Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag val die fokus in al vier tekste op roeping. Roeping is vir ons as gelowiges die ruggraat van ons geloof. Ons wil uitvind wat ons roeping is en ons wil na ons beste vermoë hierdie roeping uitleef. Jeremia – wat dink hy is te jonk – ontvang sy roeping. Die Psalm-teks nader roeping as ‘n hunkering na God vir vryheid en skuiling. Die Hebreërs-teks wys terug na die gebeurtenis op Sinaiberg as voorbeeld om nie die roeping van God se verwerp nie. In die Lukas-teks tree Jesus op as ware voorbeeld deur sy roeping in moeilike situasies uit te leef.

Sleutelteks

Jeremia 1:4-10

ROEPING VAN JEREMIA AS PROFEET
11Die woorde van Jeremia, seun van Hilkia, uit die priestergeslag in Anatot, in die gebied van Benjamin.2Die woord van die Here het tot hom gekom in die dae van Josia, seun van Amon, die koning van Juda, in die dertiende jaar van sy regering, 3en ook in die dae van Jojakim, seun van Josia, die koning van Juda, tot aan die einde van die elfde regeringsjaar van koning Sedekia, seun van Josia, die koning van Juda, tot met die wegvoering van Jerusalem in die vyfde maand.

4Die woord van die Here het tot my gekom:
5“Nog voordat Ek jou gevorm het
in die baarmoeder,
het Ek jou geken;
nog voordat jy uitgegaan het
uit die moederskoot,
het Ek jou geheilig.
As profeet vir die nasies
het Ek jou bestem.”
6Daarop het ek gesê: “Ag, my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog ‘n kind.” 7Maar die Here het vir my gesê: “Moenie sê, ‘Ek is nog ‘n kind’ nie, want na wie ook al Ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ook al Ek jou beveel, moet jy sê. 8Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou om jou te red,” is die uitspraak van die Here.

9Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê: “Kyk, Ek lê my woorde in jou mond.

10Let op, Ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant.”

Ander tekste

Psalm 71:1-6
By U, Here, skuil ek, laat my tog nooit
teleurgestel staan nie!
2Red my en bevry my,
want U is getrou.
Luister tog na my en help my!
3Wees vir my ’n rots om na toe te vlug,
waar ek altyd die veiligheid mag vind
wat U tot my redding beskik het,
want U is my rots en my vesting.
4My God, bevry my
uit die hand van goddeloses,
uit die greep van skurke
en verdrukkers,
5want U, Here, U is my hoop,
op U, Here, het ek van jongs af
vertrou.
6U is my hulp van my geboorte af,
reeds voor ek in die wêreld gekom het,
het U my beskerm.
U loof ek gedurigdeur.

Hebreërs 12:18-29
18Julle het immers nie gekom by ’n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, 19trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. 20Die bevel dat selfs ’n dier wat aan die berg raak, met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. 21So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: “Ek sidder van angs!”

22Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, 23die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is, 24by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel.

25Pas op, moet Hom wat met julle praat, nie afwys nie. Hulle wat Hom afgewys het toe Hy sy Goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie ag slaan op Hom wat van die hemel af met ons praat nie? 26Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het Hy aangekondig: “Nog een maal sal Ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel.” 27Die woorde “nog een maal” laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly.

28Laat ons wat ’n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, 29want ons God is ’n verterende vuur.

Lukas 13:10-17
10Eenkeer op ’n sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. 11Daar was ook ’n vrou wat al agtien jaar lank gely het onder ’n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. 12Toe Jesus haar sien, roep Hy haar nader en sê vir haar: “Mevrou, jy is van jou gebrek verlos!”

13Toe het Hy haar die hande opgelê, en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys.

14Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: “Daar is ses dae in die week waarop ’n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die sabbatdag nie.”

15Toe sê die Here vir hom: “Julle huigelaars! Maak elkeen van julle nie op die sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om hom te laat suip nie? 16En hier is ’n vrou, ’n kind van Abraham, wat werklik al agtien jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie?”

17Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat Hy gedoen het.

