Kersfees

Sections

Oorsig

Leesroostertekste

Ander tekste

Jesaja 9:2-7
Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn.
2U het dié wat nie meer ’n nasie was nie, baie gemaak,
hulle blydskap groot gemaak.
Hulle het hulle in u teenwoordigheid
verbly
soos mense bly is in die oestyd,
soos hulle juig wanneer hulle
die buit verdeel.
3Soos die dag toe Midian verslaan is,
het U die juk verbreek
wat op die volk gedruk het,
die stok waarmee hulle geslaan is,
waarmee hulle gedryf is.
4Elke soldateskoen wat in die oorlog
gebruik is,
en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word,
deur die vuur verteer word.
5Vir ons is ’n Seun gebore,
aan ons is ’n Seun gegee;
Hy sal heers, en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman,
Magtige God,
Ewige Vader,
Vredevors.
6Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Titus 2:11-14
11Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. 12Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, 13terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. 14Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.

Lukas 2:1-14, (15-20)
In daardie tyd het keiser Augustus ’n bevel uitgevaardig dat ’n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. 2Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. 3Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe.

4Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Betlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. 5Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. 6Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. 7Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ’n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

Die skaapwagters en die engele
8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ’n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ’n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê.”

13Skielik was daar saam met die engel ’n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
14“Eer aan God
in die hoogste hemel,
en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy
’n welbehae het!”

Sleutelteks

Psalm 96
1Sing vir die Here ‘n nuwe lied, sing vir die Here, o ganse aarde! 2Sing vir die Here, prys sy Naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. 3Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. 4Want groot is die Here en besonder lofwaardig; Hy is ontsagwekkend, meer as alle gode. 5Ja, al die gode van die volke is niksbeduidend, maar die Here het die hemel gemaak. 6Luister en glans is voor Hom; krag en heerlikheid is in sy heiligdom. 7Gee eer aan die Here, familiegroepe van volke! Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag! 8Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy Naam! Bring dankbewyse en gaan sy voorhowe binne. 9Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid! Bewe vanweë sy teenwoordigheid, o ganse aarde! 10Sê onder die nasies: “Die Here regeer; ja, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Hy oordeel volke met billikheid.” 11Laat die hemel bly wees, en die aarde juig; laat die see en alles daarin dit uitbasuin. 12Laat die veld en alles daarop jubel; dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep 13voor die Here. Want Hy kom, ja, Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid, en volke ooreenkomstig sy trou.

Perspektiewe op beloftes in die teks
Psalm 96 het twee duidelike dele:

 1. Sing en getuig tot eer van die God van die gode – vers 1–6;
 2. Prys die Regeerder en Regter van die aarde – vers 7–13.

Let op hoe God se reddingsdade in die geskiedenis sowel as sy skeppingsmag in terme van die heelal as motivering vir die lof aan Hom beskryf word. Dit is die diepste motivering vir die getuienis aan alle mense op die aarde.

Dit is ook waarom almal opgeroep kan word om Hom te loof en prys en van Hom te getuig, ook op hierdie Kersdag. Daarom word almal wat op die aarde woon, letterlik “familiegroepe van volke” (vers 7), opgeroep om die Here te erken, aan Hom dankoffers te bring (vers 8) en in aanbidding voor Hom te buig (vers 9) en oral te getuig van sy teenwoordigheid en heerskappy (vers 10).  Dit dui op die verdelings van nasies, die “tribes” of subgroepe wat daar in elke samelewing voorkom.

Let op hoe drie belangrike konsepte in vers 10 gebruik word om God se karakter en betekenis te teken:

 • sy soewereiniteit (regeer),
 • stabiliteit (“die wêreld staan vas”) en
 • billikheid (“regverdig oordeel”).

Hierdie beskrywing van God het nie net betekenis vir die mense op aarde nie, maar ook vir die hele heelal. Daarom word die hemele en die aarde, die see en alles daarin, die veld en alles daarop, selfs die bome in die bos opgeroep om hulle in God te verheug, want Hy is op pad om sy heerskappy te vestig sodat daar inderdaad stabiliteit, regverdigheid en billikheid op aarde sal wees.

Juig ook vandag saam oor God se regverdigheid en billikheid, en bid dat die Here Jesus (weer) sal kom om oor die aarde te heers, soos God hier in vers 13 belowe. Dit is iets wat ons elkeen saam met die kerk van die eeue aan alle mense wil verkondig.

