Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Om volgens wet (Ps 119 en Hab 1 en 2) en evangelie (Luk 19 en 2 Tess 1) te lewe, word in vandag se tekste voorgehou as lewe “in ooreenstemming met die genade van ons God en van ons Here Jesus Christus” (2 Tess 1:12). Habakuk kla by die Here dat die wêreld vol ongeregtigheid is, want die “wet het nie meer krag nie”. 2 Tessalonisense sluit hierby aan en vertel van die lyding wat gelowiges in wettelose tye moet verduur en die geloofsvolharding wat van hulle geverg word. Psalm 119 en Habakuk 2 hou vol dat God se wet regverdig is en dat gehoorsaamheid daaraan tot die lewe lei.

2 Tessalonisense bring wet en evangelie bymekaar deur te verduidelik dat God deur sy krag gelowiges se liefde vir die goeie volkome maak. Die verhaal van Saggeus in Lukas 19 is ‘n treffende uitbeelding van hoe Christus die liefde vir die goeie in ons aanwakker.

Ander tekste

Habakuk 1:1-4; 2:1-4
Opskrif
1 ’n Uitspraak van die Here wat Hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het.
Habakuk se klag: Onreg
2Hoe lank moet ek om hulp roep
voordat U hoor, Here,
moet ek by U bly kla oor geweld
voordat U red?
3Waarom laat u my die onreg sien
wat gedoen word,
waarom kyk U toe as daar
soveel ellende is?
Oral rondom my is daar
onderdrukking en geweld,
en word daar getwis en gebaklei.
4Die wet het nie meer krag nie,
en daar geskied nie meer reg nie.
Slegte mense het die oorhand
oor die goeies,
en so word die reg verkrag.
Die antwoord van die Here: Wie reg doen, sal lewe
2 Ek wil op my uitkyktoring gaan staan,
my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem
wat die Here vir my sal sê
en wat ek moet antwoord
wanneer mense my verwyt.
2Die Here het toe vir my gesê:
Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette
sodat mense dit sommer
in die verbygaan kan lees.
3Die openbaring geld
vir ’n bepaalde tyd;
dit sal gou kom
want dit kom beslis.
Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis,
dit sal nie uitbly nie.
4Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie,
sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe
omdat hy getrou bly.

Psalm 119:137-144
137U is regverdig, Here,
wat U bepaal, is reg.
138In groot regverdigheid en trou
het U u verordeninge uitgevaardig.
139Ontsteltenis verteer my
omdat my teëstanders
u woord verontagsaam.
140U woord is baie suiwer,
ek het dit lief.
141Al is ek gering en verag,
u bevele verontagsaam ek nie.
142U is altyd getrou en regverdig,
u wet staan altyd vas.
143Al oorval angs en benoudheid my,
in u gebooie bly ek my verlustig.
144U verordeninge is altyd regverdig;
gee my insig daarin, dat ek kan lewe.

Lukas 19:1-10
Jesus en Saggeus
19 Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. 2Daar was ’n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ’n ryk man. 3Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. 4Hy hardloop toe vooruit en klim in ’n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. 5Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.”

6Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang.

7Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ’n sondige man tuis!”

8Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.”

9Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ’n kind van Abraham. 10Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.”

Fokusteks

2 Tessalonisense 1:1-4,11-12
1 Van Paulus, Silvanus en Timoteus. Aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort.

2Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Die oordeel met die wederkoms van Christus
3Ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe, en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. 4Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur.

5Dit alles is ‘n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat Hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. 6God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly; 7en aan julle lyding, en ons s’n, sal Hy ‘n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele 8in ‘n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. 9Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. 10Dit sal gebeur op die dag wanneer Hy kom om verheerlik te word deur dié wat aan Hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo.

11Daarom bid ons ook altyd vir julle: Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. 12So sal die Naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word, en julle deur Hom, in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus.

Ekstra stof

Vorige preekriglyne:

2 Tessalonisense 1 – God is regverdig en betroubaar
Paulus is dankbaar om te hoor van die gemeente in Tessalonika dat hulle geloof en liefde sterk toeneem (skaars Griekse woord huperauxano wat supergroei beteken!) ten spyte van vervolging en lyding.  Paulus dank God daarvoor, en praat met trots daarvan in al die ander gemeentes.  En dan bemoedig hy hulle om te volhard daarin deur na 2 eienskappe van God te verwys:

 1. God se regverdigheid, wat nie sal toelaat dat die lyding wat hulle verduur ongestraf sal verbygaan nie.  Die mense wat hulle nou laat ly, sal gestraf word met die ewige verdoemenis.  Let op hoe die verdoemenis geteken word as “altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here” (vers 9).  Calvyn het gepraat van ‘n “onsterflike dood”.
 2. God se betroubaarheid, wat nie net sal straf nie, maar ook sal sorg dat hulle daar is om te deel in die verheerliking.  Let op dat God verheerlik sal word deur hulle standvastige geloof én dat hulle deur Hom verheerlik sal word (vers 12).

