Hemelvaart

Sections

Oorsig

Hemelvaart is die besonderse dag waarop ons nie die wegvaar van Christus vier nie, maar eerder sy binnevaart omdat Hy, soos Hy beloof het, nou vir ewig by en in ons leef. Ons loof die Here uitbundig vir wat Hy gedoen het. Ons verwonder ons oor sy mag en heerlikheid, ver bo ons begrip en verstand. Die Here het gedoen wat Hy beloof het. Christus gee vir die kerk ‘n opdrag om wêreldwyd God se genade en liefde te verkondig, maar Hy beloof ook die krag wat hulle daartoe sal nodig hê. In hulle roeping is dit nodig dat hulle sal volhard in gebed.

Ander tekste 

Handelinge 1:1-11
My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus se hemelvaart
9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Efesiërs 1:15-23
15Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, 16hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: 21hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Lukas 24:44-53
44Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.”

45Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan. 46Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ 48Julle is getuies van hierdie dinge. 49En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.”

Die hemelvaart van Jesus
(Mark 16:19–20; Hand 1:9–11)
50Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. 51Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem. 52Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. 53Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys.

Sleutelteks

Psalm 47
1 Vir die musiekleier . Van die Koragiete. ‘n Psalm.
2 Al julle volke, klap hande!
Juig tot eer van God
met jubelkrete!
3 Want die Here, die Allerhoogste,
is ontsagwekkend,
‘n groot koning oor die hele aarde.
4 Hy onderwerp volke aan ons,
nasies onder ons voete.
5 Hy kies vir ons ons erfgrond,
die trots van Jakob,
wat Hy liefhet.
6 Onder gejuig bestyg God die troon,
die Here bestyg dit onder
die geluid van ‘n ramshoring.
7 Besing God,
besing Hom!
Besing ons koning,
besing Hom!
8 Want God is die koning
van die hele aarde;
sing ‘n lied wat onderrig.
9 God regeer oor nasies,
God sit op sy heilige troon.
10 Die vooraanstaandes van volke
kom bymekaar by die God
van Abraham,
want aan God behoort die skilde
van die aarde.
Hy is hoog verhewe. (Die Bybel 2020-vertaling).

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 425 of VONKK 262

Votum: Efesiërs 1:17-23

Seëngroet: (Op grond van Nicea, Uit “Soos ‘n Blom na die Son Draai” deur Cas Wepener)

Lofsang: Lied 547 of Flam 383 of VONKK 0296

HOOR

Gebed

Skriflesing: Psalm 47

Preek

LEEF

Slotsang: Lied 427 of Flam 21 [bekend] of VONKK 96

Seën

Respons: Flam 320

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 425 “Kyk die Heer het opgevaar” of
VONKK 262 Die Heer het opgevaar

Votum: Efesiërs 1:17-23
ek [bid] dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: 21hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Seëngroet
V: Genade en vrede van een Skepper-God
G: van alle sienlike en onsienlike dinge.

V: Genade en vrede van een Here, Jesus Christus, Lig uit Lig,
G: wat sit aan die regterhand van die Vader.

V: Genade en vrede van die Heilige Gees,
G: wat ons Here en Lewendmaker is.
A: Amen.
(Op grond van Nicea, Uit “Soos ‘n Blom na die Son Draai” deur Cas Wepener)

Lofsang
Lied 547 “Alle volke, klap jul hande” of
Flam 383 Al Julle Volke, Klap Julle Hande (Psalm 47) of
VONKK 0296 Klap julle hande, o nasies 

Liedere

F383. “Al Julle Volke, Klap Julle Hande (Psalm 47)”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Teks: TT Cloete  © NG Kerk Uitgewers (Psalm 47) Musiek:  Louis Brittz © Urial (Ps 47)

Al julle volke, klap julle hande;
juig tot eer van God met ’n jubel stem,
want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe;
Hy is Koning oor die aarde:

Pre-refrein:
Prys God, prys Hom met psalms, prys ons Koning,
prys Hom met psalms!

Refrein:
Hy is Koning oor die hele aarde;
sing vir Hom, vir Hom ’n lied.
Hy is Koning oor al die nasies, prys Hom op sy heil’ge troon
bo almal verhewe.

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Verwondering) Teks en musiek: Tom Hiemstra Teks: (strofes 3,4 onbekend)
© 2001 MAR Gospel Music Publishers (vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD Ons Koning kom weer)

1. In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in sy Woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer
en die lof, want U regeer.

2. Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

3. Drie maal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

4. Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

F320. “Halleluja”
(RUBRIEK: Kersflam – Lof / Verwondering) Teks en musiek: Hannes Bosman © Flam Musiek-Uitgewers

Halleluja! Halleluja!
Loof die Here (uit die hemele)
Loof die Here (uit die hemele)
Loof Hom in die hoogste. (x4)

VONKK 296 “Klap jul hande, o nasies”

1. Klap jul hande, o nasies.
Amen. Halleluja!
Juig tot eer van sy Naam, sing:
Amen. Halleluja!
Hy verdien al ons eer.
Amen. Halleluja!
Hy is Koning en Heer.
Amen. Halleluja!

2. Voor Hom wil ons kom jubel.
Amen. Halleluja!
Dié wat voor Hom kom buig, sing:
Amen. Halleluja!
Loof Hom, want Hy is Heer.
Amen. Halleluja!
Bring Hom al die eer.
Amen. Halleluja!

3.God is Koning vir ewig.
Amen. Halleluja!
Hoog verhewe is Hy, sing:
Amen. Halleluja!
Buig jul voor Hom nou neer.
Amen. Halleluja!
Eer jul Koning en Heer.
Amen. Halleluja!

4. Klap jul hande, o nasies.
Amen. Halleluja!
Juig tot eer van sy Naam, sing:
Amen. Halleluja!
Hy verdien al ons eer.
Amen. Halleluja!
Hy is Koning en Heer.
Amen. Halleluja!

Engelse Teks:
1. Clap your hands all nations;
Amen. Hallelujah!
shout for joy all you people.
Amen. Hallelujah!
Holy is the most high,
Amen. Hallelujah!
mighty over the earth.
Amen. Hallelujah!

2. God subdues every nation;
Amen. Hallelujah!
God is king of all creatures.
Amen. Hallelujah!
God has given this land,
Amen. Hallelujah!
to the people he loves.
Amen. Hallelujah!

3. To the shouting in triumph,
Amen. Hallelujah!
to the blasting of trumpets,
Amen. Hallelujah!
God  has  gone up;
Amen. Hallelujah!
God ascends over all.
Amen. Hallelujah!

4. Praise the Lord with your singing;
Amen. Hallelujah!
sing God  psalms  for ever.
Amen. Hallelujah!
God is monarch of all,
Amen. Hallelujah!
sov’reign over the earth.
Amen. Hallelujah!

5. Those on earth who are mighty,
Amen. Hallelujah!
still belong to our Maker,
Amen. Hallelujah!
God exalted on high,
Amen. Hallelujah!
God, forever our Lord.
Amen. Hallelujah!

VONKK 262 “Die Heer het opgevaar”
Teks: Hannes van der Merwe 2014 © Musiek: CECILIUS – Cecilia van Tonder 2014 © © 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – Hemelvaart

1. Die Heer het opgevaar,
bestyg sy troon as Koning.
Aan God se regterhand
word Hy as Heer gekroon.
Ons hoef nie meer te vrees nie,
Hy maak ons plek gereed.
Ons leef in die geloof,
dat ons by Hom sal woon.

2. Die Heer het opgevaar,
besing Hom as die Koning.
Sy koninkryk sal kom
met krag en heerlikheid.
Ons is nooit weer alleen nie;
Hy stuur vir ons sy Gees.
Ons prys ons Heer se Naam,
sy mag en majesteit.

VONKK 96 “Wees Bly En Loof Die Heer”
Teks: Rejoice, the Lord is King! – Charles Wesley (1707-1788); Afrikaanse teks: Jacques Louw 2009 ©
Musiek: GOPSAL – George Frideric Handel (1685-1759) Kantoryverwerking: George Frideric Handel (1685-1759)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Lofprysing / Hemelvaart

1. Wees bly en loof die Heer –
jou Koning wat regeer!
Kom bring Hom dank en eer.
Kom buig jou voor Hom neer.
Verhef jou stem en sing nou saam!
Wees bly en prys die Heer se Naam!

2. Die Heer het opgevaar,
sit aan Gods regterhand.
Kyk, Hy regeer vandaar
en hou sy kerk in stand.
Verhef jou stem en sing nou saam!
Wees bly en prys die Heer se Naam!

3. Van God se regterhand
regeer die Heer met mag.
Voor Hom sal elke knie
moet buig met groot ontsag.
Verhef jou stem en sing nou saam!
Wees bly en prys die Heer se Naam!

4. Wees bly en hoop op Hom –
Hy kom vir seker weer.
Dié Regter wat sal kom,
is ook ons Redder, Heer.
Verhef jou stem en sing nou saam!
Wees bly en prys die Heer se Naam!

