Eerste Sondag in Lydenstyd

Sections

Oorsig

Die Skriflesings uit Genesis en Matteus bied verskillende perspektiewe op menslike ervaring in tye van versoeking. Psalm 32 fokus op God se vergifnis van sonde en Romeine 5 wys dat die oplossing te vinde is in die feit dat God die mens se bestaan deur een persoon se “daad van geregtigheid” transformeer. Genesis 2 en 3 ontmasker die grondslag van die mens se sondige natuur asook die diepste grond van alle versoekings: Om soos God te wil wees. Hierteenoor weerstaan Jesus die duiwel se versoekings deur Homself telkens te onderwerp aan die heerskappy van God die Vader

Ander tekste

Genesis 2:15-17, 3:1-7
15Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. 16Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, 17maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”

3 Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?”

2Die vrou het die slang geantwoord: “Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. 3God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.”

4Toe sê die slang vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie, 5maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.”

6Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. 7Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en hang dit om vir klere.

Psalm 32
U het my skuld vergewe
32 ’n Gedig van Dawid.
Dit gaan goed met die mens
wie se oortredings nie gestraf
word nie,
wie se sonde vergewe word.
2Dit gaan goed met die mens
vir wie die Here die oortreding
nie toereken nie
en in wie se gees
daar geen valsheid is nie.
3Toe ek oor my sonde geswyg het,
het my liggaam uitgeteer
soos ek heeldag om hulp
geroep het.
4U hand het dag en nag
swaar op my gedruk,
my krag het opgedroog
soos water in somerhitte.
5Toe het ek my sonde bely,
my oortreding nie weggesteek nie.
Ek het gesê:
“Voor die Here bely ek
my opstandigheid;”
en U het my skuld vergewe.
6Dit is waarom elke gelowige
in ’n tyd van nood tot U bid;
selfs vloedwaters
sal hom nie skielik oorval nie.
7U is vir my ’n skuilplek,
U beskerm my teen aanvalle,
U laat my oorwinningsliedere sing.
8Ek wil jou onderrig
en jou die pad leer wat jy moet volg.
Ek wil jou raad gee
en my oog oor jou hou.
9Moenie onverstandig wees nie,
soos ’n perd of ’n muil
wat met ’n stang in die bek
beteuel moet word
as jy hom wil lei.
10Die goddelose het baie smarte,
maar wie op die Here vertrou,
dié omvou Hy met sy liefde.
11Verbly julle in die Here en juig,
regverdiges,
jubel, alle opregtes.

Romeine 5:12-19
Adam en Christus
12Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. 13Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie ’n wet is nie. 14Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as dié waarop Adam oortree het nie.

Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom, 15maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. 16En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. 17Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer.

18Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. 19Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.

20Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. 21Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.

Fokusteks

Matteus 4:1-11
Die versoeking in die woestyn
(Mark 1:12–13; Luk 4:1–13)
4 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word. 2Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword.

3Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.”
4Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe:
’n Mens leef nie net van brood nie
maar van elke woord
wat uit die mond van God kom.”

5Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan 6en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe:
Hy sal sy engele oor jou opdrag gee
en:
Op hulle hande sal hulle jou dra,
sodat jy nie jou voet teen ’n klip
sal stamp nie.”

7Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.”

8Toe neem die duiwel Hom na ’n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag 9en sê vir Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.”

10Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe:
Die Here jou God moet jy aanbid en
Hom alleen dien.”

11Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 390 “Ons kniel hier aan U voete neer 1,2,3,4”

Aanvangswoord

Seëngroet: (Open 1)

Lied 391 “Vervul o Heer my hart 1,2,3,4,5,6”

Verootmoediging: Genesis 2:15-17, 3:1-7

Skuldbelydenis: Lied 377 “O Lam van God onskuldig vs 1,2,3”

Gebruik die gedeeltes uit Psalm 32 as responsoriese skuldbelydenis

Vryspraak: uit Romeine 5

Gebruik die gedeeltes uit Psalm 32 as aanvaarding van vryspraak

Loflied 202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Matteus 4:1-11

Prediking
Gebed
Geloofsbelydenis
Offergawes

Wegsending: Lied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Seën

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 390 “Ons kniel hier aan U voete neer 1,2,3,4”

Aanvangswoord
Liturg: Ons eer God om sy liefde vir sondaars – diep verlore.
Gemeente: Here, ons kniel aan u voete neer.

