Tema 5

Sections

Inleiding

Memoriseerverse vir Tema 5

Lukas 11:13
“As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Johannes 16:16
“Nog ’n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer ’n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.”

Galasiërs 5:16
Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.

Efesiërs 5:18
Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul.

Inleiding
Kyk saam na Tema 5 se video of gebruik die inleiding hier onder.

Deins jy weg of kom jy nader?
Dit is wonderlik om die Here Jesus as jou persoonlike Verlosser te ken. Toe jy vir Jesus aangeneem het, het jou lewe nuut geword. Omdat jy nou aan Hom behoort, het jy ’n nuwe mens geword (2 Kor 5:17). Jy het die beheer oor jou lewe aan Jesus oorgegee sodat Hy oor jou kan heers en jou Koning kan wees.

Tog is dit moontlik dat jy dalk wegdeins wanneer mense oor die Heilige Gees begin praat. Dalk is jy bang iemand vra jou of jy deur die Heilige Gees vervul is, en dan weet jy nie wat om te antwoord nie.

As dit waar is van jou, moet jy ’n belangrike vraag beantwoord: Kan jy eerlikwaar sê dat jou lewe baie verander het sedert jy vir Jesus aangeneem het?

Dink ’n rukkie na oor die volgende stellings. Watter stellings is waar van jou lewe?

 • Jy ondervind nie veel geestelike groei nie. Jy is soos die mense oor wie die Bybel skryf: “Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die Woord van God moet onderrig” (Heb 5:12).
 • Jy wil so graag doen wat reg is, maar jy kry dit nie reg nie. Jy het nie vrede in jou hart nie.
 • Wanneer jy bid, voel dit of God ver van jou af is en nie na jou luister nie. Jy bid teen die plafon vas.
 • Jy lees nog soms jou Bybel, maar jou lus en belangstelling om getrou Bybelstudie te doen, word al minder.
 • Dit is nie meer vir jou lekker om kerk toe te gaan nie. Dit voel of jy nie meer enige inspirerende boodskappe daar kry nie.
 • Jy merk op dat sondige eienskappe soos afguns, jaloesie, haat, woede, liefdeloosheid, vooroordeel, ontrouheid, luiheid, besorgdheid en onreinheid toenemend in jou lewe kop uitsteek (Gal 5:19-21). Sondige plesiere en sosiale statussimbole word vir jou al meer aanloklik.
 • Jy skram weg daarvan om met ander mense oor Jesus te praat. Dit is vir jou moeilik om te glo dat die Here jou wil gebruik om ander na Hom toe te lei.

Moenie dink jy is die enigste gelowige wat dit ervaar nie. In elke gelowige heers daar ’n stryd tussen die sondige natuur en geestelike oorgawe aan die Here. Daarom is dit so belangrik dat ons sal ontdek hoe om ons lewe onder die beheer van die Heilige Gees te plaas. Galasiërs 5:25 spoor ons aan: “Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”

Geestelike struikelblokke

Dit is Jesus se bedoeling dat elkeen wat in Hom glo ’n oorvloedige en vrugbare lewe moet hê (Joh 7:38). Waarom is dit dan so dat baie Christene min van hierdie oorvloedige en vrugbare lewe beleef? Wat is dit wat so baie Christene en gemeentes lamlê? Dit kan moontlik aan een of meer van die volgende struikelblokke toegeskryf word: onkunde, ongeloof en ongehoorsaamheid.

Lees die volgende tekste en skryf dan neer wat die Here alles vir jou wil gee.

 • Kolossense 2:9-10
 • Johannes 10:10
 • Johannes 14:12-15
 • Efesiërs 4:13-16

Christene kan soms twyfel of hulle kinders van God is. Hulle kan onkundig wees oor wie die Heilige Gees is en wat Hy doen. Hulle besef nie dat dit net die Heilige Gees is wat hulle tot geestelike volwassenheid kan laat groei nie. Dalk is hulle onkundig oor die geestelike stryd wat op elke gelowige wag. Hulle dink dalk alles behoort maklik te wees. Onkunde is ’n groot struikelblok op die pad van geestelike groei.

