Soos gesê: Dit gaan nie oor wat hier gebeur nie, maar dat iets gebeur. Alle verskynings van God aan ons, is tekens van sy toegeneentheid, sy liefde, sy genade en keuse wat ons in ons ronddra, veral op dae wat dit voel ons kan Hom nie sien of hoor nie.

Miskien benodig ons rasioneel-georiënteerde Westerse kultuur, wat alles wil verduidelik en met soveel teorieë en standpunte verklaar, méér momente van nie-weet nie. In ‘n wêreld waar Christene dink hulle moet oor alles doodseker wees, moet ons miskien meer kere “in die wolk gaan sit”, soos Moses — leeg en met ‘n oop gemoed, oop vir God en sy genadige teenwoordigheid. Dan kan ons instrumente van sy wil en Woord word.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
VONKK 258 Groot en getroue God of
Flam 113 Here, Jesus, U skyn oor almal [bekend] of
Lied 488 “Helder skyn u lig vir die nasies” of
Lied 175  ‘Majesteit”

Seën
(N.a.v. by Mark 9:2-9 and Matt 17:1-9)
Kom van die berg af met bergagtige [of bergtop] geloof.
Loop op God se paaie soos helder, blink lig.
Leef in God se weë met geloof, hoop en liefde.
Gaan na die wêreld verander en vernuwe!
(Uit die Abingdon Worship Annual.)

Respons
Lied 175 Majesteit, of as dit as slotsang gesing is, laaste vier strofes, vanaf  “Kom ons loof, kom ons besing…”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.