Herinneringsdiens

Picture of Woord en Fees

Herinneringsdiens

Liturgiese Voorstel

Pastorale voorbereiding

Die doel van hierdie erediens is om bedroefdes pastoraal, binne die gemeenskap van die gelowiges, in die proses van hulle rousmart te begelei. Die gemeente moet terselfdertyd gelei word om ’n geborge ruimte te skep waarbinne ander kan treur.

Die diens skep ook ’n geleentheid waar die gemeente (kerk), ook na die begrafnis, met die families in voeling bly. Dié gevoel van meelewing word reeds versterk, deur spesiale uitnodigings aan familie en vriende te stuur om die diens by te woon.

Die liturgie moet sorgvuldig saamgestel word om te verseker dat diegene wat die diens bywoon met empatie, deur ’n liturgie wat dalk onbekend is, in hulle rousmart begelei word. Dit sal baie help om die liturgie volledig af te druk.

Hierdie diensorde is so saamgestel dat Faure se Requiem (1881), indien so verkies, volledig deel van die liturgie kan vorm. As ’n koor die gemeentesang lei behoort daar nie ’n probleem wees nie. Daar moet egter steeds voorsiening gemaak word vir ’n paar bekende liedere om te verseker dat die gemeente heelhartig deelneem. Waar die Requiem nie gebruik word nie is daar meer ruimte vir bekende liedere. Die musiek en sang in die diens moet met groot omsigtigheid beplan word.

Gee gemeentelede geleentheid om ook op ander maniere deel te neem, soos deur die aansteek van ’n kers.

Die pastorale span moet daarop ingestel en gereed wees om  persone by te staan, wat tydens of na die diens, hulp nodig het.

Diensorde

Die bedienaars neem in stilte hulle plek in as finale voorbereiding vir die diens. Die gemeente wag ook in stilte totdat die leraar in kom.

God versamel ons voor Hom

Groet
Voorganger: Die Here is met julle
Gemeente: En ook met jou.

Die voorganger verwelkom die gemeente en doen die nodige aankondigings in verband met die diens.

Voorganger: Ons het op die Here gewag;
laat ons juig en bly wees oor sy verlossing.

Voorganger: Loof die Here!
Gemeente: Loof Hom, O dienaars van die Here.

Voorganger: Geseënd is die Here; Vader, Seun en Heilige Gees
Gemeente: Geseënd is sy Naam, nou en vir ewig.

Voorganger: Ons aanbid die Here God deur die lied wat ons tydens die offergawe sing.

Offergawe

Sang
Psalm 116:1, 5 “God het ek lief”

Gebed
Voorganger: Hemelse Vader, ons vier die hoop wat die dood en opstanding van u Seun ons bied;
uit die oorvloed wat U aan ons gee, bring ons hierdie offergawe en bid dat U dit sal aanneem en seën;
help ons om dit te gebruik om hoop in u wêreld te bring;
deur Jesus Christus ons Here.
Gemeente: Amen.

Gebed ter voorbereiding
Voorganger: Laat ons bid.
Gemeente: Almagtige God
voor wie alle harte bloot lê,
aan wie alle begeertes bekend is
en vir wie geen geheim verborge is nie:
Reinig ons gedagtes
deur die inwerking van u Heilige Gees
sodat ons U volkome kan liefhê
en u heilige Naam opreg kan verheerlik;
deur Christus onse Here.

Gemeente: Here, ontferm U oor ons.
Christus, ontferm U.
Here, ontferm U oor ons
en gee ons u vrede.
of
Gemeente sing Lied 248 “Here, ontferm U oor ons”; NSG 233.

Voorganger: Jesus het gesê: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Ons gee die Heilige Gees kans om ons aan ons sondes te herinner.

Gee ’n paar oomblikke stilte.

Voorganger: Laat ons saam ons sondes bely.
Gemeente: Almagtige God, ons hemelse Vader,
ons bely met berou
dat ons deur ons eie toedoen teen U gesondig het,
met ons gedagtes, woorde en dade
en deur wat ons nagelaat het om te doen.
Ter wille van u Seun, Christus ons Here,
vergewe ons die sondes van die verlede
en gee dat ons U met nuwe toewyding,
tot verheerliking van u Naam, sal dien.
of
Sang
Lied 241:2 “U die kenner van ons harte”
Voorganger: Die Almagtige God wat almal vergewe, wat waarlik berou het, is jou genadig;
Hy vergewe jou sondes en maak jou daarvan vry;
Hy bekragtig en versterk jou in al die goeie en bewaar jou vir die ewige lewe,
deur Jesus Christus ons Here.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Verseker van God se vergifnis en ons heiliging,
kom laat ons in stilte God dank vir sy gawes
en toelaat dat die Heilige Gees ons hart voorberei om God se Woord te hoor,
ons dierbares te onthou.
Laat ons bid.

