Tema 1

Sections

Inleiding

Memoriseerverse vir Tema 1

Psalm 92:14-15
Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees.

Hebreërs 12:14
Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ’n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.

2 Petrus 1:3
Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.

Judas vers 20
Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees.

Inleiding
Kyk saam na Tema 1 se video of gebruik die inleiding hier onder.

Vier belangrike doelwitte
Deur geestelik te groei, bereik ons vier belangrike doelwitte in ons geestelike lewe:

 • Ons beleef meer van die rykdom van kind van God wees namate ons persoonlike verhouding met Christus dieper word (Rom 8:28-29).
 • Ons word toegerus om met groter bekwaamheid te help bou aan die liggaam van Christus, sy kerk (Ef 4:15-16).
 • Ons streef daarna om met groter ywer en vaardigheid die evangelie uit te dra om sodoende God se koninkryk uit te brei (Matt 28:19).
 • Ons verheerlik God al meer deur ons lewe (Joh 15:8; 1 Kor 10:31).

Wat het jy nodig om geestelik te groei?

 • Jy het kos nodig – dit is die Woord van God.
 • Jy het asem nodig – dit is die werk van die Heilige Gees in jou lewe.
 • Jy het oefening nodig – dit is die praktiese uitlewing van jou geloof deur gehoorsaamheid, gawes, getuienis, gemeenskap en gebed.

Goeie nuus vir jou
Verlang jy as dissipel van Jesus daarna om meer van die nuwe lewe in Hom te smaak en geestelik te groei? Dan het die Bybel vir jou goeie nuus: God wil hierdie groei vir jou moontlik maak.

 • Die Here wil hê dat jy geestelik sal groei (1 Tess 4:7-8).
 • Geestelike groei bevestig dat jy God se kind is (1 Joh 3:10).
 • Geestelike groei beteken jy beleef jou verhouding met die Here meer intens (Joh 15:5).
 • Geestelike groei maak jou meer diensbaar vir God en jou medemens (Joh 15:5).

Mag die Here jou deur sy Heilige Gees in staat stel om elke dag geestelik te groei en jou geloof prakties uit te leef.

Wat is geestelike groei?

Die Heilige Gees verander ’n mens se hart op ’n onverklaarbare manier (Joh 3:8). Hy lei jou daartoe om Jesus Christus as jou Verlosser en Here aan te neem. Almal wat Jesus aangeneem het, het uit genade kinders van God geword (Joh 1:12). ’n Nuwe lewe word in jou geplant. Hierdie lewe is aan Jesus self verbind. Dit is ’n lewe in ’n persoonlike verhouding met God.

Al meer soos Christus
Net soos ’n pasgebore baba moet groei en ontwikkel, moet kinders van God ook geestelik groei om al meer soos Jesus te wees (Rom 8:29). Toe jy Jesus in geloof aangeneem het, het jy iets van sy lewe ontvang sonder om jou persoonlikheid te verloor. Jy het deel geword van Christus se liggaam op aarde (1 Kor 12:27).

Lees Efesiërs 4:15-16 en beantwoord dan die vrae.

 • Waarby moet ons bly om te groei (v 15)?
 • In watter rigting moet ons groei (v 15)?
 • Wie is ons hoof (v 15)?
 • Hoe help ons mekaar (v 16)?

Jesus wil in jou woon en deur jou werk. Hy wil mense met jou hande help en met jou mond met hulle praat. Mense moet Jesus se liefde en krag al meer in jou lewe sien. God wil hê dat hierdie nuwe Christuslewe moet aanhou groei sodat Jesus in jou gestalte sal kry (Gal 4:19).

Op pad na volwassenheid
Die Bybel gebruik verskillende woorde en uitdrukkings om die proses van geestelike groei te beskryf. Hierdie woorde beklemtoon dat ons toenemend na geestelike volwassenheid moet groei. Ja, gelowiges kan in hulle geloofslewe nog heel onvolwasse wees.

Wat is die kenmerke van geestelike onvolwassenheid volgens hierdie tekste?

 • 1 Korintiërs 3:1
 • 1 Korintiërs 3:2-3
 • 1 Korintiërs 3:4
 • Efesiërs 4:14
 • Hebreërs 5:12

Geestelike volwassenheid
Lees Efesiërs 4:12-16.

 • Skryf die kenmerke van geestelike volwassenheid wat jy raaksien neer.

Die groei na geestelike volwassenheid is ’n lang proses. Soms is ’n mens baie haastig; jy wil sommer gou sekere geestelike eienskappe hê. Maar die Here gee dit slegs deur ’n tydperk van groei. Die woord “groei” dui juis op voortdurende vooruitgang. Om te groei en te ontwikkel kos tyd. God ken en verstaan ons en Hy is baie geduldig met ons.

Moet dus nie moedeloos word as jou geestelike vordering nie vinnig genoeg na jou sin is nie. Wees geduldig terwyl jy jou lewe met ywer opbou (Jud v 20).

En wees verseker: Dit is God wat laat groei (1 Kor 3:7).

Lees Filippense 1:6 en beantwoord dan die vraag.

 • Watter bemoedigende belofte vind ons in dié vers?

Geestelike groei is om as kind van God deur die krag van die Heilige Gees al meer soos Jesus te word. Dit gebeur terwyl jy sinvol met God, sy Woord en sy mense omgaan.

