Epifaniefees

Sections

Oorsig

Tema: God se mense moet hulle lig laat skyn omdat die magtige teenwoordigheid van die Here vir hulle lig gebring het

Epifanie
Reeds in die tweede eeu is Epifanie as fees in Egipte herdenk. Dit is gevier as Jesus se geboortedag én die dag van sy doop. (Kersfees op 25 Desember as die dag vir die viering van Christus se geboorte is eers in 336 nC ingestel.) Sommige Oosterse kerke vier steeds Jesus Christus se geboorte op 6 Januarie as Epifaniefees. Epifanie beteken “manifestasie” of “onthulling”. Jesus word in hierdie tyd op veral drie maniere onthul: Jesus kom na alle mense; Jesus se Godheid word in sy doop onthul, en Jesus se mag word in sy wonders onthul.

Die naam van die fees Epifanie is afgelei van die Griekse woord epifaneia, wat “manifestasie” of “verskyning” beteken. Daarmee word aangedui dat dit met die inkarnasie/menswording van Christus oor meer gaan as net die geboorte van ‘n kind. Die koms van Christus gee uitdrukking aan die geheimenis dat die heerlikheid van God in die lewe, dood en opstanding van Christus manifesteer/sigbaar word.

Tradisioneel word hierdie fees verbind aan die besoek van die sterrekykers en die hulde wat hulle aan die Christuskind betoon het, wat dan in verband gebring word met die motief van die nasies wat ingesluit word by die heilsplan van God. In die sleutelteks (Jes. 60) word melding gemaak van die nasies wat aangetrek word deur die lig van God se teenwoordigheid by sy volk in Jerusalem. Die psalmteks is ‘n gebed waarin gevra word dat die koning só sal regeer dat reg en geregtigheid op aarde sal geskied. In die teks uit Efesiërs word melding gemaak van die geheimenis wat in Christus bekendgemaak word, dat mense wat nie Jode is nie ook deel word van die volk van God. Die evangelieteks vertel die verhaal van die nie-Joodse sterrekykers wat deur ‘n ster na die nuutgebore Koning gelei word.

Ander tekste

Psalm 72:1-7, 10-14;
Van Salomo.
Leer tog die koning, o God,
om te regeer volgens u wil,
leer die koning om die reg te handhaaf
soos U dit wil,
2sodat hy regverdige beslissings
oor u volk sal vel
en aan die verdruktes
reg laat geskied.
3Laat berge en rante hulle verbly
oor die vrede en reg vir die volk.
4Laat die koning
die reg van die verdruktes
onder die volk beskerm,
laat hy armes te hulp kom
en verdrukkers verbrysel,
5sodat die mense U kan dien
so lank as die son
en die maan daar is,
van geslag tot geslag.
6Mag die koning vir sy mense wees
soos die reën vir die plante,
soos swaar reëns
wat die aarde deurdrenk.
7Mag die reg onder sy regering floreer
en mag daar vir altyd
groot voorspoed wees.
8Mag hy heers van see tot see,
van die Eufraat af
tot in verre lande.
9Mag die woestynbewoners
voor hom kniel
en sy vyande voor hom
in die stof kruip.
10Mag die konings van Tarsis
en die kuslande
geskenke bring,
die konings van Skeba en Seba
aan hom belasting betaal.
11Mag alle konings voor hom buig
en al die nasies hom dien.
12Hy sal die arme red
wat om hulp roep,
die verdrukte
en dié wat geen helper het nie;
13hy sal hom oor die swakke
en die behoeftige ontferm,
die lewens van die arm mense beskerm.
14Hy sal hulle van onderdrukking
en geweld bevry;
hulle lewens sal kosbaar wees
in sy oë.
15Mag die koning lank lewe,
mag daar vir hom goud uit Skeba
gebring word;
mag die mense gedurig vir hom bid
en die hele dag seënbedes
vir hom uitspreek.

Efesiërs 3:1-12
Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, ’n gevangene deur my diens aan Christus Jesus.
2Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. 3Hy het sy geheimenis deur ’n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het, 4en as julle dit lees, sal julle ’n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. 5Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. 6En dit is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.

7Van hierdie evangelie het ek ’n dienaar geword, ’n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. 8Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. 9Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. 10Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, 11soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. 12In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. 13Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as ’n eer beskou.