Paulus sluit dié hoofstuk met ‘n gebed dat God hulle waardig sal maak vir dié lewe waartoe Hy hulle geroep het, dat Hy hulle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome sal maak – woorde wat herinner aan die eerste brief (1:3; 5:8).

Die boodskap bevredig my eie sin vir regverdigheid – lyding is nie maar toevallig of verniet nie – en gee my hoop – God sal my waardig maak vir die lewe waartoe Hy my geroep het.  Ek kan op sy regverdigheid en betroubaarheid staatmaak, in my bediening en lewe.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 450 “Vader Seun Heil’ge Gees vs 1,2”

Aanvangswoord  
Seëngroet  

Sang: Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Wet: Habakuk 1 en 2

Skuldbelydenis: Lied 238 “God enkel lig, voor U gesig 1,2,3,4,5”

Toewyding: Psalm 119

Geloofsbelydenis: ahv Filippense 2

Loflied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: 2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 471 “Soek allereers die koninkryk van God 1”

Seën: 2 Tessalonisense 1

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 450 “Vader Seun Heil’ge Gees vs 1,2”

Aanvangswoord  
Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep.

Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n Jerusalem skep wat vol blydskap is.

Voorganger: In Jerusalem gaan niemand meer huil of om hulp roep nie.
Gemeente: Jerusalem se inwoners sal vreugde hê.

Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep.
Almal: Amen.

Seëngroet  
(Gemeente se naam), wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Sang: Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Wet: Habakuk 1 en 2

Habakuk 1:1-4; 2:1-4
Opskrif
1 ’n Uitspraak van die Here wat Hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het.

Habakuk se klag: Onreg
2Hoe lank moet ek om hulp roep
voordat U hoor, Here,
moet ek by U bly kla oor geweld
voordat U red?
3Waarom laat u my die onreg sien
wat gedoen word,
waarom kyk U toe as daar
soveel ellende is?
Oral rondom my is daar
onderdrukking en geweld,
en word daar getwis en gebaklei.
4Die wet het nie meer krag nie,
en daar geskied nie meer reg nie.
Slegte mense het die oorhand
oor die goeies,
en so word die reg verkrag.

Die antwoord van die Here: Wie reg doen, sal lewe
2 Ek wil op my uitkyktoring gaan staan,
my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem
wat die Here vir my sal sê
en wat ek moet antwoord
wanneer mense my verwyt.
2Die Here het toe vir my gesê:
Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette
sodat mense dit sommer
in die verbygaan kan lees.
3Die openbaring geld
vir ’n bepaalde tyd;
dit sal gou kom
want dit kom beslis.
Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis,
dit sal nie uitbly nie.
4Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie,
sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe
omdat hy getrou bly.

Skuldbelydenis: Lied 238 “God enkel lig, voor U gesig 1,2,3,4,5”

Toewyding: Psalm 119
140U woord is baie suiwer,
ek het dit lief.
141Al is ek gering en verag,
u bevele verontagsaam ek nie.
142U is altyd getrou en regverdig,
u wet staan altyd vas.
143Al oorval angs en benoudheid my,
in u gebooie bly ek my verlustig.
144U verordeninge is altyd regverdig;
gee my insig daarin, dat ek kan lewe.

Geloofsbelydenis: ahv Filippense 2
Voorganger: Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader
Gemeente: Hy wat in die gestalte van God was, maar Homself verneder het deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word

V: wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.
G: Hy het Homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

V: Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader.
G: God het Hom tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is.

V: In die Naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken: Jesus Christus is die Here!
G: Tot eer van God die Vader.

Loflied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Liedere

VONKK 24 “Gees Van God, Kom Woon In Ons”
Teks: Tui amoris ignem – Taizé 2001; Afrikaanse weergawe Breda Ludik 2003/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992 Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Latyn, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek) © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

Gees van God, kom woon in ons.
Vuur in ons aan die gloed van u liefde.
Kom oor ons, o Gees van God.
Kom oor ons, o Gees van God.

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.