Die voorvereiste vir geestelike groei
Voordat jy geestelik kan begin groei, moet jy seker wees dat jy ’n kind van God is.

Lees Johannes 1:12. Voltooi dan die antwoord op die volgende vraag.

 • Aan wie gee Christus die reg om kinders van God te word?

Aan almal wat …
dié wat …

Jy kan seker wees dat jy ’n kind van God is as jy Jesus in geloof aangeneem het. Jy kan Hom aanneem deur ’n opregte gebed waarin jy vir Hom sê

 • dat jy dankbaar is dat Hy jou reeds vergewe het aan die kruis.
 • dat Hy jou Verlosser en Here is.
 • dat jy sal leef om sy Naam te verkondig.

Jy kan soos volg bid:
Dankie, Here, dat U my liefhet. Dankie dat Jesus ook vir my sonde gesterf het, en dat U my op grond daarvan vergewe en my uit genade u kind maak. Here Jesus, kom in my lewe in as my Here en Verlosser. Dankie dat U nou ingekom het en dat ek in ’n vrye verhouding met U kan staan. Dankie dat ek nou ’n kind van God kan wees. Amen.

As jy nog nie vir Jesus aangeneem het nie of dalk nog daaroor twyfel, kan jy nou in gebed na Hom toe gaan. Bid dan ’n gebed soos hier bo, en bedoel dit. As jy reeds vir Jesus aangeneem het, kan jy steeds seker wees dat jy ’n kind van God is.

Lees nou Galasiërs 3:26-27 en beantwoord dan die vrae.

• Hoe word ’n mens ’n kind van God (v 26)?
• Hoe moet ’n kind van God leef (v 27)?

Niemand kan geestelik groei as hulle nie sekerheid het dat hulle kinders van God is nie.

Wat verhinder geestelike groei?
Daar is ’n hele aantal sake wat verhinder dat gelowiges geestelik groei soos die Here van hulle verwag. Ons gaan by vier stilstaan, naamlik onkunde, ongeloof, ongehoorsaamheid en teenkanting.

Onkunde
Baie gelowiges besef nie dat hulle kan en moet groei nie. Hulle bly dus babas in hulle geestelike lewe (Heb 5:12).

Ongeloof
Ander kan weer nie glo dat geestelike groei ook vir hulle bedoel is nie. God wil egter hê dat al sy kinders gesond en sterk moet groei (Ef 4:13).

Ongehoorsaamheid
Sodra daar iets verkeerd gaan in jou verhouding met jou medemens, tas dit jou verhouding met God aan. Daar is baie mense wat probleme in hulle geestelike lewe het omdat hulle byvoorbeeld weier om met ’n medemens versoen te raak. Die kwaad, skuldgevoel en bitterheid wat sulke mense ervaar, is uiters nadelig vir hulle. Die grootste nadeel is egter die skeiding wat dit tussen hulle en die Here bring. Dit verhinder dat hulle geestelik kan groei.

Die enigste oplossing is om met hulle medemens versoen te word.

Lees Matteus 5:23-24 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat kan keer dat ’n mens met vrymoedigheid jou gawes na God toe bring (v 23)?
 • Wat moet jy eers doen (v 24)?

Lees nou ook Markus 11:25 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat daarvan as die ander party die skuldige is?
 • Wat moet jy doen as jy iets teen iemand anders het?
 • Wat sal dan gebeur?

Word ’n oomblik stil voor die Here. Vra dat Hy deur sy Heilige Gees vir jou sal wys of daar mense is met wie jy die een of ander saak moet gaan regstel. Persoonlike vernuwing kan nooit losgemaak word van die herstel en vernuwing van jou omgang met ander mense nie.

Teenkanting
Wanneer jy geestelik begin groei, kan jy teenkanting verwag (2 Tim 3:12). Hierdie teenkanting kan van die duiwel, van ander mense en selfs vanuit jou binneste kom.

Kom ons kyk eers hoe ’n mens die aanvalle van die duiwel moet hanteer.

Lees 1 Petrus 5:8-9 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat moet jy doen as die duiwel jou aanval (v 9)?
 • Wat bemoedig jou in hierdie stryd (v 9)?

Toe die duiwel probeer het om Jesus te versoek, moes hy die aftog blaas.

Lees Lukas 4:1-13 en beantwoord dan die vrae.

 • Op watter manier het Jesus elke keer die aanval van die duiwel teengestaan (v 4, 8, 12)?
 • Hoe kan ons sy voorbeeld volg?

Wanneer ’n medemens met slegte bedoelings vir jou probleme veroorsaak, het die Woord van die Here ook goeie raad.

Lees Romeine 12:17-21 en beantwoord dan die vrae.

 • Hoe moet jy jou vyand behandel?
 • Hoekom (v 19-20)?

Lees Galasiërs 5:16-25 en beantwoord dan die vrae.

 • Watter twee partye stry teen mekaar in ons binneste (v 17)?
 • Wat moet die mense wat aan Jesus behoort met hulle sondige natuur doen (v 24)?
 • Wat doen die Heilige Gees om ons die stryd te laat wen (v 16, 25)?

’n Hulpmiddel vir geestelike groei
Dit is God wat geestelike groei in ons lewe laat plaasvind (1 Kor 3:7). Soms maak Hy van eiesoortige hulpmiddels gebruik. Ons gaan by een voorbeeld stilstaan, naamlik voorbidding.

