Hemelvaart Feesdiens

Sections

Oorsig

Met Hemelvaart vier ons nie net dat Jesus “opgevaar het na die hemel” nie; ons word ook herinner dat Jesus die dissipels (die kerk) toegerus en na die wêreld gestuur het. Die sleutelteks is enersyds ‘n bevestiging van die krag en heerskappy van Christus – as hoof van die kerk – en andersyds van die erfenis, krag en roeping waarmee Jesus gelowiges agtergelaat het. Die Handelingeteks vertel van die gesprekke wat Jesus met die dissipels gehad en die opdragte wat hulle voor die hemelvaart ontvang het. Die dissipels word herinner dat hulle krag om die opdragte uit te voer van God se Gees sal kom en dat God die Een is wat bepaal en weet wat die toekoms inhou. Die Psalm is ‘n lofsang wat God se heerskappy, mag en heiligheid beskryf. In Lukas 24 word die dissipels toegerus, geseën en uitgestuur.

Versier die kerk met sinsnedes uit die verskillende tekste deur uitgeknipte A4-letters met tou aanmekaar te ryg en in die aanbiddingsruimte op te hang (sien die voorbeeld hier onder). Die versierings kan die hele Pinkstertyd daar hang en ‘n mens sou selfs van week tot week nog woorde of sinne kon byvoeg.

Moontlike sinsnedes: “Maar julle sal krag ontvang”; “met die Heilige Gees gedoop”; “julle sal my getuies wees”; “juig tot eer van God”; “Koning oor die hele aarde”; “bekering en vergewing van sondes aan al die nasies”; “Julle is getuies van hierdie dinge”; “met krag van bo toegerus”; “groot blydskap”; “hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy”; “Die kerk is sy liggaam”; “ontvang die wysheid deur sy Gees”; “julle geestesoë so verhelder”.

Sleutelteks

Efesiërs 1:15-23
15Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, 16hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. 17Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee: geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van Hom bestaan, 18en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied,
wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels,
19wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is,
vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag,
20wat Hy uitgeoefen het in Christus,
toe Hy Hom uit die dood opgewek het,
en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
21bo elke owerheid en gesag en mag en heerser,
ja, bo enige naam wat genoem kan word,
nie alleen in hierdie bedeling nie,
maar ook in die toekomstige.
22Hy het alles onder sy voete gestel,
en Hom aan die kerk gegee,
as Hoof oor alles,
23die kerk wat sy liggaam is,
die volheid van Hom
wat alles in almal vul.

Ander tekste

Hand 1:1-11
Die belofte van die Heilige Gees
1 My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus se hemelvaart
9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Ps 47
God is bo almal verhewe
47 Vir die koorleier. Van die Koragiete.
’n Psalm.
2Al julle volke, klap julle hande;
juig tot eer van God
met ’n jubelende stem,
3want aan die Here, die Allerhoogste,
kom eerbied toe;
Hy is die Groot Koning
oor die hele aarde:
4Hy het volke aan ons onderwerp
en nasies aan ons onderhorig gemaak;
5Hy het ons besitting vir ons uitgekies,
die pragtige land van Jakob,
wat Hy liefhet.
6God gaan op na sy tempel toe
onder gejubel,
die Here gaan op
terwyl die ramshorings blaas.
7Prys God, prys Hom met psalms,
prys ons Koning,
prys Hom met psalms!
8God is koning oor die hele aarde;
sing vir Hom ’n lied.
9God is koning oor die nasies,
God is op sy heilige troon.
10Die leiers uit elke volk
sal hulle verenig met die volk
van die God van Abraham.
Die heersers van die aarde
is onderworpe aan God,
Hy is bo almal verhewe.

Gebed: Psalm 47
2022-05-19
08:43
Groot Koning oor die hele aarde;
rots van Jakob,verhewe op U heilige troon
waar U heers oor alle nasies:

ons nader tot U met jubeling;
ons klap ons hande en ons juig,
want aan U, die Allerhoogste,
behoort die eer.

Ons lofpsalms en
en die gedreun van ramshorings
prys U Naam en sing vir U ‘n lied.

Koning oor die nasies:
Mag die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!

Luk 24:44-53
Jesus verskyn aan die dissipels

(Matt 28:16–20; Mark 16:14–18; Joh 20:19–23; Hand 1:6–8)
36Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!”

37Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien ’n gees. 38Hy sê toe vir hulle: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? 39Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! ’n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 40Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en voete.

41Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê Hy vir hulle: “Het julle hier iets om te eet?”

42Hulle gee Hom toe ’n stuk gebakte vis. 43Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet.

44Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.”

45Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan. 46Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’48Julle is getuies van hierdie dinge. 49En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.”

Die hemelvaart van Jesus
(Mark 16:19–20; Hand 1:9–11)
50Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. 51Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem. 52Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. 53Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 175 “Majesteit vs 1”

Aanvangswoord: (Psalm 47)

Seëngroet: Openbaring 1:4-5

Lied: 199 “Loof die Here uit die hemel vs 1,2,3”

Die hemelvaart: Hand 1:1-11

Lied: 429 “Die Heer regeer, Hy’t opgevaar 1,2,3,4,5”

Geloofsbelydenis: Apostoliese geloofsbelydenis

Gebed/ Koninkrykslitanie

Loflied: 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

Epiklese Ahv: Psalm 47

Skriflesing: Efesiërs 1:15-23

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 445 “Drie enig God ons wil U eer vs 1,2,3,4”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied Lied 175 “Majesteit vs 1”

Aanvangswoord  
Juig tot eer van God
met ’n jubelende stem,
3want aan die Here, die Allerhoogste,
kom eerbied toe;
Hy is die Groot Koning
oor die hele aarde… (Psalm 47)

Seëngroet:  Openbaring 1:4-5
Genade vir julle en vrede van Hom
wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste
wat voor sy troon is;
5en van Jesus Christus,
die betroubare getuie,
die Eersgeborene uit die dood
en die heerser oor die konings van die aarde.

Lied 199 “Loof die Here uit die hemel vs 1,2,3”

Die hemelvaart: Hand 1:1-11
Die belofte van die Heilige Gees
1 My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus se hemelvaart
9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Lied 429 “Die Heer regeer, Hy’t opgevaar 1,2,3,4,5”

Geloofsbelydenis: Apostoliese geloofsbelydenis

Gebed/ Koninkrykslitanie
Voorganger (V): In alle plekke van konflik …
Gemeente (G): Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke geweldenaar …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke soldaat …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke politikus …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke slagoffer van oorlog …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat honger ly …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke daklose …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat wanhoop …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat siek is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat gemolesteer is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat verslaaf is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen met skuld wat nie betaal kan word nie …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat eensaam is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat vrees ervaar …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat teneergedruk is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van die wêreld …
G: Laat u koninkryk kom.

Amen.
(Uit Bybel-Media se “Vir die Erediens – ‘n Handleiding”)

Loflied 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

Liedere

F1. “Die Hemel Juig”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof / Verwondering)
Oorspronklike titel: All heaven declares
Teks en Musiek: Noel & Tricia Richards
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht; Jacques Louw
© 1987,1997  Thankyou Music

1. Die hemel juig, getuig van al u grootheid, Heer.
Die skepping buig in aanbidding voor U neer.

Refrein:
Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.
Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring.

2. Ons wil verklaar:
U is die opgestane Heer;
U is die Lam
wat vir ewig sal regeer.

Refrein:
Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.
Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring.

F21.”In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof / Verwondering)
Teks en Musiek: Tom Hiemstra
Teks: [strofes 3,4 onbekend]
© 2001  MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD “Ons Koning kom weer”)
LW: Ons wil graag al vier verse vir gebruik bekendstel!!

In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in Sy woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag 
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer 
en die lof, want U regeer.

Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

Driemaal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese Ahv: Psalm 47
Groot Koning oor die hele aarde;
rots van Jakob,
verhewe op U heilige troon
waar U heers oor alle nasies:

ons nader tot U met jubeling;
ons klap ons hande en ons juig,
want aan U, die Allerhoogste,
behoort die eer.

Ons lofpsalms en
en die gedreun van ramshorings
prys U Naam en sing vir U ‘n lied.
Koning oor die nasies:
Mag die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!