F173. “Dis Die Opdrag Van God’
(RUBRIEK: Kruisfuur – Kerk en Koninkryk; Getuienis; Wet)Teks en musiek: Willem Gouws
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

1. Dis die opdrag van God,
dis sy groot gebod
om jou naaste lief te hê soos jouself.
Hy gebruik vir jou en my
om sy koninkryk uit te brei
en Hy stuur ook sy Gees om ons te help.

Refrein:
Hy maak ons deel van sy liggaam,
Hy maak ons deel van sy kerk.
Hy leef in ons harte
en in Jesus se Naam staan ons sterk.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here, in u Woord sê U dat U naby almal is wat U aanroep, naby aan almal wat U in opregtheid aanroep. U het ons vir Uself afgesonder deur die evangelie wat aan ons verkondig is, sodat ons deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Maar omdat ons weet hoe diep afhanklik ons van U is, Here, roep ons U nou in opregtheid aan: Spreek tot ons deur die evangelie, Here (uit Ps 145 en 2 Tess 2).

Skriflesing: 2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

In die brief wat ons vandag lees, word daar gepraat van die mense in Tessalonika se goeie voorbeeld.  Daar word vertel van hulle geloof, liefde en volharding, wat vir ander mense ’n voorbeeld is.

Vertel die storie van Mean Jean, the Recess Queen deur Alexis O’Neill (hier beskikbaar).  Mean Jean  het oor die speelgrond regeer – niemand kon swaai voor sy geswaai het nie, niemand kon op die glyplank gly voor haar nie.  Sy het almal geboelie.  En dan, een dag, kom daar ’n nuwe dogtertjie – Katie Sue.  Katie Sue stel ’n nuwe voorbeeld.  Sy vra Mean Jean om saam met haar te speel!  En so word die speelgrond weer ’n wonderlike plek vir almal om te speel.  Katie Sue stel ’n goeie voorbeeld vir almal om te volg.  Net soos wat die mense van Tessalonika se optrede oral vir mense ’n voorbeeld was, word Katie Sue se optrede die voorbeeld vir almal – en word die skool ’n beter, lekkerder plek!

Preekriglyn

Tessalonika was ‘n metropolitaanse, multikulturele stad wat ook as die hoofstad van die provinsie Macedonië (noorde van Griekeland) gedien het.

As gevolg van die geografiese plasing van Tessalonika, was daar ‘n mengsel van kulture, godsdienste en tale. Die meerderheid was Grieke, maar ander immigrante, insluitend Jode, was ook teenwoordig.

Tydens die Romeinse burgeroorlog was Tessalonika onder militêre beheer van Octavianus wat as oorwinnaar uit die stryd getree en keiser geword het. Hierdie alliansie met Octavianus (later bekend as keiser Augustus) het beteken dat Tessalonika polities bevoordeel is; hulle is as vrystad verklaar, vrygeskeld van sekere belastings en het ekonomiese voordele geniet. Terselfdertyd het hierdie voordele ook eise gestel ten opsigte van totale lojaliteit aan die keiser as hulle heerser en here.

Gemeente in Tessalonika

Die kerk in Tessalonika het tot stand gekom deur die prediking van Paulus, Silvanus en Timoteus op drie opeenvolgende Sabbatte in die sinagoge (Hand 17:1-9). Alhoewel die presiese tydperk wat hulle in Tessalonika deurgebring het nie duidelik is nie, is dit moontlik dat hulle vir maande daar gebly het.

Die gemeente het ontstaan onder die Jode, maar mettertyd het Grieke die meerderheid van die Christene uitgemaak. Dit is verder belangrik om daarop te let dat daar ekonomiese en sosiale verskille binne die gemeente bestaan het, wat konflik veroorsaak het. Hierdie vreemdheid van die gemeente teenoor die res van die stad (tesame met hulle lojaliteit aan ‘n ander Here as die keiser) het waarskynlik daartoe gelei dat die gemeente as teiken gemerk is vir vervolging deur die breër gemeenskap.

Krag van God

2 Tessalonisense 1 getuig van God se krag en God se werk in die gemeente. Die gemeente het nie uit menslike vindingrykheid of menslike vaardigheid ontstaan nie. Dit was die krag van God.

Wanneer ons vandg oor hierdie teks nadink, moet ons ook fokus op en getuig van God se krag en werk. Ons teks is nie ‘n morele lessie oor hierdie gemeente nie. Ons moenie die gemeente van Tessalonisense voorhou as voorbeeld van geloof en volharding wat ons gemeente behoort te na-aap nie.

Nee, ons moet praat oor en onsself oopstel vir die kragtige werk van God se gende en vrede in ons. Daarom fokus ons vandag op vers 2: “Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!”