Ekstra stof

Hier is agtergrondsmateriaal:

Vergelyk ook die vorige preekriglyn van 30 Januarie 2022: Jeremia 01_4-10b.doc

Ekstra preekriglyn

Geken, gevorm, geheilig en aangestel
[Nota: Hierdie is ‘n bykomende preekriglyn. Hieronder verskyn ‘n verdere preekskets.]

Die roeping van Jeremia
Ek wil vandag gesels oor roeping.  En ek wil Jeremia as lens gebruik dat jy oor jou eie roeping as kind van die Here kan dink.  Want, ek is oortuig, die groei in ‘n mens se geestelike lewe begin by jou bewussyn van roeping.  En ek sal afsluit met ‘n paar gedagtes oor ons roeping as geloofsgemeenskap.

Ek wil vyf goed uitlig van die roeping van Jeremia.

1.  Jeremia beskryf sy roepingsgebeure met die frase: “Die woord van die Here het tot my gekom“. Hoewel hy nie uitbrei oor die presiese aard daarvan nie, dui die res van die hoofstuk se beskrywings op ‘n ervaring wat Jeremia met sy sintuie ervaar het. Ten minste sy ore, mond en sy oë was betrokke, soos ‘n mens uit die roepings-woorde, die aanraking en die roepings-visioene aflei wat later in die hoofstuk beskryf word.

Waarom dit my tref, is dat dit eintlik die normale manier beskryf waarop die Here met ons werk. Daarmee bedoel ek nie dat ons altyd buitengewone ervaring sal hê soos hy nie, maar dat God met ons praat, veral uit sy Woord. Elke keer as ons erns maak met die Woord van die Here, as ons nadink daaroor, as ons dit ter harte neem, praat die Here met ons.  Dit is wat gebeur as ‘n mens in ‘n verhouding met die Here staan. Jy kan staatmaak daarop. Trouens, dit is asof die Woord soos ‘n oop elektriese draad word vir jou. Jy maak dit net oop en begin om daaroor na te dink, dan hoor jy die Woord van die Here vir jou lewe.

2.  Die roepingsgebeure word as ‘n gesprek tussen God en Jeremia uitgebeeld, soos meermale die geval was met ander ervarings van Bybelfigure wat deur God geroep is — Abraham, (Gen. 12), Moses (Eks. 3), Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (Jes. 6), Esegiël (Eseg. 1), Jesus (Matt. 3), die dissipels (Matt. 4), Paulus (Hand. 9) en so meer. Trouens, dié tipe gesprek teken hulle verhouding met die Here. Gesprek met God stempel die pad wat hulle met Hom loop.

Ek het net weer dié week die ongelooflike voorreg hiervan besef. Die Here het verlede week in die erediens met my gepraat oor iets wat vir my voorlê. Toe ek by die huis kom was daar ‘n e-pos van iemand wat my attent gemaak het op ‘n aspek van dié ding waarvoor ek my voorberei. En terwyl ek besig is om iets te begin skryf, kom daar ‘n sms wat my herinner aan my roeping voor die Here, en waarmee ek uiteindelik na die Here kon gaan in gebed en sy leiding kon ontvang vir hoe ek die pad moet stap rondom die saak.

En dit het deur die week telkens gebeur vanuit die teks wat ek en Lynette elke oggend lees waarmee ek dan deur die dag met die Here in gesprek bly en telkens weer en meer hoor hoe die Here wil hê dat ek moet leef, waarby ek betrokke moet wees, wat ek moet doen, en soms wat ek nie moet doen nie.

Dit is wat dit beteken om met die Here te wandel. Alles begin by sy stem wat ‘n mens in die Bybel die helderste hoor.  En in jou gehoorsaamheid daaraan praat die Here op verskeie ander maniere en begelei ‘n mens om die roeping wat jy het, te kan uitvoer.

God se Woord is lewend en kragtig. God se Gees getuig in ons hart om die Woord van die Here lewend vir ons te maak. Dit is nie anders vir jou nie. Dit is die deel van elke kind van God.