Saam met die Gees en die bruid, roep ons ook die woorde van Openbaring 22:17 aan almal uit: “‘Kom!’  En laat elkeen wat luister, sê: ‘Kom!’  En laat elkeen wat dors het, kom.  En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kry, verniet!

Inleiding
Inhoudelik
Kersfees is so goed in ons kerklike tradisie gevestig dat dit nie nodig is om baie agtergrond te gee nie. Nietemin bly dit waardevol om elke jaar opnuut te besin oor hoe Christus se koms liturgies op die beste manier gevier kan word, veral omdat die erediens op Kersdag in sommige kringe baie gewild geraak het terwyl die vakansie-atmosfeer dit elders grotendeels verswelg. Dit is goed om weer te kyk na wat tradisies en allerlei skeppende (en seker ook afbrekende) kragte in die handelswêreld, die werke van kunstenaars en die populêre media doen om mense se persepsie van Kersfees te verander.

Hier is ‘n paar sake waaroor ‘n liturg kan nadink:

 • Wat is die stabiliserende momentum in die viering van Kersfees en hoe word dit in hierdie liturgie gevier?
 • Hoe sal die diensorde die blywende aard en waarheid van die geloof wat aan ons oorgelewer is, ondervang?
 • Hoe word die fokusmomente van die kanonieke tekste rigtinggewend vir die gemeente aangedui?

Om te verseker dat die erediens op Kersdag nie bloot deur die tydsgees meegesleur of met ‘n soort “vermaaklike kreatiwiteit” verwater word nie, maar ook nie in stagnerende gebruike vasval nie, is dit liturgies belangrik om die gemeente te bedien met ‘n orde wat, buiten die boodskap (preek), ook ‘n sterk element van viering inhou. Die bediening waarmee God sy kerk op hierdie dag bedien, is histories in die oorlewering opgeneem. Dit is immers ‘n historiese gebeure wat onthou en gevier word en in die kleed van ons eie horisonne van verstaan nuut belig word.

Die Kersdiens moet genoeg blymoedige gemeentesang insluit. Die voorstel hier onder maak voorsiening vir Kerssang ook by die nagmaalviering. Die doop en die nagmaal (of herinneringsoomblikke) sluit aan by die geboorteverhaal. Die voorstel maak ruim gebruik van tekste uit die Leesrooster en stel ‘n klassieke geloofsbelydenis voor om die balans tussen oud en nuut, tradisie en vernuwing, te handhaaf.

Hier is ‘n paar vrae waaroor ‘n liturg kan nadink:

 • Hoe sou kulturele variasies hierdie jaar se viering beïnvloed?
 • Watter gewoontes is goed gevestig in hierdie gemeente (en gemeenskap) en hoe verryk of beperk dit die gemeente se verstaan van Kersfees?
 • Hoe kan ekumeniese gewoontes en rituele ons viering van Kersfees verryk?

Al sou die eerste vraag vinnig beantwoord kon word, is dit dalk wenslik om dieper te vra na die boodskap wat elke gewoonte dra. In ons gemeente is daar byvoorbeeld die gebruik dat daar geen kerkraadslede “aan diens” is nie. Dit wyk opvallend af van gewone Sondag-eredienste en plaas die Kersdiens in ‘n eie kategorie van eredienste wat op ‘n manier los staan van die Sondae in Advent.

Hoe is dit betekenisvol? Ek is nie seker nie. Dit laat my wonder hoe gemeentelede die dubbelsinnigheid van die twee tradisies beleef. Dit is iets om te ondersoek en dalk kan die kerkraad liturgies-teologies daaroor nadink.

Hier is ‘n vrae waaroor ‘n liturg kan nadink:

 • Met watter veranderlikes moet die Kersdiens rekening hou?
 • Watter nuwe tendense is daar in die omgewing te bespeur as deel van die tydsgewrig waarin ons inbeweeg?
 • Watter rol speel besoekers en vakansiegangers in die Kersdiens?

Prakties
Die Adventskrans is sigbaar in die liturgiese ruimte. Die vier buitenste kerse brand reeds. Wit word op verskeie plekke in die kerkgebou gebruik en word met spatsels goud afgewissel. Daar word vooraf gereël wie die verskillende liturgiese handelinge sal lei of uitvoer.

Teks en Konteks
Bybel-Media se Woord en Fees bevat skitterende agtergrondsinligting oor die teks. Besoek www.missio.org.za om op die inhoud in te teken.