Voorbidding
Hier praat ons nie in die eerste plek oor jou voorbidding vir ander nie, hoewel dit baie vir jou kan beteken om vir ander te bid. Ons praat hier veral van ander se voorbidding vir jou. Ons moet ons medegelowiges meermale vra om vir óns te bid (Jak 5:16).

Let op hoeveel keer Paulus aan verskillende gemeentes skryf dat hy vir hulle bid, veral met betrekking tot hulle geestelike groei (Ef 3:14-21). Maar dan vra hy vir hulle om ook vir hóm te bid (Ef 6:19). Laat ons ons trots in ons sak steek en medegelowiges vra om vir spesifieke sake in óns geloofslewe te bid.

Lees Jakobus 5:14-16 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat moet jy doen as jy siek is (v 14)?
 • Wat moet jy doen as jy gesondig het (v 16)?
 • Wat moet die ander dan doen?

Dit is nie net ander mense se voorbidding wat ons geestelike groei kan beïnvloed nie. Dit is vir ons ’n groot bemoediging om te weet dat Jesus self ook vir ons bid (Heb 7:25).

Hoe om geestelik te groei

Geestelike groei toon ’n groot mate van ooreenkoms met liggaamlike groei.

 • Wat het jou liggaam nodig om gesond te groei? Skryf ’n paar dinge neer.

Wat het ons nodig om geestelik te groei?

 • Kos: die Woord van God
 • Asem: die werk van die Heilige Gees in jou lewe
 • Oefening: die praktiese uitlewing van geloof, gehoorsaamheid, gawes, getuienis, gemeenskap en gebed.

Geestelike kos: die Woord van God
’n Vrou wat al lank ’n gelowige is, vertel dat haar lewe die afgelope paar jaar, vandat sy begin het om die Bybel met aandag en erns te bestudeer, op ’n verrassende manier verander het, en steeds verander.

Lees Matteus 4:4 en voltooi die sin:
’n Mens leef nie net van brood nie, maar van …

Lees nou 1 Petrus 2:2 en beantwoord dan die vrae.
Die “suiwer geestelike melk” is die Woord van God.

 • Hoe sterk moet ons verlange na Bybelstudie wees?
 • Noem twee redes waarom dit so moet wees.

As jy graag geestelik wil groei, sê dit dan sommer nou vir die Here:

Here, ek wil tot u eer geestelik groei deur u Woord te bestudeer. Gee my ’n sterk verlange daarna sodat ek my Bybelstudie getrou sal doen. Amen.

Beplan dadelik wanneer jy Bybelstudie gaan doen. Watter tyd gaan jy elke dag vir Bybelstudie afsonder? Kies ’n tyd waarin jy nie gehinder sal word nie, en skryf dit hier neer.

Wenke vir Bybelstudie

 • Dink daaraan dat jy met God te doen het wanneer jy die Bybel lees (Heb 4:12-13).
 • Lees die Bybel met ’n liefde vir die Here in jou hart (Ef 4:15).
 • Bid en vertrou die Heilige Gees om die Woord aan jou duidelik te maak (2 Pet 1:19-21).
 • Maak gebruik van hulpmiddels soos kommentare en Bybelkor-kursusse (Hand 8:30-31).

’n Praktiese metode
Gebruik die volgende as ’n moontlike metode om die Bybel te bestudeer:

 • Bepaal heel eerste wat die betrokke Skrifgedeelte beteken; skryf alles neer wat vir jou duidelik word.
 • Bespreek kwelvrae uit die gedeelte met ’n medegelowige wanneer jy die geleentheid kry.
 • Dink na oor watter boodskap God deur hierdie gedeelte vir jou wil gee; skryf dit neer.
 • Besluit wat jy gaan doen om die Here se opdrag in die gedeelte te gehoorsaam; skryf dit neer.
 • Bely openlik teenoor iemand anders wat die Skrifgedeelte vir jou beteken.
 • Bewys met jou optrede dat jy God se boodskap aan jou ter harte neem.
 • Maak jou aantekenings in ’n spesiale skryfboek en sit die datum by elke inskrywing. Gebruik hierdie boek ook om ander boodskappe wat jy uit die Bybel kry, neer te skryf. Jy kan so ’n boodskap ontvang in ’n Bybelstudiegroep, in ’n gesprek met ’n ander gelowige of in ’n erediens terwyl die Bybel verklaar word.

Die Woord van God is die kos vir jou geloofslewe. Jy het hierdie voedsel nodig om geestelik te kan groei. Gaan haal dit elke dag in die Bybel.

Asem: die werk van die Heilige Gees in jou
In Hebreeus kan die woord vir “Gees” ook met “asem” vertaal word. “Asem” word dus soms gebruik om die Heilige Gees te beskryf. Wanneer ’n mens van asem praat, dink jy aan iets of iemand wat lewendig is. So is die werking van die Heilige Gees ’n teken dat iemand die nuwe lewe in Christus ontvang het.

Die Bybel gebruik ook ander beelde soos wind, vuur en water om die Heilige Gees en sy werk te beskryf. Maar onthou altyd: Die Heilige Gees is ’n Persoon. Hy is ons God wat as ons magtige Voorspraak en Helper in elke gelowige woon. Al voel jy soms alleen in jou stryd om geestelik te groei, is jy nooit werklik alleen nie. As kind van God het jy die magtigste Helper van almal, die Heilige Gees, aan jou kant en in jou hart.