3.  Die roeping is altyd spesifiek gerig op iets wat die Here wil doen of wil laat gebeur deur jou lewe en deur jou getuienis.
Kyk, ons weet nou mos al dat roeping nie net iets is wat profete en predikante ontvang nie. Alles wat ons doen, kan immers as ‘n uitvoering van God se roeping van ons as mense en dissipels beskou word. Dit geld elke kind van God. En God roep en gebruik mense in gewone beroepe en situasies.

Maar, ‘n mens moet tog versigtig wees om te sê dat enige werk outomaties jou roeping is nie. Ons kan eers van roeping praat wanneer ons weet dat die Here se Woord na ons toe gekom het, as Hy met ons in gesprek begin tree het, as Hy ons op spesifieke wyses begin gebruik, en ons met Hom en sy roeping vir ons ‘n pad begin stap.

Dit is wat ons met die Ontdek jou Gawes kursus op die oomblik probeer doen; dat mense die gawes wat die Here vir hulle gegee het, ontdek, sodat hulle ook kan agterkom hoe hulle die Here hulle daarmee wil gebruik en hulle ook hulle “roeping” kan ontdek, uiteraard as hulle nie alreeds in ‘n roeping is nie. ‘n Genadegawe is ‘n besondere vermoë wat God jou gee om in sy koninkryk vir Hom op ‘n besondere manier te dien. En ek is regtig bereid om wyer in die gemeente die kursus aan te bied, bv. in kleingroepe.

Roeping het dus met ‘n mandaat van God te doen; iets waarvoor Hy jou roep en waarvoor Hy jou ‘n taak gee. Dit is God wat die inisiatief hierin neem. En dit is iets wat jy weet. Iets wat jou lewe rig. Iets waaraan jy jou verbind. Iets wat jou net nie los nie, waarom jou hele lewe draai. Daarvan kan jy seker wees.

Dit sien ons by Jeremia. God motiveer hom aanvanklik met vier werkwoorde vir sy roeping: geken, gevorm, gewy (geheilig) en aangestel (gegee/gekies).

Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het.

‘n Lewensveranderende gedagte om oor na te dink!

Interessant genoeg word dieselfde woord “aanstel” (gegee/gekies) gebruik vir die beskrywing van Abraham se roeping in Genesis 18:19. Amos gebruik dit ook met verwysing na die verkiesing van Israel (Amos 3:2):

Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.”

Peterson vertaal dit so mooi:

Yes, I’ve settled on him as the one to train his children and future family to observe God’s way of life, live kindly and generously and fairly, so that God can complete in Abraham what he promised him.” (The Message).

Terug by Jeremia.

4.  Jeremia se reaksie daarop is om sy jonkheid as hindernis, as ‘n verskoning, voor te hou. Dit is ook iets wat baie keer gebeur dat ‘n mens terugdeins vir die roeping van die Here. “Ek is ‘n seun,” sê Jeremia, ‘n woord wat beide vir babas en kleiner kinders sowel as vir tieners en jong volwassenes gebruik is. Hy was dus waarskynlik nog nie in sy twintigerjare nie. “Ek kan nie goed praat nie,” sê Jeremia, waarmee hy waarskynlik bedoel dat hy nie genoeg “gesag” het om te kan praat nie, eerder as dat hy nie vlot kon praat nie.

Die Here word egter nie daardeur van stryk gebring nie en praat hom moed in, meer nog raak sy mond aan, dié mond waaroor hy bekommerd is. Dit legitimeer sy woorde as God s’n. God se gesag sal dus sy woorde stempel. Dit herinner aan die gloeiende kool vuur waarmee Jesaja se mond aangeraak is toe hy oor sy onrein lippe gekla het (Jes. 6:6).

5.  God is dus ernstig oor sy roeping en laat ons nie los nie. Dit is die ervaring van elkeen wat ‘n roeping van die Here ontvang. God se roeping is onberoulik. Jy kan dit nie ignoreer nie. Jy kan die nie ontwyk nie.