God praat met ons en ons luister

Gebed
[pas aan soos gepas in konteks]
Voorganger (V): In alle plekke van konflik …
Gemeente (G): Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke geweldenaar …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke soldaat …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke politikus …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke slagoffer van oorlog …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat honger ly …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elke daklose …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat wanhoop …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat siek is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat gemolesteer is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat verslaaf is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen met skuld wat nie betaal kan word nie …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat eensaam is …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat vrees ervaar …
G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van elkeen wat teneergedruk is …

G: Laat u koninkryk kom.

V: In die hart van die wêreld …
G: Laat u koninkryk kom.
Amen.

Skriflesing: Psalm 47

Preek

Preekriglyn

Ons vier vandag Hemelvaart. Dit is ‘n fees wat met die kern van ons geloof verband hou. Die Here wat ons liefhet, vir ons gesterf en opgestaan het, is dié Here wat op die troon sit en regeer.

Op ‘n dag soos vandag vier ons die koningskap van ons Here Jesus Christus aan die hand van Psalm 47, ‘n Psalm wat God as koning oor die aarde en die nasies vier, en almal oproep om tot eer van hierdie God te juig.

Jubelend

Psalm 47 is ‘n jubelende Psalm wat enersyds vir Israel, die volk van die aartsvaders (Jakob, Abraham) oproep om God se lof bo alles te besing, maar andersyds ook alle nasies en hulle leiers saam wil intrek in hierdie loflied aan God.

Want: God is die Groot Koning oor die hele aarde (vers 3,8) en oor al die nasies (vers 9,10).

Die motivering vir hierdie oproep tot lof is tweërlei en vorm die hart van die twee dele van die Psalm:

  1. Lof aan God vanweë sy onderwerping van die nasies – vers 2-5;
  2. Lof aan God vanweë sy vereniging van die nasies – vers 6-10.
Die Here, die Allerhoogste

Die Psalm speel op twee plekke af:

  • Die handeklap en jubelkrete vind by die tempel plaas waar lof aan God in die erediens gebring word
  • God word ook besing waar Hy op sy troon sit (vers 9). God se troon is die teken van sy heerskappy oor die nasies, die ganse aarde.

Die lofprysing sluit dus die aardse en hemelse teenwoordigheid van God in waarmee eintlik die hele skepping ingesluit word. Niks val buite God se regering nie. Sy regering is goed en heilsaam vir almal en alles. Daarom moet Israel, God se volk, maar ook die nasies God loof as die Een op die troon.

Dit is ook belangrik hoe die Godsnaam Allerhoogste in die Psalm vir die Here gebruik word, soos dit gereeld in die res van die Ou Testament gedoen word waar van die nasies sprake is.  Daarmee word ‘n Godsnaam wat ook vir die omringende nasies betekenis sou hê, vir die Here gebruik.

Die Allerhoogste is die ware God wat hemel en aarde. Alles nasies moet dit weet, verstaan, en deelneem aan die lofprysing van hierdie God.

Verenigde nasies

Vanaf vers 6 is dit duidelik dat God by sy troonsbestyging al die nasies verenig (vers 8). Geleerdes meen dat God se heerskappy oor al die nasies eintlik ‘n prentjie skilder van die heerlike toekoms wat God bewerk. Die Psalm het ‘n visie vir die toekoms wat die volk opgewonde moes maak oor die droom wat God vir die hele aarde het en waarby alle nasies ingesluit sal word.

Dít is die manier is waarop die Nuwe Testament een van die kerngedagtes in dié Psalm gebruik.

God sit op sy heilige troon

Vers 9 werk met die beeld van God wat op sy troon sit (reg vertaal in die 2020-vertaling, die woord sit het ongelukkig uitgeval in die N.A.V., soos dit in die oorspronklike teks voorkom). Die koning wat sit druk sy beheer en heerskappy uit

Dit is hierdie perspektief op God wat duidelik ‘n groot rol gespeel het in die beskrywing van God in die Nuwe Testament, bv. in die Openbaring van Johannes.  God word daar op verskeie plekke uitgebeeld as die Een wat op die troon sit as teken van die absoluutheid van sy heerskappy (Open 4:2,9,10; 5:1,7,13; 6:16; 7:10,15; 19:4). Luister bv. na Openbaring 4:9-11:

En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan Hom wat op die troon sit, aan Hom wat vir ewig en ewig leef, val die vier-en-twintig ouderlinge in aanbidding neer voor Hom wat op die troon sit. Hulle aanbid Hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê:

“U is waardig, ons Here en God,

om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang,

omdat U alle dinge geskep het;

deur u wil het alles ontstaan,

is dit geskep.”

