Hemelvaart

Sections

Oorsig

Die inkarnasie bereik sy volvoering wanneer die vleesgeworde Jesus na sy hemelvaart sy plek langs sy Vader inneem. Ons word op ’n nuwe manier verteenwoordig by God en God word nou op ’n nuwe manier verteenwoordig by die mense. Hemelvaart is die konsekwensie en die voortsetting van Jesus se opstanding. Die tekste (dieselfde tekste word in al drie jare van die Leesrooster gebruik) beklemtoon in ’n sekere sin die “hemelse” en “aardse” dimensie van die betekenis van die hemelvaart, wat terselfdertyd twee kante van dieselfde munt is. Jesus se posisie aan die regterhand van die Vader is ’n posisie van oorwinning en gesag. Dit is die finale bewys dat sy oorwinning finaal en volkome is. Sy volgelinge op aarde is egter nie sonder Hom nie. Hulle deel in sy oorwinning en krag. Deur sy Gees sal Hy sy verlossings- en herskeppingswerk op aarde voorsit.

Ander tekste

Handelinge 1:1-11; Efesiërs 1:15-23; Lukas 24:44-53

Fokusteks

Psalm 47
47 Vir die koorleier. Van die Koragiete.
’n Psalm.
2 Al julle volke, klap julle hande;
juig tot eer van God
met ’n jubelende stem,
3 want aan die Here, die Allerhoogste,
kom eerbied toe;
Hy is die Groot Koning
oor die hele aarde:
4 Hy het volke aan ons onderwerp
en nasies aan ons onderhorig gemaak;
5 Hy het ons besitting vir ons uitgekies,
die pragtige land van Jakob,
wat Hy liefhet.
6 God gaan op na sy tempel toe
onder gejubel,
die Here gaan op
terwyl die ramshorings blaas.
7 Prys God, prys Hom met psalms,
prys ons Koning,
prys Hom met psalms!
8 God is koning oor die hele aarde;
sing vir Hom ’n lied.
9 God is koning oor die nasies,
God is op sy heilige troon.
10 Die leiers uit elke volk
sal hulle verenig met die volk
van die God van Abraham.
Die heersers van die aarde
is onderworpe aan God,
Hy is bo almal verhewe.

Jesus stuur ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede: Flam 4 O Heilige Gees, kom maak my nuut

Votum: Gebruik ‘n gratis FLV-converter program om die video af te laai. Sit die video se klank af en wys dit vanaf 1minuut 31 sekondes terwyl jy Lukas 24:50-53 lees.

Liedere

Flam 35 “Jesus kom weer”
Flam 210 “Erken nou die Heer”

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Vertel vir kinders die verhaal van Jesus se hemelvaart aan die hand van Lukas 24:50-53. By http://emmanuel.org.ua/Kids/Make13E.html is ‘n hulpmiddel wat jy kan gebruik om die storie te vertel. Klik op “Page 1”, “Page 2” en “Page 3” onderskeidelik en druk die prente op karton. Nadat jy dit mooi ingekleur het (of ‘n kind gekry het om dit te doen), klik op “How to make craft” om te sien hoe om alles aanmekaar te sit. Dan het jy ‘n berg waarop die mense en wolke kan beweeg.

Heliumgevulde ballonne (met ’n teksvers daaraan gebind) wat buite die kerkgebou losgelaat word, kan tot ’n feestelike atmosfeer bydra.

By http://emmanuel.org.ua/Kids/site8_p1pE.html is ‘n legkaart van Jesus se hemelvaart wat die kinders kan inkleur – ‘n lekker aktiwiteit wat hulle kan huis toe neem.

Preekriglyn

Wanneer mens ’n hoë bergreeks van ver af sien, is jy beïndruk met die grootsheid daarvan. Jy sien die magtige pieke, die wolke wat om die spitse vorm, en die kepe van die klowe en ravyne in die talle bergkante.

Wanneer jy nader kom, en die pad in die bergreeks op begin kronkel, word mens oorweldig deur die omgelooflike kranse en klowe, spitse en valleie. Jy sien die magtige rotsblokke opmekaargestapel, die bergstroompies, watervalle en bosse wat die berge versier. Jy word deel van die berg, opgeneem in die verstommende skoonheid en grootsheid daarvan.

Psalm 47 sien die koningskap van God uit die verte. Mens word oorweldig deur die grootsheid van God se koningskap. Die aansteeklike ritme en oorweldigende bewussyn van die werklikheid van God se regering voer mens mee.