Liturg: God ontsien geen kruis, geen vloek, geen dood om sondaars te bevry nie.
Gemeente: Here, u liefde is onpeilbaar groot.

Liturg: God is die Lig en die Lewe, ver bo ons lof verhewe.
Gemeente: Here, ons loof U om u groot liefde.

Seëngroet
Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië.

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. (Open 1)

Lied 391 “Vervul o Heer my hart 1,2,3,4,5,6”

Verootmoediging
Gebruik die oerverhaal van die sondeval as Wet gedeelte soos aangehaal in ander tekste.

Genesis 2:15-17, 3:1-7
15Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. 16Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, 17maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”

3 Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?”

2Die vrou het die slang geantwoord: “Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. 3God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons.”

4Toe sê die slang vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie, 5maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.”

6Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. 7Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en hang dit om vir klere.

Skuldbelydenis: Lied 377 “O Lam van God onskuldig vs 1,2,3”

Gebruik die gedeeltes uit Psalm 32 as responsoriese skuldbelydenis
Dit gaan goed met die mens
wie se oortredings nie gestraf
word nie,
wie se sonde vergewe word.
2Dit gaan goed met die mens
vir wie die Here die oortreding
nie toereken nie
en in wie se gees
daar geen valsheid is nie.
3Toe ek oor my sonde geswyg het,
het my liggaam uitgeteer
soos ek heeldag om hulp
geroep het.
4U hand het dag en nag
swaar op my gedruk,
my krag het opgedroog
soos water in somerhitte.
5Toe het ek my sonde bely,
my oortreding nie weggesteek nie.
Ek het gesê:
“Voor die Here bely ek
my opstandigheid;”

Vryspraak: uit Romeine 5
Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk.

18Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. 19Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word.

Gebruik die gedeeltes uit Psalm 32 as aanvaarding van vryspraak
U het my skuld vergewe.
6Dit is waarom elke gelowige
in ’n tyd van nood tot U bid;
selfs vloedwaters
sal hom nie skielik oorval nie.
7U is vir my ’n skuilplek,
U beskerm my teen aanvalle,
U laat my oorwinningsliedere sing.
10Die goddelose het baie smarte,
maar wie op die Here vertrou,
dié omvou Hy met sy liefde.
11Verbly julle in die Here en juig,
regverdiges,
jubel, alle opregtes.

Loflied
Lied 202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3”

Liedere

F12. “Meer As Ooit”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Verwondering)
Oorspronklike titel: Above all
Teks en Musiek: Lenny LeBlanc & Paul Baloche
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht
© 1999 Integrity’s Hosanna Music / LenSongs Publishing
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

Meer as rykdom, meer as mag,
as die skoonheid van sterre in die nag,
meer as wat ons ooit op aarde wen,
is dit werd, o Heer, om U te ken.
Meer as silwer, meer as geld,
al die blomme, die diere in die veld,
meer as dit, so eindeloos veel meer,
was die prys wat U betaal het, Heer.

Refrein:
Aan ‘n kruis en in ‘n graf van steen,
U leef en sterf, verworpe en alleen.
Immanuel, U die God met ons
U dra die straf en dink aan ons –
meer as ooit.

F274. “Vrygemaak”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Geloof & Vertroue)
Teks en Musiek: Tradisioneel
Verwerking (Musiek & teks): Cornel Driessen
© 2001 Urial Publishing

In u hande gee ek my lewe oor
want Here troue God
U’t my vrygemaak (herhaal x4)
U’t my vrygemaak (herhaal x3)
U maak my vry

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here God,
ons kom staan voor U
met ons eie gebrokenheid,
met die gebrokenheid van die wêreld
en die gebrokenheid van die ganse skepping.
Ons kom staan voor U en voor u Woord
met die gebed dat U met ons sal praat
en dat u Woord ons sal heelmaak.
Ons bid dit in die Naam van ons Here Jesus Christus
wat gebreek is
sodat ons kan lewe. Amen.