Matteus 2:1-12
Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”

3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ’n profeet geskrywe:
6En jy, Betlehem, gebied van Juda,
jy is beslis nie die kleinste
onder die leiers van Juda nie.
Uit jou sal ’n leier voortkom
wat vir my volk Israel
’n herder sal wees.”

7Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”

9Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12En omdat God hulle in ’n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ’n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

Sleutelteks

Jesaja 60:1-6
Die Bybel 1983-vertaling
Nasies kom na jou lig toe
60 Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom,
die magtige teenwoordigheid
van die Here
het vir jou lig gebring.
2Daar is donkerte oor die aarde,
duisternis oor die nasies,
maar oor jou gee die Here lig,
oor jou verskyn
sy magtige teenwoordigheid.
3Nasies kom na jou lig toe
en konings na die glans
van die nuwe dag
wat vir jou aangebreek het.
4Kyk rondom jou, kyk,
hulle kom almal bymekaar,
hulle kom na jou toe:
jou seuns kom van ver af,
jou dogters word met liefde gebring.
5Jy sal dit sien en van vreugde straal,
jy sal bewe van blydskap,
want die rykdom van die see
word joune,
die skatte van die nasies
kom in jou besit.
6Jou land sal vol kamele wees,
jong kamele uit Midian en Efa.
Almal wat uit Skeba kom,
bring goud en wierook
en verkondig die lof van die Here.
7Al die kleinvee van Kedar
word vir jou bymekaargemaak,
die ramme van Nebajot
is tot jou beskikking;
hulle is aanneemlike offers op my altaar.
So vermeerder Ek die roem van die huis
waar Ek geëer word.
8Wat kom hier aangesweef soos wolke,
soos duiwe na hulle neste toe?
9Dit is die skepe van die eilande
wat na My toe op pad is;
heel voor is die skepe van Tarsis af.
Hulle bring jou seuns van ver af,
en ook silwer en goud,
tot eer van die Here jou God,
die Heilige van Israel,
omdat Hy jou roem wil vermeerder.
10Uitlanders sal jou mure herbou,
en hulle konings sal in jou diens wees.
Ek het jou in my toorn gestraf,
maar in my genade ontferm Ek My
oor jou.
11Jou poorte sal altyd oop staan,
dag of nag sal hulle nie gesluit word nie
sodat die rykdomme van die nasies
na jou toe gebring kan word,
en hulle konings as gevangenes
na jou toe gelei kan word.
12Die nasie, die koninkryk
wat jou nie dien nie, sal verdwyn,
dié nasies sal heeltemal tot niet gaan.
13Die hoë bome van die Libanon
sal na jou toe kom,
sipresse, platane en denne,
om die roem van my heiligdom
te vermeerder,
om luister te verleen aan my tempel:
14dié wat jou verdruk het,
sal na jou toe kom en buig,
almal wat jou met minagting
behandel het,
sal by jou voete kniel.
Hulle sal jou noem:
Stad van die Here,
Sion van die Heilige van Israel.
15Jy sal nie meer verstoot
en gehaat wees nie,
‘n plek waar niemand kom nie,
want Ek gee blywende roem aan jou,
vreugde sonder einde.
16Jy sal deur nasies en konings
versorg word
soos ‘n kind wat aan sy moeder se bors
gevoed word.
Dan sal jy besef dat Ek die Here is,
jou Redder,
dat die magtige God van Jakob
jou Verlosser is.
17Ek gee vir jou goud
in die plek van brons,
silwer in die plek van yster,
brons in die plek van hout,
yster in die plek van klip.
Ek laat vrede oor jou regeer,
Ek laat geregtigheid jou bestuur.
18Daar sal nie meer gehoor word
van geweld in jou land nie,
of van ondergang en verwoesting binne jou grense nie.
Jy sal jou mure noem: Redding,
jou poorte: Lof.
19Bedags sal dit nie die son wees
wat vir jou lig gee nie,
snags sal dit nie die maan wees
wat oor jou skyn nie:
die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees,
en jy sal roem in jou God.
20Jou son en jou maan is die Here,
Hy gaan nie onder nie
en word nie dof nie.
Die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees,
jou dae van smart is verby.
21Al jou inwoners sal regverdiges wees,
hulle sal die land vir altyd besit.
Hulle is die loot
wat Ek self daar geplant het,
die werk van my hande
om my roem te vermeerder.
22Die kleinste onder hulle
sal duisende word,
die swakste ‘n sterk nasie.
Wanneer die tyd daarvoor kom,
doen Ek dit.
Ek is die Here.