Maar dit is eers in die Nuwe Testament dat die detail van die prentjie vir ons ingekleur word. Hier kry ons groeiende insig in die wyse waarop God se koningskap funksioneer en in die geskiedenis ’n werklikheid word. Natuurlik sien ook ons nog nie naastenby die volle omvang van God se koningskap nie. Tog word die lofprysing net soveel groter en meer intens wanneer die Nuwe Testament oor God se koningskap in Jesus Christus getuig.

Psalm 47 en Jesus se hemelvaart

Oor die eeue heen is Psalm 47 in die Christelike kerk veral as teks tydens hemelvaart gebruik. Jesus gaan sit met sy hemelvaart op die troon aan die regterhand van die Vader. Hemelvaart is vir gelowiges ’n ryk vervulling van Psalm 47. Ons sien die kroning van ons gekruisigde Verlosser. Ons sien heerliker kante van ons verlossing as Ou Testamentiese gelowiges. Ons beleef dieper en groter motiewe vir lof aan God. Elke handeklap, jubeling, juigende frase, elke blaas van die ramshoring, lofgedig en psalmsang van Psalm 47 is met Hemelvaart net meer intens, met groter diepte en dankbare verstomming oor die werke van God.

Die Heidelbergse Kategismus help ons om God op ’n dag soos hierdie te loof. Dit gee vir ons die woordeskat wat ons nodig het om ons hande met oortuiging te klap en tot eer van God te jubel:

49 Vraag : Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?

Antwoord :
Eerstens dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is.
Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem.
Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie.

Die kategismus bespreek Jesus se hemelvaart as onderdeel van ’n gesprek oor die Twaalf Artikels, die Trinitariese belydenis wat handel oor God die Vader, Jesus Christus die Here, en die Heilige Gees.

In hierdie boodskap gaan ons die Heidelbergse Kategismus gebruik as toeligting tot die lof wat ons volgens Psalm 47 aan God moet bring.

Wie is die Koning wat geprys moet word?

Die hele Psalm 47 is ’n oproep om die God van Israel, die Wêreldkoning te prys. Daar is geen ander God soos Hy nie. Hy is die Allerhoogste, Hy is die groot Koning (vers 3). Ja, daar is geen ander soos Hy nie. Alle volke moet Hom prys.

In die Ou Nabye Oosterse leefwêreld waaruit Psalm 47 kom, het die Assiriese en Babiloniese konings grootdoenerig hierdie titel vir hulself toegeëien. Veral by die Hetitiese heersers het die titel “groot koning” in ’n verdragskonteks gefunksioneer. Volke wat aan die Hetitiese heerser onderwerp is, moes hom eer as die groot koning. Die ooreenkoms waarvolgens hierdie hulde verskuldig was, het as ’n vasaalverdrag bekendgestaan. Volgens Psalm 47 is alle volkere die vasale van hierdie Groot Koning en is aan Hom hulde verskuldig. Sy ryksgebied omvat die hele aarde. Hy administreer sy groot ryk volgens ’n verdrag of verbond, waarin sy troue regering beskryf word. Hierin eis Hy die eer wat Hom toekom op. Dit blyk duidelik blyk uit Sy verhouding met Israel. Hy is die God van Abraham (vers 10) wat Israel gekies het (vers 5)

Daar is geen ander Koning soos Hy nie.

Die Nuwe Testament neem hierdie tema op wanneer dit oor Jesus se hemelvaart praat. Jesus is die Gestuurde van die Vader wat versoening kom bewerk het tussen God en mens. Jesus was die getroue vasaal wat in ons plek volkome gehoorsaam was. Ons kon maar net die Groot Koning se eer aantas en sy koningskap minag. Jesus word die getroue, gehoorsame Bondgenoot wat die weg vir ons oopmaak na die Vader. Dit kos Hom lyding, maar juis deur die lydingspad te loop, word Hy deur die Vader verheerlik (Fil. 2; Hebr. 12).

Hy is nou aan die regterhand van God nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. (1 Petrus 3:22)

Die hemelvaart bevestig Jesus se koningskap. Hy sit, hoog verhewe, aan die regterhand van die Vader – hoog verhewe bo elke mag en gesag waarvan daar sprake mag wees. Hy is aangestel oor alles, Hy heers oor alles.

Van die regterhand van God het Jesus die Heilige Gees uitgestort. “Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor.” (Hand. 2:33). Dit is die Heilige Gees wat ons begelei om Jesus as Here te eer, en deur Jesus tot die Vader te nader.

