Een en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In die sleutelteks roep die melaatse Jesus se Naam aan: “Jesus, Here, ontferm U oor ons.” Daarna was hulle lewe nie meer dieselfde nie. Psalm 66 getuig van die ontsagwekkende dinge wat in God se Naam gebeur.

Die liturgie plaas die fokus op die transformatiewe krag van God se teenwoordigheid in die lewe van die gemeente. Die jong Timoteus se “oorgeërfde” geloof (2 Tim 3:5) vorm die basis vir Paulus se appèl dat hy sy roeping tot diens aan die evangelie opnuut ernstig moet opneem.

Ander tekste

Jeremia 29:1,4-7
’n Brief aan die ballinge
29 Dit is ’n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadnesar uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is.

2Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koninginmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. 3Jeremia het die brief gestuur met Elasa seun van Safan en met Gemarja seun van Gilkija wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadnesar van Babel toe gestuur is.

4So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, 6trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. 7Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.

Psalm 66:1-12
Hoe ontsagwekkend is u werk!
66 Vir die koorleier. ’n Lied.
’n Psalm.
Juig tot eer van God, almal op aarde!
2Sing tot roem van sy Naam,
gee Hom die eer wat Hom toekom!
3Bely voor God:
Hoe ontsagwekkend is u werk!
U mag is groot,
u vyande kruip voor U.
4Alle mense moet voor U buig,
hulle moet sing tot u eer,
hulle moet sing tot eer van u Naam.
5Kom hoor wat God gedoen het,
kom hoor van sy magtige dade
onder die mense:
6Hy het die see in droë land verander;
sy volk het droogvoets
deur die rivier getrek.
Toe het ons gejubel oor Hom
7wat ewig heers deur sy mag
en die nasies in die oog hou.
Die vyande moet hulle nie teen God
verset nie!
8Prys ons God, alle volke,
laat sy lof weerklink!
9Dit is Hy wat ons die lewe gee
en nie toelaat dat ons struikel nie!
10U het ons beproef, o God,
ons gelouter soos silwer;
11U het ons in ’n net gevang,
’n swaar las op ons gelê;
12U het ons deur mense laat vertrap,
ons het deur vuur en water gegaan;
maar toe het U ons uitgelei
na oorvloed toe.

2 Timoteus 2:8-15
Die goeie soldaat van Christus
2 Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. 2Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer.

3Dra jou deel van die ontberings soos ’n goeie soldaat van Christus Jesus. 4’n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 5’n Atleet wat aan ’n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. 6Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste ’n deel van die oes te kry. 7Dink na oor wat ek sê; die Here sal jou insig gee om alles te verstaan.

8Onthou altyd dat Jesus Christus, ’n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. 9Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie soos ’n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. 10Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes sodat ook hulle die verlossing, wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. 11Dit is ’n betroubare woord:
As ons saam met Hom gesterf het,
sal ons ook saam met Hom lewe;
12as ons in die geloof volhard,
sal ons saam met Hom regeer;
as ons Hom verloën,
sal Hy ons ook verloën;
13as ons ontrou is—
Hy bly getrou:
Hy kan Homself nie verloën nie.

Die arbeider wat goedkeuring wegdra
14Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. 15Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as ’n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, ’n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig.

Fokusteks

Lukas 17:11-19
Lukas 16:1-17:37 – Dissipels leef met integriteit en genade

Hoofstuk 16
Waar die tema in die laaste twee gelykenisse van hoofstuk 15 oor geld en eiendom gehandel het, word dit nou voortgesit en gesels Jesus 1) met sy dissipels oor integriteit en betroubaarheid in die hantering van geld – 16:1-13; 2) met die Fariseërs oor hulle geldgierigheid en ontrouheid in die huwelik (16:14-18) sowel as hulle gebrek aan ’n hart vir armes met die verhaal van die ryk man en Lasarus (16:19-31).

Hoofstuk 17
Hierna volg ‘n paar uitsprake van Jesus gerig aan sy dissipels (17:1-10), die verhaal van die 10 melaatses waarvan net 1 Jesus bedank het (17:11-19), en lering oor die koms van die koninkryk gerig aan die Fariseërs (17:20-37).

17:11-19
Die verhaal van die genesing van die 10 melaatses, waarvan net 1 Jesus kom bedank het (en let op dat hy ’n Samaritaan is!), maak die punt dat genesing van verbygaande aard is, maar geloof in Jesus jou red vir die ewigheid.

Jesus genees tien melaatse mans
11Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. 12Net toe Hy ’n sekere dorpie wou binnegaan, kom tien melaatse mans Hom tegemoet, maar hulle bly op ’n afstand staan 13en roep hard: “Jesus, Here, ontferm U oor ons!”