Laat die Gees jou lewe beheer
Jy moet seker maak dat die Heilige Gees jou lewe beheers, want dan alleen sal jy geestelik kan groei. Die Heilige Gees woon en werk in alle opregte gelowiges (Rom 8:9), maar dit beteken nie noodwendig dat jy altyd toelaat dat die Heilige Gees jou lewe vervul nie. Daarom vermaan Paulus die Christene in Efese, wat reeds die Heilige Gees in hulle lewe het: “Laat die Gees julle vervul” (Ef 5:18).

Hoe lyk dit wanneer gelowiges nie deur die Heilige Gees vervul is nie?

 • Hulle wil graag doen wat reg is, maar kan nie, want hulle probeer uit eie krag.
 • Hulle het gewoonlik ’n gebrekkige gebedslewe.
 • Hulle maak min erns met Bybelstudie.
 • Hulle lewe verskil min van dié van ’n ongelowige. Hulle kan byvoorbeeld net so bekommerd, selfsugtig of liefdeloos wees.
 • Hulle wil nie voortdurend beskikbaar wees om ander mense na Jesus te lei nie.
 • Hulle ondervind min geestelike groei.

Hoe lyk dit wanneer gelowiges wel deur die Heilige Gees vervul is?

 • Hulle leef deur die krag wat die Heilige Gees hulle gee.
 • Hulle leef in ’n hegte verhouding met Jesus en streef daarna om Hom te verheerlik.
 • Hulle het ’n honger na die Woord van God en leef daagliks daaruit.
 • Hulle word deur liefde en vriendelikheid gekenmerk.
 • Hulle wil ander graag help om Jesus te leer ken.
 • Hulle ondervind steeds geestelike groei.
 • Hulle leef as getuies tot eer van God.

Baie Christene wat vir Jesus in hulle lewe toegelaat het, is nog ongehoorsaam en wêrelds (1 Kor 3:1). Die Heilige Gees word dus nie toegelaat om hulle te vervul nie. Gevolglik gaan hulle geestelike lewe agteruit en hulle beweeg al verder weg van God se doel met hulle lewe.

Wanneer Christene wel hulle lewe deur die Heilige Gees laat beheers, is Jesus Koning en Here van hulle lewe. Hulle geestelike lewe groei en hulle kom al nader aan God se doel met hulle lewe. Luister wat sê Paulus vir die gelowiges in Galasië: “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie … Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal” (Gal 5:16, 25).

Daar is ’n voortdurende stryd in ons binneste aan die gang tussen die Gees van God en die sondige natuur. Geestelike groei beteken dat die Gees van God toenemend ons gedrag bepaal en ons sondige natuur aan Hom onderwerp. Sodoende word die praktyke van die sondige natuur (Gal 5:19-21) toenemend oorwin en is die vrug van die Gees (Gal 5:22-23) al meer in ons lewe sigbaar. Dit bring mee dat ons al nader daaraan kom om die vier doelstellings vir geestelike groei waarna ons vroeër gekyk het, te bereik.

Hoe om deur die Gees vervul te word
Vervulling deur die Heilige Gees is nie ’n geheimsinnige saak soos baie mense dink nie. Dit is ook nie net bedoel vir ’n handjievol uitgesoekte kinders van God nie. Ons almal kan dit op ’n eenvoudige manier ervaar.

 • Selfondersoek. Ondersoek jouself of jy werklik die begeerte het dat jou lewe volkome deur die Gees van Christus beheer moet word. Vra die Here om jou reg in te stel en te suiwer van verkeerde motiewe wat in jou kan wees (Ps 139:23-24).
 • Gehoorsaamheid. Gee jou hele lewe aan die Heilige Gees oor sodat Hy dit kan beheer (Rom 12:1). Doen dit nou deur gebed, en glo dat jy deur die Heilige Gees vervul word. Dit is die Here se wil dat die Gees van God jou vervul. En die Bybel sê dat Hy alles gee wat ons volgens sy wil vra (1 Joh 5:14-15). So word jy aan God gehoorsaam.
 • Dankbaarheid. Dank God vir die vervulling deur die Heilige Gees. So wys jy dat jy dit regtig glo. Aanvaar dat die Gees jou nou gaan lei en in staat sal stel om Jesus as Koning van jou lewe te dien en te verheerlik.

Trek “skoon klere” aan
Die Bybel gebruik ’n eenvoudige beeld om te verduidelik hoe ons al meer deur die Heilige Gees verander moet word om soos Jesus te wees: “Julle [moet], wat julle vroeëre leefstyl betref, die ou, sondige mens soos vuil klere … uittrek … Trek die nuwe mens soos skoon klere aan (Ef 4:22, 24, Nuwe Lewende Vertaling).

’n Mens se klere word baie maklik vuil. Veral klein kindertjies moet soms verskeie kere op ’n dag skoon aangetrek word. God wil hê dat sy kinders skoon en nuut moet leef; daarom is dit nodig om op geestelike gebied “skoon klere” aan te trek so dikwels as wat dit nodig is. Jy moet dit elke keer doen as die Heilige Gees jou daarvan bewus maak dat iets jou lewe en jou verhouding met Jesus vertroebel.