Wie is die groot Koning wat Psalm 47 prys? Die groter skoonheid van die Nuwe Testamentiese Godsopenbaring teken hierdie God as Vader, Seun en Heilige Gees wat tot ons heil by die wêreld betrokke is. Hierdie God is op die troon. Hy trek ons in gemeenskap met hom in. Ons word die familie van God. Deur hom leef en beweeg ons (Hand 17).

Wie sal dit waag om in hierdie God se teenwoordigheid nié hande te klap, te juig en te jubel nie? Aan Hom kom inderdaad alle eerbied toe.

Waarom moet die Koning geprys word?

Psalm 47 sê dat God geprys moet word omdat Hy “ons” Koning is wat in die geskiedenis werk om vir Hom ’n volk te versamel. Die psalmdigter herinner aan die groot dade waardeur die Here sy koningskap in die wêreld tot openbaring laat kom. Hy behaal die oorwinning oor die vyandige volke, hy kies ’n lewensruimte vir sy volk. In al hierdie dinge is Hy besig om sy belofte aan Abraham te vervul. Selfs uit ander nasies word mense verenig met sy volk. Daarom sluit die psalm met ’n verwysing na die nuwe volk van God in sy ryk van vrede (vers 10).

Die grootheid van God word met koninklike terme geteken. In die Nuwe Testament word hierdie beskrywing verdiep deur die Koning met behulp van intieme verhoudingsterme te teken. Die Koning is ons Vader, ons oudste Broer, en die Gees wat in ons kom woon, en saam met ons gees getuig dat Jesus die Here is.

Die Heidelbergse Kategismus sluit by hierdie beskrywing aan wanneer dit die voordeel van die hemelvaart vir ons beskryf. Dit is alles redes en motiewe waarom ons die Koning moet prys:

Eerstens: Voorspraak
Jesus is nóú in die hemel ons Voorspraak by die Vader. Die afstand tussen Koning en onderdaan is nie meer ’n groot, onoorbrugbare kloof nie. Ons het ’n Voorspraak by die Vader. Daar word onophoudelik vir ons by die Vader gebid. Vanuit die wil van die Vader word ons lewens gerig en gestuur:

Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. (Rom. 8:34-39)

Die Hebreërbrief voer hierdie tema op ’n kragtige wyse verder:

Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word. (Hebr. 2:17-18)

Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. (Hebr 4:15-16)

Tweedens: Waarborg
Jesus is waarlik God en waarlik mens. Hy het óók as ware mens opgevaar na die hemel. Wanneer die Vader na die Seun kyk, sien die Vader die gesig van ’n mens. Dit is die tweede rede vir lofprysing. Ons het, danksy hemelvaart, ons menslike natuur in die hemel as ’n betroubare waarborg dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem. Die eerste Mens het in die hemel, in God se teenwoordigheid, aangekom. In Hom, sal almal wat Hom liefhet en dien, ook volg. Dit staan vas.

Derdens: Die Gees is aan ons gegee
Die Kategismus sê dat Jesus sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur wie se krag ons soek na wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie.

Die Gees staan ons by om die Here te dien, te volg en te prys. Die Gees hou ons oë gevestig op die verhoogde Here. Die Gees leer ons om vanuit sy Koningskap te lewe. Só kom die Gees ons swakheid tegemoet.

Lofprysing as lewenswyse

Die lof en aanbidding van die groot Koning, wat Psalm 47 so beklemtoon, is nie ’n opsionele handeling nie. Dis nie iets wat bloot ’n deel van ons lewe in beslag kan neem, of gebêre kan word vir die tye waarin dit goed gaan nie. Dit gaan hier oor lof as lewenswyse.

Die basis en bron van ons lof is nie ons omstandighede nie. Ons lof word gebore uit die karakter van God self. Psalm 47 teken die Koning as die Een wat ten behoewe van sy volk optree, wat dit wat hulle bedreig onderwerp en magteloos stel, wat vir hulle lewensruimte gee. Ons lof klink op uit ’n gebroke wêreld. Maar ons lof getuig van die toekoms van aan die kom is – die finale triomf is net om die hoek.

Ons lewe tussen die wonderlike kontoere van ’n ongelooflike “omgewing.” Rondom ons is die koninklike teenwoordigheid van God, die Vader, die verhoogde Seun en die uitgestorte Heilige Gees. Laat ons hierdie God met ons hele lewe loof en prys!

God stuur ons om te leef

Gebed: Gee kans vir ‘n paar lof-gebede. Sluit af deur Efesiërs 1:15-23 te bid.

Vonkk 96 “Wees bly en loof die Heer”
Flam 142 “Kom, Jesus, Kom!”

Seën: Handelinge 1:8