Kersfees

Sections

Oorsig

Ons vier Kersfees oor die misterie dat die Heilige God die hemel skeur en in Jesus Christus mens word en onder ons kom woon. Dit is nie maar net nog ʼn geboorte wat feestelik herdenk word nie, maar die koms van die Een wat God as Verlosser na die wêreld gestuur het.

Die karakter van die Kersdiens is een van vreugde. Dit vind veral uitdrukking in die sang en musiek wat vir hierdie viering gebruik word. Moet daarom nie te veel tyd aan die prediking afstaan nie, maar laat die viering die boodskap dra. Die gemeente kry geleentheid om die nagmaal tydens hulle Kersmaal tuis te gaan vier as bewys van God se groot geskenk aan ons.

Om by te dra tot die feestelikheid van die diens deel geskenke uit aan almal wat byvoorbeeld vandag verjaar, die  jongste persoon in die kerk, die oudste persoon in die kerk, die persoon wat die verste gereis het om die erediens by te woon en die familie met die meeste lede in die kerk.

Dit liturgiese kleure is wit en goud, die kleure van die koning wat gebore is. Gebruik baniere en ander versierings om die liturgiese ruimte te versier.

Die Here God regeer, maar dit is ook Hy wat verlossing en lig bring vir die hele aarde. Almal moet hulle daarin verheug. Want daar kom ʼn Redder wat alles sal herstel en nuwe lewe bied. Die Redder word in Bethlehem gebore as die seun van ʼn maagd en Hy word groot eer bewys.

Ander tekste

Jesaja 52:7-10
Julle sal losgekoop word
52Word wakker, word wakker, ruk jou reg, Sion.
Trek mooi klere aan,
Jerusalem, heilige stad!
Mense wat nie besny is nie
en mense wat onrein is,
sal nie meer in jou kom nie.
2Skud die stof van jou af
en staan op, Jerusalem,
jy wat ’n gevangene is.
Maak los die toue om jou nek, Sion,
jy wat ’n gevangene is.
3So sê die Here:
Ek het julle verkoop,
maar nie vir geld nie;
julle sal losgekoop word,
maar nie deur geld nie.
4So sê die Here my God:
In die begin het my volk
afgegaan na Egipte toe
en daar gewoon as vreemdelinge;
later het Assirië hulle verdruk.
5En wat kry Ek nou hier in Babel?
vra die Here.
My volk is sonder rede weggevoer,
hulle leiers huil, sê die Here.
My naam word gedurig belaster.
6Daardie dag sal my volk my Naam
bely:
dat Ek die Here is,
dat dit Ek is wat sê: Hier is Ek!

7Hoe wonderlik klink op die berge
die voetstappe van hom
wat die goeie boodskap bring,
wat vrede aankondig,
wat die goeie tyding bring,
wat redding aankondig,
wat vir Sion sê:
“Jou God is Koning!”
8Hoor, jou wagte roep hard,
hulle jubel almal saam,
want hulle sien dat die Here
na Sion toe terugkom.
9Jubel en juig, puinhope van Jerusalem,
want die Here het vir sy volk
uitkoms gebring,
Hy het Jerusalem verlos.
10Die Here het sy heiligheid, sy mag,
geopenbaar voor die oë van
al die nasies.
Tot aan die uithoeke van die aarde
sal hulle die redding sien
wat ons God bewerk het.

11Gee pad, gee pad,
kom uit uit Babel!
Moenie aan iets raak wat onrein is nie.
Kom uit daar! Sorg dat julle rein is,
julle wat die tempelgereedskap dra.
12Julle hoef nie haastig pad te gee nie,
julle hoef nie soos vlugtelinge
te vertrek nie:
Die Here gaan voor julle uit,
die God van Israel
kom agter julle aan.

Hebreërs 1:1-4, (5-12)
Die uitnemende grootheid van die Seun van God
1 In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. 4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.

5Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê:
“Jy is my Seun,
van vandag af
is Ek jou Vader,”
en ook:
“Ek sal sy Vader wees,
en Hy sal my Seun wees”
6En wanneer God die Eersgeborene
in die wêreld inbring, sê Hy:
“Al die engele van God
moet Hom aanbid.”
7Van die engele sê Hy:
“Hy maak sy engele stormwinde
en sy dienaars vuurvlamme.”
8Maar van die Seun sê Hy:
“U troon, o God,
staan vir ewig vas,
met u koninklike septer
laat U reg geskied.
9U het die reg lief
en U haat die onreg.
Daarom het God, u God,
U onder groot vreugde
tot Koning gesalf
bo u tydgenote.”
10En verder:
“U, Here, het in die begin
die aarde gevestig,
en ook die hemel is die werk
van u hande.
11Dié dinge sal vergaan,
maar U bly bestaan;
soos ’n kledingstuk
sal alles verslyt;
12soos klere sal U dit oprol;
ja, soos ’n kledingstuk
sal dit vervang word.
Maar U, U bly dieselfde,
en u jare het geen einde nie.”

13Van watter engel
het Hy ooit gesê:
“Sit aan my regterhand,
totdat Ek jou vyande
aan jou onderwerp het
14Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?

Johannes 1:1-14
Die Woord het mens geword
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Fokusteks

Psalm 98
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here
98 ’n Psalm.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
want Hy het magtige dade gedoen,
deur sy krag en Goddelike mag
het Hy oorwin.
2Die Here het sy oorwinning
bekend gemaak,
aan die nasies het Hy
sy reddingsdade geopenbaar.
3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde
en sy trou herbevestig;
die hele wêreld het gesien dat ons God
die oorwinning behaal het.
4Juig tot eer van die Here,
almal op aarde,
wees vrolik, juig en sing!
5Sing tot eer van die Here
met begeleiding van die lier,
speel op die lier en sing.
6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here,
die Koning.
7Die see en alles daarin moet druis,
die aarde en alles daarop moet juig,
8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig
9voor die Here,
want Hy kom om oor die aarde te heers;
Hy sal oor die wêreld heers
met regverdigheid,
oor die volke met billikheid.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Wys die video van Jesus se geboorte/die engele en herders uit “Son of Man– laai dit met jou gratis FLV-converter program af.

Verwelkoming
Groet almal en wens hulle ‘n geseënde Kersfees toe.  Vra vir die kinders wat hulle vir Kersfees gekry het.  (Kanse is goed sommige van hulle het dit saamgebring – hulle kan dit sommer vir die gemeente kom wys!)

Adventkerse/Votum
Reël vooraf met 5 mense om die adventkerse aan te steek – mense van verskillende ouderdomme en geslag.  As die mense vrymoedig is, sou elkeen iets kon sê terwyl hulle die kers aansteek.

Ons vier vandag Kersfees:  die fees van Christus se geboorte, toe God se Seun mens geword het  en onder ons kom woon het.

Terwyl ons hierdie kerse aansteek,
• Dank ons God vir die hoop wat ons van Hom ontvang,

(die eerste kers word aangesteek – die persoon wat dit aansteek, kan kort getuig oor wat hulle hoop gee),
• vir die vrede wat Hy skenk,

(die tweede kers word aangesteek – die persoon wat dit aansteek, kan kort getuig oor wat hulle vrede gee),
• vir die vreugde wat Hy in ons harte uitstort,

(die derde – pink – kers word aangesteek – die persoon wat dit aansteek, kan kort getuig oor wat hulle vreugde gee),
• en vir die liefde waarmee Hy ons verlos

(die vierde kers word aangesteek – die persoon wat dit aansteek, kan kort getuig oor hoe hulle God se liefde beleef),
Ons steek die groot wit kers aan om ons te herinner dat die Lig vir die wêreld gebore is.

Gemeente:  Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien;  oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn. [OF laat die laaste persoon getuig wat Christus se teenwoordigheid vir hulle beteken]
Voorganger:  Vir ons is ’n Seun gegee.  Hy sal heers, en hy sal genoem word:

Gemeente:  Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.  Immanuel, God is met ons.