Trek dan “skoon klere” aan deur jou doelbewus aan die beheer van die Heilige Gees oor te gee. Aanvaar in geloof die nuwe lewe wat Hy gee as jou eie (2 Kor 5:17), en dank Hom daarvoor.

Net soos klein kindertjies wat gereeld skoon klere moet aantrek, sal iemand wat nog maar begin om geestelik te groei, baiekeer moet “verklee”. Onthou egter dat volwassenes ook elke dag skoon klere moet aantrek. Net so het Christene wat geestelik volwasse is ook nodig om hulle sonde te bely en die nuwe lewe doelbewus na te streef. So word die sondige, skadelike en sinlose gewoontes in hulle lewe deur goeie, nuwe en betekenisvolle gewoontes vervang.

Oefening: Christenskap in die praktyk
As kinders baie eet, maar min oefening kry, gaan hulle moontlik oorgewig word. As hulle egter genoeg eet én oefen, sal hulle liggaam gesond ontwikkel.

Baie Christene is traag en passief in hulle geestelike lewe; daarom groei hulle nie. Sodra hulle egter geestelike oefening kry, begin hulle geestelik “fiks” word en hulle geestelike lewe word lewenskragtig en sterk.

Lees 1 Timoteus 4:7 en beantwoord dan die vraag.

 • Waarin moet jy jou oefen?

Geestelike oefening hou verband met die uitlewing van jou Christenskap in die alledaagse lewe. Ons gaan by ses belangrike dinge stilstaan, naamlik geloof, gehoorsaamheid, gawes, getuienis, gemeenskap en gebed.

Geloof
Tydens ’n staptoer het die stappers by ’n rivier tot stilstand gekom. Hulle het besef dat daar geen ander uitweg is as om deur die sterk stroom te gaan nie. Vir Jannie, die kleinste lid van die geselskap, was daar net een manier om die oorkantste wal te bereik: Iemand sou hom deur die water daarheen moes dra.

Die naaste volwassene het aangebied om dit te doen, maar Jannie het geprotesteer en bang teruggedeins. Toe steek sy pa sy hande na hom uit en sê: “Kom, Jannie, ek sal jou dra.” Die seuntjie het geglimlag en sy arms om sy pa se nek gesit terwyl dié hom veilig oordra. Jannie het sy pa geken en vertrou.

Geloof beteken dat jy God en sy beloftes ken en vertrou. Hoe beter jy Hom leer ken en hoe nouer jy met Hom saamleef, hoe meer sal jy besef dat Hy volkome betroubaar is.

Wat sê die Bybel oor geloof? Lees Hebreërs 10:35–11:2.

 • Wat hou groot beloning in (10:35)?
 • Wat gebeur met mense wat glo (10:38)?
 • En met dié wat terugdeins (10:38)?
 • Wat is geloof presies? Skryf twee dinge uit Hebreërs 11:1 neer.

Die spreekwoord lui: Sien is glo. Die Bybel sê egter: Glo is sien. Ons lees in Hebreërs 11 dat mense God se beloftes as die waarheid aanvaar het lank voordat hulle enige sigbare bewyse daarvoor gehad het. Hulle het God eenvoudig op sy Woord geneem. Daarna het hulle gesien hoe Hy sy beloftes ’n werklikheid maak. Glo God, en kyk dan wat gebeur.

As jy ’n kragtige geloofslewe wil ervaar, sal hierdie wenke help:

 • Let op dat God betroubaar is. Jy sal dit in jou Bybelstudie, jou gebedslewe en jou daaglikse lewe opmerk.
 • Vertrou elke aspek van jou lewe doelbewus in gebed aan God toe. Wees baie spesifiek wanneer jy dit doen. Noem veral die dinge waaroor jy jou bekommer in jou gebed (1 Pet 5:7).
 • Wys vir God dat jy Hom vertrou deur elke dag alles wat Hy sê as waar te aanvaar, alles wat Hy aan jou gee dankbaar te ontvang, en alles wat Hy van jou vra gehoorsaam te doen.

Gehoorsaamheid
Twee vroue is by ’n kursus vir gelowiges gevra om by die volgende geleentheid as groepleiers op te tree. Hoewel hulle ervare gelowiges was, het dié taak vir hulle onmoontlik gelyk. Hulle was nie gewoond daaraan om voor ander op te tree nie. Hulle het oor die saak gebid en uiteindelik besluit om gehoorsaam te wees. Die ondervinding het vir hulle geestelike lewe geweldig baie beteken.

Gelowiges soos Moses, Abraham, Elia en Paulus het ook ondervind dat God soms aan mense ’n opdrag gee wat onmoontlik lyk. Maar elke keer as hulle gedoen het wat God van hulle vra, het Hy hulle vir die taak toegerus en hulle gehelp. So kon hulle hulle roeping vervul, en dit het boonop baie beteken vir hulle geestelike groei.

Hoe weet ’n mens wat God van jou verwag?