Gee ’n paar oomblikke stilte vir aanbidding en voorbereiding.

Voorganger: Ewige Here God,
skepper en onderhouer van alle lewe,
ons vertrou die gees aan U toe van elkeen van u dienaars wat gesterf het
en ons verheug ons saam met hulle in die vaste hoop
op die opstanding tot die volheid van die ewige lewe,
deur Jesus Christus onse Here
wat leef en regeer met U en die Heilige Gees een God, tot in alle ewigheid.
Gemeente:Amen.

Diens van die woord

Voorgangers maak, na gelang van omstandighede,’n keuse uit die volgende tekste (of enige ander):

Ou Testament
Jesaja 25:6-10a; Klaagliedere 3:17-26, 3-33;
Spreuke  3: 1-9
Psalms
Psalm 23; 27:1-6, 16-17

Nuwe Testament
Romeine 5:5-11; 1 Tessalonisense 4:13-18;
1 Petrus 1:3-9; Op 20:11-13

Evangelie
Johannes 5:19-25; 5:24-29; 6:3-40

Prediking

Antwoord op Woordverkondiging
Voorganger of ander persone lees die name van diegene wat in die afgelope jaar oorlede is.

Herinnering
Voorganger: Daar is nou geleentheid vir naasbestaandes of ander gemeentelede om ’n kers aan te steek ter herinnering van dié wat in die afgelope jaar of reeds vroeër oorlede is.

Die voorganger eindig die tyd vir herinnering deur in gebed voor te gaan:
Ewige God, ons skepper en verlosser,
skenk aan ons, saam met al die gelowige ontslapenes,
die seker voordele van u Seun se dood en opstanding
sodat, op die laaste dag,
wanneer U alles in Christus versamel,
ons met hulle die volheid van u beloftes mag geniet,
deur Jesus Christus, u Seun, onse Here,
wat met U leef en regeer
in die eenheid van die Heilige Gees
een God, in alle ewigheid.
Gemeente: Amen.

Gemeente: “Geseënde Jesus,
gee hulle die ewige rus.”

Solo: “Pie Jesu” (uit Fauré se requiem)
Laat iemand die bekende Pie Jesu (Geseënde Jesus) sing of voordra, die orrelis kan dit ook net voorspeel.

Diens van die tafel

(Indien nagmaal gevier word.)
Die vredesgroet word by hierdie diens weggelaat.

Met die ontvangs van die brood en wyn
Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van hemel en aarde.
U is die gewer van die brood,
die vrug van die aarde en van die arbeid van mense.
Laat dit vir ons die brood van die lewe wees.
Gemeente: Geseënd is God, nou en vir ewig!

Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van hemel en aarde.
U is die gewer van die wyn,
die vrug van die wingerdstok en
van die arbeid van mense.
Laat dit vir ons die wyn van die ewige koninkryk wees.
Gemeente: Geseënd is God, nou en vir ewig!

Grootnagmaaldankgebed
Voorganger: Die Here is met julle.
Gemeente: En ook met jou!

Voorganger: Hef op julle hart.
Gemeente: Ons hef dit op tot die Here.

Voorganger: Kom ons betuig dank aan die Here ons God.
Gemeente:  Dit is gepas dat ons dank en lof aan die Here betuig.

Voorganger: Here, ons God, dit is gepas dat ons dank en eer aan U bring.
Dit is ons plig om dit altyd en oral te doen deur Jesus Christus ons Here.
Deur u lewende Woord het U alle dinge geskape en verklaar dat dit goed is.
U het die mense na u beeld gemaak, om te deel in u lewe en
om u heerlikheid te weerspieël.
In die volheid van die tyd het U Christus vir ons gegee as die weg, die waarheid en die lewe.
Hy is deur die Heilige Gees aangewys as u dienaar om die evangelie aan armes te verkondig.
By die laaste maaltyd het Hy die nagmaal ingestel,
sodat ons sy dood en opstanding kan gedenk
en sy teenwoordigheid in die brood en die wyn kan ontvong.
Daarom prys ons u Naam saam met die hemelwesens,
saam met die profete en apostels,
saam met alles wat asem het.