Lees Hebreërs 11:6 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat kan ’n mens nie sonder geloof doen nie?
 • Watter twee dinge moet jy volgens hierdie vers glo?

Maak kennis met die Heilige Gees

Die sleutel tot ’n oorvloedige geestelike lewe is om voortdurend deur die Heilige Gees vervul te wees. Om in die Heilige Gees te glo, beteken om Hom te ken en te vertrou. Daarom gaan ons nou eers gesels oor die kennis wat ons van die Heilige Gees moet hê sodat ons Hom ten volle kan vertrou.

Wie is die Heilige Gees?
Hy is ’n Persoon
Die Bybel maak dit baie duidelik dat die Heilige Gees nie maar net ’n krag of ’n mag of ’n invloed is nie, maar ’n Persoon. Die Geloofsbelydenis van Nicea uit die vierde eeu vat die leer van die Bybel soos volg saam: “(Ons glo) in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.” Hieruit is dit duidelik dat die Heilige Gees ’n Persoon is wat ons moet aanbid, verheerlik en liefhê.

Dit is belangrik om te verstaan dat die Heilige Gees nie noodwendig ’n liggaam hoef te hê om ’n Persoon te wees nie. In Johannes 4:24 sê Jesus uitdruklik vir die Samaritaanse vrou dat God Gees is. So noem die Nederlandse Geloofsbelydenis God ook ’n geestelike Wese. Al praat die Bybel dus van God se oë, sy hande, sy arms of sy ore moet ons nie van Hom ’n liggaamlike voorstelling maak nie. God is ’n geestelike en alomteenwoordige Persoon.

Hoe weet ons dat die Heilige Gees ’n Persoon is? Ons weet dit omdat die Bybel deurgaans die eienskappe van ’n persoon aan Hom toeskryf. Kom ons kyk na ’n paar voorbeelde.

Beantwoord die volgende vrae in die lig van die Bybelgedeeltes wat gegee word.

 • Wat doen die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs 2:10?
 • Wat lees ons in 1 Korintiërs 12:11 van die Heilige Gees se wil?
 • In Efesiërs 4:30 lees ons van die Heilige Gees se gevoel. Wat moet ons nie doen nie?
 • Die Heilige Gees stuur mense met ’n bepaalde taak uit. Wie het Hy in Handelinge 13:4 gestuur?
 • Die Heilige Gees stel mense aan. Lees Handelinge 20:28. Oor wie is die ouderlinge aangestel?
 • Ons kan teen die Heilige Gees laster (Luk 12:10) en vir Hom probeer lieg. Vir wie het Ananias probeer lieg (Hand 5:3)?
 • Die Heilige Gees is ook ons Voorspraak. Wat doen Hy volgens Johannes 14:26?
 • Wat doen die Heilige Gees volgens Johannes 16:13?

Die Heilige Gees is dus ’n Persoon wat ons kan leer ken en op wie ons kan vertrou.

Hy is God
Dit is nie sonder rede dat ons elke keer ’n hoofletter gebruik wanneer ons van hierdie Persoon praat nie, want die Heilige Gees is immers ’n Goddelike Persoon. Hy is die derde Persoon van die Goddelike Drie-eenheid. Die Heidelbergse Kategismus verduidelik dan ook dat Hy saam met die Vader en die Seun waarlik en ewig God is (Sondag 20).

Die bestaan van ’n drie-enige God is natuurlik vir die menslike verstand onverstaanbaar. Daarom sing ons: “Ewig, onbegryplik’ Wese” (Lied 260:11, Liedboek van die kerk). ’n Teologieprofessor het eenkeer gesê: “Wie die Drie-eenheid verloën, sal sy siel verloor, maar wie die Drie-eenheid probeer verstaan, sal sy verstand verloor!” Die mens probeer optel (1 + 1 + 1 = 3), terwyl God vermenigvuldig (1 x 1 x 1 = 1). Al kan ons nie die Drie-eenheid verstaan nie, moet ons Hom aanvaar soos Hy Homself in die Bybel aan ons openbaar.