Die Bybel 2020-vertaling
Heerlikheid van Jerusalem 
60 1 a * “Staan op, laat jou b lig skyn!
Ja, jou lig het gekom,
en die heerlikheid van die Here skyn oor jou.

2 * Ja, kyk, donkerte bedek die aarde,
en diepe duisternis die volke;
maar oor jou skyn die Here, en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. *

3 * Nasies sal na jou lig trek,
en konings na die helder lig
van jou sonsopkoms.

4 * Kyk om jou rond en neem waar:
Hulle almal kom byeen,
hulle kom na jou toe.
Jou seuns – van ver af kom hulle aan;
en jou dogters – op die heup
word hulle gedra.
5 Dan sal jy dit sien en jy sal straal;
jou hart sal vinniger klop,
ruim word.
Want die see se oorvloed
sal by jou uitgestort word;
die nasies se rykdom
sal na jou toe kom. *

6 ‘n Magdom kamele sal jou oordek,
jong kamele uit Midian en Efa. * Almal uit Skeba c sal kom.
Goud en wierook * sal hulle dra;
die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade sal hulle verkondig.

Vorige stof

Daar is vier vorige preekriglyne:

Liturgie

RUS

Votum: Efesiërs 3:5-6, 12, adventkerse, responsories, Lied 372/NSG 86 of
VONKK 30 of
Flam 113

Seëngroet

Lofsang: Flam 149 of Lied 376

Verootmoediging: (Deur St Dimitrii van Rostov (17de eeu)

Lied: Vonkk 332 of Flam 126bLied 238

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Jesaja 60:1-6

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 351

Seën: (uit Jes 60).

Respons: Lied 411 vers 1

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Votum
(Aangepas uit BybelMedia se “Woord en Fees 2020-2021 Advent tot Epifaniefees”)
Voorganger: Lees Efesiërs 3:5-6, 12.
Die vier Adventskerse word aangesteek.

Aanvangslied 1:
Lied 372:1/NSG 86 Hoe glansryk blink die Môrester of
VONKK 30 Al die donker is nooit net donker of
Flam 113 vers 1 Here Jesus, U Skyn Oor Almal

Voorganger: Die ware lig wat elke mens verlig,
het na die wêreld toe gekom.
Gemeente: Jesus Christus is die lig van die wêreld.
Die middelste wit word aangesteek.

V: Die lig skyn in die duisternis,
die duisternis kan dit nie uitdoof nie.
G: Jesus Christus is die lig van ons lewe.

Aanvangslied 2
Lied 372:2/NSG 86 “Sy ster het eenmaal hoog geskyn” of
VONKK 30 “Al die donker is nooit net donker” of
Flam 113 Refrein Here Jesus, U Skyn Oor Almal

V: Laat ons lig skyn, want die magtige teenwoordigheid van die Here  het vir ons lig gebring.
G: Amen.
Gemeentelede word nou genooi om klein kersies (“tea candles”) by die Christuskers aan te steek en op ’n tafel voor in die liturgiese ruimte neer te sit.

Aanvangslied 3
Lied 372:3/NSG 86 “O Môrester wat ons verlig” of
VONKK 30 Al die donker is nooit net donker of
Flam 113 vers 2 Here Jesus, U Skyn Oor Almal

Seëngroet

Lofsang
Flam 149 U Is Die Lig Wat Skyn (Kom Heers In My) of
Lied 376 “Wyses het ‘n ster gesien”

Verootmoediging
(Deur St Dimitrii van Rostov (17de eeu) uit “Gebedeboek met Liturgiese voorstelle”)

Kom, o Lig, en verlig die duister in my.
Kom, o Lewe, en wek my uit die dood.
Kom, Groot Geneesheer, en heel my wonde.
Kom, Vuur van Goddelike Liefde, en verteer my sonde…
verwarm my hart met u liefdesvlam.
Kom, my Koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe.
Want U alleen is my Koning en my Heer.