Liturgie

Kyk ook die lys van Vonkk en Flam Kersliedere onder “liedere” – en maak gerus nog keuses daaruit!

Opsie 1

RUS

Toetrede: Lied 358 of Flam 453

Votum: Psalm 96:1-4

Respons: Lied 344 of Vonkk 68 [bekend – Joy to the World]

Seëngroet

Lofsang Lied 345 of Vonkk 142 [bekend – Zion’s daughter]

Aansteek van Adventkerse: responsories

Lied: Lied 364 of Vonkk 256 [selfde melodie as Herders op die ope velde]

HOOR

Skriflesing: Psalm 96

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed: (n.a.v. Vonkk 20)

Slotsang: Lied 348

Seën: responsories

Respons
Lied 348 refrein vers 2: Juig, die Redder is daar! Juig, die Redder is daar!

Opsie 1
Sit na elke beweging in die preek ‘n lied – of ‘n vers van ‘n lied – in, wat aansluit by daardie beweging in die preek. Die diens is dan meer ‘n sang-diens, met sang deur die preek verweef.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Toetrede
Lied 358 “Welkom ‘n Stille Nag van Vrede” of
Flam 453 In Ons Suiderland, Ruis ’n Kersfeesklank (Suiderkruis/Karoo Kerslied)

Votum: Psalm 96:1-4
1Sing vir die Here ‘n nuwe lied, sing vir die Here, o ganse aarde! 2Sing vir die Here, prys sy Naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. 3Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. 4Want groot is die Here en besonder lofwaardig; Hy is ontsagwekkend, meer as alle gode.

Respons
Lied 344 “O die goeie tyding, o die blye tyding” of
Vonkk 68 Ere aan God, bring Hom die eer! [bekend – Joy to the World]

Seëngroet
Genade en vrede vir julle van God, wat gekom het, weer kom en elke dag in ons lewens kom.

Lofsang
Lied 345 “Kom, alle getroues”
Vonkk 142 Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer [bekend – Zion’s daughter]

Aansteek van Adventkerse
Voorganger (V): Ons vier vandag Kersfees – die fees van Christus se geboorte toe God se Seun mens geword het en onder ons kom woon het.
Terwyl ons hierdie kerse aansteek, dank ons God vir die hoop wat ons van Hom ontvang,

(steek die eerste kers aan),
vir die vrede wat Hy skenk,

(steek die tweede kers aan),
vir die vreugde wat Hy ons hart uitstort,

(steek die derde kers aan),
en vir die liefde waarmee Hy ons verlos

(steek die vierde kers aan).
Ons dank God omdat Hy sy Seun vir ons gegee het.
Ons dank Hom omdat sy lig deur Christus in die wêreld ingekom het en dit vir ons moontlik gemaak het om tot die lig te kom en as verlostes in die lig van Christus te lewe.
Gemeente (G): U is Immanuel, God met ons. U is vir ons die bron van lig en lewe.

(Steek die Christuskers aan.)
V: Liefdevolle God en Hemelvader, Immanuel,
Ons dank U dat U God met ons is en dat U u Seun gestuur het om onder ons te woon en ons na die ware lewe te lei.
Gee dat die hoop, die vrede, die vreugde en die liefde waarvan ons in die tyd van Advent gehoor het, ’n volle werklikheid in ons sal wees – ook nou waar ons U aanbid en dien.
Deur Jesus Christus ons Here – nou en vir ewig.
G: Amen.

Lied
Lied 364 “Herders op die ope velde”
Vonkk 256 Vol van vreugde wil ons jubel [selfde melodie as Herders op die ope velde]

Liedere

F453. “In Ons Suiderland, Ruis ’n Kersfeesklank (Suiderkruis/Karoo Kerslied)”
(RUBRIEK: FLAM – Verwondering / Geloof en vertroue)
Teks en musiek: Neil Büchner, Retief Burger, Louis Brittz, Helmut Meijer
Kopiereg: © Urial Publishing

In ons suiderland, ruis ’n kersfeesklank
en die vlaktes hoor weer die englekoor
met die staldeur oop waardeur herders loop
is die spoor te vind na die Redderkind.

Pre-refrein
Kersfeesliefde kom ons haal
al het ons ook ver verdwaal.

Refrein
Lei ons soos die suiderkruis
in die rigting wat u Seun ons wys.
Met die ster vooruit vind ons ware suid
helder skyn die Jesuskruis.