Gemeente: Heilig, heilig, heilig,
Here van  die leërskare
Die hemel en aarde is vol van u heerlikheid.
Hosanna in die hoogste.
Heilig, heilig, heilig.
of
Sang
Lied 172 “Heilig, heilig, heilig”; NSG 5

Voorganger: Here God, Skepper van die hemel en die aarde,
U is heilig en u heerlikheid is sonder maat of perk.
Laat u lewegewende Gees oor hierdie maaltyd kom sodat die brood en wyn vir ons die liggaam en bloed van Christus kan wees.
Gemeente: Kom, Skepper-Gees!

Voorganger: Mag die Skepper-Gees die woorde van u geliefde Seun ’n werklikheid laat word.
Want in die nag waarin Hy oorgelewer is, het Hy die brood geneem, en nadat Hy U
daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam; dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Ná die maaltyd het Hy die beker geneem en gesê:
“Hierdie is die nuwe verbond in my bloed. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”
Gemeente: Ons verkondig u dood, Here Jesus!
Ons vier u opstanding uit die dood!
Ons wag op u koms in heerlikheid!

Voorganger: Laat ons nou met vertroue die Vader aanbid in die woorde wat ons Verlosser
ons geleer het:
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredinge
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die bose.
Aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Gebed van gemeenskap
Voorganger: “Hier aan die tafel eer ons U, Here,
in gemeenskap met almal aan wie ons voor U dink

Stilte

en saam met almal wat ons vooruit is,
vir wie ons lief was,
vir wie ons mis

Stilte

en saam met almal wat geheilig is;
saam met die ontelbare vergete en verwonde mense –
die ganse menslike geslag wat na u maal genooi is.”
of
Voorganger: Deel ons nie in die liggaam van Christus
deur die brood wat ons breek nie?
Gemeente: Ons wat baie is, is almal een liggaam
want ons deel almal in die een brood.

Sang
Lied 379 “Jesus Christus, Lam van God”

Kommunie
Voorganger: Die tafel is gereed, die uitnodiging gerig.
Kom nader en neem die liggaam van ons Here Jesus Christus wat Hy vir jou gegee het;
neem die bloed van onse Here Jesus Christus, wat Hy vir jou gestort het.
Nuttig Hom in jou hart deur geloof met danksegging.

Die gemeente gebruik die sakrament.

Uitsending

Voorganger: Jesus het gesê: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.”
Ons dank God dat ons nou kan treur soos die wat hoop het;
dank God vir hulle wat ons in ons smart troos met sagte woorde;
dank God vir die gemeenskap van gelowiges wat deel in hierdie lewe en die lewe wat aan kom is.

Voorganger: Dank God want Hy is goed.
Gemeente: Sy goedertierenheid duur tot in ewigheid.

Voorganger: God van liefde,
laat die dood en opstanding van Christus,
wat ons aan tafel gevier het,
ons almal, saam met die gelowige ontslapenes,
in die vrede van u ewige tuiste deel.
Ons vra dit in die naam van Jesus Christus,
ons hoop en ons verlossing.
Gemeente: Amen.

Antwoord
Voorganger: Gemeente, antwoord nou op God se liefde.
Gemeente: Almagtige Vader,
ons gee ons,  as lewende offer in Jesus Christus ons Here, aan U oor.
Stuur ons die wêreld in,
laat ons deur die krag van die Heilige Gees
tot u lof en eer lewe en werk.

Voorganger: Gemeente, bid nou vir Afrika.
Gemeente: God, seën Afrika,
bewaar ons kinders,
bestuur ons leiers,
en gee ons vrede
om Jesus Christus ontwil.
Amen.

Voorganger: Here, gee genade aan die lewendes;
rus aan die ontslapenes;
vrede en eendrag in u kerk;
die ewige lewe aan ons en almal wat die Here dien.
Die seën van die Almagtige God en
ewige Vader
en van die opgestane Seun,
en van die Heilige Gees
bly met julle en bewaar julle,
sodat julle ’n seën vir ander sal wees
vandag en tot in ewigheid.
Gemeente: Amen.