Geen genade nie

“Genade vir julle, genade vir ons”

Dink jouself dit net in. In die wêreld waarin ons leef, waaraan ons gewoond geraak het, selfs voor lief geword het, is daar geen genade nie:

 • Vir die immigrant vanuit Noord-Afrika wie se familie voor haar vermoor is en gevlug het na Suid Afrika. Watter genade is daar as sy teen minimumlone moet werk en in vrees lewe vir die volgende vlaag van xenofobie?
 • In ons wêreld is daar geen genade vir die weeskind nie: geen geleenthede vir formele opleiding en ‘n lewensvatbare werk nie; niemand wat na hom sal omsien nie.
 • In ons wêreld is daar geen genade met mense wat misluk het nie. Niemand het jou produk gekoop nie, “al te  jammer”. Jy lei aan kroniese depressie, “ruk jouself reg”. Jy het jou werk verloor, “dis maar hoe dit is in die huidige ekonomiese sisteem”. Jy kan nie werk kry met jou universiteitsgraad nie, “jammer jy is oorgekwalifiseerd”. Jy het as jongmens die wet oortree, “tien jaar tronkstraf vir jou en ‘n permanente kriminele rekord”.
Soos die wereld?

As ons eerlik is met onsself, moet ons erken die kerk tree dikwels soos die wêreld op.

Die kerk het hoë aansien vir diegene wat beskou word as suksesvol, want hulle het die hulpbronne om die kerk in stand te hou en salarisse te betaal.

Maar wanneer dit kom by die arme, die dobbelaar, die dronkaard, die ongetroude vrou, wanneer dit kom by die immigrant en die persoon van ‘n ander kultuur of ras of geloof, dan is ons nie net ongemaklik nie, maar genadeloos. Ons stoot weg, ons veroordeel, ons benader hulle met agterdog. Die kerk is in hierdie sin wêrelds, oortrek met dieselfde genadelose sentimente wat onbewustelik in ons samelewing heers.

Genade vir julle

Maar in vers 2 staan die woorde, “genade vir julle”.

 • Genade vir ons en vir die gelowiges orals.
 • Genade vir ons en hulle wat so arm is dat daar nie genoeg is om van te leef nie. Genade vir ons en hulle wat in hierdie wêreld misluk het.
 • Genade vir ons en hulle wat lei aan siektes wat ongeneeslik is.
 • Genade vir ons en hulle wat geen vriende het nie en deur die samelewing verag word.
 • Genade vir ons en hulle wat deur ons eie dade ons liggame en lewe verwoes het.
 • Genade vir ons en hulle wat nie die regte ras of kultuur of geslag of ouderdom het of van die regte afkoms is nie.

Anders gestel, met hierdie woorde, “genade vir julle”, word nuwe moontlikhede oopgesluit, ‘n nuwe toekoms verbeel, nuwe hoop uitgespreek en ‘n nuwe wêreld wat vreemd is aan dit waaraan ons gewoond is, gebring.

Maar voor ons kom by hierdie nuwe wêreld, is daar ook nog die woorde: “Vrede vir julle.”

Vrede vandag

“Vrede vir julle, vrede vir ons”

Die woord “vrede” het onder andere ‘n publieke of politieke betekenis; beide in die verlede en vandag. Vrede is iets wat gebring word deur die heersende politieke leierskap. In die tyd waarin hierdie brief geskryf is, het die Romeinse weermag vrede gebring onder die bevel van die keiser. Die Romeinse Vrede (Pax Romana) het gekom deur geweld, deur die swaard, deur gedwonge dissipline en deur die kruisiging van politieke teenstanders (soos Jesus).

Vandag word vrede in Suid-Afrika (en meeste lande) bewerkstellig deur soortgelyke metodes: die polisie en weermag met hulle gewere, die regstelsel met sy boeie en in sommige lande, met die galg of elektriese stoel. Dit alles word befonds en bestuur deur die regering van die dag.

Daarby is die vrede vir ons wêreld, selektiewe vrede:

 • Vrede vir die rykes, geweld vir die armes.
 • Vrede vir die inboorling, geweld vir die immigrant.
 • Vrede vir diegene wat lojaal is aan die keiser of die heersende politieke party en geweld vir die teenstanders en opposisie.
 • Vrede vir diegene wat hulleself kan toe bou met hoë mure en geweld vir die ou mense en kinders en vroue in die townships.
 • Vrede vir die dwelmhandelaar wat die polisie omkoop en geweld vir die vrou wie se liggaam deur ‘n polisiebeampte begeer word.
 • Vrede vir die magtiges, geweld vir die magteloses.
 • Vrede vir die Fariseërs en skrifgeleerdes, geweld vir Jesus van Nasaret.
Vrede vir julle