Dit sien ons ook by Jeremia. Die Here spel die inhoud van Jeremia se roeping uit met ses woorde en twee visioene (later in die hoofstuk). En dit is presies wat in sy bediening gebeur het.

  • Hy het die oordeel sowel as die seën van die Here verkondig. Die oordeel word met vier woorde uitgedruk: breek, uitroei, vernietig, platslaan. Die seën (verlossing, redding) word met twee woorde uitgedruk: bou en vestig. Dit is ook ongeveer die ratio waarin sy profesieë gelewer is, dubbeld soveel profesieë van oordeel as profesieë van hoop.
  • En met die twee visioene bevestig God dat Hy gaan optree (amandeltak) — God sê letterlik Hy “staan wag” oor sy woorde, om te doen wat Ek gesê het — en dat die oordeel uit die noorde sal kom (kokende pot – die leërs van Assirië en Babilon kom natuurlik van die ooste, maar het telkens uit die noorde ingeval om die tog deur die Transjordanië woestyn oos van Juda te vermy).

Aan hierdie roeping word darem ook ‘n belofte gekoppel dat die Here Jeremia sal staande hou, uitgedruk met drie metafore: ‘n vestingstad, ‘n ysterpilaar, en ‘n bronsmuur. Die Here sal by hom wees om hom te red en te sorg dat hy nie oorweldig word nie.

God is hier. Hy roep elkeen van ons tot ‘n lewe saam met Hom. Hy het vir elkeen van ons ‘n spesifieke roeping. Dit hou baie keer verband met ons gawes en met ons gemeenskap. As jy weet wat dit is, verbind jou nou weer daaraan. As jy nie weet wat dit is nie, vra dat die Here jou sal wys.

Doen dit nou in stilgebed.

Liturgie

RUS 

Toetrede: VONKK  of Flam 317 of Lied 541

Votum (Jeremia 1:5a)

Seëngroet

Lofsang; Lied 184

Die Wil van God; Lukas 13:10-17

Verootmoediging

Genadeverkondiging: Flam 5 [bekend] of Lied 182

HOOR

Gebed

Skriflesing: Laat ‘n jongmens die skriflesing doen: Jeremia 1:4-10

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer en getuienis

Slotsang: Lied 524:1-3 of Flam 100 of Flam 221 of VONKK 111

Seën

Respons: Lied 533 of Lied 534

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
VONKK 214 Nog Voordat Ek ’n Kind Was of
Flam 317 Here U Sien En Ken My (Altyd By My) of
Lied 541 “Ons bring aan U, Heer Jesus”

Votum
(Jeremia 1:5a)
“Nog voordat Ek jou gevorm het
in die baarmoeder,
het Ek jou geken;
nog voordat jy uitgegaan het
uit die moederskoot,
het Ek jou geheilig.

Seëngroet
Geliefdes, ek groet julle as uitverkore, geheiligde kinders van God: [gevolg deur trinitariese seën]

Lofsang
Lied 184 “Lofsing die Here”

Die Wil van God
Lukas 13:10-17
10Eenkeer op ’n sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. 11Daar was ook ’n vrou wat al agtien jaar lank gely het onder ’n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. 12Toe Jesus haar sien, roep Hy haar nader en sê vir haar: “Mevrou, jy is van jou gebrek verlos!”

13Toe het Hy haar die hande opgelê, en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys.

14Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense: “Daar is ses dae in die week waarop ’n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom om julle te laat gesond maak, nie op die sabbatdag nie.”

15Toe sê die Here vir hom: “Julle huigelaars! Maak elkeen van julle nie op die sabbatdag sy bees of sy donkie van die krip los en lei hom weg om hom te laat suip nie? 16En hier is ’n vrou, ’n kind van Abraham, wat werklik al agtien jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy dan nie op die sabbatdag van hierdie band losgemaak word nie?”

17Deur dit te sê, het Jesus al sy teenstanders laat skaam kry, maar die hele skare was bly oor al die wonderbaarlike dinge wat Hy gedoen het.

