Tema 2

Ilse Pelem

Sections

Inleiding

Memoriseerverse vir Tema 2

Matteus 6:6
“Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”

Matteus 6:9-13
“So moet julle bid:
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

Filippense 4:6
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Jakobus 1:5-6
As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.

Inleiding
Kyk saam na Tema 2 se video of gebruik die inleiding hier onder.

God wil graag hê jy moet bid
Die Bybel beklemtoon hierdie waarheid keer op keer: God het aan ons die voorreg gegee om met Hom te praat. Hy verwag dat ons hierdie gawe dikwels en reg sal gebruik.

Kinders wat hulle ouers liefhet, praat gereeld met hulle ouers. Dit is vir hulle lekker om met hulle ouers te gesels oor dinge wat hulle bly maak, hartseer maak of pla. So behoort dit ook vir kinders van God lekker te wees om met Hom te praat deur gebed. Wanneer ons verhouding met ons hemelse Vader reg is, sal ons gebedslewe vir ons vreugde bring en ons lewe verryk.

Waarom kwyn baie mense se gebedslewe dan? Waarom sukkel so baie mense om sinvol te bid? Dit kan wees dat ons aardse lewe so besig raak dat daar nie tyd in jou lewe ingeruim word vir gebed nie, of dat ons so spartel om net te oorleef in die tye waarin ons leef dat ons vergeet dat ons ’n Vader het wat luister.

As jy na ’n vreugdevolle gebedslewe smag, moet jy in jou geestelike lewe groei. Jy moet jou lewe onder die beheer van die Heilige Gees plaas. Die Here self sal dan die gebedskanaal tussen jou en Hom oopmaak. Mag jy toegerus word om ’n kragtige gebedslewe te vestig en ’n biddende dissipel te word.

Wat is gebed presies?

Gebed is ’n baie belangrike deel van die tweegesprek wat tussen God en mens plaasvind. God praat met ons deur sy Woord. Ons het die geleentheid om daarop te antwoord. Deur gebed word die gesprek tussen ons en God voltooi.

Wanneer ons bid, stort ons ons hart voor die Here uit en glo ons dat Hy na ons luister. Dit is ’n wonderlike voorreg dat ons as nietige mense met die lewende, almagtige God mag praat. Dit gebeur omdat Hy ons liefhet. Hy het ons sy kinders gemaak en sy liefde in ons hart geplant. In hierdie “liefdesverhouding” tussen ons en God kom gebed tot sy reg.

In ons gebede erken ons ons afhanklikheid van die Here; loof en aanbid ons sy heerlike Naam; dank ons Hom vir sy goedheid, en vertel ons Hom van ons vreugde en blydskap, ons probleme en hartseer, ons ideale en mislukkings. Ons doen ook voorbidding vir die uitbreiding van God se koninkryk, vir ander mense met wie ons saamleef en vir ons eie behoeftes.

Gebed beteken om met die lewende God te praat. Dit behoort een van die hoogtepunte op alle gelowiges se dagprogram te wees. Dit kan die kragbron van hulle sterkte wees. En dit is ’n onmisbare deel van die dienswerk wat hulle tot eer van God verrig.

Daar is mense wat dink dat dit baie moeilik is om te bid; daarom skram hulle daarvan weg. Hulle laat dit oor aan ander wat, na hulle mening, in staat is om hierdie “ingewikkelde” handeling beter te verrig. Mense wat so redeneer, vergis hulle. Om te bid is eenvoudig en maklik. Dit is niks anders nie as om jou oë toe te maak en met die Here te praat. Omdat dit so eenvoudig is, kan elke kind van God dit doen. Meer nog: Die Here help ons deur die werk van sy Heilige Gees as ons self nie weet hoe om te bid nie (Rom 8:26-27).

Om ’n bidder te wees

Gebed is ’n eenvoudige gesprek tussen God en mens en daarom kan jy waar jy ook al is met God praat.

Ons bid omdat ons kinders van God is
Hoe kan ’n mens met God praat as daar geen verhouding tussen jou en die Here bestaan nie? Dit is dus nodig dat die bidder die sekerheid in sy of haar binneste moet hê dat hy of sy ’n kind van God is.

Beantwoord die volgende vrae na aanleiding van die Bybelgedeeltes wat gegee word.

 • Jesus het sy dissipels geleer hoe om te bid. Hoekom het Hy dit vir hulle geleer?
 • Watter verhouding bestaan daar dus tussen die bidder en God?
 • Hoe verkry ’n mens die sekerheid dat jy ’n kind van God is (Joh 1:12)?

Tussen ’n pa en sy kind kan daar ’n baie mooi verhouding bestaan. Die pa het ’n verantwoordelikheid teenoor sy kind. Hy sorg vir kos en klere, en hy gee aan sy kind die geleentheid om sy of haar eie plek in die lewe te vind en vol te staan. Aan die ander kant geniet die pa die liefde en agting wat hy van sy kind ontvang, en wil hy graag hê dat sy kind met sy of haar probleme en behoeftes na hom toe moet kom.

Net so wil God vir ons sorg. Hy wil graag hê sy kinders moet Hom eer en dien. Hy wil hê ons moet naby aan Hom leef en ons probleme en behoeftes aan Hom bekend maak. Die feit dat jy sy kind is, gee nuwe betekenis aan jou gebede.