In Deuteronomium 6:4 staan daar: “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.” Jesus bevestig hierdie waarheid in Johannes 17:3 wanneer Hy sê: “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” Aan die ander kant stel die Bybel hierdie drie Persone op talle plekke ook afsonderlik aan ons bekend as die Vader, die Seun en die Heilige Gees (Luk 3:21-22).

Daar is al baie pogings aangewend om te verduidelik hoe drie ook een kan wees. ’n Kers wat brand, byvoorbeeld, bestaan uit was, ’n pit en ’n vlam. Die een kan nie sonder die ander lig gee nie, en tog kan die drie van mekaar onderskei word. Nog ’n voorbeeld is water, oftewel H2O, wat ook ys of stoom kan wees. Hoewel hierdie drie van mekaar verskil, bly al drie H2O.

Hierdie voorbeelde is egter baie gebrekkig, want nie een kan die wonder van God as Drie-eenheid verklaar nie.

 • God die Vader het die mens gemaak (Gen 1:27).
 • God die Seun het ons losgekoop met sy bloed (1 Pet 1:19).
 • God die Heilige Gees woon in elke gelowige (1 Kor 3:16).

Dit is belangrik dat ons nie die Vader, die Seun en die Heilige Gees met mekaar

moet verwar nie. Al drie is God:

 • God die Vader (God bo ons)
 • God die Seun (God met ons)
 • God die Heilige Gees (God in ons)

Ons moet dus besef dat die Heilige Gees ’n geestelike Persoon is wat ons as God moet liefhê, aanbid en verheerlik. Die feit dat Hy as God in ons woon, beteken dat Hy ook in ons werk.

Wat doen die Heilige Gees?
Omdat die Heilige Gees God is, bestaan Hy natuurlik van ewigheid af. Daarom lees ons reeds in die Ou Testament dikwels van die Heilige Gees of die Gees van God.

 • By die skepping het die Gees van God oor die waters gesweef (Gen 1:2); Hy was daar reeds betrokke.
 • In die Psalms vertel Dawid dikwels van die werking van God se Gees in sy lewe. Nadat hy van sy sonde bewus geword het, vra hy byvoorbeeld: “Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!” (Ps 51:13).
 • Ons lees ook van konings, priesters, profete en ander mense wat deur God se Gees toegerus is vir hulle spesiale ampswerk (Eks 31:3; Num 11:17; Rig 3:10; 1 Sam 10:6; 16:13; 2 Kron 24:20; Eseg 3:24).

In die Nuwe Testament lees ons dat Jesus deur die Heilige Gees gesalf is (Luk 4:18). Die groot verandering het egter gekom toe die Heilige Gees op Pinksterdag op die hele gemeente uitgestort is (Hand 2:4). So is die profesie van Joël 2:28 vervul, volgens Handelinge 2:17: “Ek sal my Gees uitstort op alle mense.” Sedert Pinksterdag is alle gelowiges deur die Heilige Gees toegerus as God se konings, priesters en profete.

1. Hy is jou Voorspraak
Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag was ook die vervulling van Jesus se belofte aan sy dissipels: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid” (Joh 14:16-17).

’n Voorspraak is veel meer as net ’n Trooster, soos die 1933-vertaling lui. Die Griekse woord beteken letterlik “iemand wat geroep word om jou by te staan”. Dié woord word ook gebruik vir die advokaat wat jou in die hof bystaan. Die Heilige Gees is dus jou Pleitbesorger, jou Voorspraak of jou Advokaat. Hy lewer getuienis, bedien jou van raad en staan jou in alles by.

2. Hy getuig van Jesus
Die Heilige Gees behartig die belange van Jesus en sy koninkryk op aarde. Hy kom om mense van Jesus te vertel (Joh 15:26). Hy dring by mense daarop aan dat hulle sy getuienis oor Jesus moet aanneem sodat Hy hulle lewe nuut kan maak.

Dit is belangrik om daarop te let dat dit vir die Heilige Gees nooit oor Homself gaan nie, maar oor die eer en verheerliking van Jesus. Die Heilige Gees het die inhoud van sy getuienis van Jesus ontvang. Jesus sê: “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig” (Joh 16:14).

