Kersfees

Sections

Oorsig

Sleutelteks

Hebreërs 1:1-4 (5-12)
Die uitnemende grootheid van die Seun van God
1 In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. 4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.

5Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê:
“Jy is my Seun,
van vandag af
is Ek jou Vader,”
en ook:
“Ek sal sy Vader wees,
en Hy sal my Seun wees”
6En wanneer God die Eersgeborene
in die wêreld inbring, sê Hy:
“Al die engele van God
moet Hom aanbid.”
7Van die engele sê Hy:
“Hy maak sy engele stormwinde
en sy dienaars vuurvlamme.”
8Maar van die Seun sê Hy:
“U troon, o God,
staan vir ewig vas,
met u koninklike septer
laat U reg geskied.
9U het die reg lief
en U haat die onreg.
Daarom het God, u God,
U onder groot vreugde
tot Koning gesalf
bo u tydgenote.”
10En verder:
“U, Here, het in die begin
die aarde gevestig,
en ook die hemel is die werk
van u hande.
11Dié dinge sal vergaan,
maar U bly bestaan;
soos ‘n kledingstuk
sal alles verslyt;
12soos klere sal U dit oprol;
ja, soos ‘n kledingstuk
sal dit vervang word.
Maar U, U bly dieselfde,
en u jare het geen einde nie.”
13Van watter engel
het Hy ooit gesê:
“Sit aan my regterhand,
totdat Ek jou vyande
aan jou onderwerp het”
14Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?

Ander tekste

Jesaja 52:7-10
7Hoe wonderlik klink op die berge
die voetstappe van hom
wat die goeie boodskap bring,
wat vrede aankondig,
wat die goeie tyding bring,
wat redding aankondig,
wat vir Sion sê:
“Jou God is Koning!”
8Hoor, jou wagte roep hard,
hulle jubel almal saam,
want hulle sien dat die Here
na Sion toe terugkom.
9Jubel en juig, puinhope van Jerusalem,
want die Here het vir sy volk
uitkoms gebring,
Hy het Jerusalem verlos.
10Die Here het sy heiligheid, sy mag,
geopenbaar voor die oë van
al die nasies.
Tot aan die uithoeke van die aarde
sal hulle die redding sien
wat ons God bewerk het.

Psalm 98
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here
98 ’n Psalm.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
want Hy het magtige dade gedoen,
deur sy krag en Goddelike mag
het Hy oorwin.
2Die Here het sy oorwinning
bekend gemaak,
aan die nasies het Hy
sy reddingsdade geopenbaar.
3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde
en sy trou herbevestig;
die hele wêreld het gesien dat ons God
die oorwinning behaal het.
4Juig tot eer van die Here,
almal op aarde,
wees vrolik, juig en sing!
5Sing tot eer van die Here
met begeleiding van die lier,
speel op die lier en sing.
6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here,
die Koning.
7Die see en alles daarin moet druis,
die aarde en alles daarop moet juig,
8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig
9voor die Here,
want Hy kom om oor die aarde te heers;
Hy sal oor die wêreld heers
met regverdigheid,
oor die volke met billikheid.

Johannes 1:1-14
Die Woord het mens geword
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Inleiding
Die sleutelteks vertel (in ‘n toonaard van lof) van die ewige heilsplan van God waarin verduidelik word dat Jesus die volledige vergestalting van God se verlossingsplan is. Die Johannesteks beklemtoon Jesus se koms as Lig wat die duister verdryf, wat lewe bring en die dood oorwin.

Beide psalmteks en die Jesajateks is lofliedere oor die goeie tyding dat die God van Israel die Koning van die wêreld is. Hierdie wêreldwye Koningskap is met die Kersverhaal in Jesus Christus volbring.

Uit die Bybeltekste vir Kersfees is die deurlopende tema dat gelowiges moet jubel en juig oor die oorwinning en die verlossing wat God met Jesus Christus se geboorte laat aanbreek het.

Die Kersboodskap moet nie deur ‘n verbruikers-mentaliteit, oor romantisering van die geboorte, of goedkoop en oppervlakkige tierlantyntjies verswelg word nie.

Kerstyd behoort liturgies ook ‘n feestyd te wees soos die vakansiekonteks waarin dit jaarliks afspeel. Die duursaamheid van Kerstyd kan ‘n opbouende fees-momentum ontwikkel deur ruim gebruik te maak van die Woord, feestelike Kerssang, simboliek en kuns.