In Matteus 7:9-11 lees ons: “Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, of ’n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?” Hierdie selfde waarheid word op verskeie plekke in die Bybel beklemtoon.

Na wie se gebede luister die Here volgens hierdie teksverse?

 • Psalm 34:16-18
 • Psalm 91:14-15
 • Psalm 145:19-20
 • Spreuke 15:8, 29
 • Johannes 15:7
 • 1 Johannes 3:21-22

Ons moet glo dat God ons hoor
Ware geloof is ’n belangrike vereiste vir gebed.

Beantwoord die volgende vrae in die lig van die Bybelgedeeltes wat gegee word.

 • Watter vereiste stel Jesus in Matteus 21:21-22 aan mense wat wil hê hulle gebede moet verhoor word?
 • Watter twee dinge moet iemand glo wat tot God nader (Heb 11:6)?
 • Watter twee dinge word in Jakobus 1:7-8 van ’n twyfelaar gesê?

Om te glo wanneer ons bid, beteken nie bloot dat ons in die algemeen glo dat daar ’n God bestaan nie. Dit is meer as dit. As ons glo, aanvaar ons dat die lewende God ons liefhet, dat Hy na ons luister, dat Hy graag vir ons wil gee wat ons vra en dat Hy dit ook sal doen as dit by sy wil vir ons lewe inpas. Hierdie geloof is nie iets wat ons in ons binneste kan opwek nie. Dit is iets wat God self vir ons gee.

Beantwoord die volgende vrae na aanleiding van die teksverse.

 • Wat is geloof volgens Hebreërs 11:1?
 • Waar begin geloof, en waarheen lei dit ons (Heb 12:1-2)?
 • Wie bewerk die gawe van geloof in ons hart (1 Kor 12:9, 11)?

Gebed sonder geloof is ’n klomp nuttelose woorde wat niks beteken nie. As ons gelowig bid, kry ons gebede betekenis. Daarom sluit ons ons gebede met die woord “amen” af. Dit beteken: “Laat dit so wees”. Dit is dus ’n uitroep van geloof.

Ons moet in die Naam van Jesus bid
Jesus sê in Johannes 14:13-14: “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Waarom word ons aangesê om in die Naam van Jesus tot God te bid? Omdat dit Jesus is wat die kloof tussen God en ons as sondige mense oorbrug het. Toe Hy aan die kruis gesterf het, het Hy ons straf gedra en ons skuld betaal. Daardeur het Hy die mag van die sonde verbreek en die pad na God toe vir ons weer oopgemaak. As ons in die Naam van Jesus tot God nader, beteken dit dat ons erken dat Hy ons Verlosser en Middelaar is, en dat ons op grond van wat Hy gedoen het weer met God in aanraking kan kom.

Lees Hebreërs 10:19-23 en beantwoord dan die vrae.

 • Op grond waarvan het ons as gelowiges nou toegang tot die pad wat na die lewe lei (v 19-20)?
 • Watter veranderings het die priesterlike werk van Christus in ons lewe laat plaasvind (v 22)?
 • Met watter gesindhede kan ons nou tot God nader (v 22-23)?

As jy in die Naam van Jesus bid, bely jy …

 • dat jy Jesus as jou Verlosser aangeneem het en in ’n besonderse verhouding met Hom staan.
 • dat jy Hom as die Here van jou lewe aanvaar het, en sy wil in jou handel en wandel soek en doen.
 • dat jy alleen op grond van Jesus se verlossingswerk die vrymoedigheid het om tot God te nader.
 • dat jy die Gees van Christus toelaat om in jou te woon en deur jou te bid.

As jy “in Jesus se Naam” bid, kan jy nie sommer enigiets sê nie. Dit is asof Jesus self deur jou aan die woord kom. Dan moet jy bereid wees om jou gebed by sy Goddelike plan met jou lewe te laat aansluit.

Om volgens God se wil te bid
Die Bybel leer ons baie duidelik dat God ons gebede verhoor as ons volgens sy wil bid: “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra” (1 Joh 5:14-15).

Jesus het hierin vir ons die voorbeeld gestel. Toe Hy in Getsemane met sy Vader geworstel het, het Hy gebid en gevra dat, as dit moontlik is, die lydensbeker by Hom moet verbygaan. Maar dan voeg Hy by: “Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil” (Matt 26:39). Hierdeur het Jesus dit duidelik gestel dat Hy aan sy Vader se wil oorgegee was. Wat Hy gebid het, het nie om Homself gedraai nie. Hy was bereid om sy Vader se wil te gehoorsaam en Hom in alles te verheerlik.

Hoe weet ’n mens wat die Here se wil is? Of anders gestel: Wat moet ’n mens doen om te verseker dat jy God se wil al beter leer ken?

Daar is veral drie riglyne in die Bybel. Kyk of jy kan vasstel wat dit is na aanleiding van die Bybelgedeeltes.