3. Hy maak jou ’n kind van God
Gelukkig oortuig die Heilige Gees jou nie net van sonde nie. Hy wys jou ook hoe om uit hierdie ellende te kom – daar waar jy op die rand van die afgrond staan en afkyk in die diepte van die hel. Hy wys jou daarop dat die sondelose Jesus God se oordeel in jou plek verduur het (2 Kor 5:21).

Lees Jesaja 53:5-6 en beantwoord dan die vrae.

 • Waarom is Jesus deurboor (v 5)?
 • Wie se straf was op Hom (v 5)?
 • Wie het soos skape gedwaal (v 6)?
 • Wie se pad het ons geloop (v 6)?
 • Wie se sonde het op Jesus afgekom (v 6)?

4. Hy maak jou ’n getuie vir Jesus
Ná jou bekering is die Heilige Gees nog nie met jou klaar nie. Hy laat jou geestelik groei en help jou om ’n gedissiplineerde geestelike lewe te lei. Hy stel jou in staat om God se wil vir jou lewe te ken en dit te doen. Hy gee aan elkeen van ons gawes om die Here en sy gemeente daarmee te dien (1 Kor 12:11).

Lees Handelinge 1:8 en beantwoord dan die vrae.

 • Wanneer sal ons krag ontvang?
 • Waarvoor sal ons krag ontvang?
 • Waar moet ons getuig?

5. Hy bemoedig jou
Die Heilige Gees wil jou ook bemoedig en versterk. Ons moet onthou dat Christene ook tye van neerslagtigheid en moedeloosheid kan ervaar. Soms lyk dit vir ons asof dit nie goed gaan met God se koninkryk in hierdie wêreld nie.

Laat die Heilige Gees jou vervul

Dit is ’n Bybelse opdrag van die Here dat elke gelowige deur die Heilige Gees vervul moet wees.

Lees Efesiërs 5:18 en beantwoord dan die vrae.

 • Wat is die verkeerde manier om opwinding te soek?
 • Hoekom?
 • Wat is die regte manier om versterk te word?

Die opdrag van Efesiërs 5:18 is nie aan ongelowiges gerig nie. Dit is geskryf aan “almal … wat aan God behoort en in Christus Jesus glo” (Ef 1:1). Alle gelowiges moet dus deur die Heilige Gees vervul word.

Inwoning én vervulling
Hier wil ons weer beklemtoon dat die Heilige Gees in alle opregte Christene woon (Rom 8:9). Die Heilige Gees is van die begin af by hulle wedergeboorte, sondebesef, bekering en geestelike groei betrokke. Sonder die Heilige Gees kan niemand ’n gelowige word en Jesus as hulle Here en Koning erken nie: “Niemand kan sê: ‘Jesus is die Here’ nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Kor 12:3).

Paulus verduidelik die inwoning deur die Heilige Gees baie treffend wanneer hy aan die gemeente in Korinte skryf.

Lees 1 Korintiërs 3:16 en beantwoord dan die vrae.

 • Wie is die tempel van God?
 • Wie woon in die tempel?

As Christene in enige stadium daaraan begin twyfel of die Heilige Gees in hulle woon, moet hulle onthou dat hulle “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” gedoop is (Matt 28:19). Die doopformulier sê: “Die doop in die Naam van God, die Heilige Gees, verseker ons dat Hy in ons as lede van die liggaam van Christus woon, ons al die weldade in Christus deelagtig wil maak, ons wil lei, troos en ewig by ons bly”. Die inwoning van die Heilige Gees is dus deel van die verbondsbelofte wat God by jou doop aan jou gemaak het (Hand 2:38; Gal 3:13-14).

Dit is egter moontlik dat die Heilige Gees in jou woon, maar dat jy nog nie toelaat dat Hy jou vervul soos jy in Efesiërs 5:18 beveel word nie. Jy laat nog nie toe dat Hy jou lewe beheers nie. Jy is soos iemand wat saam met ’n bekwame loods in ’n tweesitplekvliegtuigie vlieg, maar daarop aandring om self die stuurstang vas te hou, al weet jy niks van vlieg af nie. Jy moet dus die Heilige Gees toelaat om jou lewe te beheer (Gal 5:25). Dit is wat vervulling beteken.