Simboliek
Vir Kersdag kan die volgende simboliese handelinge oorweeg word: die Christuskers word in die middel van die vier Adventskerse, wat reeds brand, aangesteek; wit en goud word as liturgiese kleure gebruik. Laat verskillende persone die liturgiese handelinge uitvoer.

Liturgie

RUS

Toetrede: Terwyl die toetrede-lied gesing word, word die laaste wit kers aangesteek
Lied 367 en/of Vonkk 68

Votum: Ps 98 (Twee voorlesers)
Lied 345 of Vonkk 65

Seëngroet

Lofsang: Lied 364

HOOR

Gebed

Familie-oomblik

Lied 349

Skriflesing: Hebreërs 1:1-4

Lied 365

Preek

LEEF

Gebed

Slotsang: Lied 358

Seën

Respons: Lied 348

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Terwyl die toetrede-lied gesing word, word die laaste wit kers aangesteek
Lied 367 “Ere aan God” en/of
Vonkk 68 “Ere aan God, bring hom die eer”

Votum
Ps 98 (Kry twee lidmate om die Psalm widdelend te lees.  Elke vers het twee dele, sodat leser een die eerste deel van die vers kan lees en leser twee die tweede deel.)
Lied 345 “Kom, alle getroues”
Vonkk 65 “Ere aan God in die hoogste!”

Seëngroet
Voorganger: Jubel en juig gelowiges,
Gemeente: want die goeie boodskap verkondig     vrede.

Voorganger: Jubel en juig gelowiges,
Gemeente: want die goeie tyding bring redding.

Voorganger: Jubel en juig gelowiges,
Gemeente: want die Here het uitkoms gebring.

Voorganger: Jubel en juig gelowiges,
Gemeente: want ons God is Koning.

Voorganger: Jubel en juig gelowiges,
Gemeente: want Hy red mense tot aan die uithoeke van die aarde. Amen (uit Jes 52:7-10).
(Soos voorgestel in Bybel-Media se “Woord en Fees” 2014-2015)

Lofsang
Lied 364 “Herders op die ope velde”

Liedere

Beskikbaar op VONKK-Webwerf

God praat met ons en ons luister

Gebed

Familie-oomblik

Lied 349 “Kom, kinders, besing met ‘n vrolike stem”

Skriflesing: Hebreërs 1:1-4

Lied 365 “Hoor die blye eng’lelied”

Familie-oomblik

Kindertyd
Bybel-Media se “Woord en Fees” 2014-2015 stel die volgende voor:
Die videogreep BethlehemianRhapsody (‘n Kersfeespoppespel gebaseer  op die musiek van Queen se “Bohemian Rhapsody”) deur Mark Bradford en onder direksie van Darla Robinson is beskikbaar vir kyk-en-oorweeg op youtube of hier beskikbaar.
OF
Vertel die pragtige verhaal “The Give Away” deur Ray Buckley.  Gebasseer op die Amerikaanse Imboorlinge se Kersfees-tradisie van “weggee”, vertel dit van al die diere wat in die bos bymekaar kom om hul bekommernis oor die mense te deel.  Elke dier het ‘n idee van wat hulle kan gee om die mens te help.  Dan daag die Skepper op met ‘n heel ander plan…
Jy kan dit hier aflaai.

Preekriglyn

Ons hoor hierdie tyd van die jaar oral Kersliedere. Die vertroude wysies en woorde van “Stille Nag”, Kom alle getroues, “Herders op die ope velde,” stempel mens se belewenis van Kersfees. Ons hoor versreëls soos “juig die Redder is daar”; “Hy kom ons verlos, Hy is Wonderbaar . . . Hy is onse Koning, vir ons word Hy mens en oorwin die dood”; “O Christus ons verlange, U het ons heil gebring . . .”

Omgekeerd en afgesaag?

Iemand skryf dat ons samelewing dalk ‘n omgekeerde lied sing: “Die wêreld is gebore, Christus is verlore.” Dis die mondige wêreld. Dis die wêreld wat Christus nie meer nodig het nie. Dis die wêreld wat verveeld geraak het met Christus. Dis die wêreld wat nie meer enige verlossing nodig het nie, omdat sonde ‘n uitgediende begrip geword het. Dis die wêreld wat self op die troon sit, self oplossings uitdink en die skepping ontrafel. Ons gebruik ons eie krag. Ons skep die hede. Ons beplan die toekoms.