As jy oortuig word dat God wil hê jy moet ’n bepaalde taak vir Hom doen, kan jy die volgende toetse gebruik om seker te maak of dit wel sy wil vir jou lewe is:

 • Wat sê die Bybel? Maak seker dat dit wat jy in gedagte het, met die Bybel se boodskap ooreenkom. God sal nooit van jou iets vra wat teen die Bybel indruis nie.
 • Wat sê jou medegelowiges? Bespreek die saak met medegelowiges, veral jou geestelike leiers. Vra hulle mening en voorbidding.
 • Wat is die omstandighede? Wees daarop bedag dat God jou deur bepaalde omstandighede kan lei.
 • Het jy vrede in jou hart? Die Heilige Gees sal jou nie met onrus en oorhaastigheid dwing nie. Hy lei jou met stille oortuigingskrag.
 • Het jy daaroor gebid? Praat gereeld met God; Hy sal jou duidelik lei as jy oor ’n bepaalde opdrag twyfel.
 • Wat sal die gevolge wees? Vra jouself af of jou optrede God sal verheerlik, sy koninkryk sal uitbrei en tot ander se voordeel sal wees.

Wie die Here in liefde gehoorsaam, sal geestelik groei!

Gawes
Twee boere het elkeen tien sakke saadmielies gehad. Die een het dit veilig in sy pakkamer gaan toesluit. Die ander een het syne gaan plant en nog geld uitgegee om ’n goeie oes te verseker. Aan die einde van die seisoen het die tweede boer groot wins gemaak. Die eerste boer het egter groot skade gely omdat die muise die saad wat hy in sy pakkamer gebêre het, begin opvreet het.

Baie mense bly ontevrede en onvergenoeg, want hulle dink dat hulle geluk en bevrediging sal kry as hulle al meer vir hulleself ontvang. Maar hulle kry nooit genoeg om gelukkig te wees nie. Die Bybel sê dit werk andersom.

Lees Handelinge 20:35 en beantwoord dan die vrae.

 • Waarom moet die gelowiges hard werk?
 • Watter reël het Jesus in hierdie verband neergelê?

In 2 Korintiërs 8 en 9 is daar ’n pragtige voorbeeld van gelowiges wat bereid was om te gee. Die Christene in Judea het finansiële hulp broodnodig gehad. Paulus onderneem om by die gemeentes waar hy besoek aflê ’n insameling te hou om hulle te help. Die mense het baie mooi bygedra.

Lees 2 Korintiërs 9:6-11 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat gebeur as ’n mens volop saai (v 6)?
 • Vir wie het God lief (v 7)?
 • Met watter doel gee God sy gawes aan ons (v 8, 11)?

Daar is ’n groot kontras tussen die See van Galilea en die Dooie See. By eersgenoemde is daar volop vis, plantegroei en die bedrywighede van mense. By laasgenoemde is daar doodsheid en stilte; visse en plante kan nie in en om dié soutwater leef nie. Die enigste verskil tussen die twee is: Die See van Galilea het ’n inloop én ’n uitloop, terwyl die Dooie See net ’n inloop het.

Elkeen van ons se lewe het ’n “inloop”. God gee vir ons baie goeie gawes – op tydelike en geestelike gebied. As ons geestelik wil groei, moet ons ook gee. Het jy ’n “uitloop” in jou lewe, of ontvang jy net sonder om te gee? Wie gee, word ryklik geseën. Waar daar gegee word, is daar lewe en groei.

Ons moet die volgende onderskeid maak wanneer ons in liefde gee:

 • Gee vir God jouself en alles wat Hy van jou vra.
 • Gee vir jou naaste net dit wat sy of haar lewe mooier, gelukkiger en geestelik ryker sal maak.

Getuienis
Christelike getuienis is om deur alles wat jy is, doen en sê aan almal te wys hoe wonderlik Jesus is, wat Hy vir jou beteken en wat Hy vir ander ook kan doen. Die Here gee aan jou die groot voorreg om vir Hom, die wonderlikste Persoon van alle tye, ’n getuie te wees. Die Heilige Gees kom spesifiek na jou toe om jou vir hierdie taak toe te rus.

Lees Handelinge 1:8 en beantwoord dan die vrae.

 • Wanneer sal ons krag ontvang?
 • Waarvoor?
 • Waar moet ons oral getuig?

Mense wat ’n geleentheid benut om vir Jesus te getuig, loop gewoonlik oor van blydskap. Getuienis is die manier waarop God jou in staat stel om Jesus en die nuwe lewe aan ander mense te verkondig. So dra jy vrug en begin jy om ander sy dissipels te maak (Matt 28:19).

Laat jou hele lewe ’n getuienis vir Jesus wees. Jou gesindheid, elke woord en daad wat uit jou lewe voortvloei, moet van jou persoonlike verhouding met Jesus vertel. Dit is ’n verpletterende getuienis teen Satan se mag, want jy is ’n lewende bewys van Jesus se vernuwingskrag. Die oorwinningslewe is ’n lewe van getuienis.

Gemeenskap
Johan het by ’n saagmeule gewerk. Op ’n dag het hy met een van die elektriese sae hout gesaag. Hy het vir ’n oomblik nie op sy werk gekonsentreer nie – toe tref die saaglem sy een vinger en saag dit morsaf. Later, nadat Johan hospitaal toe is, het hulle die vinger tussen die saagsels opgetel. Met die vinger self was daar nie iets verkeerd nie, maar dit was koud, dood en nutteloos omdat dit van die res van die liggaam afgesny is.