Lied
Vonkk 332 In ‘n wêreld vol donker [kan ook as voorlesing gebruik word] of
Flam 126 Jesus, Lig in die duisternis of
Lied 238 “God, enkel lig, voor u gesig”

Geloofsbelydenis
(Uit “Iona Abbey Worship Book”)
Ons glo in ‘n helder en wonderbaarlike God,
wat die dieptes van wanhoop
ter wille van ons beleef het;
wat opgestaan het in glorie en majesteit;
wat die heelal versier met
sprankelende waterstrome, helder wit lig,
glinsterende sterre en skerp kleure,
dag na dag.
Ons verbind onsself
aan Jesus,
aan mekaar as broers en susters
en aan die skepper se werk in die wêreld.
God het gesê: “Laat daar lig wees.
Amen.

Liedere

VONKK 30 “Al die donker is nooit net donker”
Nav Psalm 139 : 12 Teks: La ténèbre – Taizé 1991; Afrikaanse weergawe Gerrit Jordaan 2009 Musiek: Jacques Berthier 1923-1992
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk. Met toestemming gebruik (Frans, Afrikaans in hierdie weeergawe en musiek)
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Skuldbelydenis en Genade / Kersfees en Epifanie / Lydenstyd

Al die donker is nooit net donker in u sig.
Die nag, net soos die dag, word deur U verlig.

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi:
La nuit comme le jour est lumiére.

F113. Here Jesus, U Skyn Oor Almal
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis) Oorspronklike titel: Shine, Jesus, shine Teks en musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Breda Ludik © 1987 Make Way Music (Opgeneem in Jeugsangbundel II)

1. Here Jesus, U skyn oor almal,
met die glans van u liefde skyn U.
Skyn op ons tot ons oë oopgaan.
Maak ons vry om te lewe voor U.
Skyn oor my, skyn oor my.

Refrein:
Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld,
soos lig wat skyn, skyn die Heer in ons.
Kom, Jesus, kom en verdryf al die donker in ons.
Kom laat u liefde die wêreld oorwin.

2. Here, maak my ’n lig wat helder
skyn om liefde te dra, al verder.
Skyn deur my tot die hele wêreld,
weet dat U vir ons almal gesterf het.
Skyn deur my, skyn deur my.

Refrein:

F149. “U Is Die Lig Wat Skyn (Kom Heers In My)”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Retief Burger © 2009 Urial Publishing (Opgeneem op Oorgegee)

1. U is die lig wat skyn, in hierdie donker tyd.
U is die Woord wat bly al sou ook als verdwyn.
U alleen wat tot in alle ewigheid regeer, kom heers in my.

2. Ek sal op U vertrou, my oë op U bly hou.
U wat die Anker is, al is daar duisternis.
U alleen wat tot in alle ewigheid regeer, kom heers in my.

Refrein 1:
Jesus, (Jesus), U is, (U is)
lewe in oorvloed, oorwinning wat binne my leef
en binne my heers.
Kom heers in my!

Refrein 2:
Jesus, Jesus, U is, U is
meer as my Redder, U’s Koning en Meester wat heers
en binne my leef.
Kom heers in my!

Brug: (x2)
Daar is geen ander voor wie ek sal buig,
om te doen wat U sê is om my liefde te wys.
In hierdie hart sal net een Naam regeer
dit is Jesus.

F126. “Jesus, Lig in die duisternis”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding en Verwondering) Oorspronklike titel: Jezus, Licht In De Duisternis
Teks en musiek: Peter van Essen Afrikaanse vertaling: Faani en Gerda Engelbrecht
© Unisong Music Publishers geadministreer deur Small Stone Media South Africa

1. Jesus, lig in die duisternis,
Jesus, oorsprong van als wat is
Jesus, liefde wat ewig is,
ek prys U.

2. Jesus, weg waarop U my lei
Jesus, waarheid, U maak vry
Jesus, lewe by U te kry
ek prys U.

Refrein:
Waar sou ek gaan sonder U?
Waarom bestaan sonder U?
Jesus, my hoop en my krag
U is my Heer,
U is my Heer.