Hy nooi almal uit vier dit wêreldwyd
daardie stille nag was lank verwag.

Pre-refrein
Kruishout liefde kom ons haal
al het ons ook ver verdwaal.

VONKK 68 “Ere Aan God, Bring Hom Die Eer!”
Teks: Joy to the world – Isaac Watts 1719; Tom Gouws 1993; gewysig VONKK Werkgroep 2009
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers
Musiek: ANTIOCH – Lowell Mason 1848, in aansluiting by GF Handel (1658-1759)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Kersfees en Epifanie

1. Ere aan God, bring Hom die eer!
Hy buig in liefde neer.
Profete se verwagting
gaan heerlik in vervulling.
‘n Kind vir ons geskenk!
‘n Seun vir ons gegee!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

2. God is met ons, Immanuel!
‘n Engel deel dit mee.
Uiteindelik het Hy gekom,
Verlosser van die mensdom.
Kom buig nou almal neer!
Kom buig voor God, die Heer!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

3. Buig voor die Kindjie in die stal.
Hy heers oor die heelal.
Ons wonderbare Raadsman,
ons Vredevors, ons Vader.
Verheerlik Hom tesaam!
Verheerlik Hom tesaam!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer”
Teks: Ernst Kotzé 2010
Musiek: JUDAS MACCABEUS – GF Handel 1746;  harmonisasie effens gewysig 2001
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Advent  / Kersfees en Epifanie

1. Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!
Ons kom in aanbidding, buig tot in die stof.
Heer, ontvang ons loflied, aan U al die lof!
Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!

2. Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!
In ons donker harte, stuur Hy weer sy lig.
Hy kom na die aarde, om ons op te rig!
Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!

Vonkk en Flam Kersliedere:
VONKK 
Al die donker is nooit net donker ………… 30
Christus, lank reeds verwag ………………. 97 Hierdie Heilige Nag / Diese heilige Nacht
Eer aan God (kanon) …………………… 128
Ere aan God, bring Hom die eer! …………  68 Joy to the World
Ere aan God in die hoogste (kanon) ………..65
Jesus bring vreugde ……………………… 124 Selfde melodie as “Jesus bring Vrede” in Liedboek
Jesus, U is die lig in ons lewe ……………  23
Lank, lank terug in Betlehem ……………. 39
Babatjie Jesus, op strooi neergelê 291
Christus is gebore / Christus natus est 251
Daardie nag in Betlehem 313
Deur profete kom oor eeue die berig 312
Die kleine dorpie Betlehem 91 O Little Town of Bethlehem 
Die kleine dorpie Betlehem (2) 228 O Little Town of Bethlehem
Ek groet jou, begenadigde 184
Gaan met die blye boodskap 209 Go tell it on the mountain
Gaudium mundo / Vreugde in die wêreld 250
God is lief vir my 213
Hoor die blye tyding 245
Hoor die hemelkore sing 244 Ding, dong, merrily on high
Hosianna, Seun van Dawid 301
In die wêreld vol donker 332
Jesaja het lank t’rug 166
Jesus, daar in Betlehem 148
Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer 142 JUDAS MACCABEUS – selfde melodie as “Zion’s Daughter”
Kom buig in die stal voor die hemelse Kind 283 Away in a manger
Let op, kinders, dis weer Kersfees! 176
Loof die Heer tesame (kanon) 242
Net soos die hemelkoor 183
Ons bring aan U die lof en eer 147 bekende melodie 
Ons gebroke wêreld sug 321
Sing ‘n nuwe kerslied 273
So lief het God die wêreld 320
U het na ons gekom, Immanuel 240 Liedboek #491?
Vol van vreugde wil ons jubel 256 Selfde melodie as Herders op die ope velde
Voordat tyd begin het 343
Vreugde in die wêreld / Gaudium mundo 250
Wees bly, al God se kinders 208

FLAM
F103-Kersfees Is ‘n Vreugdefees
F144-God Is Liefde Verwerking liedboek weergawe
F192-Die Koning Is Hier
F319 Want ‘n Kind Is Vir Ons Gebore (Immanuel)
F323 Goeie Nuus
F355-Ons loof u Naam, u heilige Naam
F367-Hoor Jy Die Eng’le (Sing Halleluja)
F368-O Heer, My God (Dit Maak My Bly) Verwerking Liedboek O Heer My God
F393-Ons Is Die Herders
F404-Jesus, Ons Loof U Retief BurgerVerwerking Liedboek
F426-God kom word mens
F453-In Ons Suiderland, Ruis ’n Kersfeesklank (Suiderkruis/Karoo Kerslied)

God praat met ons en ons luister

Skriflesing: Psalm 96

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Lees Sally Lloyd-Jones se “Song of the Stars” (vertaal dit self in Afrikaans). Jy kan dat die hele gemeente – of minstens die kinders – telkens saam met jou sê “Dis tyd! Dis tyd!”