Verootmoediging
V: Here, ons is so besig dat daar in ons lewe nie ’n tyd vir alles is nie.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons leef grotendeels net vir ons eie belange.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons kyk die seëninge wat U vir ons gee so dikwels mis.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons dink groter, vinniger en meer is altyd beter.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons is dikwels te gejaag en te moeg om vir ander om te gee.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, ons sien dikwels die mense rondom ons nie eens raak nie en luister nie in liefde na hulle nie.
G: Here, wees ons genadig!

V: Here, help ons dat ons nie die lewe self en vir U daarin misloop nie.
G: Here, wees ons genadig!
(Uit Cas Wepener se “Soos ‘n Blom na die son Draai”)

Genadeverkondiging
Flam 5 Daar Is Geen Grens [bekend] of
Lied 182 “Ons wil, o Heer, U loof en eer”

Liedere

VONKK 214 “Nog Voordat Ek ’n Kind Was”
Nav Psalm 139
Teks: Alwena van der Vyfer 2006 ©
Melodie: HAMMAN – Alwena van der Vyfer 2006 ©; aangepas VONKK Werkgroep 2012
Orrel- en klavierbegeleiding: Daleen Kruger 2012 (Pro Deo)
© Teks en melodie: Alwena van der Vyfer  2006 (geregistreer by SAMRO). Met toestemming gebruik.
© Orrel- en klavierbegeleiding: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kinderpsalm – Geloof en Vertroue / Kindwees

Nog voordat ek ’n kind was, het U van my geweet.
Al die bene in my lyf het U reeds opgeskryf –
elke toon en elke voet, elke vinger en ook hand,
my arms en my bene, my kop en my verstand.

Refrein:
Want U is bo my, om my, langs my, agter en ook voor.
U is altyd in en by my, of ek ry en of ek bly.
Want U is bo my, om my, langs my, agter en ook voor.
U is altyd in en by my of ek ry en of ek bly.

F317. “Here U Sien En Ken My (Altyd By My)”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue)
Oorspronklik: Heer, U Bent Altijd Bij Mij
Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: Marcel en Lydia Zimmer en Jan de Wet
© 1998 Celmar Music

1. Here U sien en ken my.
U ken my sit en staan.
En U ken my gedagtes;
U weet waarheen ek gaan.
Die woorde van my mond, o Heer,
ja dit ken U gewis.
En waar ek ook al heen mag gaan,
ek weet dat U daar is.

Refrein:
Here U’s altyd by my.
U hou u hande om my.
En U is by my en langs my
en rondom my,
Here U’s altyd by my.
U hou u hande om my.
En U is by my en langs my
en rondom my
Here U’s altyd by my.
U hou u hande om my.
En U is by my en langs my
en rondom my,
Here U’s altyd by my.
U hou u hande om my.
En U is by my en langs my
en rondom my
elke dag.

2. Here U sien en ken my
want in die moederskoot
het U vir my gevorm.
U is oneindig groot
ek dank U vir die wonderwerk
dat U my lewe lei.
En wat ook sal gebeur, ek weet,
U is altyd by my.

Refrein:

F5. “Daar Is Geen Grens”
(RUBRIEK: Flam – Verwondering)
Oorspronklike titel: The Steadfast Love
Teks en musiek: Edith McNeil
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht
© 1974, 1975 Celebration
(Opgeneem op FLAM, vol 1)
(Klaagl 3:22,23)

Daar is geen grens aan u guns en genade.
U groot ontferming hou nooit op.
Dit is nuut elke môre, nuut elke môre,
groot is u trou, o Heer, my God;
groot is u trou, o Heer.

F221. “Ek Wil Meer Lyk Soos Jesus”
(RUBRIEK: Flammikidz – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: Meer en meer
Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Faani Engelbrecht
© 1998 Celmar Music
(vgl 2 Kor 3:18 Nuwe Lewende Vertaling)

Ek wil meer en meer
en meer lyk soos Jesus.
Ek wil meer en meer
en meer lyk soos Hy.
Ek wil meer en meer
en meer lyk soos Jesus.
Ek wil meer en meer lyk soos Hy.