3. Jesus, tot die tyd só bestem,
Jesus, totdat ek U kan ken,
Jesus, gee ek my hart en stem,
Ek prys U.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Jesaja 60:1-6

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Carolyn Brown stel voor dat jy vir kinders die simboliek van lig in vandag se teks en diens verduidelik. Begin deur simbole te wys wat hulle ken – ‘n landsvlag, ‘n sportspan se embleem. Vra elke keer waarvoor die simbool staan en waaraan dit ons laat dink. Verduidelik dan die simboliek van God as lig. Omdat ons nie ‘n prentjie van lig kan teken nie, gebruik ons simbole soos ‘n ster of ‘n kers. Wys vir hulle ‘n kersboom-ster – die soort wat bo-aan die boom kom. Herinner hulle aan die liggies aan die kersboom wat aangesteek word. Jy kan ook die adventkerse bespreek. Laat hulle saam met jou dink wat die simboliek van lig beteken. Dan kan jy gesels oor hoe ons ons lig laat skyn. Gee vir elke kind ‘n goue ster om hulle te herinner om self ook hul lig te laat skyn. Hier is ‘n inkleurprent van ‘n ster.

Preekriglyn

[Nota: Hierdie preek gee aandag aan die hele hoofstuk 60.]
Dit is vandag Epifaniefees. Epifanie beteken “verskyning”, spesifiek die verskyning van God se goedheid en genade in Jesus Christus.

Nuwe lig

In hierdie gedeelte van Jesaja hoor die verwoeste volk in ballingskap dat die Here vir hulle ‘n heerlike doel het. Daar gaan nuwe lig op vir Juda en Jerusalem. Jerusalem gaan weer na die ballingskap herstel word. Die verstrooide volk van God gaan uit ballingskap teruggebring word na Jerusalem toe.

Deur Jerusalem en Juda te herstel en die volk terug te bring na hulle land gaan die Here sy doel met die nasies bereik. Lig en ander seëninge sal oor al die mense van die aarde kom, nie slegs oor Israel nie. Dit beklemtoon God se fokus op alle mense – Jode én heidene!

Kom ons stap deur hierdie hoofstuk en verken die inhoud daarvan.

Ons teks

Die opskrif spel die tema van die hoofstuk uit: Nasies kom na jou lig toe. In vier onderafdelings van die hoofstuk word die boodskap tuisgebring:
1. God gee lig in Jerusalem vir die nasies – 60:1-3;
2. Jerusalem word weer vol van sy mense en geskenke van die nasies – 60:4-7;
3. Jerusalem word weer gebou en deur almal geëer – 60:8-12;
4. Die tempel word herbou as die stad van die Here waarin Hy as ewige lig sal bly – 60:13-22.

Lig vir die nasies (Verse 60:1-3)
Dit is interessant hoe baie die tema van lig in Jesaja gebruik word:

 • Dit word verbind aan God as die bron van lig (Jes. 2:5; 9:2).
 • Dit word gekontrasteer met die duisternis (Jes. 5:20).
 • En die dienaar van die Here word spesifiek as God se lig vir die nasies uitgespel (Jes. 42:6; 49:6).

Hier word Jerusalem nou opgeroep om hulle lig vir die nasies te laat skyn. Hoekom? Want, “vir jou het die lig gekom” (60:1). En dié lig is niks anders as die magtige teenwoordigheid van die Here wat vir ewig hulle lig sal wees (60:19,20).

Vers 3 beskryf die effek wat die lig van die Here se teenwoordigheid op nasies en konings het. Die glans van God se heerlikheid en getuienis oor God se trou oorweldig almal en alles. Die nuwe dag wat deur God se teenwoordigheid vir Jerusalem aanbreek, trek mense buite Jerusalem se aandag. Hulle neem waar wat in God se ruimte gebeur. “En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang” (1933/53). God se heerlike teenwoordigheid trek aandag en lok mense nader.

Mense kom na Jerusalem (60:4-7)
Dit is nie net die mense van Jerusalem wat terugkom nie. Die nasies sal met hulle skatte ook hul goedkeuring gee aan wat God vir sy volk doen.