Skriflesing: Matteus 4:1-11

Prediking
Familie-oomblik

Familie-oomblik

Lees die fokusteks uit die Nuwe Testament vir kinders:

Jesus en die Duiwel Veg
4 1–3 Na Jesus se doop het die Heilige Gees vir Hom gewys om na die woestyn toe te gaan. Vir veertig dae het Jesus daar niks geëet nie. Hy was toe baie honger. Dit was net die kans waarop die duiwel gewag het. Hy het na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Ek hoor jy is God se Seun vir wie Hy baie lief is. Sê vir die klippe wat hier rondlê om in brood te verander. Dan glo ek Jou.”

4 Maar Jesus was te slim vir die duiwel. Hy het vinnig geantwoord:
“Die Bybel sê dat mens nie net brood nodig het om van te leef nie.
Nee, jy moet ook luister na alles wat God sê. Dan is jy die Here se kind.”

5–6 Die duiwel het nie ’n antwoord hierop gehad nie. Hy maak toe ’n ander plan. Hy het Jesus gou na Jerusalem toe gevat. Toe hulle daar kom, is hulle reguit na die tempel* toe. Dit was die plek waar die Israeliete die Here aanbid het. Die duiwel het Jesus bo-op die dak van die tempel laat staan. Hy sê toe vir Hom: “Ek is nog nie tevrede dat Jy regtig God se Seun is nie. Bewys dit! Spring hier van die dak af. Jou Bybel sê mos:
‘God sal vir sy engele sê om jou op te pas.’

Daar staan ook:
‘Die engele sal seker maak dat jy nie jou toon teen ’n klip stamp nie.’”

7 Maar Jesus was reg vir die duiwel: “Ja, maar daar staan ook in die Bybel: ‘Jy moenie die Here kwaad maak deur verkeerde dinge van Hom te vra as jy bid nie.’”

8–9 Die duiwel was nog nie klaar nie. Hy het vir Jesus na ’n baie hoë berg toe gevat. Daar bo-op die berg het hy vir Jesus al die lande van die wêreld gewys. “Is dit nie mooi nie? Kyk net al die lande met hulle baie geld en mense. Dit alles gee ek vir Jou. Maar Jy moet net gou een klein dingetjie vir my doen. Buig voor my. Sê dat ek jou god is.”

10 Jesus was baie kwaad toe Hy dit hoor. “Gee pad van My af, Duiwel!” het Hy geantwoord. “Die Bybel sê:
Daar is net een God. Dit is die Here. Mens mag net voor Hom buig en tot Hom bid.

11 Die duiwel het gesien Jesus is heeltemal te sterk vir hom. Hy het toe padgegee. Hierna het engele* na Jesus toe gekom. Hulle het vir Hom kos gebring.
(Uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.)

‘n Ander (Engelse) moontlikheid is die voorstel

Preekriglyn

Die Britse teoloog NT Wright vertel die verhaal van ene Jennifer wat tot parlementslid vir haar kiesafdeling verkies is. Haar passie was altyd om haar mense, land en die wêreld te dien. Sy het haar nominasie as parlementêre kandidaat beskou as ’n geleentheid om die wêreld te verander, mense se omstandighede te verbeter en die omgewing te transformeer.

Na haar verkiesing kyk sy terug oor die suksesvolle veldtog, oorweldig deur die uitslae. Die smaak van oorwinning is soet. Nou kan sy haar edel ideale verwesenlik.

Tog hoor sy ook ander stemme in haar gedagtes. Die ideale is steeds daar; drome om diensbaar te wees, die wêreld te verander. Maar daar is kompeterende stemme: “Uiteindelik het jy geleentheid om baie geld vir jouself te maak . . . Dink aan wat jy nou kan doen . . . Die wêreld is ’n skaakbord. Speel die spel op jou terme! Dink aan jou eie voorspoed. Jy verdien dit!”