In alles wat ek is
en in alles wat ek doen
wil ek word soos wat Jesus dit wil.
Elke oomblik, elke dag
en nie net af en toe
want dit maak ’n reuseverskil.

Ek wil graag dat die mense Jesus in my sien
omdat ek ’n getuie wil wees.
Al is ek nog so jonk,
dis niks en buitendien
ek’s ’n brief wat die wêreld kan lees.

Ek weet dit net soos jy
dat ek dit self nie kan nie
daarom gee Hy sy Heilige Gees.
Hy help my meer en meer
om te leef soos Hy beplan
sonder Hom was ek nêrens gewees.

F100. “Gaan Dan Heen”
(RUBRIEK: Flammikidz – Diens en Getuienis)
Teks en musiek: Soekie Rautenbach
© 1997 Brettian Productions
(Opgeneem op Issie Waarheid)

1. Gaan dan heen en maak dissipels.
Gaan dan heen – Ek stuur jou nou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

2. Alle mag – in die hemel
alle mag – behoort aan my.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

3. Nooit sal ek – jou verlaat nie.
Ek is nou – saam met jou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde

VONKK 111 “Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios”
Teks: Enviado soy de Dios – onbekend, Sentraal-Amerika;  Afrikaanse weergawe: Breda Ludik 2016 ©
Melodie: ENVIADO – Sentraal-Amerika
Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2016 ©
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2016 ©
© Spaanse teks en melodie: Openbare besit
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: 2016 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)\
RUBRIEK:  Multikultureel – Liefde, Dankbaarheid en Diens / Getuienis

Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
’n Engel stuur Hy nie –
Hy stuur vir jou en my
om vrede uit te dra,
wat mense kan bevry.
Hy stuur ons na die pyn.
Hy vorm ons deur sy Gees
om elke dag al meer
soos Jesus te kan wees.

Spaans
Enviado soy de Dios,
mi mano lista¬_está
para construir con El
un mundo fraternal.
Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo de paz.
Me ha tocado_a mí hacerlo realidad;
ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
Laat ‘n jongmens die skriflesing doen: Jeremia 1:4-10

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

As jy dit nog nie gedoen het nie, skaf beslis die lieflike “Jeremia en die Amandelboom” deur Wendy Maartens aan: “Gebaseer op die Bybelse verhaal van Jeremia se roeping, vertel hierdie pragtige prenteboek die storie van ’n jong Jeremia wat met spraak gesukkel het totdat die Here hom aangeraak en ’n amandeltak as belofte gewys het. Nie net is hierdie storie pragtig en toeganklik geskryf soos net Wendy Maartens kan nie, maar die boek bevat ook inligting en hulpbronne vir ouers en onderwysers om te help met spraakontwikkeling in kleuters. Hierdie bemoedigende verhaal sal alle kinders wys dat hulle spesiaal is vir die Here en dat Hy hulle sal help en gebruik.” Dit is vir R102 beskikbaar by Lapa of kry die kindle weergawe vir $6.97. Ons gaan vir die volgende 4 weke uit Jeremia lees – jy kan hierdie verhaal Sondag na Sondag stuk-stuk soos ‘n vervolgverhaal lees, wat ook vir almal iets gee om na uit te sien.

Preekriglyn

Jeremia en sy roeping

Die profeet Jeremia worstel in sy boek met sy roeping om vernietiging en oordeel oor die volk Juda en hulle leiers aan te kondig. Sy boodskap is dat die volk God vergeet het en geweier het om Hom te erken. Hulle is so nutteloos in die verhouding met God soos ‘n verslete gordel om sy lyf.

Daarom is die Here hulle nie meer goedgesind nie en het Hy geen medelye meer met hulle nie. En al breek dit Jeremia se hart, verkondig hy dat soos ‘n kleipot gebreek word, sal die Here hierdie volk en hierdie stad breek. Die ballingskap in Babel is hulle straf. Die Here gaan hulle nie spaar nie en hulle deur hulle vyande laat wegvoer.