Hoe is vervulling moontlik?
Sommige mense voel verward as die Bybel van vervulling deur die Heilige Gees praat. Hulle sê die Heilige Gees is tog ’n Persoon en nie ’n krag nie. Hoe kan ’n “persoon” jou vervul?

Kom ons verduidelik dit so: Die woord “vervul” het met “vol wees” te make. En ’n mens kan tog van ’n ander persoon vol wees. Dink maar aan ’n jong man wat tot oor sy ore toe verlief is op ’n meisie. Sy gedagtes, woorde en dade is so vol van die meisie dat hy eenvoudig vir niks en niemand anders tyd het nie. ’n Mens sou kon sê dat die meisie sy lewe vervul. Vir hom is sy die wonderlikste persoon wat hy ken.

So is dit ook met die vervulling deur die Heilige Gees. Dit beteken nie dat jy nog ’n bietjie meer Heilige Gees moet kry totdat jy propvol Gees is nie, maar dat die Gees meer van jou moet kry. Hy moet jou hele lewe – jou gedagtes, woorde en dade – vul en beheers. Die Gees moet, saam met die Vader en die Seun, die wonderlikste Persoon wees wat jy ken.

Paulus gebruik ’n goeie beeld wanneer hy sê dat die Heilige Gees ons moet vervul:
Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul (Ef 5:18).

Paulus vergelyk die vervulling deur die Heilige Gees met iemand wat te veel gedrink het. ’n Besope persoon is onder die invloed van drank en word deur die drank beheer. Net so moet Christene so vol word van die Heilige Gees dat hulle as’t ware onder die invloed en totale beheer van die Gees kom. Ons kan ook sê dat iemand wat te veel gedrink het, nie meer homself is nie. Dit is ook waar van Christene wat deur die Heilige Gees beheer word. Hulle verander om al meer soos Jesus te wees.

Lees 2 Korintiërs 3:18 en beantwoord dan die vrae.

 • Wie se heerlikheid weerspieël ons?
 • Ons word verander om soos wie te wees?
 • Wie doen dit in ons?

’n Mens sou ook kon sê dat vervulling deur die Heilige Gees beteken dat Jesus die beheer oor ons lewe oorneem. Hoewel Jesus liggaamlik na die hemel opgevaar het, woon Hy deur sy Gees in ons hart (Ef 3:17). Toe jy dus by jou bekering jou lewe aan Jesus oorgegee het, het jy jou terselfdertyd ook aan die Heilige Gees oorgegee. Efesiërs 5:18 beveel jou eintlik net om hierdie oorgawe voort te sit.

Hoe om deur die Gees vervul te word
Noudat jy meer weet van die Heilige Gees en van wat Hy in en deur jou wil doen, kom ons by ’n belangrike vraag: Wil jy werklik deur die Heilige Gees vervul word en dat Hy in jou mag leef.

As jou antwoord ja is, kan jy nou in gebed vir die Heilige Gees vra om die volle beheer van jou lewe oor te neem. Hier volg ’n voorbeeld van ’n gebed waardeur jy die wonderlike gawe van vervulling deur die Heilige Gees vir jouself kan toe-eien:

Dierbare hemelse Vader, ek dank U dat U u Seun vir my aan die kruis laat ly het sodat ek skoongewas kan wees. Ek gee myself nou aan U. Kom en vervul my deur u Gees soos U my beveel het en soos U belowe het U sal doen. Ek stel myself volkome onder u heerskappy. Neem my liggaam en my gees en alles wat ek besit, en maak daarmee net wat U wil. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

4. Laat die Heilige Gees in jou lewe toe
Oorgawe aan die Gees van God is nooit ’n afgehandelde saak nie. Dit is ’n voortgaande proses. Hoe langer die Gees jou lewe beheer, hoe meer bewustelik sal jy begin leef.

Enigeen wat toegewy aan God leef, kan verwag dat hy of sy vervolg sal word (2 Tim 3:12). Ons moet daarvoor gereed wees en moed hou. Jesus sê: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin” (Joh 16:33). Jesus se oorwinning word ook ons oorwinning as ons in Hom glo (1 Joh 5:4-5).