Sections

Liturgiese Voorstel

Pastorale voorbereiding

Die doel van hierdie erediens is om bedroefdes pastoraal, binne die gemeenskap van die gelowiges, in die proses van hulle rousmart te begelei. Die gemeente moet terselfdertyd gelei word om ’n geborge ruimte te skep waarbinne ander kan treur.

Die diens skep ook ’n geleentheid waar die gemeente (kerk), ook na die begrafnis, met die families in voeling bly. Dié gevoel van meelewing word reeds versterk, deur spesiale uitnodigings aan familie en vriende te stuur om die diens by te woon.

Die liturgie moet sorgvuldig saamgestel word om te verseker dat diegene wat die diens bywoon met empatie, deur ’n liturgie wat dalk onbekend is, in hulle rousmart begelei word. Dit sal baie help om die liturgie volledig af te druk.

Hierdie diensorde is so saamgestel dat Faure se Requiem (1881), indien so verkies, volledig deel van die liturgie kan vorm. As ’n koor die gemeentesang lei behoort daar nie ’n probleem wees nie. Daar moet egter steeds voorsiening gemaak word vir ’n paar bekende liedere om te verseker dat die gemeente heelhartig deelneem. Waar die Requiem nie gebruik word nie is daar meer ruimte vir bekende liedere. Die musiek en sang in die diens moet met groot omsigtigheid beplan word.

Gee gemeentelede geleentheid om ook op ander maniere deel te neem, soos deur die aansteek van ’n kers.

Die pastorale span moet daarop ingestel en gereed wees om  persone by te staan, wat tydens of na die diens, hulp nodig het.

Diensorde

Die bedienaars neem in stilte hulle plek in as finale voorbereiding vir die diens. Die gemeente wag ook in stilte totdat die leraar in kom.

God versamel ons voor Hom

Groet
Voorganger: Die Here is met julle
Gemeente: En ook met jou.

Die voorganger verwelkom die gemeente en doen die nodige aankondigings in verband met die diens.

Voorganger: Ons het op die Here gewag;
laat ons juig en bly wees oor sy verlossing.

Voorganger: Loof die Here!
Gemeente: Loof Hom, O dienaars van die Here.

Voorganger: Geseënd is die Here; Vader, Seun en Heilige Gees
Gemeente: Geseënd is sy Naam, nou en vir ewig.

Voorganger: Ons aanbid die Here God deur die lied wat ons tydens die offergawe sing.

Offergawe

Sang
Psalm 116:1, 5 “God het ek lief”

Gebed
Voorganger: Hemelse Vader, ons vier die hoop wat die dood en opstanding van u Seun ons bied;
uit die oorvloed wat U aan ons gee, bring ons hierdie offergawe en bid dat U dit sal aanneem en seën;
help ons om dit te gebruik om hoop in u wêreld te bring;
deur Jesus Christus ons Here.
Gemeente: Amen.

Gebed ter voorbereiding
Voorganger: Laat ons bid.
Gemeente: Almagtige God
voor wie alle harte bloot lê,
aan wie alle begeertes bekend is
en vir wie geen geheim verborge is nie:
Reinig ons gedagtes
deur die inwerking van u Heilige Gees
sodat ons U volkome kan liefhê
en u heilige Naam opreg kan verheerlik;
deur Christus onse Here.

Gemeente: Here, ontferm U oor ons.
Christus, ontferm U.
Here, ontferm U oor ons
en gee ons u vrede.
of
Gemeente sing Lied 248 “Here, ontferm U oor ons”; NSG 233.

Voorganger: Jesus het gesê: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.
God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Ons gee die Heilige Gees kans om ons aan ons sondes te herinner.

Gee ’n paar oomblikke stilte.

Voorganger: Laat ons saam ons sondes bely.
Gemeente: Almagtige God, ons hemelse Vader,
ons bely met berou
dat ons deur ons eie toedoen teen U gesondig het,
met ons gedagtes, woorde en dade
en deur wat ons nagelaat het om te doen.
Ter wille van u Seun, Christus ons Here,
vergewe ons die sondes van die verlede
en gee dat ons U met nuwe toewyding,
tot verheerliking van u Naam, sal dien.
of
Sang
Lied 241:2 “U die kenner van ons harte”
Voorganger: Die Almagtige God wat almal vergewe, wat waarlik berou het, is jou genadig;
Hy vergewe jou sondes en maak jou daarvan vry;
Hy bekragtig en versterk jou in al die goeie en bewaar jou vir die ewige lewe,
deur Jesus Christus ons Here.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Verseker van God se vergifnis en ons heiliging,
kom laat ons in stilte God dank vir sy gawes
en toelaat dat die Heilige Gees ons hart voorberei om God se Woord te hoor,
ons dierbares te onthou.
Laat ons bid.