Dis die wêreld wat Christus tot die kind in die krip en mooi Kersspele van kinders beperk. Daarvan maak ons opnames. Oupas en Oumas woon dit by. Die lied van die engelkore is vir baie iets van die verlede. Dit maak nie meer indruk nie. Dit roer nie meer ons harte nie. Dit bring ons nie meer in beweging nie. Ons hardloop nie meer soos die herders na ander om vir hulle van die groot gebeurtenis te vertel nie. Dit is ook die geval met sommige van die lesers van Hebreërs. Christus maak nie meer baie sin nie. Die ou lewe wink.

‘n Vroeë lied

Dis byna seker dat die eerste verse van Hebreërs woorde bevat wat uit ‘n lied kom wat aan die vroeë Christene bekend was. Dis ‘n meesleurende lied. Anders as ander briewe val die skrywer met die deur in die huis. Hy sê dat ons in ‘n opwindende tyd lewe. Sy voorvaders het ook ‘n lied gesing, maar die laaste vers wat die res van die lied sin sou gee, het ontbreek. Die eerste verse is deur die profete gesing. Eeu na eeu het God op verskillende maniere stuk-stuk met hulle gepraat. Visioene, profete, drome . . . Toe skryf Hy die laaste vers. Alles maak toe sin.

Die laaste vers klink min of meer soos die lied wat Michael Card geskryf het:
You and me, we use so very many clumsy words,
The noise of what we often say, is not worth being heard.
When the Father’s wisdom wanted to communicate His love,
He spoke it in one final perfect word.
He spoke the incarnation and then so was born the Son.
His final word was Jesus, He needed no other one.

Moeg op die geloofspad

Die Hebreërbriefskrywer haal die lied oor Christus aan om sy lesers aan te moedig. Die lesers het moeg geraak op die geloofspad en het dit moeilik gevind om net aan Jesus vas te hou. Daar was ‘n gebrek aan geloofsgroei (5:11-6:3) en ‘n laksheid om gemeentelike byeenkomste by te woon (10:24).

Dit was simptomaties van ‘n dieper probleem. Hulle het hulle fokus op Christus verloor (1:1, 2; 12:1-4). Daarom het hulle soos die Ou-Testamentiese volk van God op hulle reis na die beloofde land begin moeg raak. Dit was deels die gevolg van mense wat druk op hulle uitgeoefen het om anders te glo. Hulle het begin wonder of dit die moeite werd is om in Jesus te bly glo. Hulle het selfs lyding beleef (10:32-34) en oorweeg om op te hou glo.

Prof Andrie du Toit skryf hieroor:

Toe die skrywer van Hebreërs vir hom die beeld van sy teikenlesers moes oproep, het hy ‘n diep onseker gemeente voor hom gesien …. Aan die wortel van alles het hulle ‘n diepe vertwyfeling beleef: of alles die moeite werd was; of die Christelike geloof werklik die antwoord is. Hul visie op Jesus was besig om skeef te trek. Om hierdie rede doen hierdie skrywer moeite om die ware Jesus opnuut aan hulle voor te stel. In die eerste verse teken hy Jesus as die een in wie God Hom op ‘n unieke wyse aan die mensdom bekendgemaak het. Ons hoef nooit weer te wonder oor hoe en waar God is nie. Jesus is ons teleskoop op God. Hebreërs verseker ons dat as ons twyfel, die fout nie by Jesus lê nie, maar by ons visie op Hom.

Aanmoediging

Die Hebreërbrief verkondig Christus as ons ewige Koning, Hoogste Profeet en Hoëpriester. Die skrywer het ‘n pastorale doel met sy brief. Hy wou mense bemoedig, aanspoor en vermaan. Hy Deur Jesus voor te stel as die een wat alles onderhou. Hy sing ‘n lied oor Jesus.