14Toe Hy hulle sien, sê Hy: “Gaan wys julle vir die priesters.”

Op pad daarheen het hulle gesond geword. 15En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. 16Hy het voor die voete van Jesus neergeval en Hom gedank. Hierdie man was ’n Samaritaan. 17Toe sê Jesus: “Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan? 18Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers ’n Jood is nie?”

19En vir hom sê Hy: “Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered.”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 251 “Salig die wat arm voor God is vs 1,2,3”

Aanvangswoord: (Psalm 66)

Seëngroet: (2 Timoteus 1)

Liedere
Psalm 66 “Juig almal op die aarde vs 1,3,4” en/of
Lied 199 “Loof die Here uit die hemel vs 1,2,3”

Verootmoediging: Wet Miga 6:6-9
Alternatiewelik kan Eksodus 20:1-17 gebruik word

Skuldbelydenis: (Flam 207 as gebed)

Genadeverkondiging: Miga 7:18-19

Danksegging: na vergifnis Lied 241 “Troue Here van my lewe 1,3”

Riglyn om te lewe: (2 Timoteus 2)

Epiklese

Skriflesing: Lukas 17:11-19

Prediking
Gebed
Geloofsbelydenis ahv Filippense 2
Offergawes

Wegsending: Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Seën

F361. Laat Dit So Wees (Amen)

 

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 251 “Salig die wat arm voor God is vs 1,2,3”

Aanvangswoord 
Juig tot eer van God, almal op aarde!
2Sing tot roem van sy Naam,
gee Hom die eer wat Hom toekom!
3Bely voor God:
Hoe ontsagwekkend is u werk!
U mag is groot,
u vyande kruip voor U.
4Alle mense moet voor U buig,
hulle moet sing tot u eer,
hulle moet sing tot eer van u Naam. (Psalm 66)

Seëngroet 
Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here! (2 Timoteus 1)

Lied Psalm 66 “Juig almal op die aarde vs 1,3,4” en/of
Lied 199 “Loof die Here uit die hemel vs 1,2,3”

Verootmoediging
Die tema in die fokusteks is dankbaarheid wat veral tot uiting kom in die dien van die Here deur navolging. Kom ons gebruik die Wet (hier Miga 6) as meet instrument om ons dankbaarheid teenoor die Here vir Sy guns en genade te toets…

Miga 6:6-9
6Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe
gaan,
as ek voor die hoë God gaan kniel?
Moet ek met offers na Hom toe gaan,
met jaaroud kalwers?
7Sal die Here duisende ramme aanvaar
saam met tien duisende offers van olie?
Moet ek my eersgeborene offer
vir my sonde,
hom wat uit my liggaam kom,
vir my oortreding?
8Mens, die Here het jou bekend gemaak
wat goed is:
Hy vra van jou dat jy reg
sal laat geskied,
dat jy liefde en trou sal bewys,
dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.
9Om die Here te dien, dit is wysheid.

Alternatiewelik kan Eksodus 20:1-17 gebruik word

Skuldbelydenis
U het U heerlikheid en eer, vir die wêreld prys gegee
U het swaar gely onder sondaarshande
U het al ons skuld gedra aan die kruis op Golgota
U het opgestaan – U heers vanuit die hemel
Here, ek wil U besing, U my hart se loflied bring
O, Here, hoor my dankgebede
Ek wil U altyd vereer en aan U my lewe gee
Here, hoor my as ek sing vir U my Koning.
(Flam 207 as gebed)

Genadeverkondiging: Miga 7:18-19
18Wie is ’n God soos U?
U vergewe sonde,
U straf nie die sonde van dié
wat uit u volk oorgebly het nie.
U bly nie vir altyd kwaad nie,
U betoon liefde.
19Hy sal ons weer genade betoon,
Hy sal ons sonde tot niet maak,
U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.

Dankseggingna vergifnis: Lied 241 “Troue Here van my lewe 1,3”

Riglyn om te lewe
8Onthou altyd dat Jesus Christus, ’n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie…
As ons saam met Hom gesterf het,
sal ons ook saam met Hom lewe;
12as ons in die geloof volhard,
sal ons saam met Hom regeer;
as ons Hom verloën,
sal Hy ons ook verloën;
13as ons ontrou is—
Hy bly getrou:
Hy kan Homself nie verloën nie.

15Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as ’n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, ’n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig.
(2 Timoteus 2)

Liedere

Flam 15 “Kom Ons Loof En Dank Nou Die Heer”
(RUBRIEK: Nuwe Gemeentesang – Lof)
Oorspronklike titel: Onbekend
Teks en musiek: Onbekend
Afrikaanse vertaling: 2005 Greta Delport-Benade
© 2005 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

1. Kom ons loof en dank nou die Heer!
Vir al Sy liefde ons bewys ons lewens deur.
Hy bewaar ons, Hy maak ons vry.
Hy sal vir ewig, altyd by ons bly.
Loof die Heer!
Kom ons loof die Heer,
Daagliks meer en meer,
vir goedheid, vir die voorreg om vandag Sy kind te wees.
Kom ons sing nou saam,
Kom ons prys Sy Naam,
gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee;
gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee!

Flam 34 “Daarom”
(RUBRIEK: Nuwe Gemeentesang – Lof / Toewyding)
Teks en Musiek: Elizabeth Fourie
© 2002 EF Musiek
(Opgeneem op haar CD Voetspore en FLAM, vol 1)

1. Here, U is my lewe,
ek ken U veilige bewaring elke dag.
Here, U is my vrede,
as die storms om my woed met brute krag.
En as ek val, is U by my.
U het betaal en ek is vry!

Refrein:
Daarom sing ek,
daarom gee ek U my stem;
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente,
daarom bring ek U my dank,
sing ek heeldag lank,
daarom sing ek –
hoor my lied vir U, o Heer!

2. Here, uit U hande,
kom net wat mooi is en heilig is vir my.
Here, U genade,
het my deur alles heen tot hierdie dag gelei.
En as ek val, is U by my.
U het betaal en ek is vry!

Refrein:
Daarom sing ek,
daarom gee ek U my stem;
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente,
daarom bring ek U my dank,
sing ek heeldag lank,
daarom sing ek –
hoor my lied vir U, o Heer!

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here, netnou het ons nog gejaag om betyds hier te wees.
Ons gedagtes is vol van ons eie dinge:
bekommernisse, opgewondenheid, ervarings, gedagtes.
Ons wil nou rustig wees, sodat ons U kan hoor.
Dankie vir u Woord, wat nooit leeg na U toe terugkeer nie.
Amen.
(Uit Preekstudie oor Lukas 17:11-19 (14 Oktober 2006) by leesrooster.org.za)

Skriflesing: Lukas 17:11-19

Prediking

Familie-oomblik

Betrek die kinders deur ’n dramatiese vertelling van Lukas 17:11-19. Twaalf (of minder) kinders word benodig vir die rolle van Jesus, die melaatses en die verteller.

Jesus en die verteller wag in die liturgiese ruimte. Die tien melaatses kom stadig van agter na die liturgiese ruimte. Die eerste persoon lui ’n klok en almal roep uit: “Onrein.” Wanneer hulle die liturgiese ruimte betree, hou hulle op met roep.

Verteller: Dra vers 11-13 voor.

Jesus: Gaan wys julle vir die priesters.
(Die melaatses draai om en begin om stadig terug na agter te stap.)

Verteller: Op pad daarheen het hulle gesond geword.
Die melaatses spring op en af en roep uit: “Ons is skoon! Ons is gesond!” en gaan huppelend verder die paadjie af.

Verteller: Dra vers 15-16a voor.
(Een melaatse draai terug na die liturgiese ruimte en gaan kniel voor Jesus terwyl hy aanhoudend dankie sê.)

Verteller: Hierdie man was ’n Samaritaan.
Jesus: Dra vers 17-19 voor.

(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

Preekriglyn

E.T., die “Extra Terrestrial,” moet seker die bekendste besoeker uit die buitenste ruim in die rolprentwêreld wees. Dié rolprent van Steven Spielberg dateer uit 1982 en het al baie mense diep aangeraak.

‘n Groep alien-plantkundiges uit die buitenste ruimte vlug inderhaas en vergeet een van hulle groep, E.T., in die proses. Die 10-jarige Elliot se pad kruis met E.T. en daar ontstaan ‘n merkwaardige band tussen die twee. Nie almal is baie vriendelik teenoor die alien nie. Die veiligheidsmagte bly op sy spoor. Dit kos E.T. en Elliot byna hulle lewens. Uiteindelik slaag Elliot daarin om E.T. weer op pad huis toe te plaas.

Wat leer mens uit die fliek oor vreemdelinge?