Gee ’n paar oomblikke stilte vir aanbidding en voorbereiding.

Voorganger: Ewige Here God,
skepper en onderhouer van alle lewe,
ons vertrou die gees aan U toe van elkeen van u dienaars wat gesterf het
en ons verheug ons saam met hulle in die vaste hoop
op die opstanding tot die volheid van die ewige lewe,
deur Jesus Christus onse Here
wat leef en regeer met U en die Heilige Gees een God, tot in alle ewigheid.
Gemeente:Amen.

Diens van die woord

Voorgangers maak, na gelang van omstandighede,’n keuse uit die volgende tekste (of enige ander):

Ou Testament
Jesaja 25:6-10a; Klaagliedere 3:17-26, 3-33;
Spreuke  3: 1-9
Psalms
Psalm 23; 27:1-6, 16-17

Nuwe Testament
Romeine 5:5-11; 1 Tessalonisense 4:13-18;
1 Petrus 1:3-9; Op 20:11-13

Evangelie
Johannes 5:19-25; 5:24-29; 6:3-40

Prediking

Antwoord op Woordverkondiging
Voorganger of ander persone lees die name van diegene wat in die afgelope jaar oorlede is.

Herinnering
Voorganger: Daar is nou geleentheid vir naasbestaandes of ander gemeentelede om ’n kers aan te steek ter herinnering van dié wat in die afgelope jaar of reeds vroeër oorlede is.

Die voorganger eindig die tyd vir herinnering deur in gebed voor te gaan:
Ewige God, ons skepper en verlosser,
skenk aan ons, saam met al die gelowige ontslapenes,
die seker voordele van u Seun se dood en opstanding
sodat, op die laaste dag,
wanneer U alles in Christus versamel,
ons met hulle die volheid van u beloftes mag geniet,
deur Jesus Christus, u Seun, onse Here,
wat met U leef en regeer
in die eenheid van die Heilige Gees
een God, in alle ewigheid.
Gemeente: Amen.

Gemeente: “Geseënde Jesus,
gee hulle die ewige rus.”

Solo: “Pie Jesu” (uit Fauré se requiem)
Laat iemand die bekende Pie Jesu (Geseënde Jesus) sing of voordra, die orrelis kan dit ook net voorspeel.

Diens van die tafel

(Indien nagmaal gevier word.)
Die vredesgroet word by hierdie diens weggelaat.

Met die ontvangs van die brood en wyn
Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van hemel en aarde.
U is die gewer van die brood,
die vrug van die aarde en van die arbeid van mense.
Laat dit vir ons die brood van die lewe wees.
Gemeente: Geseënd is God, nou en vir ewig!

Voorganger: Geseënd is U, Here God, Skepper van hemel en aarde.
U is die gewer van die wyn,
die vrug van die wingerdstok en
van die arbeid van mense.
Laat dit vir ons die wyn van die ewige koninkryk wees.
Gemeente: Geseënd is God, nou en vir ewig!

Grootnagmaaldankgebed
Voorganger: Die Here is met julle.
Gemeente: En ook met jou!

Voorganger: Hef op julle hart.
Gemeente: Ons hef dit op tot die Here.

Voorganger: Kom ons betuig dank aan die Here ons God.
Gemeente:  Dit is gepas dat ons dank en lof aan die Here betuig.

Voorganger: Here, ons God, dit is gepas dat ons dank en eer aan U bring.
Dit is ons plig om dit altyd en oral te doen deur Jesus Christus ons Here.
Deur u lewende Woord het U alle dinge geskape en verklaar dat dit goed is.
U het die mense na u beeld gemaak, om te deel in u lewe en
om u heerlikheid te weerspieël.
In die volheid van die tyd het U Christus vir ons gegee as die weg, die waarheid en die lewe.
Hy is deur die Heilige Gees aangewys as u dienaar om die evangelie aan armes te verkondig.
By die laaste maaltyd het Hy die nagmaal ingestel,
sodat ons sy dood en opstanding kan gedenk
en sy teenwoordigheid in die brood en die wyn kan ontvong.
Daarom prys ons u Naam saam met die hemelwesens,
saam met die profete en apostels,
saam met alles wat asem het.