Na jy sukses behaal het, is dit uitdagend om op jou roeping te fokus. Mens word so maklik van koers getrek of gestuur. Vra vir Jennifer.

Jesus se fluisterstemme

Hebreërs 4:15 skryf dat Jesus soos ander mense aan versoeking onderworpe was. Ons teksgedeelte is ‘n voorbeeld hiervan. Volgens Matteus is Jesus is met dieselfde fluisterstemme gekonfronteer as wat Jennifer na die suksesvolle verkiesingsveldtog gehoor het.

Net voor die versoekingsverhaal word Jesus gedoop. By sy doop met Johannes se bekeringsdoop identifiseer Jesus Hom met die sonde van sy volk, plaas sy skouer onder ellende van mense, en aanvaar sy roeping om verlossing te bring. Jesus se doop is sy moment van roeping. Sy roeping word bevestig deur die Vader se woorde uit die hemel, waaruit God se liefde en vreugde in die gehoorsaamheid van Jesus uitgedruk word.

Op merkwaardige manier word Jesus dan – na die hoogtepunt van sy doop – deur die Gees die woestyn ingelei om versoek te word deur die duiwel (4:1). Die woord versoek kan ook met “toets” vertaal word, en duiwel met “aanklaer”. Dit klink soos ‘n groot debat, ‘n strydgesprek of hofgeding wat voorlê. Die Gees doen dit doelbewus: Jesus word in die woestyn ingelei om aangekla, getoets te word deur die groot aanklaer.

Roeping en identiteit verdraai

Die dramatiese toneel is die woestyn, waar Jesus eensaam is, naderhand honger word, maar weens gemeenskap met God in die stilte geestelik ook voorbereid is om die aanklaer te ontmoet. Die duiwel gaan Hom aanval en sy roeping probeer verdraai, sodat Hy nie langer aan God se bedoeling voldoen om ware mens, dienskneg aan God en mens, en verlosser te wees nie.

NT Wright sê die plek van die versoeking in Jesus se lewe het met Jesus se identiteit en die pad waarlangs sy roeping Hom deur die wêreld sou lei, te doen. Jesus is in werklikheid deur hierdie woestynervaring voorberei vir wat nog sou voorlê. Hy skryf: “Jesus moet hierdie versoekings nou in die oë kyk, en dit oorwin. Indien nie, kon die versoekings Hom in die kern van sy bediening bestorm, en Hom kon oorweldig.”

Die versoeking, en Jesus se oorwinning daaroor, bevestig dus sy identiteit en roeping, en berei Hom voor om sy bediening voort te sit.

Die versoeking help Jesus om nooit vorentoe die fluisterstemme van verdraaiing te verwar met die stem van God en die werk van die Heilige Gees wat Hom op sy roepingspad begelei nie.

“As U die Seun van God is…”

Twee keer begin die duiwel die versoeking met die duidelike woorde: “As U die Seun van God is…” Dit is ook in die derde versoeking geïmpliseer. Die versoeker wil ‘n wig indryf tussen Jesus en sy Vader. Hy toets Jesus op die punt van sy gehoorsaamheid en toewyding aan die Vader:

  • Aan ‘n honger Jesus: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.”
  • Op die hoogste punt van die tempel: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee.”
  • Op ‘n hoë berg met ‘n uitsig oor al die koninkryke van die wêreld: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.”

Jesus word uitgedaag om iets besonders te doen om voedsel vir sy honger te voorsien. Sy natuurlike behoefte aan kos kan ‘n begeerte word wat Hom laat struikel. Jesus het tog die krag ontvang as Seun van God, sê die versoeker.

Of Jesus moet dramaties van die tempel afspring om te bewys God sal vir Hom sorg. Sy behoefte aan bevestiging kan die aanknopingspunt word om Hom tot val te bring.

Of Jesus moet die kortpad kies om Koning oor die skepping te word – die pad wat die duiwel aanwys, ‘n pad wat Hom van sy lydingsweg sou wegstuur. Sy behoefte aan erkenning kan Hom laat struikel.