Skriflesing: Efesiërs 1:15-23

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Gebruik die “Godly Play”-metode om die kinders aan die geheimenis van Hemelvaart bekend te stel. Dit kan veral tydens die aansteek van die Christuskers gedoen word.
Volg hierdie skakels vir ‘n video en dokument wat wys hoe dit gedoen kan word.
of
Lees die hemelvaart uit Handelinge 1:
Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

4–5 Eenkeer het Jesus weer by sy vriende gaan eet. Jesus sê toe vir hulle: “Moenie uit die stad Jerusalem weggaan nie. Wag net hier. God gaan een van die dae vir julle die Heilige Gees* stuur. Hy het mos beloof dat Hy dit gaan doen. Ek het julle daarvan vertel. Wanneer Ek nie meer by julle is nie, gaan die Heilige Gees* julle help.”

6–8 Op ’n ander keer het Jesus weer by sy vriende gekuier. Hulle sê toe vir Hom: “Jesus, die Jode het altyd hulle eie koning gehad. Maar dis nou nie meer so nie. Die Romeine is nou hulle baas. U gaan darem seker die Jode help dat hulle weer hul eie koning kan hê!”

Jesus antwoord hulle: “God sal self besluit wat Hy gaan doen. Julle hoef nie te weet wat Hy gaan doen nie. Maar daar is een ding wat julle moet weet: dit is dat God vir julle die Heilige Gees* gaan stuur. Die Heilige Gees* sal julle baie sterk maak. Julle sal dan oral in die wêreld die mense gaan vertel van wat Ek gedoen het.”

Jesus gaan Terug Hemel toe
9–11 Terwyl Jesus nog so met sy vriende gesels, kom daar skielik ’n wolk. Jesus ry toe op die wolk hemel toe. Sy vriende wat daar was, kon Hom nie meer sien nie. Hulle bly toe net opkyk na die hemel. Skielik staan daar twee mans by hulle. Die mans het wit klere aangehad. Die mans sê toe vir Jesus se vriende: “Waarom staan julle so en kyk na die hemel? Ons weet Jesus het nou net hemel toe gegaan. Maar julle moet nie bekommerd wees nie. Hy gaan weer aarde toe kom om julle te kom haal. Julle sal dan vir altyd by God in die hemel wees.”

Inkleurprente is wyd beskikbaar. Hier is ‘n voorbeeld

Preekriglyn

Ons vier vandag Hemelvaart. Met Hemelvaart beleef ons die wonder dat die Lam vir wat vir ons geslag is, en vir ons uit die dood opgewek is, nou die Een is wat aan God die Vader se regterhand sit. Dit beteken hierdie Jesus regeer oor die ganse kosmos. Dit beteken ook Hy is verhef bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Alles is onder sy voete gestel. Hy is die Hoof oor alles, ook oor die kerk, oor ons, sy liggaam. Só sê ons teks.

Jesus se menswording, sterwe, opwekking en hemelvaart is afgehandelde gebeure. Dit is feite. Dit is vir ons.

Ons taak is om in hierdie werklikhede in te groei, dit ons eie te maak, toenemend te leer om die wêreld te bekyk vanuit hierdie stel feite.

Ons aandag word so maklik afgetrek. Ons is so geneig om ander brille op te sit as die bril wat God gee. Dan sien ons ellende, wanhoop en mislukking raak. Die wêreld is inderdaad stukkend. Ons moet dit egter leer sien en leer interpreteer vanuit die wat God gedoen het.

Daarom is Paulus in ons teks, waarin die wonder van Jesus se hemelvaart beskryf word, besig om vir die Efesiërs, en eintlik ook vir ons te bid.

Paulus begin sy brief aan die Efesiërs met ‘n gesprek met die gemeente wat uitmond in ‘n gebed.  In dié gesprek loof hy God die Vader vir al die seëninge van die Gees wat daar in Christus Jesus aan ons gegee is (1:3-14).  In sy gebed bid hy dat die gemeente van Efese God werklik sal kan ken en sy krag sal ondervind (1:15-23).