  • Ons leef natuurlikerwys in grense en gemaksones. Elliot weet dadelik E.T. is ‘n vreemdeling. Tog is hy besonder sensitief vir die feit dat E.T. nie hierdie wêreld ken nie, en iemand nodig het om dit vir hom te ontsluit. Op hierdie manier kry E.T. dit reg om in die vreemde omgewing te oorleef.
  • E.T. trek hom nie terug in ‘n dop nie. Hy is oop vir nuwe ervarings, hy leer gretig, en hy laat toe dat die nuwe wêreld hom verras.
  • Hy doen moeite om die taal van sy nuwe omgewing aan te leer. Dit help hom om te snap hoe die wêreld inmekaar steek. “E.T. phone home” is dalk die mees bekende geradbraakte Engelse sinnetjie op die silwerdoek.
  • E.T. verryk die wêreld waarin hy ‘n gas is. Die ander ontdek sy kreatiewe eienskappe. Sy vingerpunt kan verlig raak, hy kan plante laat herlewe, hy bring genesing.
  • Kultuurgrense word heilsaam oorbrug waar mense regtig vir mekaar omgee, mekaar waardeer, en mekaar vind.
“Hierdie man was ‘n Samaritaan”

In ons teks reis Jesus na Jerusalem, al op die grens tussen die provinsies van Galilea en Samaria. Hy loop tien melaatse mans raak, wat Hom hardop smeek: “Jesus, Here, ontferm U oor ons!”

Jesus reageer op hulle nood, en stuur hulle om hulself aan die priesters te gaan wys. Volgens die Ou Testament moes mense wat van melaatsheid genees geraak het hulle aan die priester gaan wys, sodat die genesing bevestig kon word. Met sy opdrag sê Jesus dat hulle genees gaan word. Presies dit gebeur wanneer hulle op pad na die priesters gesond word.

Een van die mans draai om en prys God hardop toe hy agterkom hy is genees. Hy kom val voor die voete van Jesus neer en dank Hom vir die genesing.

Dan volg Lukas se mededeling: “Hierdie man was ‘n Samaritaan.”

Ons weet die Samaritane was mense wat deur die Jode verwerp is. Van die Samaritane het die Jode niks goeds verwag nie. Daar was eeue van ingegraveerde vyandskap tussen Jood en Samaritaan. Vandaar die verrassende klimaks: die man wat reg optree en dank en eer aan God toebring, was ‘n Samaritaan.

‘n Alien wys die pad

Dit het die dissipels en eerste hoorders en lesers ongetwyfeld verras. Dit verras ons ook steeds vandag – dat Jesus se genade en genesing ook daar is vir diegene buite die kerk, die randfigure die uitlanders.

Nog meer verrassend is dat dit juis “hierdie vreemdeling” (1933-vertaling) is wat reg reageer; hy is die een wat omdraai, God hardop prys, Jesus aanbid en Hom bedank! Die teks spreek die kerk en gelowiges aan. Die ironie is dat die Samaritaan, die een wat volgens kerkgeleerdes God verkeerdelik aanbid het, op berg Gerisim en nie in Sion nie, juis dié persoon is wat God prys en Jesus aanbid. Die vreemdeling, eintlik “alien”, is die een wat nie alleen genees word nie maar wat ook wys hoe ʼn getroue volgeling moet.

Grense uitgevee

Ons lewe volgens klasse en grense. Ons dink diep binne ons dat waardelose persone, soos die slaaf en melaatses in Lukas 17 – straatmense, bedelaars of vreemdelinge, persone is wat nie binne ons klas pas nie – anders is as ons en dan trek ons grense om ons. So is daar grense gespan tussen die melaatses en die samelewing (ons). Hulle moet op ʼn afstand bly, hulle is onrein en sal ons besmet.

Hierdie verhaal verwyder die grense – die melaatse kom terug en val voor Jesus neer, te midde van die andere, deel van die gemeenskap nie meer op ʼn afstand nie. En die Samaritaan prys God en aanbid Jesus – weg is die religieuse grense van aanbidding wat getrek is (die berg Sion of die berg Gerisim). Die persoon om te aanbid is Jesus. Die genesing herinner dat elke persoon, hoe gering of hoe vreemd ons ook al die persoon mag ag, vir God waardig is, deel is van die koninkryk.

Afhanklikheid geïllustreer

Dit is ironies dat dit juis iemand wat ons as vreemdeling beskou en hanteer, kerkmense kom wys hoe afhanklik ons van God is. Dit is ʼn “alien” wat Lukas se hoorders, maar ook vir ons, herinner dat die lewe ʼn gawe is. Elke faset van die lewe is ʼn gawe. Ons vryheid, ons gesondheid, ons vermoë om te stap en te praat en te werk – fasette wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Die teks herinner ons aan ons inherente broosheid en absolute afhanklikheid van God. Die lewe is ʼn gawe!