Preekvoorstel

Die Psalm wat vandag wêreldwyd gelees word, is Psalm 96. Daar is twee redes daarvoor.

Rede 1: Sing

Aan die een kant roep Psalm 96 ons op om te sing. Om te sing van die verlossing wat die Here bring. Iets wat natuurlik onlosmaaklik met die eerste Kersfees verbind is. Met Jesus se geboorte het die hemele gebewe van die sang van engele oor die Verlosser wat in ‘n krip in Betlehem gebore is.

Rede 2: Aanbid

Aan die ander kant verkondig Psalm 96 aan ons dat ons die Here moet aanbid. Want, daar kom ‘n dag waarop God finaal sal oordeel. Billik en regverdig. Oor alle mense. ‘n Oordeel wat ons natuurlik onlosmaaklik aan die laaste Kersfees verbind. Aan Jesus se wederkoms. Wanneer die hemele weer sal bewe van die lofsang van die ganse heelal oor die nuwe hemel en nuwe aarde wat God skep.

Kyk terug en vorentoe

Psalm 96 help ons dus om aan die een kant terug te kyk na die geboorte van Jesus en te sing van die verlossing wat Hy gebring het.
Psalm 96 help ons ook om aan die ander kant vorentoe te kyk na die wederkoms van Jesus en uit te sien na die finale verlossing wat Hy gaan bring.
Psalm 96 help ons om tussen die eerste Kersfees en die laaste Kersfees – by wyse van spreke – te leef. In lofsang en aanbidding.
Kom ons lees die Psalm met ‘n bietjie kommentaar om dit goed te kan verstaan.

Twee dele

Psalm 96 het twee duidelike dele.

Een: Sing ‘n nuwe lied
Eerstens: Sing vir die Here ‘n nuwe lied – Hy is ontsagwekkend
In die eerste deel – vers 1-6 – word die ganse aarde opgeroep om die Here te loof en prys. Drie keer word gesê (1):
Sing vir die Here ‘n nuwe lied, sing vir die Here, o ganse aarde! 2Sing vir die Here,
Om te sing vir die Here is nie maar ‘n opsionele ekstra nie. Dit is nie iets wat jy kan vermy nie. Want, as jy die Here ken, as jy die verlossing van die Here ervaar het, kan jy nie anders as om te sing nie.

Soos Psalm 96 dit sê (2-3):
Prys sy Naam, verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade.

Alle nasies moet van God se verlossing hoor, want die vreugde wat dit vir ons gee, is só groot. Ons is getuies daarvan dat God se majesteit groot is. Dat Hy groot dinge vir ons doen. En dat Hy groot dinge vir almal wat hulle vertroue op Hom plaas, sal doen. Alle volke moet daarom van God se wonderdade kennis neem. Trouens, alle mense word uitgenooi om deel te neem aan hierdie loflied vir God se verlossing. Soos Psalm 96 dit sê: “die ganse aarde.”

En wat moet ons vir Hom sê (4-5)?
Want groot is die Here en besonder lofwaardig; Hy is ontsagwekkend, meer as alle gode. Ja, al die gode van die volke is niksbeduidend.
Daar is niemand soos ons God nie. In vergelyking met Hom is die gode van die volke niksbeduidend. Hulle is waardeloos. Non-entiteite.

En in ‘n laaste rede verwys Psalm 96 na God se skeppingskrag (5-6):
Maar die Here het die hemel gemaak. Luister en glans is voor Hom; krag en heerlikheid is in sy heiligdom.
Om te sing tot lof van God is dus nie opsioneel nie. Dit is die enigste respons van iemand wat God se verlossing ervaar het, en wat weer bewus geraak het van die feit dat Hy die SkepperGod is. Die Een wat ons hele menswees omvou. Die Een op wie ons met ons hele hart kan vertrou.
Maar, dit is nie al nie.