Die verwysing na die goud, skatte en rykdomme wat die nasies bring in vers 6 herinner die kerk deur die eeue aan Jesus se geboorteverhaal in Matteus 2, met die goed, wierook en mirre wat die nasies (by wyse van die sterrekykers uit die Ooste) na die Kind bring.

Van oral kom middele (60:8-12)
Die middele om Jerusalem te bou, kom van so ver as Tarsis in Spanje af. Jerusalem se eer en roem word daardeur vermeerder.

Die Here in die middelpunt (60:13-22)
Let op hoe die hele gedeelte afstuur op die beskrywing van God wat weer die middelpunt van die stad en die volk sal wees. Hy is die ware sentrum van die stad en volk, wat nie net die inisiatief geneem het om Hom oor hulle te ontferm nie, maar baie spesifiek gesorg het dat sy optrede nie ‘n nuwe eksklusiewe gemeenskap skep nie, maar ‘n inklusiewe een.

Nuwe Testament

Hierdie temas uit Jesaja 60 word verder in die Nuwe Testament ontwikkel. Soos die geval is met Jesaja 9:2, word hierdie lig, die teken van die magtige teenwoordigheid van God, in die Nuwe Testament met Jesus verbind. Om die waarheid te sê, Johannes gebruik die tema van lig nie net in sy voorwoord van sy evangelie om Jesus se bediening te beskryf nie (Joh. 1:1-14). Jesus self eien dit vir Homself toe: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee” (Joh. 8:12) (Lidmate wat dieper wil delf kan ook kyk na Joh. 9:5; 12:35-36, 46 – ook Matt 5:14; 1 Pet 2:9–10; Open 21:24).

Groot ommekeer

Teoloog Allen Verhey beskryf die gebeure van Jesaja 60 met die frase “The Great Reversal”.

Hier vind ‘n totale ommekeer plaas. ‘n Nuwe skepping kom tot stand:

 • Die volk kom terug uit ballingskap en sien nuwe lig vir hulle opgaan;
 • Onder die volkere is daar ‘n ommekeer in houding vanaf vyandigheid na welwillendheid;
 • Ook die seevolkere sal voortaan die roemryke dade van die Here verkondig (v 6b);
 • Die kenmerk van die herstel van Jerusalem is die lof wat die volkere aan die Here sal bring vir sy groot dade – Jerusalem word die lig vir die hele aarde.
Ons eie omgewing

Wat sê die gebeure van hierdie teks vir ons omgewing vandag?

Ons hoor hoe die ballinge terugkeer en hoor van die groot ommekeer wat God vir Juda en die volkere bewerkstellig het. Watter lig laat dit val op ons eie vrae oor hoe God in ons tyd teenwoordig is?

Met Epifaniefees 2021 kyk ons saam met die res van die wêreld terug op die lewensveranderende gebeure van 2020 toe Covid-19 die ganse wêreld aan die strot beetgekry het:

 • Waar en hoe skyn God se lig vir ons aan die begin van 2021?
 • Waartoe roep God die wêreld en sy kerk in ons tyd op?

Jesaja 60 beskryf as’t ware ‘n global village waar die hele wêreld met mekaar verbind is en waar God die middelpunt van alles vorm. Dit gebeur deur die lig wat vir God se volk opgaan en vir die lig en getuienis wat die volk teenoor die wêreld uitstraal.

Die Kind in Bethlehem

Tradisioneel word die boodskap van die nasies wat na die lig in Jerusalem en Juda kom, verbind met die wyse manne uit die Ooste wat as verteenwoordigers van die heidense nasies kom op eer te betoon aan God se Lig wat in Bethlehem in Juda uit die krip van Josef en Maria se seuntjie skyn.

Die koms van Jesus is die groot ommekeer, die vernuwing, die herstel, die herskepping van die wêreld. In Jesus raak God die wêreld aan, kom God tot by ons (Immanuel), bring God vir ons nuwe lewe.

Wentelpunt

Dit is vandag die eerste Sondag van 2021. Die een jaar keer om in die ander jaar. Ons is by ‘n skarnierpunt. Daar is ‘n deur wat oopswaai en ons stap van een jaar na ‘n ander oor.