• (Steek die Christuskers aan.)

Lied 345“Kom alle getroues” (sonder aankondiging)

Seëngroet

Lofsang: (Maak ‘n keuse uit die verskillende Engele-liedere)
Voorganger (Ps 98: 1 & 4):  Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, want Hy het magtige dade gedoen, deur sy krag en Goddelike mag het Hy oorwin. 4Juig tot eer van die Here, almal op aarde, wees vrolik, juig en sing!

Lied 364 “Herders op die ope velde”
Lied 365 “Hoor die blye eng’lelied”
Lied 366 “Die vreugdelied wat engele sing”
Lied 368 “Wyl herders by hul kudde wag”
Lied 370 “Eng’le uit die hoogste hemel”
Vonkk 67 “Ere aan God, bring Hom die eer”

Liedere

Vonkk 67 “Ere Aan God, Bring Hom Die Eer!”
Teks: Joy to the world – Isaac Watts 1719; Tom Gouws 1993; gewysig VONKK Werkgroep 2009
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers
Musiek: ANTIOCH – Lowell Mason 1848, in aansluiting by GF Handel (1658-1759)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Kersfees en Epifanie

1.  Ere aan God, bring Hom die eer!
Hy buig in liefde neer.
Profete se verwagting
gaan heerlik in vervulling.
‘n Kind vir ons geskenk!
‘n Seun vir ons gegee!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

2.  God is met ons, Immanuel!
‘n Engel deel dit mee.
Uiteindelik het Hy gekom,
Verlosser van die mensdom.
Kom buig nou almal neer!
Kom buig voor God, die Heer!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

3.  Buig voor die Kindjie in die stal.
Hy heers oor die heelal.
Ons wonderbare Raadsman,
ons Vredevors, ons Vader.
Verheerlik Hom tesaam!
Verheerlik Hom tesaam!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

VONKK 65 “Ere Aan God In Die Hoogste (kanon)”
Teks: Gloria in excelsis Deo – Lukas 2:14
Melodie: Ludwig Ernst Gebhardi 1830
© Teks en melodie: Openbare besit
Eer Aan God
(Lukas 2:14)  – kanon

1. Ere aan God in die hoogste,
2. vrede op aarde, op aarde,
3. in die mense ‘n welbehae.
4. Amen. Amen.

Vonkk 128
Lukas 2:14
Teks: Gloria . . . et in terra pax – Taizé; Afrikaanse weergawe: VONKK Werkgroep 2010
Musiek: Jacques Berthier 1923-1994
Teks en musiek met toestemming Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Kersfees en Epifanie

Eer aan God, eer aan God in die hoogste hemel.
Eer aan God, eer aan God, halleluja!
Laat daar vrede wees vir almal op aarde,
God skenk aan ons sy genade.

Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, alleluja!
Et in terra paz hominibus bonae voluntatis.

VONKK 39 “Lank, Lank Terug In Betlehem”
Teks: Long time ago in Bethlehem – Jester Hairston 1956; Afrikaanse teks onbekend,
gewysig Jacques Louw 2009 ©
Melodie: Mary’s Boy Child – Jester Hairston 1956/1962 (1901-2000)
© Teks: © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Bourne Music 1957

1. Lank, lank terug in Betlehem
– die Messias soos verwag –
het Jesus Christus, Seun van God,
gekom op Kersfeesdag.

Refrein:
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
hul bring aan God die eer.
Vir ons het God sy Seun gestuur,
niks kon sy liefde keer.
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
ons Koning het gekom;
en ons sal leef in ewigheid,
omdat ons glo in Hom.

2. Waar herders wag hou in die nag,
sien hul ‘n nuwe ster.
Hul hoor ‘n eng’lekoor wat sing,
musiek wat kom van ver.

Refrein:
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
hul bring aan God die eer.
Vir ons het God sy Seun gestuur,
niks kon sy liefde keer.
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
ons Koning het gekom;
en ons sal leef in ewigheid,
omdat ons glo in Hom.