Jesus sit ook op die troon

Dit is ‘n perspektief wat ook op Jesus van toepassing gemaak is, veral na Jesus se opstanding en hemelvaart, wanneer bely word van Hom dat Hy aan die regterhand van God op die troon gaan sit het.

Só het die eerste drie evangelies dit en só word dit in ‘n hele paar Nuwe Testamentiese briewe vermeld.  Paulus en ook die Hebreërskrywer beskou Jesus se troonsbestyging as fundamenteel tot sy werk en ons begrip daarvan:

Nadat die Here Jesus met hulle gepraat het,
is Hy in die hemel opgeneem en
het aan die regterhand van God gaan sit (Markus 16:19)

Kyk ook na Matt. 23:22; Luk. 22:69; Rom. 8:34; Kol. 3:1; Heb. 1:3; 10:12; 12:2.

Geen wonder dit het só ‘n belangrike invloed op ons geloofsbelydenisse van die eerste paar eeue van ons jaartelling gehad nie.  Die belydenis oor Jesus wat sit aan die regterhand van God die Vader is vervat in al die ekumeniese geloofsbelydenisse sowel as in die latere kategismusse.

Die volk van die God van Abraham

Ten slotte is dit belangrik om op te let hoe betekenisvol die vereniging van die nasies met die Godsvolk beskrywe word (vers 10).  Die volk waarmee die leiers hulle nasies laat verenig, is die volk van God  en dié God is die God van Abraham.  Daarmee word gesê dat dit in die vereniging ten diepste oor God self gaan en dié mense wat in ‘n verhouding met Hom staan.

Abraham is die vader van die gelowiges. Van watter nasie ons ook al kom, deur geloof in Christus word ons deel van hierdie godsvolk wat met Abraham begin het. Die Afrikaners, Engelse, Zoeloes, Xhosas en Sotho’s, wie ook al wat glo, word verenig tot die Godsvolk wat aan die einde van die tye saam voor die troon sal vergader en ‘n volkome loflied aan God sing.

Dit is met hierdie universele Godsvolk dat Paulus Christenskap verbind wanneer hy sê: “as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename volgens die belofte van God.” (Gal 3:29).

Boodskap

Wat beteken dit vandag vir ons?

Eerstens: God op die troon, en Jesus op die troon, loop uit op die nuwe werklikheid van ‘n verenigde Godsvolk wat die Here loof en prys. Die verdeeldheid en verskeurdheid tussen die nasies is nie die laaste werklikheid nie. God is op pad om ‘n nuwe wêreld deur geloof in Jesus te skep waar vyandskap vernietig word. ‘n Mens mag droom!

Tweedens is ware realisme meer as net om TV te kyk en koerant te lees. Daar sien mens dikwels die ou wêreld, die wêreld sonder God, die wêreld waar die nasies raas, tekere gaan en in opstand teen God kom. Die Bybel help ons om ál die feite raak te sien. Ons geloofsoog sien reeds vir God op God se troon, met Jesus aan die regterhand van God. Ons sien die eerste tekens van God se regering, wat aan die einde van die tye tot volle openbaring sal kom. Hieraan hou ons vas.

Derdens is die koninkryke van die wêreld ondergeskik aan die koninkryk van God, of hulle dit weet en bely, of nie. Die koninkryk van God sit alle ander koninkryke op losse skroewe. Dit is nie Moskou, Peking, Londen, Washington, Berlyn of Pretoria wat in beheer is nie. Dit is God wat op die troon sit, en sy Seun aan sy regterhand, wat in beheer is. In die huidige bedeling is hierdie regering dikwels verskuil, maar nietemin werklik.

Vierdens, en dalk die belangrikste, is hierdie Psalm ‘n oproep aan siniese Westerlinge wat verleer het om te loof en te prys. Ons is so gewoond om alles rasioneel en skepties te benader. Alles moet ondersoek, gedefinieer, geklassifiseer en bevraagteken word. Dit maak dat ons sukkel om met dankbaarheid en jubeling vervul te raak. Daarom moet ons in die erediens – die toneel van hierdie Psalm – ons oorgee aan die God wat hier aan ons voorgestel word.

Kom ons loof en prys die Here op die troon, by sy heilige troonsbestyging wat op met Hemelvaart herdenk.

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang
Lied 427 “Alle volke, loof die Koning!”: of
Flam 21 In Die Hemel Is Die Heer [bekend] of
VONKK 96 Wees Bly En Loof Die Heer

Seën
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies van die Here wees tot in die uithoeke van die wêreld.

Respons
Flam 320 Halleluja

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.