Ironies genoeg is die ballingskap egter ook hulle redding. As deel van Jeremia se roeping om ook op te bou en te vestig, beskryf hy daarom die weggevoerde ballinge as ‘n mandjie goeie vye en in ‘n brief verkondig hy die Here se goeie guns aan hulle:

Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.” (Jer. 29:11-12).

Dié hoop kry nog groter betekenis in ‘n grondkooptransaksie wat Jeremia aangaan in Anatot waarmee die Here ‘n belofte aan die volk maak dat ná sewentig jaar van ballingskap daar weer huise, grond en wingerde in Juda gekoop sal word. Die Here belowe om ‘n nuwe verbond met hulle te sluit waarin sy woord op hulle harte geskryf en in hulle gedagtes vasgelê sal wees. Almal sal Hom ken, klein en groot.

En dit is presies wat uiteindelik gebeur. Ná sewentig jaar bid Daniël dat die Here die belofte aan die volk sal vervul. En die volk word die geleentheid gegun om terug te gaan na hulle eie land.

Waar het dit alles begin?

Kom ons lees Jeremia 1:4-10:
4Die woord van die Here het tot my gekom: 5“Nog voordat Ek jou gevorm het in die baarmoeder, het Ek jou geken; nog voordat jy uitgegaan het uit die moederskoot, het Ek jou geheilig. As profeet vir die nasies het Ek jou bestem.” 6Daarop het ek gesê: “Ag, my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog ‘n kind.” 7Maar die Here het vir my gesê: “Moenie sê, ‘Ek is nog ‘n kind’ nie, want na wie ook al Ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ook al Ek jou beveel, moet jy sê. 8Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou om jou te red,” is die uitspraak van die Here. 9Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê: “Kyk, Ek lê my woorde in jou mond. 10Let op, Ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant.”

Ons lig drie aspekte uit:
1. God ken vir Jeremia nog voordat Hy hom skep.
Dit is ‘n diepsinnige perspektief op die lewe! God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het. God is dus betrokke by mense van vóór hulle geboorte af.

‘n Vriend vertel sy kleindogter is drie jaar oud en het nou al opgetel dat daar ‘n tyd was vóór sy gebore is. Toe sy nog net ‘n gedagte in haar ouers se harte was. Sy sal baie keer opmerk: “Was ek toe nog ‘n gedagte?”

Ja, inderdaad. Maar, die verstommende perspektief wat Jeremia vir ons gee, is dat dieselfde van elkeen van ons geld. Maar nie net in ons ouers se gedagtes nie. Dat ons ook soos ‘n Jeremia ‘n gedagte in God se hart was vóór ons geskep en gebore is!

Jy word uitgenooi om só oor jouself te begin dink. Dat God van jou bewus was van vóór jou bestaan. Dat jy kosbaar is in sy oë. Dat Hy jou in hierdie lewe geskep het omdat Hy wou.

2. God skep Jeremia met ‘n roeping
God skep nie mense lukraak nie. Hy het ‘n doel met elkeen se lewe.

In vers 10 sê die Here vir Jeremia dat Hy hom aangestel het oor nasies en koninkryke:
“om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant.”

Dit is dieselfde woord wat gebruik word om bv. Abraham se roeping te beskryf (vgl. Gen. 18:19). Amos beskryf dit so:
Ek het hom gekies (aangestel) dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.” (Amos 3:2)

Peterson vertaal die vers daarom so mooi:
Yes, I’ve settled on him as the one to train his children and future family to observe God’s way of life, live kindly and generously and fairly, so that God can complete in Abraham what he promised him.” (The Message).

Dit is ook waar van elkeen van ons, veral van ons wat in die Here Jesus Christus glo, en reeds die Groot Opdrag aanvaar het om dissipels van al die nasies te gaan maak (Matt 28:19).

God het vir elkeen van ons ‘n roeping, ‘n taak.