Die vraag is, sê Andrie du Toit, watter soort Messias Jesus gaan wees? Gaan Hy die gehoorsame, lydende Messias van God wees? OF gaan Hy ‘n brood-Messias wees wat sy bediening deur die eise van die oomblik gaan laat lei? Gaan Hy ‘n sensasie-Messias wees, of ‘n politieke Messias wat weet watter vennootskappe en kompromieë nodig gaan wees om vinnig bo uit te kom? Of gaan Hy die gehoorsame, lydende Messias wees. Drie keer staan Hy voor die keuse: sal Hy die maklike pad kies of sal Hy die eensame, verskriklike gehoorsaamheidspad kies?

Jesus is vasberade om uit God se Woord te lewe, God volledig te vertrou, sonder om hier en daar toetsies op te stel om sy band met God te bewys. Jesus is daartoe verbind om God alleen lief te hê en te dien.

Gebruik van die Skrif

Opvallend genoeg speel die Skrif ‘n belangrike rol in Jesus se versoeking. Die duiwel haal kwistig uit die Bybel aan, juis om sy bose motiewe met Jesus deur te voer. Hy het duidelik geen erns met die bedoeling van die Skrifte nie.

Dit is ‘n belangrike tema in die Matteus-evangelie dat mens die Skrifte kan ken sonder om dit werklik ooreenkomstig God se bedoeling te verstaan. Dit geld bv. die godsdienstige leiers van Israel wat oor ‘n klomp rasionele kennis van die Skrifte beskik, maar nie die betekenis daarvan ken nie.

Vir Matteus is Jesus die sleutel van die Skrifte. Aangesien die Skrif in Jesus vervul is as die Een wat God se werk op aarde tot sy hoogtepunt voer, kan die Skrifte nie los van en buite om Jesus verstaan word nie. Sonder erkenning van Jesus as die hart van God se werk waarvan die Skrifte getuig, verdraai mens die Bybel.

Daarom antwoord Jesus die versoeker elke keer uit die Bybel. Sy antwoord fokus elke keer op die bedoeling van die Skrifte. Mens leef vanuit ‘n verhouding met God. Jy leef uit elke woord van God se mond, jy leef in vertroue op God en beproef God nie, en jy aanbid en dien die Here alleen.

Enige gebruik van die Skrifte wat ons nie intrek in die krag en dinamika van ‘n liefdesverhouding met God deur Jesus, in diens van ons naaste en God se wêreld nie, mis die betekenis van die Skrifte.

Lyding en gehoorsaamheid

In hierdie toneel van Jesus se lewe sien mens hoe lyding saamval met die keuse om God lief te hê en te dien. Jesus word gedoop en met die Gees bemagtig, en dan getoets. Dit is nie ‘n eenvoudige pad om God te dien en lief te hê, en jou roeping in God se diens uit te leef nie. Op die pad van gehoorsaamheid sal daar versoekings wees wat ons aandag aftrek, en ons in die verkeerde rigting wil stuur. Daar kan selfs Bybeltekste oor ons pad kom wat ons wil verlei en van ons roeping wegtrek.

Dink weer aan Jennifer wat met soveel goeie bedoelings verkies is, en toe dadelik met fluisterstemme getoets is. Roeping en gehoorsaamheid beteken altyd dat ons teen die duiwel se aanbod van kortpaaie moet kies.

John Ortberg skryf oor die stryd teen versoekings en argumenteer dat ons ’n duidelike beeld moet hê van die soort mens wat ons wil word, en hoekom. Hy noem as voorbeeld dat hy by geleentheid al die redes neergeskryf het oor hoekom hy sy seksualiteit eerbaar wil uitleef. Hy verwys ook na Job 31:1 in hierdie verband. Job het gesê: “Ek het my plegtig verbind om nie na ’n meisie te kyk en haar te begeer nie.” Hy maak uiteindelik die punt dat versoeking ons belowe ons kan vry wees om ons aptyt te stil so gereeld soos ons wil. Maar ware vryheid “is die innerlike vrede om nie slawe van ons aptyt te word nie, om standvastig te bly staan sodat ons nie deur ons begeertes oorheers sal word nie.”