3. Daar was geen plek in Betlehem,
vir die Galilese paar.
Daar in ‘n stal so koud en kaal
word Sy beloftes waar.

Refrein:
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
hul bring aan God die eer.
Vir ons het God sy Seun gestuur,
niks kon sy liefde keer.
Hoor hoe sing die eng’lekoor,
ons Koning het gekom;
en ons sal leef in ewigheid,

omdat ons glo in Hom.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
Gebruik verskillende persone (weereens mense wat die diversiteit van jul gemeente reflekteer) om die teks in wisselspraak te lees):

Leser 1: Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
Leser 2: want Hy het magtige dade gedoen,
Leser 3: deur sy krag en Goddelike mag het Hy oorwin. 2Die Here het sy oorwinning bekend gemaak,
Leser 4: aan die nasies het Hy sy reddingsdade geopenbaar. 3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde en sy trou herbevestig;

Leser 2: die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het.
Leser 1:  4Juig tot eer van die Here, almal op aarde, wees vrolik, juig en sing!
Leser 3:  5Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing. 6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here, die Koning.
Leser 4: 7Die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig, 8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig 9voor die Here,

Leser 1: want Hy kom om oor die aarde te heers; Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid.

Lied 367 “Ere aan God” (sonder aankondiging) of
Vonkk 65 of
128 (beide Ere aan God)

Familie-oomblik

Betrek die kinders (en uitgebreide families) in die liturgie met die aansteek van die kerse en die Skriflesing.  Die inleiding van die preek dien ook as familie-oomblik.

Preekriglyn

Die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het, was só ‘n dag.  Daar kom mos dae waarop die lof aan God, die danksegging en die eerbewyse aan God vir God se wonderlike gawes, gelowiges meesleur. Dae waarop mens nie anders kan as om God te prys en verheerlik nie.  Op hierdie dae hoor en sien jy hoe alles wat leef en beef, ja die hele skepping, God eer.

Terug by die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het.

Kersboom op Willie se Baai

Daar was eendag twee dogtertjies wat elke jaar met hul ouers by Willie se Baai vakansie gaan hou het.  Hulle name was Anna en Susanna.  Op ‘n dag speel die twee op die hoogste duin.  ‘n Fraai seuntjie kom nader en vra of hy mag saamspeel.

Natuurlik laat die dogtertjies hom saamspeel.  Hulle het hom nog nooit gesien nie en vra wie hy is en waar hy vandaan kom.  Die seuntjie sê hy is ‘n engeltjie.  Die dogtertjies lag en sê hy bedoel sekerlik hy is figuurlik gesproke ‘n engeltjie.  Nee, sê die seuntjie en lig sy hempie op om sy goue vlerkies te wys.  Wat maak hy op Willie se Baai?  Wel, hy het eeue gelede saam met ‘n groot koor hier aangeland.  Hy was een van die beste seun-soprane, voeg hy ewe onbeskeie by.

Nou hoekom het hy nie saam met die engelekoor teruggegaan nie, wil die dogtertjies weet.  Die seuntjie vertel hy het die aarde liefgekry en van die mense begin hou.  Ja, hy verlang soms terug, maar hulle moenie bekommerd wees nie want dis nie sover na sy blyplek as wat mense dink nie.  As die mense net kon weet hoe naby dit alles is.

Anna wil weet of hy dan verlof gekry het om op die aarde te bly.  Ja, solank hy net nie sing nie.  Dit is streng verbode.  Sodra hy sing, moet hy dadelik terug.   Dis baie swaar om nie te sing nie, want hy doen dit graag.

Susanna het dadelik ‘n plan.  Hulle hou die volgende aand ‘n Kersboom in die saaltjie by Willie se Baai.  Daar sal ‘n kinderkoortjie liedere sing.  Die engeltjie moet kom saamsing.  Sy stem sal meng met die stemme van ander, en sy hemelse mense sal nie eers weet hy sing nie.