3. God gee beloftes om Jeremia te motiveer
God vra niks van ons waarvoor Hy ons nie voorberei, en waarvoor Hy ons nie bemagtig nie. Veral sy beloftes is kosbaar, want ons weet dat God sy beloftes vervul. In Christus is al sy beloftes “ja, en Amen.” (2 Kor. 1:20)

Vir Jeremia was daar twee beloftes aan die begin van sy bediening:

  • “Ek is by jou om jou te red.” En:
  • “Ek lê my woorde in jou mond.”

Dit is beloftes waarmee Jeremia sy uitdagende opdrag moes aanvaar – ‘n verlossende oordeel oor nasies en koninkryke.

Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies het, en dit met al die ander geloofshelde gedoen het, sal dit ook met jou doen vir die roeping wat Hy vir jou het. Sy beloftes aan Jeremia kan ook vir jou moed gee daarvoor.

Jy kan dieselfde twee beloftes vir jouself en jou roeping aangryp:

  • God is by jou.
  • God gee jou woorde (d.w.s. wat jy nodig het om jou roeping uit te voer).
Toepassing

Hierdie teks is wesenlik belangrik vir ons. Ook vir ons samelewing. Kom ons maak ‘n paar opmerkings:
Een: Die ontdekking van God as Skepper en Singewer van ons lewens is wesenlik vir ons selfvervulling. Ons het nie maar toevallig hier op aarde beland nie. Ons was ‘n gedagte in God se hart. Hy het ons voor ons geboorte geken en liefgehad. Ons lewens het sin, nie omdat ons so goed is om vir onsself sin te skep nie, maar omdat God ‘n doel en betekenis vir ons het.

Twee: Roeping moet ontdek word. God skenk aan ons ‘n passie of roeping en gawes om daardie roeping uit te leef. Die sin van ons lewe floreer wanneer ons uitdrukking aan ons Godgegewe passie gee. Ons word genooi om roepingsgedrewe te lewe.

Drie: Roeping is nie bloot ‘n individuele saak nie. Roeping is veral nooit individualisties nie. Roeping bind my altyd aan ander gelowiges. Ek het nie al die gawes om my roeping te vervul nie. God bind my aan ander gelowiges met ‘n soortgelyke roeping maar met gawes wat my gawes aanvul. Sáám is ons beter. Saam ontdek ons sin en betekenis.

Vier: Ons het daarom veral roepingsgedrewe gemeenskappe nodig. Gemeentes wat saam handel om ‘n verskil te maak. Ons samelewing het roepingsgedrewe gemeenskappe nodig. Dink maar hoe dienslewering op munisipale vlak in baie dorpe en selfs stede in duie stort. Gemeenskappe is nodig wat die paaie veiliger maak deur die slaggate te vul en die strepe op die pad te verf. Gemeenskappe is nodig wat oor grense hande vat en die plaaslike regerings verantwoordbaar hou.

Vyf: My roeping is die wyse waarop ek myself diensbaar aan ander stel. Ek is geroep om myself soos Christus in diens van ander te ontledig (Fil. 2). Roeping en gawes is die wyse waarop ek dit doen.

Die heel belangrikste deel van ons selfverstaan as Christene is om met ons roeping te konnekteer. Om uit ons roeping te leef. Hoe gaan ons mekaar help en mekaar verantwoordbaar hou om dit te doen?

In alles is ons nie alleen nie Die Here sê: “Ek is by jou.”

God stuur ons om te leef

Gebed

Dankoffer
Gee kans dat ‘n lidmaat of twee wat hul roeping binne barmhartigheidsbedieninge uitleef, getuig. Of hou ‘n vraag en antwoord sessie: Hoe het hulle geweet wat hul roeping is? Hoe is hulle gehoorsaam daaraan?

Slotsang
Lied 524:1-3 “God roep ons om met woord en daad” of
Flam 100 Gaan Dan Heen of
Flam 221 Ek Wil Meer Lyk Soos Jesus of
VONKK 111 Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios

Seën
Mag die Vader julle beskerm en lei;
Mag die Here Jesus  in sy liefde en genade in julle leef;
Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens.
Amen

Respons
Lied 533 “Stuur ons, Here” of
Lied 534 “Stuur ons uit, Heer”