Danksegging en voorbidding

Paulus druk sy dankbaarheid vir die gelowiges in gebed teenoor God uit en doen vir hulle voorbidding. Dit is ‘n gebed in twee dele:

Danksegging aan God vir die Efesiërs se geloofsvolwassenheidgeloof en liefde (vers 15–16);

Voorbidding namens die Efesiërs, waarin God gevra word vir geestelike wysheidopenbaringskennis en groeiende begrip (vers 17-23) van:

 • God self (vers 17);
 • die hoop van ons roeping as gelowiges (vers 18);
 • die rykdom van ons erfenis in die hemel (vers 18);
 • die grootheid van sy krag vir ons in die hede wat God gedemonstreer het in Jesus se opstanding en hemelvaart (vers 20).
 • Die resultaat van God se handelinge, beteken dat God Jesus Christus bo elke mag vandag en in die toekoms gestel het (vers 21) – God het:
   1. Alles aan Jesus onderwerp (vers 22);
   2. Jesus as Hoof van alle dinge aan die gemeente gegee (vers 22);
   3. Deur Jesus alles in almal in die gemeente (of in die heelal) vervul (vers 23).
Groei hierin

Dit is werklik ‘n mondvol. Ons kan Paulus se danksegging en voorbidding hoor as ‘n versoek dat God hierdie dinge aan ons skenk. Ons bid om die vermoë om te leef vanuit die werklikheid van God, vanuit ons heerlike roeping, ons enorme erfenis, die grootheid van God se krag, die besef dat alles aan Jesus van Nasaret, die Seun van God, onderwerp is.

Mens kan dit saamvat deur te sê: daar is vier dinge wat nodig is in ons geestelike groei:

 • ‘n Dieperwordende kennis van God– ons moet groei in ons vermoë om God te loof en aanbid.
 • ‘n Dieperwordende begrip van die hoop van ons roeping as gelowiges – ons moet geestelike merkers uit die verlede in ons lewe vier.
 • ‘n Dieperwordende waardering van die rykdom van ons erfenis in die hemel – ons moet mekaar opgewonde maak oor wat vir ons wag.
 • ‘n Dieperwordende vertroue op die krag van God wat in ons werk – ons moet groei in ons betrokkenheid by hierdie wêreld deur ons gebed, diens en getuienis.
Aan die steier

Danksy die Zondo-verslae, die effekte van Covid-19, die oorlog in Oekraïne (wat lewenskoste direk verhoog en dit laat lyk of die onregverdige wen), voel mens redelik gedisoriënteer. Wie of wat is in beheer.

Hemelvaart leer ons volgens hemelse musiek en hemelse ritmes leef. Die uitsig op God se werk in Jesus Christus skep rustigheid by ons. Die groei in kennis, waardering, begrip en vertroue gee aan ons ‘n anker waaruit ons kan leef.

Aangesien God regeer

Aangesien ons met Hemelvaart bely God is in beheer van alle magte en kragte, moet ons dink oor hoe ons lewe. Hemelvaart roep ons opnuut op om na te dink oor wat ons met ons aardse lewe doen. Wat doen die kerk om te wys dat God in beheer is?

God stuur ons om te leef

Gebed
Here Jesus, ons onthou dat U vir ons gesterf het,
maar dat die graf U nie kon hou nie.
Ons onthou hou U stralend teruggegaan het na u Vader in die hemel; ons glo dat U in glorie na ons sal terugkeer.
En alhoewel ons U sedert u hemelvaart nie met ons oë kan sien nie, weet ons dat U op ’n wonderlike wyse deur u Gees steeds by ons is.
Dankie dat U dit vir ons in u Woord nagelaat het dat U al die dae met ons sal wees totdat U terugkom.
Dankie dat ons daarom aan U kan dink as ons getroue Vriend, wat ons nooit in die steek laat nie; geduldig na ons vreugdes en vrese luister.
Here maak dit ’n werklikheid in my lewe!
Leer my om na U te kom as ek bang en teleurgesteld en gefrustreer is, maar ook te kom dankie sê wanneer geluk my oorrompel, hoop in my opvlam of u vrede my salf. Here, hoe kan ek ooit my dankbaarheid verwoord dat U nou reeds deur u Gees in ons bly en dat ons eendag ewig by U sal woon?
Ek loof U, Vader, Seun, Heilige Gees, wat regeer as een drie-enige God vir altyd en altyd. Amen (uit die Groot Gebedeboek).

Offergawes

Wegsending: Lied 445 “Drie enig God ons wil U eer vs 1,2,3,4”

Seën
Ons het Jesus as Voorspraak in die hemel by die Vader. Ons het die waarborg dat Hy ons ook na Hom toe sal neem.
Hy het die Heilige Gees as waarborg na ons toe gestuur. Soek daarom na dit wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (nav die Heidelbergse Kategismus Ant 49).

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of;
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.