 • Lees Kolossense 1:9. Wat doen Paulus om te verseker dat die gelowiges in Kolosse tot volle kennis van die Here se wil kan kom?
 • Wat leer ons hieruit oor hoe ons die Here se wil moet leer ken?
 • Die tweede riglyn vind ons in Romeine 8:26-28. Die Heilige Gees pleit volgens God se wil vir die gelowiges (v 27). Watter verband lê Paulus tussen hierdie waarheid en ons gebedslewe (v 26-27)?
 • Wat leer ons hieruit oor hoe ons die Here se wil met die oog op ons gebede beter kan leer ken?
 • Die derde riglyn kry ons in 2 Timoteus 3:14-17. Waaruit leer ons, volgens hierdie verse, God se wil met ons lewe ken?
 • Pas nou hierdie laaste riglyn toe deur 1 Timoteus 2:3-4 te lees. Wat sê hierdie verse vir ons oor God se wil?
 • Waarvoor kan ons dus, volgens al hierdie verse, met vrymoedigheid bid terwyl ons seker weet dat dit in ooreenstemming met God se wil is?

Ons moet deur die Heilige Gees bid
Paulus beskryf in Efesiërs 6:13-18 Christene se wapenrusting. In vers 18 sê hy: “Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.”

Judas beklemtoon hierdie gedagte wanneer hy sê: “Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees” (Jud v 20). Wat beteken dit om “deur die Gees” te bid? Romeine 8:9 gee ’n antwoord hierop: “Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.”

Die Heilige Gees is die Gees van Christus. Paulus sê die Gees van Christus woon in elke gelowige. Ons hele lewe staan onder sy beheer. Ons is aan Hom oorgegee. Om “deur die Gees” te bid, beteken dus dat ons in die regte verhouding met God staan, dat sy Gees in ons woon en dat ons alles onder sy beheer gestel het. Dan begin Hy ons gebedslewe ryk en vol betekenis maak, en word ons al meer met Christus verenig. Sodoende groei ons van dag tot dag in ons geestelike lewe.

Waarom moet ons bid?

Daar is mense wat vra of dit regtig nodig is dat ons moet bid. Hulle sluit aan by verse soos Matteus 6:8: “Julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.” As die Here dan presies weet wat in ons binneste aangaan – so redeneer hulle – waarom moet ons Hom dan nog lastig val met ons gebede?

Elkeen wat die Bybel met aandag bestudeer, sal weet dat hierdie mense die boodskap van die Bybel nie reg verstaan nie. Om in jou gebede getrou te wees, is ’n dringende noodsaaklikheid vir elke opregte gelowige.

God roep ons op om te bid
Gebed word dikwels die asemhaling van ’n mens se geestelike lewe genoem. Niemand kan aan die lewe bly as hulle nie asemhaal nie. Net so kan ’n mens se geestelike lewe nie voortbestaan sonder gebed nie. Dit gee vir ons die krag om te groei en die Here te dien. Op talle plekke in die Bybel gee die Here vir die gelowiges die opdrag om te bid.

Hoe lei hierdie opdrag ons in die volgende teksverse?

 • Matteus 6:6-9
 • Lukas 18:1-7
 • 1 Tessalonisense 5:17
 • 1 Timoteus 2:1

Jesus stel die voorbeeld
Gebed was deel van Jesus s lewenspatroon. Hy het baie tyd in gebed deurgebring.

Wat leer jy uit die volgende teksverse oor Jesus se gebedslewe?

 • Matteus 14:23
 • Markus 1:35
 • Lukas 6:12
 • Lukas 9:29
 • Lukas 11:1
 • Lukas 22:31-32
 • Johannes 11:41-42

As die Seun van God dit nodig gevind het om so baie aandag aan sy gebedslewe te gee, hoeveel te meer moet ons nie tot God bid nie.

Waar Jesus nou in heerlikheid aan die regterhand van die Vader sit, is Hy besig om vir die gelowiges in te tree (Heb 7:25). Deur Hom kan ons ook tot ons hemelse Vader nader. Sy voorbeeld van ’n kragtige gebedslewe moet ons ook inspireer om in ons gebede getrou te wees.

Die dissipels was ywerige bidders
Ná Jesus se hemelvaart moes sy volgelinge die werk van God se koninkryk voortsit. Van die begin af het hulle besef dat hulle dit net in afhanklikheid van die Here sou kon regkry; daarom het hulle gereeld en ernstig gebid.

Wat leer jy uit die volgende teksverse oor die manier waarop die dissipels gebid het?

 • Handelinge 2:42
 • Handelinge 4:23-31
 • Handelinge 6:4, 6
 • Handelinge 12:12
 • 1 Tessalonisense 1:2-3

Deur die eeue het God die begeerte in mense se hart gelê om ernstige bidders te wees. Op hierdie manier het hulle die voorbeeld van die eerste dissipels nagevolg. As ons vandag dieselfde doen, sal die Here ons gebedslewe ryklik seën.

God se beloftes staan vas
Die Woord van die Here verbind talle heerlike beloftes aan ons gebede. Wanneer ons bid, moet ons die Here aan sy beloftes herinner sodat Hy dit in ons lewe ’n werklikheid kan laat word. Daarom sê Jesaja: “Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie” (Jes 62:6).

Watter beloftes word volgens hierdie teksverse aan ons gebede verbind?