Maar hier in vers 2 staan: “Vrede vir julle”:

 • Vrede vir ons en die gelowiges oraloor.
 • Vrede vir ons en hulle wat in vrees vir hulle lewe leef.
 • Vrede vir ons en hulle wat vroue en kinders is, die mees kwesbare mense.
 • Vrede vir ons en hulle wat niemand het om vir ons in te tree voor wêreldse regters nie.
 • Vrede vir ons en hulle op wie die geweer gerig word, vinger reeds op die sneller.
 • Vrede vir ons en hulle wie se lewe spreek van hartseer en tekort, swaarkry en bekommernis.

En selfs vrede vir die magtiges, maar ‘n vrede wat hulle misbruike aanspreek, hulle korrupsie ontwortel en hulle verneder.

Nuwe werklikheid

Met hierdie woorde, “vrede vir julle”, word ‘n nuwe werklikheid geskep en nuwe moontlikhede geopen. Die onmoontlike word moontlik en die sigbare is nie meer die realiteit nie. Nou is daar vrede wat die verstand te bowe gaan en nie sin maak vir die wysheid van ons wêreld nie.

“Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!” Hierdie genade en vrede wat vreemd is en teweeg gebring word ongeag of dit met ons goed of sleg gaan in hierdie wêreld, kom van God af, ons Vader en die Here Jesus Christus.

Van die Vader …

Hierdie hulpbronne van genade en vrede kom van die Een wat hemel en aarde geskep het. Die Een wat spreek en dit gebeur. Die Een wat van af die begin daar was.

Hierdie hulpbronne kom vanaf die Een wat die oorsprong van alle dinge is, die Een wat lewe gee en asem inblaas en Vader is van alles en almal. Maar God wat ook Vader genoem word, wys daarop dat Hy nie verlangs staan nie, dat Hy nie geskep en geloop het nie, maar dat Hy sorg; ‘n ouer, dalk selfs ‘n alleen-pa wat ook soos ‘n ma optree. In hierdie sin bewaar God ons en gee aan ons ons nodige brood, veroordeel Hy ons sodat ons toekoms veilig in sy hande lê.

Van die Here Jesus …

En van die Here Jesus Christus. Die woord “Here” is belangrik hier. Want die woord “heer” beteken baas, die een wat here genoem word is die koning, die regeerder, die keiser. Hierdie woord  is polities. Daarom is hierdie hulpbronne, genade en vrede, hulpbronne van ‘n ander koninkryk, anders as ons koninkryke. Genade en vrede is die voordele van hulle wat lojaal is aan ‘n ander koning. Hierdie koning is Jesus Christus.

Verder is hierdie Here, Jesus Christus, te vind in die hemelse troonkamer, sittende aan die regterhand van God die Vader. Waar presidente in ons wêreld dalk in die parlement sit, in die ereplek en daar mag uitvoer oor ‘n land, sit die Here Jesus Christus in die ereplek van die parlement van die heelal, die hemel. Die besluite wat Hy neem en die mag wat Hy uitvoer is van toepassing op die heelal tot in ewigheid.

Dit is die besluit wat die Here geneem en die toekoms wat Hy bewerk en die werk wat Hy voltooi het. Dat almal wat in Hom glo genade en vrede sal ontvang. Dat hulle waardig gemaak sal word in hul roeping (11) en dat hulle verheerlik sal word (12), soos Hy verheerlik is en ewig in heerlikheid sal heers.

Leef uit hierdie werklikheid

Ons hoef nie die genade en vrede te skep nie. Ons ontvang dit van God.

Ons moet leer om Glod se genade en vrede raak te sien en daaruit te lewe. Ons leef op ‘n ander ritme en met ander gedragspatrone as die res van die wêreld. Want ons hoor die klanke van God se genade en vrede.

Ons laat ons lewe nie bepaal deur die hardheid, geweld en genadeloosheid van die gangbare wêreld nie. Ons is mense van vrede en genade. Terwyl ander genadeloos is, glimlag ons en doen ons die goeie. Ons respekteer ander, maak tyd vir ander, reageer op ander se nood. Ons is Christus se verteenwoordigers.

Dit is ons roeping in die wêreld. God se nuwe wêreld kom onafwendbaar. In hierdie ou wêreld is ons die teken en die voorsmaak van God se genadige, liefdevolle nuwe wêreld.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 471 “Soek allereers die koninkryk van God 1”

Seën: 2 Tessalonisense 1
Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.