En vir geskenke moet ons “dankie sê”. Voortdurend, sonder ophou, hardop. Ons moet leef met ’n gesindheid, ʼn ingesteldheid van dank. Ons moet God prys en Christus aanbid.

“Was daar nie tien nie?”

Jesus se drie retoriese vrae tref mens diep. Die eerste retoriese vraag is: “Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie?” Dit herinner aan die omvang van Jesus se genade en gesag. Dan die tweede vraag: “Waar is die ander nege dan?” Dis ‘n vraag wat ons direk konfronteer. Is ons ook afwesig by danksegging?

En dan die derde vraag: “Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie vreemdeling nie?” Die vraag spreek die tradisionele kerk aan, om nie te vra wanneer die koninkryk van God kom nie, maar om te besef, in te sien, die koninkryk van God is hier by julle. Dit word deur vreemdelinge uitgewys (Luk 17: 20 – 22).

“Sien” is belangrik

Die tema van “sien” speel ‘n belangrike rol in die teks. Eers sien Jesus die melaatses en Hy reageer op hulle noodkreet. Dan sien die een melaatse hy is genees en hy reageer deur omdraai, lofprysing en danksegging.

Die vraag aan ons is: Wat sien ons en hoe reageer ons? Sien ons andere se nood raak soos Jesus? Hoe reageer ons daarop?

Tweedens, sien ons dat ons lewe, ons gesondheid ʼn gawe van God is? Hoe reageer ons daarop? Reageer ons hardop met lofprysing, aanbidding en danksegging? (vgl die verhaal van die barmhartige Samaritaan waar almal sien, maar slegs die Samaritaan reageer, Luk 10:31-33. Ook Luk 10:23-24 waar Jesus aan sy dissipels sê: “geseënd is die oë wat sien wat julle sien”).

Die gesag van Christus

Die verhaal toon ook duidelik die outoriteit van Christus, sy mag en gesag. Die tema is duidelik vanaf Lukas 1 dat Christus die barmhartigheid van God kom openbaar het. Dit is verrassend nie slegs vir die Jode nie, maar ook vir vreemdelinge. Dit is die koms van die koninkryk van God. Die ironie is dat vreemdelinge dit sien, erken en met danksegging daarop reageer. Kerkmense raak óf woedend (Luk 4:28) óf sien nie die koninkryk van God is by hulle nie. Die tragedie, die waarskuwing is dat daar “sal dae kom wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae die Seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie” (Luk 17:22).

Geloof

Die verrassende genesingswonder word in ons teks uiteindelik oorskadu deur die dankbare toewyding van die Samaritaan. Dit is een ding om ‘n genesingswonder uit Jesus se hand te ontvang. Maar genesing is tydelik en relatief, dit gaan verby. Uiteindelik sou daar ‘n siekte of insident opdaag wat al die geneesdes weer sou laat sterf.

Geloof egter red. Geloof is die verstomming oor God se genade wat mens met leë hande na Jesus toe laat draai, en juig oor die verlossing wat jy ontvang het. Op hierdie manier beleef die Samaritaan verlossing.

Klein Elliot

Merkwaardig dat die kleine Elliot – skaars tien jaar oud – in staat is om E.T. as ‘n “medemens” raak te sien, hom te omhels en sy veiligheid probeer verseker. Dit is dalk juis in hierdie opsig dat ons almal weer soos kindertjies moet word. Ons kan baie by Elliot en E.T. leer.

Kom ons leer ook by die Samaritaanse “alien” in ons teks hoe om ‘n dankbare dissipellewe te lei. ‘n Lewe van geloof. En kom ons leer oor alle moontlike grense uit te reik en lief te hê – soos Jesus ons geleer het.

 

God stuur ons om te leef

Gebed

Geloofsbelydenis: ahv Filippense 2
G: Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader
V: Hy wat in die gestalte van God was, maar Homself verneder het deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word

G: wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.
V: Hy het Homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

G: Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader.
V: God het Hom tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is.

G: In die Naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel/ en op die aarde/ en onder die aarde is,/ die knie buig,/ en elke tong sal erken: Jesus Christus is die Here!
V: Tot eer van God die Vader.

Offergawes

Wegsending Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Seën
Mag jy, as jy nou hier uitgaan,
die wysheid ontvang om ander te help
en die nederigheid om hulp te ontvang.
Mag jy die moed hê
om te gaan vergewe en vergifnis te ontvang,
om genesing te help bring en genesing te ontvang,
om te dien en om gedien te word.
Weet verseker dat
die genade van ons Here Jesus Christus,
en die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees
altyd by jou sal wees.
Amen.
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.