 • Jeremia 33:3
 • Matteus 7:7
 • Johannes 15:7
 • Filippense 4:6-7
 • Hebreërs 4:16
 • 1 Johannes 3:21-22

Hoe klee ons ons gebede in?

Die gevaar bestaan dat ons gebede niks anders word as ’n lys versoeke wat ons aan God rig nie. Ons besef nie dat ons talle fasette van die gebedslewe nooit raaksien en benut nie. Op hierdie manier word ons gebedslewe verskraal.

Ons praat met die drie-enige God
Die Here het Hom aan ons geopenbaar as ’n drie-enige God: Hy is Vader, Seun en Heilige Gees.

 • Jesus het sy dissipels in die Ons Vader-gebed geleer om God die Vader direk aan te spreek.
 • Ons doen dit op grond van die verlossingswerk van sy Seun, Jesus Christus.
 • Daarom bid ons tot God in die Naam van Jesus.
 • Ons bid deur die krag van die Heilige Gees. Hy beheer ons lewe, Hy help ons om reg te bid en Hy maak ons gemeenskap met God betekenisvol.

Verskillende fasette van gebed
’n Mens se gebede kan so maklik in ’n roetine verval; jy loop maar elke keer dieselfde uitgetrapte paadjie. Dit is nie meer vir jou ’n uitdaging om te bid nie. Dit voel later vir jou asof jy maar met jouself praat.

Een rede vir hierdie soort agteruitgang in ons gebedslewe is die feit dat ons nie aan al die verskillende fasette van gebed aandag gee nie. Ons bespreek graag vyf fasette kortliks.

Om God te aanbid
Wanneer ons God aanbid, verdiep ons ons in God se grootheid, almag en heerlikheid. Ons loof sy Naam, ons gee aan Hom die eer en die heerlikheid wat Hom toekom. Ons erken Hom as die ewige God voor wie selfs die engele neerbuig. Ons erken ons eie kleinheid en afhanklikheid van Hom, en buig ons in ootmoed voor sy voete neer.

Die beste voorbeeld van ware aanbidding vind ons in die boek Openbaring. Jy kan gerus Openbaring 4 en 5 deurlees. Bou iets van daardie lofprysing in jou eie gebede in. Op hierdie manier verheerlik jy God soos Hy graag geprys wil word.

Om dankie te sê
Danksegging moet ’n baie belangrike deel van ons gebede wees. Die Here oorlaai ons met goeie gawes op tydelike en geestelike gebied. Daarvoor moet ons vir Hom dankie sê. So word ons gebede die beginpunt van ’n dankbare lewe. As ons leer om alles raak te sien wat ons uit genade van die Here ontvang, en Hom daarvoor dank, sal ons ook die begeerte hê om ons hele lewe in dankbare diens aan Hom te wy.

Ons kan op verskillende maniere dankie sê. Daar is ’n regte manier en ’n verkeerde manier. Kyk of jy die verskil kan raaksien.

 • Lees Lukas 18:9-12. Om watter redes kan ons sê dat dit die verkeerde manier is om die Here te dank?
 • Lees nou Filippense 1:3, Kolossense 1:3-4, 1 Tessalonisense 1:2-3 en 2 Tessalonisense 1:3. Wat is die kenmerke van Paulus se danksegging in hierdie verse?

Om vir ander te bid
Dit is elke gelowige se taak en voorreg om voorbidding te doen. Dit beteken dat ons mense en sake voor die Here sal bring en sal vra dat Hy moet voorsien in die behoeftes wat daar bestaan.

Waarvoor en vir wie almal moet ons as gelowiges voorbidding doen? Wat sê die volgende verse daaroor?

 • 1 Kronieke 29:19
 • Psalm 106:4-5
 • Matteus 9:38
 • Johannes 15:16
 • Romeine 15:30-31
 • Efesiërs 6:18-20
 • 2 Tessalonisense 3:1-2
 • 1 Timoteus 2:1-4
 • Jakobus 5:14-18

Om vir jouself te bid
Daar is ook ruimte in ons gebede om ons eie behoeftes voor die Here te bring. Paulus moedig ons daartoe aan wanneer hy in Filippense 4:6 sê:

Maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Hierdie “begeertes” kan op elke denkbare faset van ons lewe betrekking hê. Dit sluit onder meer ons tydelike behoeftes, soos ons werk, ons gesinslewe, ons verhouding met ander mense en ons ontspanning, in. Maar ons moet veral aan ons geestelike behoeftes aandag gee. Ons kan vra dat die Here ons lewe al meer onder die beheer van die Heilige Gees moet stel, en dat Hy ons moet help om geestelik te groei, ander mense te vergewe en te ondersteun, meer diensbaar in sy kerk te wees en ons hele lewe uit dankbaarheid aan sy diens te wy.

Jesus leer ons bid
Jesus se dissipels het Hom gevra om hulle te leer bid. Hy het toe die Ons Vader-gebed (Matt 6:9-13) aan hulle voorgehou. Dit is vandag nog ’n “modelgebed” waarvolgens ons ons gebede kan inrig.