Oorwinning is moontlik

Oorwinning oor versoeking is moontlik. Ons Here Jesus het die duiwel volkome oorwin – in die woestyn, deur sy lewe van gehoorsaamheid, aan die kruis en deur sy opstanding. Jesus is opgetel en verhef tot die hoogste regeerposisie in die hele skepping.

Hierdie Jesus bemagtig ons.

Oorwinning oor versoek is dus moontlik. Dieselfde Gees wat Jesus in die woestyn ingelei het, en Jesus bemagtig het, is oor ons uitgestort. Ons is gedoop met die Gees. Ons leef in die bedeling van die Gees. God gee vir ons die oorwinning.

Daarom kan ons die voorbeeld van Jesus inderdaad navolg. Hy was en is volledig getrou aan God, en lei ons op dieselfde pad.

Wanneer die fluisterstemme van versoeking ons bestorm, neem ons dit na Jesus. Ons maak tyd om stil te raak voor Hom, sodat ons die valse fluisterstemme kan onderskei van die stem van die Herder. Al plaas dit ons op ‘n lydingspad, soos Jesus, is dit die pad wat tot die lewe lei:

Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.

Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. (Hebr. 4:15-16)

God stuur ons om te leef

Gebed
Vader,
ek gee myself oor in u hande;
doen met my wat U wil.
Vir wat U ook al met my wil doen, dank ek U;
k is gereed vir alles, ek aanvaar alles.
Laat slegs u wil in my geskied,
asook in alles wat U gemaak het.
Ek vra vir niks meer as dit nie, Here.
In u hande gee ek myself oor;
ek bied myself aan U met al die liefde wat daar in my hart is,
want ek het U lief, Here,
en daarom wil ek myself gee,
wil ek my oorgee in u hande,
sonder om iets terug te hou –
met grenslose vertroue,
want U is my Vader.
(Nouwen, HJM 1989. The Road to Daybreak: A spiritual journey. Londen: Darton, Longman & Todd.)
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2013-14)

Geloofsbelydenis
Ek glo in God – God die Vader.
Ek glo dat Hy alles gemaak het en steeds daarvoor sorg.
Ek glo in God – God die Seun.
Ek glo dat Hy as die ware mens Jesus gely en aan die kruis vir die sonde wat my van God skei, gesterf het.
Ek glo dat Hy die sonde oorwin en die ellende van my lewe op aarde onherroeplik verander het.
Ek glo dat Hy ook persoonlik die sonde in my lewe oorwin het.
Ek glo dat Hy weer opgestaan het. Dit bewys vir my dat Hy die kwaad oorwin het.
Ek glo dat Hy nou by God die Vader is en dat Hy weer terugkom om finaal alles heel te maak.
Ek glo in God – God die Heilige Gees.
Ek glo dat Hy dít wat Jesus vir my verwerf het, waar maak in my lewe en my oortuig van die sonde in my lewe
en my verseker van die verlossing.
Of 
GELOOFSBELYDENIS
Ons glo in God die Vader van ons Here Jesus Christus,
Hy wat in die gestalte van God was,
maar sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou het
as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie.
Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood,
ja die dood aan die kruis.
Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde is
die knie sal buig
en elke tong sal erken:
“Jesus Christus is Here!”
Ons glo in die Heilige Gees
wat dieselfde gesindheid in ons bewerk
wat daar in Christus Jesus was (uit Fil 2:5-11).

Offergawes

Wegsending: Lied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Seën
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek.
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens.
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul.
Mag die seën van die almagtige God,
Vader, Seun en Heilige Gees,
met ons wees
en vir altyd by ons bly.
Amen
of
Mag die Here Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm;
Binne-in jou wees om jou te verfris;
Rondom jou wees om jou te bewaar;
Voor jou wees om jou te lei;
Agter jou wees om jou te regverdig;
Bo jou wees om jou te seën.
Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees
leef en regeer – God vir ewig en altyd.
William Temple (1881-1994)
(uit: Van der Merwe, J (Red) 2001. Gebedeboek met liturgiese voorstelle. Wellington: Lux Verbi)
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2013-14)

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361.Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.