Gemeente: Heilig, heilig, heilig,
Here van  die leërskare
Die hemel en aarde is vol van u heerlikheid.
Hosanna in die hoogste.
Heilig, heilig, heilig.
of
Sang
Lied 172 “Heilig, heilig, heilig”; NSG 5

Voorganger: Here God, Skepper van die hemel en die aarde,
U is heilig en u heerlikheid is sonder maat of perk.
Laat u lewegewende Gees oor hierdie maaltyd kom sodat die brood en wyn vir ons die liggaam en bloed van Christus kan wees.
Gemeente: Kom, Skepper-Gees!

Voorganger: Mag die Skepper-Gees die woorde van u geliefde Seun ’n werklikheid laat word.
Want in die nag waarin Hy oorgelewer is, het Hy die brood geneem, en nadat Hy U
daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam; dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Ná die maaltyd het Hy die beker geneem en gesê:
“Hierdie is die nuwe verbond in my bloed. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”
Gemeente: Ons verkondig u dood, Here Jesus!
Ons vier u opstanding uit die dood!
Ons wag op u koms in heerlikheid!

Voorganger: Laat ons nou met vertroue die Vader aanbid in die woorde wat ons Verlosser
ons geleer het:
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredinge
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die bose.
Aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Gebed van gemeenskap
Voorganger: “Hier aan die tafel eer ons U, Here,
in gemeenskap met almal aan wie ons voor U dink

Stilte

en saam met almal wat ons vooruit is,
vir wie ons lief was,
vir wie ons mis

Stilte

en saam met almal wat geheilig is;
saam met die ontelbare vergete en verwonde mense –
die ganse menslike geslag wat na u maal genooi is.”
of
Voorganger: Deel ons nie in die liggaam van Christus
deur die brood wat ons breek nie?
Gemeente: Ons wat baie is, is almal een liggaam
want ons deel almal in die een brood.

Sang
Lied 379 “Jesus Christus, Lam van God”

Kommunie
Voorganger: Die tafel is gereed, die uitnodiging gerig.
Kom nader en neem die liggaam van ons Here Jesus Christus wat Hy vir jou gegee het;
neem die bloed van onse Here Jesus Christus, wat Hy vir jou gestort het.
Nuttig Hom in jou hart deur geloof met danksegging.

Die gemeente gebruik die sakrament.

Uitsending

Voorganger: Jesus het gesê: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.”
Ons dank God dat ons nou kan treur soos die wat hoop het;
dank God vir hulle wat ons in ons smart troos met sagte woorde;
dank God vir die gemeenskap van gelowiges wat deel in hierdie lewe en die lewe wat aan kom is.

Voorganger: Dank God want Hy is goed.
Gemeente: Sy goedertierenheid duur tot in ewigheid.

Voorganger: God van liefde,
laat die dood en opstanding van Christus,
wat ons aan tafel gevier het,
ons almal, saam met die gelowige ontslapenes,
in die vrede van u ewige tuiste deel.
Ons vra dit in die naam van Jesus Christus,
ons hoop en ons verlossing.
Gemeente: Amen.

Antwoord
Voorganger: Gemeente, antwoord nou op God se liefde.
Gemeente: Almagtige Vader,
ons gee ons,  as lewende offer in Jesus Christus ons Here, aan U oor.
Stuur ons die wêreld in,
laat ons deur die krag van die Heilige Gees
tot u lof en eer lewe en werk.

Voorganger: Gemeente, bid nou vir Afrika.
Gemeente: God, seën Afrika,
bewaar ons kinders,
bestuur ons leiers,
en gee ons vrede
om Jesus Christus ontwil.
Amen.

Voorganger: Here, gee genade aan die lewendes;
rus aan die ontslapenes;
vrede en eendrag in u kerk;
die ewige lewe aan ons en almal wat die Here dien.
Die seën van die Almagtige God en
ewige Vader
en van die opgestane Seun,
en van die Heilige Gees
bly met julle en bewaar julle,
sodat julle ’n seën vir ander sal wees
vandag en tot in ewigheid.
Gemeente: Amen.

© Missio 2024 | All rights reserved.