Die aanhef plaas die bidder in ’n bepaalde verhouding met God: Ons roep Hom aan as “ons Vader”. Die gebed kom dus uit die hart van ’n kind van God wat met vrymoedigheid tot sy of haar Vader nader. En tog staan daarby: “wat in die hemel is” (6:9). Dit beklemtoon die grootheid en verhewenheid van God en dui aan dat ons met eerbied en in ootmoed na Hom toe kom.

Daarna volg ses bedes wat in twee groepe van drie elk verdeel kan word. Die eerste drie bedes het veral met die bevordering van God se koninkryk te doen:

 • “Laat u Naam geheilig word” (6:9): Ons bid dat die Here oral en deur almal aanbid en verheerlik moet word.
 • “Laat u koninkryk kom” (6:10): Ons vra dat God se ryk in die hart en lewe van alle mense moet deurbreek, en dat Hy oor alles en almal as Koning moet heers en regeer.
 • “Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” (6:10): Ons bid dat almal hulle sal onderwerp aan God se wil soos Hy dit in sy Woord aan ons geopenbaar het.

Daarna volg die tweede groep van drie bedes wat veral oor ons as mense se behoeftes gaan:

 • “Gee ons vandag ons daaglikse brood” (6:11): Ons erken ons afhanklikheid van die Here en vra dat Hy ons op tydelike gebied moet versorg.
 • “Vergeef ons ons oortredinge soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree” (6:12): Ons dank die Here dat Hy ons vergewe het en vra dat Hy vir ons die krag sal gee om ander mense te vergewe as hulle teen ons oortree.
 • “Laat ons nie in die versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose” (6:13): Ons bid dat die Here ons elke dag op so ’n manier moet lei dat ons nie aan versoekings toegee nie. Ons vra vir krag om teen die duiwel, die sondige wêreld en ons sondige natuur staande te kan bly.

Gebed is godsdiens in die ware sin van die woord. Dit is die belangrikste deel van ons dankbaarheidslewe in diens van die Here. As ons met ons gebedslewe erns maak, kry ons geloof nuwe betekenis en leer ons ons hemelse Vader al beter ken.

Wat verhinder ons gebede?

Baie mense – selfs opregte gelowiges – worstel met die vraag waarom hulle gebede dan nie beantwoord word nie. Dit laat hulle selfs aan die waarde van gebed twyfel.

Struikelblokke
Daar is talle struikelblokke wat mense se gebedslewe kan verhinder. Dit veroorsaak dat hulle nie werklik ervaar dat hulle met God gemeenskap beoefen nie. Dit laat hulle gebedslewe dikwels kwyn en soms tot niet gaan.

Ons moet dus van hierdie struikelblokke bewus wees sodat ons daarteen kan waak dat dit ons eie gebedslewe in die wiele ry. Gevolglik gaan ons by ses van hierdie struikelblokke stilstaan.

Onvergewensgesindheid
Net nadat Jesus sy dissipels geleer het hoe om te bid (Matt 6:5-13), gaan Hy voort deur een van die grootste struikelblokke vir die gebedslewe te noem: ’n gees van onvergewensgesindheid. Hy sê: “As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie” (Matt 6:14-15). Hierdie uitspraak van Jesus hou verband met dit wat Hy in Matteus 5:23-24 gesê het.

Lees nou Matteus 5:23-24 en beantwoord dan die vrae.

 • Waarom kan ’n mens nie ’n offer vir die Here bring as jou medemens iets teen jou het nie?
 • Wat moet die offeraar doen voordat hy sy gawe aan die Here wy?

As jou gebedslewe nie op dreef wil kom nie, moet jy jou afvra of daar werklik vrede tussen jou en jou medemens is. ’n Verkeerde verhouding met iemand anders verhinder dalk dat jy met vrymoedigheid tot God kan nader. As jy die onvrede uit die weg geruim het, sal die pad na God toe vir jou oopgaan.

Ongehoorsaamheid
As kinders van die Here aan hulle hemelse Vader ongehoorsaam is, het hulle dikwels nie die vrymoedigheid om tot Hom te bid nie. Ons lees in Spreuke 28:9: “As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ’n afsku hê van so ’n man se gebed.” Die omgekeerde is ook waar. Jesus sê: “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Joh 15:7).

Selfsug
Baie mense se gebede draai net om hulleself en hulle eie belange. Dit is ’n groot struikelblok in die gebedslewe. Dit dui op ’n verkeerde gesindheid en toon aan dat hulle sondige natuur nog dreig om op die troon van hulle lewe te sit.

Gelowiges se lewe draai nie om hulle nie, maar om God. Ons is hier op aarde om die belange van sy koninkryk te dien en om sy Naam groot te maak. Dit moet die motief agter ons gebede wees. Dan sal ons gebedslewe die plek begin inneem wat dit veronderstel is om in te neem.

Lees Jakobus 4:1-3 en beantwoord dan die vrae.

 • Watter verkeerde gesindheid heers in die lewe van die mense van wie Jakobus in vers 1-2 praat?
 • Waarvoor misbruik hierdie mense hulle gebede?
 • Waarom word hulle gebede nie verhoor nie?

Die gesindheid waarmee ons bid, is dus baie belangrik. Om ’n voorbeeld te noem: As ’n vrou bid dat haar man tot bekering moet kom net sodat hy haar nie langer sleg moet behandel nie, is die motief nie reg nie. Die verlore toestand van die man, en die verlange dat hy nie die verlossingswerk van Jesus moet versmaai en God verder moet onteer nie, moet die dryfveer agter die gebed wees.