Die Bybel sê in 1 Korintiërs 12:12-27 dat die gelowiges saam die liggaam van Christus op aarde vorm. Net soos die liggaamsdele van mekaar verskil, maar mekaar tog ook nodig het, kan ons ook nie sonder mekaar klaarkom nie. Dit is daarom dat jy voortdurend geestelike gemeenskap met ander gelowiges nodig het. Dit help jou om geestelik te groei.

Lees Efesiërs 4:15-16 en beantwoord dan die vrae.

 • Wie is die hoof van die kerk (v 15)?
 • Waarom moet die liggaamsdele by mekaar pas (v 16)?
 • Watter liggaamsdele is onnodig (v 16)?
 • Wat moet elke liggaamsdeel doen (v 16)?
 • Wat sal dan gebeur (v 16)?

Ons kry baie talentvolle gelowiges wat vir die koninkryk van God koud, dood en feitlik nutteloos is omdat hulle, soos die vinger in die verhaal, nie aan die res van die liggaam verbind is nie. Hulle ly self daaronder, en hulle benadeel die goeie werking en gesondheid van die kerk as liggaam van Christus. Die Here het dit so bedoel dat gelowiges moet saamstaan, saamwerk en saam deel hê aan Christus en sy gawes. Daarom moet ons gereeld as gemeente bymekaarkom.

Lees Hebreërs 10:24-25 en beantwoord dan die vrae.

 • Watter slegte gewoonte het sommige gelowiges gehad (v 25)?
 • Hoe moet ons mekaar help om God se wil te doen (v 24)?

Hierdie “samekomste van die gemeente” is die eredienste en ander geleenthede waar gelowiges mekaar gereeld ontmoet. By elke samekoms moet jy verwag dat God die ander gelowiges gaan gebruik om jou in jou geloofslewe op te bou. En jy moet ook daar wees om ander te help. As jy onnodig wegbly, is jy doelbewus ongehoorsaam aan God se Woord. Jy ly skade daardeur, en die ander gemeentelede ook. God gebruik al die gelowiges om mekaar geestelik op te bou.

Wees dus op jou pos by elke samekoms van gemeentelede. Skakel by ’n Bybelstudiegroep in jou omgewing in, of begin self ’n Bybelstudie-of gebedsgroep waar julle mekaar kan versterk en moed inpraat (1 Tess 5:11). ’n Lidmaat wat eenkant en alleen bly, word maklik net so koud, dood en nutteloos soos die afgesnyde vinger.

Gebed
’n Baie belangrike voorwaarde vir geestelike groei, is gereelde kontak met die Here. As ons dikwels met die Here omgaan, word ons al meer verander om soos Hy te wees (2 Kor 3:18). Gebed beteken om met God gemeenskap te hê. Dit is ’n voorreg wat te groot is vir ons om te verstaan. En tog kan ons daarin deel.

Praat met jou Vader
In die Bergrede gee Jesus ’n baie mooi beskrywing van die seën wat gebed meebring.

Lees Matteus 6:5-13 en beantwoord dan die vrae.

 • Jesus sê om te bid beteken om met jou “Vader” te praat. Wat leer jy daaruit oor die aard van gebed?
 • Waarom, dink jy, moet ’n mens eenkant toe gaan as jy wil bid (v 6)?
 • Waarom hoef ons nie ’n stortvloed van woorde te gebruik nie (v 7-8)?
 • Watter gesindhede van die bidder teenoor sy hemelse Vader kom in die Ons Vader-gebed na vore (v 9-13)?

Wat ’n voorreg is dit nie om met ons hemelse Vader te praat nie. En tog gebeur dit soms dat ’n mens voel of jy nie met God kontak kan maak nie. Die Bybel gee vir ons ’n duidelike belofte: “Nader tot God en Hy sal tot julle nader” (Jak 4:8). Maar daar is ’n voorwaarde aan verbonde: Ons moet bereid wees om ons sonde te bely. Daarom lui vers 8 verder: “Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars.”

As dit vir jou voel of jou gebed nie verder as die plafon gaan nie, is dit nie God wat die probleem veroorsaak nie. Hy is nader aan jou as die plafon.

Deur die Gees en in waarheid
In sy gesprek met die Samaritaanse vrou het Jesus twee belangrike riglyne vir ons gebedslewe neergelê.

Lees Johannes 4:23-24 en beantwoord dan die vrae.

 • Noem die twee riglyne wat Jesus gee (v 23).
 • Waarom moet ons juis só bid (v 24)?

Wanneer ons bid, besef ons gou dat ons nie regtig weet hoe om dit te doen nie (Rom 8:26). Daarom gee die Here vir ons duidelike riglyne.

 • Wanneer Hy sê dat jy “deur die Gees” (Joh 4:23) moet aanbid, bedoel Hy onder meer dat jy jou doelbewus aan die Heilige Gees moet oorgee. Die Gees van God lei jou in jou gebede op so ’n manier dat God daardeur geëer word.
 • Die woorde “in waarheid” (Joh 4:23) beteken dat jy eerlik met God moet wees en nie dinge sê wat jy nie bedoel nie. Dit beteken ook dat jy God moet leer ken soos Hy Hom in die Bybel aan ons bekend maak. As jy God waarlik ken, sal jy Hom in opregtheid loof en dank.