Die engeleseuntjie twyfel eers, maar die dogtertjies praat hom om.  Hy het in elk geval baie lus vir sing, en veral Kersliedere.

Die volgende aand staan hy tussen die kinders by die Kersboom op Willie se Baai.  Hulle sing die mooiste Kersliedere.  Meteens styg ‘n goue kinderstem bo al die ander uit in ‘n onbekende lied, so mooi soos nog nooit op aarde gehoor is nie (behalwe een keer).  Die kinderkoor raak stom van verbasing en almal sien dit is die vreemde seuntjie wat alleen sing.

Anna fluister vir Susanna die seuntjie sal nou moet teruggaan.  Maar die engeltjie sing voort, vir die eerste keer in tweeduisend jaar.

Skielik word oor Willie se Baai die geruis gehoor van ‘n magtige koor wat niemand kan sien nie.  Hulle val in by die pragtige stem van die engeltjie en hulle sing ‘n lofsang asof die hemel oopgegaan het.  Hulle sing: Eer aan God in die hoogste hemele!

Die stemme sterf weg en stilte kom oor die strand.  Die engeltjie is nie meer tussen die kinders nie.

Later gesels Anna en Susanna met hul ouers.  Die engeltjie moes natuurlik weg omdat hy gesing het.  Maar hoekom het die koor ook ingeval?  Het die dissipline daarbo in duie gestort toe hulle die seuntjie se pragtige sang hoor?

Seker so iets.  Maar onthou wat die seuntjie gesê het: dis nie so ver soos dit vir mense lyk nie.  As die mense maar net kon weet hoe naby dit alles is.  En soms – baie selde – val die dun skerms weg en alles gaan oop.  Net vir ‘n kort rukkie.
(Oorvertel uit ‘n verhaal deur PJ Cillié)

‘n Lied oor God se reddingsdade

Daar kom dae waarop oorweldigende lof oor die goedheid van God mense meesleur, dae waarop die dun skans tussen hemel en aarde wegval.  Die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het, was só ‘n dag.

Die dag waarvan Psalm 98 sing, is ook só ‘n dag.  Ons weet nie presies waarvoor die oproep van Psalm 98 weerklink het nie.  Dit was egter ’n geweldige geleentheid.  God het God self op ’n wonderbaarlike en opspraakwekkende manier openbaar. Israel het opnuut besef hoe groot en getrou God regtig is. Die volk het besef God vergeet nie sy beloftes nie. Israel het geweet God is groter as enigiets op aarde.

Almal juig saam

Opvallend genoeg juig die hele aarde saam omdat God sy verlossing aan alle mense bekendgemaak het.  Naas die huis van Israel (3) het al die nasies gesien wat God doen (2, 4) en juig almal op aarde daaroor.  Almal word opgeroep om God jubelend te prys met lier, trompet en ramshoring.

Die skepping juig saam

Die jubeling tot eer van God is so omvattend dat die hele skepping opgeroep word om saam tot eer van God te juig.

Vir moderne, wetenskaplike mense het die natuurlike wêreld stil geraak.  Ons hoor nie meer die lofdruising van die see, die handeklap van die rivier en die juiging van die berge nie.

Geloofsoë kan egter die skepping sien juig, geloofsore kan die onhoorbare stem van die ganse skepping hoor.  Dis inderdaad waar: die hele skepping juig saam oor die groot dade van God.

God heers met regverdigheid

Aan die begin van Psalm 98 word die lof aan God verbind aan die groot dade van God.

Aan die einde word die motief vir die lof verbreed.  Die Here kom om oor die hele wêreld te heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid.  Hier is sprake van ‘n belofte wat in die toekoms waar sal word.  Die Here is op pad om regverdig te heers.  Hiervoor word God geloof.  Die toekoms behoort aan Hom.