Lees Jesaja 59:1-2 en beantwoord dan die vrae.

 • Waarom is dit nie die Here se skuld dat die mense se gebede nie verhoor word nie?
 • Waar lê die probleem dan?

Dit kan gebeur dat sonde wat jy nog nie voor die Here bely het nie, jou gebedslewe benadeel. Of dalk is daar sonde wat jy nog vertroetel, wat skeiding tussen jou en God bring. Daarom moet jy soos Dawid sê: “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” (Ps 139:23-24).

’n Verkeerde verhouding
Ons het reeds beklemtoon dat ’n mens se gebedslewe nie gesond kan wees as jy nie in die regte verhouding met jou medemens staan nie. Dit is op ’n besonderse manier waar van die huweliksverhouding.

Lees 1 Petrus 3:3-7 en beantwoord dan die vrae.

 • Hoe moet die vrouens nie leef nie (v 3)?
 • Watter optrede moet die mans vermy (v 7)?
 • Wat gebeur met die gebedslewe as die huweliksverhouding nie reg is nie (v 7)?

Daar is mense wat in die gemeenskap en in die gemeente ’n voorbeeldige lewe het. In hulle huweliksverhouding gaan dit egter nie goed nie. Die Bybel sê dat sulke mense nie moet verwag om ’n gesonde gebedslewe te hê nie. As dit nie in die intieme huweliksverhouding goed gaan nie, sal dit ook nie in die hegte verhouding met God reg loop nie.

Twyfel
Elke bidder moet leer om tot God te nader met ’n onwrikbare vertroue in sy getrouheid en in die egtheid van sy beloftes. Daarom sê Jakobus: “Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ’n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie” (Jak 1:6-8).

Die gebeur soms dat ’n mens dinge van die Here vra en nie regtig glo dat Hy dit kan of wil gee nie. Jy sou eintlik verbaas wees as jou gebed skielik verhoor word! Dit dui daarop dat jy nie werklik bedoel wat jy sê nie, of dat jy nie glo dat God regtig in staat is om te doen wat Hy belowe het nie. Die wortel van hierdie probleem lê in ons twyfel. En daar is niks wat gebed so ernstig kan verlam as twyfel in die bidder se hart nie.

Struikelblokke kan verwyder word
Ondersoek nou jou eie lewe. Watter struikelblok(ke) skep vir jou ’n probleem? Wees eerlik met jouself en met die Here. Erken voor Hom watter struikelblok(ke) jou gebedslewe pootjie. Vra dat Hy jou daarvan sal verlos. Glo dat Jesus se verlossingswerk in staat is om jou vry te maak. Gee jouself volkome aan die Here oor sodat die Heilige Gees ook jou gebedslewe onder sy sorg kan neem. Groei in die heiligmaking, en dank die Here dat Hy jou gebedslewe kan verryk en vernuwe.

Watter vrugte dra gebed?

Gebed laat dinge gebeur. Die Bybel is vol voorbeelde hiervan:

 • Op ’n keer het die Here klaar besluit om die volk Israel uit te wis (Eks 32:10). Moses doen egter vir hulle voorbidding, en die Here spaar sy volk.
 • Op Karmel bid die Baälpriesters ure lank, maar hulle god antwoord nie. Toe Elia tot die lewende God bid, kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer (1 Kon 18:36-38).
 • Jakobus sê: “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking” (Jak 5:16b). Om dit te bewys, vertel hy van Elia wat ernstig gebid het dat dit nie moet reën nie. Vir drie jaar en ses maande lank het dit toe nie gereën nie. Toe hy weer bid, het die Here dadelik reën gegee.
 • Toe Salomo by die inwyding van die tempel klaar gebid het, “het daar vuur uit die hemel gekom en die brandoffers en ander diereoffers verteer, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tempel gevul” (2 Kron 7:1).

Ons gaan nou kyk na ’n paar resultate wat gebed oplewer.

God verhoor ons gebede
Daar is talle beloftes in die Bybel dat God ons gebede verhoor. Ons kan verseker weet dat Hy na elke gebed van sy kinders luister.

’n Mens hoor dikwels gelowiges kla en sê dat God nie hulle gebede wil verhoor nie. Wat hulle eintlik bedoel, is dat God nie dadelik gee wat hulle vra nie. Dit beteken beslis nie dat God nie hulle gebede gehoor het nie. God antwoord egter op sy eie manier. Soms is sy antwoord “ja”, soms is dit “nee” of ander kere is dit “wag eers”. Hy gee volgens sy wil. Hy weet wat vir die bidder voordelig of skadelik is.

Soms antwoord die Here nie dadelik nie. Dit mag wees dat Hy die bidder se volharding op die proef wil stel. Of dalk is die regte tyd vir die verhoring van die gebed nog nie daar nie. Wat die antwoord ook al mag wees, ons moet God altyd daarvoor dank omdat ons weet Hy maak nooit ’n fout nie.

Lees 2 Korintiërs 12:6-10 en beantwoord dan die vrae.