Eerbied en openhartigheid

Jesus leer ons om God as “Vader” aan te spreek. Dit beteken ten eerste dat ons teenoor Hom die respek van ’n kind teenoor sy pa moet hê. Ten tweede wys dit op die liefde en openhartigheid wat daar tussen ’n gehoorsame kind en sy pa moet wees.

As jy besef wie die almagtige God is met wie jy praat, sal jy ook luister wat Hy in sy Woord vir jou sê. Jy sal aan sy opdragte gehoorsaam wees en aan sy beloftes vashou. Hierdie eerbied vir God gaan saam met openhartigheid.

Lees Psalm 62:9 en beantwoord dan die vrae.

 • Op wie moet ons vertrou?
 • Wat moet ons voor Hom doen?

Mense is geneig om in hulle gebede na mooi woorde te soek, asof dit die Here sal beïndruk. Dit is nie nodig nie. Jy kan maar jou hart voor Hom uitpraat. Hy ken en verstaan jou deur en deur. Sê vir Hom hoe jy regtig voel, al is dit ook die seerkry en onaangename herinnerings van baie jare. Hy verstaan jou en kan jou help.

Lees Hebreërs 4:15-16 en beantwoord dan die vrae.

 • Hoekom het Christus medelye met ons swakhede (v 15)?
 • Wat moet ons dus doen (v 16)?
 • Met watter doel (v 16)?

Soos in ’n huwelik
In die Bybel word ’n mens se verhouding met die Here meermale met ’n huwelik vergelyk. Dit help ons om die woorde van 1 Tessalonisense 5:17 beter te verstaan. Daar staan: “Bid gedurig.”

Wanneer ’n man en sy vrou die dag albei tuis is, is daar die hele dag ’n soort kontak met mekaar, al bly hulle ook met allerhande take besig. Soms gesels hulle en soms is dit net ’n roep en ’n antwoord. Daar is ook tye wat hulle twee spesiaal afstaan om saam te verkeer.

So kan jy ook die hele dag in kontak met God bly. Jy kan sommer daar in die motor met oop oë met Hom gesels om raad te vra, of vir Hom in jou binneste dankie sê vir elke gawe uit sy hand. Jy kan ook terwyl jy werk en ontspan met Hom kontak hou. Jy moet egter sorg dat daar elke dag ’n spesiale tyd afgesonder word wanneer jy in jou binnekamer met Hom verkeer. Dan kan jy openhartig met Hom praat of bloot in sy teenwoordigheid stil wees. Jy kan Hom loof en aanbid, of sommer net luister wat Hy in sy Woord vir jou wil sê.

In ’n gelukkige huwelik leer man en vrou mekaar al beter ken, hulle verhouding verdiep en hulle versterk mekaar op talle maniere. Op dieselfde manier sal jy die Here leer ken en geestelik versterk en opgebou word as jy elke dag in gebed met Hom omgaan.

Gebed saam met ander
Waar gelowiges saamkom, moet saambid ’n belangrike plek inneem. Dit het baie waarde: God word daardeur geprys en gedank; sy koninkryk se belange word bevorder; voorbidding word vir ander gedoen, en dit bevorder die gelowiges en die gemeente se geestelike groei.

Watter waarde het gesamentlike gebed volgens hierdie Bybelgedeeltes?

 • Handelinge 2:42, 47
 • Handelinge 4:23-31
 • Handelinge 12:4-5, 11-12
 • Jakobus 5:13-16

Ten slotte

Jy het seker opgelet dat daar nie ’n kitsresep vir geestelike groei is nie. Jy het ’n groot verantwoordelikheid vir die res van jou lewe. Jy kan teenkanting van die vyand (2 Tim 3:12), asook die liefdevolle tugtiging van jou hemelse Vader verwag (Heb 12:6, 10-11).

Maar as jy in die krag van die Heilige Gees bly leef, lê ’n lewe vol van die opwinding van kind van God wees voor jou. Jy sal al meer soos Jesus word. Jy sal nie groei deur ’n klomp wette en reëls met groot inspanning te probeer nakom nie, maar deur jou verhouding met die lewende en liefdevolle God te verdiep. Hy verryk jou lewe deur sy Woord en Gees. Deur geestelike oefening bring Hy jou tot ’n steeds groeiende ondervinding van die blydskap van die nuwe lewe.

Laat jou lewe van nou af ’n lewende voorbeeld van volgehoue groei wees – tot eer van die Here!

Vrae om oor te gesels of na te dink

 • Is jy tevrede met die huidige stand van jou geestelike groei?
 • Watter waarheid of teksvers wat in hierdie hoofstuk genoem word, het jou die meeste getref?
 • Hoe sal jy in ’n paar sinne aan iemand verduidelik wat geestelike groei is?
 • Wat sal jy antwoord as hy of sy vir jou vra: “Hoe kan ek geestelik groei?”
 • Waarom is dit so belangrik vir elke kind van God om tot geestelike volwassenheid te groei?
 • Noem ’n paar dinge op waaraan jy merk dat jy nog baie sal moet groei om meer soos Jesus te wees.
 • Het jy al vir God gesê dat jy waarlik verlang om geestelik te groei soos Hy dit wil hê? Indien nie, kan jy nou bid en dit vir Hom sê.
 • Voltooi die volgende sin: Noudat ek hierdie hoofstuk bestudeer het, neem ek my biddend voor om …