‘n Stygende lyn van lof

Let op hoe die digter se oproep tot lof ’n stygende lyn vertoon in die psalm.  Eers word net van sing gepraat, dan is juig en jubel ter sprake.  Daarna word snaarinstrumente bygebring en ook die kragtiger klanke van die blaasinstrumente.  Dan as hoogtepunt word die skepping as magtige koor ingespan om die lof van die koning, Jahwe te besing.  Ook die deelnemers wat die lof moet bring, vertoon ’n al groter wordende sirkel: Eers word net die Godsvolk opgeroep, dan alle lande en uiteindelik word die totale skepping tot lof opgeroep.

Die psalm deurbreek die netjiese grense wat ons so maklik trek tussen gelowiges en ongelowiges en selfs  tussen mens en skepping – juis omdat God se lof veel meer vra as net onsself en dit wat ons in ons nietigheid kan vermag.  Die lof aan God is veel groter.  Dis werklik kosmies van aard!  Al die aktiwiteite in die groot skepping is nie stil en betekenisloos nie – alles is deel van die lof aan God.

Kersfees

Vir ons is Kersfees seker een van die grootste feeste wat ons as Christene vier.  Christus, die Seun van God, die Messias, die Verlosser is gebore.  God self kom by ons bly!  God raak die wêreld aan.  En dan die verhaal van die onbegryplik groot gebeure met die kruis en die dood en die opstanding van ons Verlosser.  Ons sing en juig daaroor. Dit het alles in die verlede gebeur! Die hele wêreld weet daarvan!

Kersfees is egter ook veel meer.  Net soos die nagmaal is dit ook ’n vooruitgryp na die tweede koms van Christus, die wederkoms, die werklike volmaakte oorwinning.  Met Kersfees juig ons ook oor die toekoms. In die feesviering moet ons egter onthou:  Die wêreld bestaan nie ter wille van die kerk nie! Die kerk bestaan ter wille van die wêreld!  Die kerk getuig van God se trou en sleur só die wêreld mee in lofprysing en eerbetoon.

Ons mag nooit die wêreld uit die oog verloor in ons feesvieringe nie.  Ons feesvieringe moet ’n uitnodiging aan die wêreld wees, ’n oproep om saam fees te vier.  Die nasies en die skepping word opgeroep – ook hulle het hulle plek voor God.

Hoor in dié psalm die uitnodiging aan die wêreld – al die mense en alles in die skepping – om te deel in die lof.  As ons feesvier voor God verteenwoordig ons die wêreld. Ons lof moet so wees dat die wêreld daarin die uitnodiging hoor om saam te kom sing!

Die nasies moet onthou word in ons lof en aanbidding.  Want dit help niks nie as ons vervul is met liefde, maar ons ignoreer ons medemense en die natuur rondom ons.  Die geheim van die groter fees lê by God. Hy alleen is God.  Die nasies moet dit raaksien en erken.  Dit is tydens die lof en aanbidding dat hulle die kennis en geloof sal opdoen.

(Die paragrawe wat hier as ”n Stygende lyn van lof’ en ‘Kersfees’  aangebied word,
oorgeneem uit Preekstudies 2011-12 bl 32)

Onthou van Willie se Baai

Die dag waarop die engeltjie die eerste keer in tweeduisend jaar gesing het, was só ‘n regte Psalm 98 dag.  Mag Kersfees vanjaar vir jou en jou mense ook so ‘n regte Psalm 98-dag wees.  Mag ons lof die nasies en die skepping meesleur in eerbetoon aan God!

God stuur ons om te leef

Gebed

Dankoffer
Jy kan die Son of Man uittreksel hier wys.  Of laat die gemeente sing – die lied is bekend genoeg dat hulle kan sing en kollekte in die bordjie gooi!

Lied 344 O die goeie tyding, o die blye tyding” of Vonkk 39 “Lank, lank terug in Betlehem”

Slotsang: Lied 348 (natuurlik) “Stille Nag”

Seën

Musikale respons:
Lied 348:2 se refrein:  “Juig, die Redder is daar!  Juig, die Redder is daar!”of
die Lied 358:3 se refrein:  “Christus kom, Christus kom – gee aan God die eer.  Skenk ons ‘n helder Somerkersfees in hierdie land, o Heer.”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.