 • Watter versoek het Paulus drie maal in sy gebede aan die Here gerig (v 7-8)?
 • Waaruit kan jy aflei dat die Here nie vir Paulus gegee het wat hy gevra het nie (v 9)?
 • Wat was Paulus se reaksie daarop? Was hy opstandig of tevrede? Waaruit lei jy dit af (v 9-10)?

Geestelike groei
Daar is min dinge wat vir ’n gelowige so belangrik is as om geestelik te groei. Die Bybel roep ons op om by die babastadium verby te kom (1 Kor 3:1-3) en volwasse Christene te word (Ef 4:13).

Geestelike groei kan op verskillende maniere bevorder word. Bybelstudie en gebed speel ’n groot rol hierin. Alle Christene moet sorg dat hulle genoeg tyd hieraan afstaan sodat hulle geestelike groei nie agterweë bly nie.

 • Deur gebed verdiep ons ons in die heerlike waarhede van God se Woord.
 • As ons getrou is in ons gebede, word die werk van die Heilige Gees ’n groter werklikheid in ons lewe.
 • Deur gebed ontvang ons die wysheid wat God aan sy kinders wil gee (Jak 1:5).
 • Deur gebed leer ons die Here beter ken en word ons verhouding met Hom verinnig.

Met krag toegerus
Gebed bring geestelike krag in die lewe van elke opregte bidder. Dit is ’n erkende feit dat mense wat deur die eeue baie vir die uitbreiding van God se koninkryk beteken het, ywerige bidders was. Gelowiges wat die geheim van ware gebed ontdek het, het die bron van geestelike krag gevind. Daarom sê Jakobus:

Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking (Jak 5:16b).

Deur gebed word gelowiges vir ’n kragtige geestelike lewe toegerus. Dit gee hulle krag vir hulle dienswerk in God se koninkryk en dit verleen vrymoedigheid om oral en altyd vir die Here te getuig.

Ongelowiges kom tot bekering
Baie mense kom ná hulle bekering tot die verrassende ontdekking dat iemand getrou vir hulle redding gebid het. Net so kan jy ook gebruik word as ’n skakel om vir iemand anders te bid. Miskien is dit een van jou geliefdes, jou kinders of iemand wat saam met jou werk. Maar onthou: Hierdie taak sal met deursettingsvermoë en volharding verrig moet word. Jy mag nie moedeloos word en ophou bid nie.

Geestelike seën vir die gemeente
Die kerk van Christus word vandag oor die wêreld heen op verskillende maniere bedreig. Satan doen sy bes om die lidmate te oortuig dat hulle nie nodig het om voluit vir die Here te leef nie. Daarom is wêreldsgesindheid, afvalligheid, louheid en ongehoorsaamheid nie onbekende verskynsels in baie gelowiges se lewe nie.

Die kerk van Christus het die roeping om vurig besig te wees om God se koninkryk op te bou. Hiervan kom egter dikwels nie veel nie. Die kerk het in baie gevalle lam in die knieë geword, gemaksugtig en tot oorlopens toe tevrede met homself. Baie lidmate van die kerk, wat as soldate van die kruis die stryd teen die Bose moet aanpak, het onbetrokke toeskouers geword wat nie meer daarin belangstel om vir die uitbreiding van God se ryk te stry of op te offer nie.

Hier lê ’n groot uitdaging vir elke opregte bidder. Gelowiges wat op God se beloftes vertrou, weet en glo dat hulle gebede iets aan hierdie kommerwekkende toestand kan doen. Gebed kan nuwe lewe bring. Gebed kan daartoe bydra dat die Heilige Gees die gelowiges tot hernude toewyding aanvuur.

Deur die eeue het herlewingsvure ontstaan waar God se volk op hulle knieë voor die genadetroon gaan staan het. Ons kan steeds op dié belofte van God staatmaak: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie … en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel” (2 Kron 7:13-14).

’n Mooi voorbeeld van wat ’n biddende gemeente kan vermag, is vir ons in Handelinge 12 opgeteken. Petrus is in die tronk gestop en wag om verhoor te word. In vers 5 lees ons: “Die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid.” Die gevolg? Petrus word op ’n wonderbaarlike manier deur ’n engel van die Here uit die tronk gered! Waar ’n biddende gemeente op hulle knieë staan, gebeur daar dinge. Daar kom lewe, asook ’n bewustheid van God se teenwoordigheid en die kragtige werking van die Heilige Gees.

Hoe lyk gebed in die praktyk?

Om ’n goeie feitekennis van gebed te hê, is een saak. Maar om ’n lewende en groeiende gebedslewe te hê, is iets heeltemal anders. Daarom wil ons graag ’n paar praktiese wenke gee met die bede dat dit jou sal help om ’n ywerige bidder te word.

’n Vaste tyd
Gelowiges moet hulle program so reël dat hulle ’n vaste tyd het waarop hulle met die Here kan verkeer. Ons noem dit stiltetyd. Hierdie stiltetyd mag nie deur ander godsdienstige handelings vervang word nie.