’n Leeu wat in ’n hok in ’n dieretuin is, kan niks aan jou doen nie, want die tralies beskerm jou. Maar as iemand die hok oopmaak of as jy jou hand deur die tralies steek, sal jy ’n ding sien!

Net so hoef ons nie vir Satan bang te wees solank ons op Jesus vertrou en nie op ons eie krag steun nie. Paulus se ernstige oproep het op ons elkeen betrekking: “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel” (Ef 6:10-11).

Satan en sy bose geeste is elke dag ’n werklikheid in ons lewe; daarom moet ons gedurig waaksaam en gereed wees. Maar ons hoef nie bang te wees nie, want Christus het die duiwel oorwin! Reeds aan die kruis is die duiwel in skaakmat geplaas, maar nou loop hy soos ’n brullende leeu rond om te kyk wie hy kan verslind. Ons as kinders van die Here is egter veilig by God.

Lees 1 Petrus 5:8-9 en beantwoord dan die vrae.

 • Wie is ons vyand (v 8)?
 • Hoe loop hy rond (v 8)?
 • Wat is sy doel (v 8)?
 • Wat moet ons doen (v 9)?
 • Wie is saam met ons in hierdie stryd (v 9)?

Dit is belangrik om elke dag geestelik te groei (2 Pet 3:18; Fil 1:9-11). As ’n kind gesond wil groei, het hy of sy drie belangrike dinge nodig: asem, voedsel en oefening.

Dit geld ook vir Christene:

 • Christene se asem is die Heilige Gees. Maak seker dat die Heilige Gees gedurig vir jou die krag gee om vir die Here te leef (Gal 5:16).
 • Christene se voedsel is om elke dag die Bybel te lees, te bestudeer en daaroor na te dink (1 Pet 2:2).
 • Die volgende geestelike oefeninge sal jou elke dag sterker maak:
 • Glo: Neem die Here op sy Woord en vertrou dat Hy alles sal doen wat Hy belowe (Heb 11:6).
 • Gehoorsaam: Doen alles wat die Here van jou verwag en wys so dat jy Hom liefhet (Joh 14:21; Hand 4:19-20).
 • Gee: Gee jouself en jou gawes aan God en jou naaste (2 Kor 8:1-5; Fil 2:4).
 • Getuig: Laat jou hele lewe in woord en daad vir die Here getuig (Op 12:11).
 • Gemeenskap: Soek gereeld ander gelowiges op, want ons is sáám die liggaam van Christus en ons kan mekaar versterk (Ef 4:16; Heb 10:25).
 • Gebed: Praat gedurig in gebed met die Here (1 Tess 5:17).

Vrae om oor te gesels of na te dink

 • Wie is die Heilige Gees en wat wil Hy vir jou doen?
 • Daar is mense wat beweer dat die Heilige Gees net ’n krag is. Waarom, dink jy, is hulle bang om te erken dat Hy ’n Persoon is?
 • Hoe sou jou lewe gewees het as die Heilige Gees nie gekom het nie?
 • Wat beteken dit om deur die Heilige Gees vervul te word, en hoe gebeur dit?
 • Watter vrug word in jou lewe sigbaar as jy jou ten volle onder die beheer van die Heilige Gees stel? Aan watter van die eienskappe van die vrug van die Gees (Gal 5:22-23) is daar nog die grootste gebrek in jou lewe?
 • Hoe sal jy iemand help wat sê: “Ek wag nou al weke lank op die vervulling deur die Heilige Gees?”
 • Waarom is dit so belangrik om te besef dat ons alleen deur geloof, en nie op grond van enige verdienste nie, deur die Heilige Gees vervul word?

Ons is GEVESTIG in Jesus Christus, sy volmaakte karakter en die werk wat Hy reeds aan die kruis voltooi het. Ons IDENTITEIT lê in Christus. Ek en jy is God se kinders en die Gees leef in ons. En as geloof in ons groei, word ons dissipels wat Jesus navolg en sy WOORD verkondig.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.