Liedere is aansteeklik. Liedere bring ons in beweging. Dit roer ons hartsnare. Hebreërs bemoedig en daag mense uit wat moeg geraak het vir die pad van Christus en die geloof in Hom. Of hulle ekstra openbarings van engele wou hê of Jesus met ‘n engel vergelyk het, maak nie regtig saak nie

Terwyl die liedere oor Kersfees en die engele in ons ore weerklink op Kersdag, herinner die Hebreërskrywer ons aan die finaliteit van die openbaring van God in Christus. In ‘n sekere sin is daar niks meer wat gesê kan word nie. Jesus Christus, die finale woord van God, is groter as die engele.

Die boodskap is in sommige opsigte teleurstellend vir mense wat verveeld geraak het met Christus. Ons samelewing soek na die buitengewone. Daar is nuwe belangstelling in engele en buitengewone openbarings. Baie mense se lewe word gevul met ‘n soeke na iets meer as waaraan hulle elke dag gewoond geraak het. Daar is ‘n soeke na meer plesier en opwinding. Dit spoel ook oor na die Christelike geloofsgemeenskap. Die Hebreërskrywer sê niks kan die openbaring van God in Christus oortref nie. Niks wat in die Ou Testament geopenbaar is, niks wat profete of engele sê of gesê het, kan kers vashou by die openbaring in Christus nie:

In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.

Die skrywe benadruk drie baie belangrike dinge:

Betrokke by die skepping

Jesus was betrokke by die skepping en hou dit in stand.

Die kind in die krip is die Seun deur wie die wêreld geskep is, wat die wêreld onderhou deur sy magswoord, wat die wêreld onderhou en dra. Jesus weerhou die wêreld van ‘n totale gemors. Hy hou dit in stand. Hy kan, want Hy is Heer. Hy was van ewigheid af God. God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het (Belydenis van Nicea). Hy sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.

Finale openbaring

Jesus is God se finale openbaring wat in ons wêreld kom woon het.

God het die geskiedenis binnegetree. Die een wat die afdruk van die wese van God is, is die laaste vers van God se lied voor Jesus weer terugkom en alles nuut sal maak. Daar is niks meer wat gesê of geopenbaar hoef te word nie. Hy kan deur niks vervang of oortref word nie. Geen openbaring, geen spesiale bediening, geen leier of geen profeet kan Hom ooit oortref nie. Dit is ‘n streng vermaning vir elkeen wat dink Jesus is nie genoeg nie.

Herstel

Jesus het ons verhouding met God finaal herstel.

Die brug tussen Kersfees en Hemelvaart word hier geslaan. Die ewige God wat in Jesus sy gesig vir ons gewys het, sit nou aan God se regterhand. Hy het alles gedoen wat nodig was vir ons om met God versoen te wees. Daar is niks meer nodig nie. Ons hoef nie op te klim na God toe deur ons goeie dade en vroom lewe nie. God het afgeklim na ons toe en kom regmaak wat verkeerd is. Dit is ‘n vermaning vir almal wat probeer om self hulle saak met God reg te maak. Kyk weg van jouself en sien Christus. Hy is genoeg.

God het sy hart uitgepraat. Dis klaar. Dis genoeg. In watter omstandighede ons onsself ook al bevind, hoor ons opnuut die onbeskryflike lied van God wat sy hart kom oopskeur het.

Michael Card het nog ‘n pragtige lied geskryf waarmee ons afsluit, “Will you not listen” (dit kan hier van Youtube afgelaai en in die erediens voorgespeel word):
Is not He who formed the ear, worth the time it takes to hear?

Should He who formed our lips for speaking be not heeded when He speaks?

Will you not listen? Why won’t you listen?
God has spoken love to us.

Why will you not listen?
Listen to the sacred silence.
Listen to the Holy Word.
Listen as He speaks through living parables that must be heard.

Will you not listen? Why won’t you listen?
God has spoken peace to us.

Why will you not listen?
He spoke a word of flesh and blood.
Flesh and blood that bled and died.
Bled and died just to be heard.

How could you not hear this Word?

Why will you not hear this Word?

Will you not listen? Why won’t you listen?
God has spoken hope to us.
How could you not listen? Why will you not listen? How could you not listen?”
God het klaar gepraat!

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang 
Lied 358 “Welkom, o stille nag van vrede”

Seën
Voorganger: Mag die God van die engele wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Mag die God van liefde wat sy enigste Seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat Hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën julle, nou en vir ewig.
(uit: Handleiding vir die erediens BM 2010, bl 284-285)

Respons
Lied 348 “Stille nag, heilige nag!”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.