Só bring dié eerste Sondag twee tydperke byeen: die jaar wat pas afgesluit het en die nuwe jaar wat drie dae oud is. By dié Sondag op die wentelpunt van die jaar en terwyl die lewe voortsnel, is die Woord van God die skarnier wat ons aan Hom verbind. Hoor God se Woord terwyl jy onseker is oor die lewe, ná een van die mees ingrypende jare in menslike heugenis.

As die media ons met ‘n bondige oorsig aan die hoogtepunte, laagtepunte, skandes en tragedies van 2020 herinner, versterk dit ons gevoel van onsekerheid. Dit beklemtoon ons menslike broosheid op die drempel van ‘n nuwe tydperk.

Huldeblyke van bekende en invloedryke mense asook ‘n massa slagoffers wat die afgelope jaar gesterf het, bevestig die kwesbaarheid van die menslike situasie. Niemand leef vir altyd nie. Só het Covid-19 ons met ontnugterende felheid herinner.

Beelde oor die droogte wat steeds op baie plekke in ons land heers, skets ‘n ewe verontrustende prentjie van wat 2021 kan inhou. Ekonome waarsku dat 2021 groot ekonomiese eise aan almal gaan stel. Politieke tussen- en binnegevegte skep ook nie juis rustigheid en vertroue by burgers nie.

Sal die skarnier waaraan ons lewe hang ons deur 2021 dra en ons stewig in stand hou? ‘n Mens wonder oor die skarnier self.

Wat is die skarnier waaraan jou lewe hang?

Ons vier Epifaniefees oor die Godsverskyning in ons wêreld. Die Epifanieboodskap is drieledig:

 • God het in ons wêreld (duister en donker) verskyn, en verskyn steeds op verrassende wyse en onverwagse tye.
 • God se lig het ons donker wêreld in Jesus Christus kom verlig as dié Lig wat duisternis uitdoof.
 • Epifanie herinner ons aan die heidense sterrekykers wat die ster gesien en as getuies van Christus se geboorte Betlehem toe gereis het.
God se lig ons hoop

God se lig is in hierdie tyd van swaarkry ons hoop.

Epifanie herinner ons dat ons nie die lig is of dat ons wêreld nie die lig het nie. Ons het God se lig nodig. Ons het die verskyning van God se genade nodig. Ons kan onsself nie red nie. Ons het God se redding nodig.

Ons het redding vir ons onmiddellike omstandighede nodig, soos die Jode in ballingskap. Maar ons nood is meer as ons dreigende omstandighede, Ons nood is ons vervreemding van God en van mekaar.

Die verlossing wat God bring, in Jesus, bring God en mens en mens en mens bymekaar uit.

Israel word in ons teks die aantrekkingskrag vir die heidennasies na God toe en na sy nuwe toekoms vir al die nasies. Wanneer die nasies na Israel toe aangetrek word, word hulle bewus van God se heerskappy, van wet en orde, geregtigheid, oorvloed en dat God tussen sy volksgenote lewe.

God skep sy kerk op aarde in Jesus Christus as ‘n gemeenskap van lig, wat lig uitstraal na die hele omgewing. Ons taak is om mense na God te trek – deur woorde en dade.

Ons buig onder die regering van God en ons leef soos God van ons vra.

Op hierdie manier word ons ‘n bron van lig vir mekaar en ons omgewing, ook wanneer Covid, ekonomiese rampspoed en droogte ons wurg.

Kom ons fokus op hierdie taak: om liefde uit te straal, om ‘n bron van hulp te wees, mekaar en ander se laste te dra, en God in die middelpunt te stel.

Soos die wyse sterrekykers buig ons voor Jesus en dien ons Jesus. Hy is ons hoop in 2021.

God stuur ons om te leef

Gebed

Dankoffer
(Of oomblik van danksegging met herinnering aan dankoffer)

Slotsang
Lied 351 “Kom, verwonder julle, mense”

Seën
(Aangepas uit BybelMedia se “Woord en Fees 2020-2021 Advent tot Epifaniefees”)
V: Mag die Here lig oor ons gee,
mag sy magtige teenwoordigheid oor ons verskyn.
Mag nasies na die lig toe kom
en konings na die glans toe
van die nuwe dag wat vir ons aangebreek het
(uit Jes 60).

Respons
Lied 411 vers 1: Kom, almal, laat jul stem verrys!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.