Twee: Eer aan die Here
Gee eer aan die Here – Die Here regeer – Die Here kom om te oordeel
In die tweede deel – vers 7-13 – word alle familiegroep, alle stamme opgeroep om die Here te aanbid. Daar word drie keer gesê 7-8):
Gee eer aan die Here, familiegroepe van volke! Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag! Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy Naam!
Psalm 96 moedig ons dus aan om die Here alleen te aanbid. Want, Hy alleen dra gewig. Alleen Hy is die moeite werd om te aanbid.

Ons sing dus nie net nie. Ons gee onsself (8-9):
Bring dankbewyse en gaan sy voorhowe binne. Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid! Bewe vanweë sy teenwoordigheid, o ganse aarde!

Ons gee dus ons dankbewyse op konkrete maniere in die geloofsgemeenskap. Ons buig voor God in aanbidding. Ons luister nie net na ‘n preek in die erediens nie – by wyse van spreke. Ons kom aanbid die Here.

Hoekom? Want hierdie God is nie net die SkepperGod nie. Hy is die HeerserGod (10).
Sê onder die nasies: “Die Here regeer; ja, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Hy oordeel volke met billikheid.”
Dit sê die geskiedenis alreeds vir ons. Die geskiedenis waarvan die Bybel ons vertel. Deur die verhale van Noag, Abraham, Moses, Dawid en verder aan. Ook die geskiedenis waarvan die geskiedenisboeke ons vertel. Daar is so baie getuienisse deur die eeue dat God in beheer is. Dat Hy alleen vastigheid en sekerheid gee.

God se karakter

Let op hoe Psalm 96 God se karakter hier teken. In drie kort kriptiese, maar uiters betekenisvolle woorde sê Psalm 96.

 • “Die Here regeer.” God is soewerein.
 • “Die wêreld staan vas, dit wankel nie.” God gee stabiliteit.
 • “God oordeel volke met billikheid.” God is regverdig.

Maar, hierdie beskrywing van God het nie net betekenis vir die mense op aarde nie, Dit het betekenis ook vir die heelal. Daarom sê Psalm 96 (11-13):

Laat die hemel bly wees, en die aarde juig; laat die see en alles daarin dit uitbasuin. Laat die veld en alles daarop jubel; dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here.

Waarom?
Want, sy heerskappy sal uiteindelik oor alles triomfeer:
Want Hy kom, ja, Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid, en volke ooreenkomstig sy trou. (2020-vertaling)

Tussen eerste en laaste Kersfees

Ons leef tussen die eerste en laaste Kersfees. En ons gebruik die woord “Kersfees” figuurlik, gesproke, as ‘n beeld.
Die eerste Kersfees het met Jesus se eerste koms na die aarde te make. Dit was alreeds heerlik. Verlossend. Genesend.
Die laaste Kersfees het met Jesus se wederkoms na die aarde te make. Ons kan vanoggend weer opnuut die Here loof en aanbid omdat ons hierdie hoop het.
Ons kan vandag  juig oor God se regverdigheid en billikheid, wat Hy reeds op soveel wyses in ons lewe bewaarheid het. En ons kan bid dat die Here Jesus met sy wederkoms sal kom om oor die aarde te heers.

Daardie wederkoms is iets wat ons vandag weer saam met die kerk van die eeue aan alle mense kan verkondig.  Saam met die Gees en die bruid, roep ons ook die laaste woorde van die Bybel aan almal uit:
“‘Kom!’  En laat elkeen wat luister, sê: ‘Kom!’  En laat elkeen wat dors het, kom.  En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kry, verniet!” (Openb 22:17)

God stuur ons om te leef

Gebed
Ons loof u Naam, o Here,
ons wil vrolik juig;
met harp en lier getuig,
met snare sing u ere.

U goedheid laat ons lewe.
ons oggendlied wil sing,
ons aandlied hulde bring.
U trouheid loof ons, Here.

Ons juig oor U, o Here –
hoe groot is al u werk,
u dade onbeperk,
u denke so oneindig.
(n.a.v. Vonkk 20)
Amen

Slotsang
Lied 348 “Stille nag, heilige nag!”

Seën
Voorganger (V):Mag die God van die engele wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd.
Gemeente (G): Amen.

V: Mag die God van liefde wat sy enigste Seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul.
G: Amen.

V: Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat Hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan.
G: Amen.

V: Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seen julle, nou en vir ewig.
G: Amen.

Respons
Lied 348 refrein vers 2: Juig, die Redder is daar! Juig, die Redder is daar!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.