Natuurlik sal die geskikte tyd na gelang van omstandighede van persoon tot persoon verskil. Dit maak nie saak watter tyd van die dag jy vir jou stiltetyd opsy sit nie. Die belangrike saak is dat jy elke dag tyd sal maak om aan hierdie belangrike saak aandag te gee. Dit moet verkieslik ’n vaste tyd van die dag wees sodat jy elke dag op dieselfde uur met jou stiltetyd besig kan wees.

’n Geskikte plek
’n Mens kan op enige plek bid: in die kerk, wanneer jy bus of trein ry, in jou motor terwyl jy bestuur, in jou kantoor of in jou bed. God is oral teenwoordig. Tog is dit noodsaaklik dat gelowiges ’n bepaalde plek moet hê waar hulle hulle van ander kan onttrek om met die Here te verkeer. Waar dit is, maak nie saak nie, solank dit net ’n stil plek is waar ander mense hulle nie sal hinder nie. Jesus het self gesê:
“As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader
wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon” (Matt 6:6).

Gebed saam met ander
Gebed het ook groot waarde as dit gesamentlik beoefen word. Daarom sê Jesus: “As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt 18:19-20).

Daar is verskillende geleenthede waar gelowiges saam kan bid:

 • Waar die gemeente vir bidure en eredienste saam is, kan geleentheid vir gesamentlike gebed geskep word.
 • By wyksbyeenkomste of Bybelstudiegroepe kan saambid ’n wonderlike ondervinding wees.
 • By huisgodsdiens leer die gesinslede om saam die Here te dien.
 • Dit is ook ’n verrykende ondervinding as man en vrou by geleentheid saam Bybelstudie doen en bid. Dit kan ook ’n gereelde item op die dagprogram wees.

Mense wat waarlik ’n behoefte het om saam tot God te nader, sal geleenthede vind en benut om die Here op hierdie manier te dien. So word die aanwesiges geestelik versterk, en so leer ons van mekaar terwyl ons ons godsdiens prakties beoefen.

Die regte gesindheid
Gelowiges wat ’n vrugbare gebedslewe wil hê, moet sorg dat hulle die regte gesindheid in hulle hart het. ’n Mens sou baie gesindhede hier kon opnoem: afhanklikheid van die Here, ’n begeerte om sy Naam te verheerlik, ’n drang om vir ander voorbidding te doen, ’n begeerte om God se koninkryk te bevorder, en so meer. Ons wil veral twee sake beklemtoon:

 • ’n Bidder moet leer om voor God stil te word en sy gedagtes op God te rig. Dit vra dikwels streng dissipline om jouself in die regte stemming te bring. Soms moet jy jou van die gewoel en probleme van die alledaagse lewe losskeur. En selfs dan dreig ’n mens se gedagtes om gedurig af te dwaal. Ware gebed vra afsondering en ’n doelbewuste toekeer tot die lewende God met wie ons gemeenskap beoefen.
 • ’n Bidder moet ook ’n honger in sy binneste hê om versadig te word met die geestelike voedsel wat gemeenskap met die Here meebring. Daarom moet jy doelbewus daarna streef om jou gemoed leeg te maak van die dinge wat verwydering tussen jou en God veroorsaak. Dan sal die Heilige Gees ’n ware honger na geestelike voedsel in jou binneste laat ontbrand.

Gebed en die Skrif
Ons het reeds daarop gewys dat gebed deel uitmaak van die tweegesprek tussen ons en God. Daarom moet gebed liefs nooit losgemaak word van die ander element van hierdie gesprek nie. Die Here praat met ons deur sy Woord, en ons antwoord daarop in ons gebede. Dit is goed om die Bybel voor jou oop te hê wanneer jy jou gereed maak om te bid. Dan kan jy antwoord op die beloftes wat die Here in die Bybel vir jou gee. Luister met aandag wat die lewende God vir jou wil sê. Antwoord dan daarop in jou gebed, maar ook deur ’n toegewyde lewe van gehoorsame diens.

Mag die Here jou help om deur die krag van sy Gees ’n ywerige bidder te word wat dag ná dag al meer van die vreugde van ’n groeiende gebedslewe ondervind.

Vrae om oor te gesels of na te dink

Beantwoord die volgende vrae eerlik voor die Here:

 • Hoeveel tyd gee jy elke dag vir Bybelstudie en gebed in jou stiltetyd?
 • Skryf jou voorneme vir die toekoms hier neer.
 • Het jy al ’n gebedslys opgestel met die name van persone en instansies vir wie jy spesiaal voorbidding wil doen? Indien nie, wanneer gaan jy dit doen?
 • Maak ’n lys van ’n aantal sake waaroor jy die afgelope ses maande gebid het en waarop jy van die Here ’n antwoord ontvang het.
 • As jy jou lewe eerlik ondersoek, sou jy sê dat jy die afgelope jaar in jou gebedslewe gegroei het? Indien wel, waarom? Indien nie, waarom nie?
 • Watter van die struikelblokke vir die gebedslewe wat ons vroeër bespreek het, skep vir jou ’n probleem? Hoekom? Wat gaan jy daaromtrent doen?
 • Wat is die grootste probleem wat jy ten opsigte van jou gebede ondervind? Hoe kan hierdie probleem opgelos word?
 • Watter voordele hou ’n gesonde gebedslewe vir jou in? Maak ’n lys daarvan en deel dit met iemand anders.