Tema 3

Ilse Pelem

Sections

Inleiding

Memoriseerverse vir Tema 3

Genesis 17:7
“Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.”

Levitikus 26:9
“Ek sal vir julle goed wees en julle vrugbaar maak sodat julle ’n groot nasie sal word. So sal Ek my verbond met julle nakom.

Matteus 26:27-28
Toe neem Hy ’n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes.”

Hebreërs 8:10
Dít is nou die verbond wat Ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here: Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal Ek dit skrywe; Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.

1 Petrus 5:8-9
Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur.

Inleiding
Kyk saam na Tema 3 se video of gebruik die inleiding hier onder.

God het ons lief
Die Bybel verkondig dit hard en duidelik: God het ons lief. God het sy liefde aan ons bewys toe Hy sy Seun gegee het om in ons plek te sterf sodat ons van sonde verlos kan word (Joh 3:16; 1 Joh 4:9-10). Maar God doen selfs meer as dit.

God sluit ’n verbond met ons
God gee aan sy liefde ’n vaste raamwerk waarbinne dit tot sy reg kan kom. Wat is hierdie raamwerk? Ons noem dit ’n verbond. God sluit ’n verbond met mense. Deur hierdie verbond verbind God Hom daartoe om vir altyd ons God te wees. Hy vra van ons om as sy bondgenote te leef en Hom met oorgawe te dien. Wat ’n voorreg om ’n bondgenoot van die lewende God te wees! God sluit ons by sy testament in; ons is dus sy erfgename.

Leef naby God
Die verbond wat God met ons gesluit het, is een van die belangrikste temas waaroor die Bybel praat. Hierdie verbond beteken jy kan in ’n hegte verhouding met God leef.

Mag ou waarhede in hierdie hoofstuk vir jou nuwe betekenis kry. En mag jy ervaar dat jy in ’n verbondsverhouding met God staan sodat jy met nuwe oë na jou geloofslewe sal kyk.

Leef in God se liefde

Liefde blom op sy beste in die bedding van ’n vaste verhouding, soos ’n huwelik.

 • ’n Vaste huweliksverhouding gee aan albei partye sekuriteit. Hulle weet waar hulle met mekaar staan.
 • Hierdie sekerheid skep weer ’n vertrouensverhouding. Twee mense wat mekaar vertrou, kan met vrymoedigheid aan hulle verhouding bou.

In ’n vaste verhouding met God
Ons kan hierdie voorbeeld van ’n huweliksverhouding ook deurtrek na die verhouding waarin ons met God staan. Hy het daarvoor gesorg dat sy liefde vir ons binne die raamwerk van ’n vaste verhouding na ons toe kom. Daardie vaste verhouding is die verbond wat Hy met die mense gesluit het.

Elke kind van God moet weet dat die versoening met God wat Jesus kom bewerk het, ’n ewige versoening is: “Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie” (2 Kor 5:17-19).

 • Jy moet weet en glo dat God jou altyd sal liefhê. Jy hoef nooit aan sy liefde te twyfel nie. Hy het Homself aan jou vasgebind (Heb 6:17-20).
 • Hierdie sekerheid lei tot vertroue. Jy weet dat God jou nooit in die steek sal laat nie (Jos 1:5; Heb 13:5). Jy kan op Hom en op sy bystand vertrou.
 • Omdat jy op die Here kan vertrou, kom daar ’n openheid in jou verhouding met Hom. Jy hoef nie voor Hom toneel te speel nie. Hy ken en verstaan jou (Heb 4:13). Jy kan die vrymoedigheid neem om in sy teenwoordigheid jouself te wees.
 • Openheid versterk kommunikasie. Omdat jy in ’n vaste verhouding met die Here staan, luister jy graag na wat Hy in sy Woord vir jou wil sê (2 Tim 3:16-17) en praat jy met Hom deur gebed (1 Joh 5:14).
 • Deur jou gemeenskap met die Here groei jou geestelike lewe (Ef 3:14-21).
 • So ondervind jy al meer blydskap en lewensvervulling (Hand 2:25-28).

’n Liefde wat vir altyd hou
Dit kan ook nie anders as dat God se liefde vir ons binne ’n vaste verbondsverhouding tot uiting kom nie. Sy liefde is ewig. Sy liefde is onvoorwaardelik. Sy liefde hou vir altyd.

Daar is mense, selfs gelowiges, wat nie veel hiervan verstaan nie. Hulle dink dat God alle mense ’n klein bietjie liefhet. Diegene wat ’n goeie lewe lei, het Hy (volgens hulle) baie lief. Verder sê hulle dat ’n mens God se liefde maklik kan verloor. Jy moet oppas dat jy Hom nie kwaad maak nie, want dan sal Hy jou nie meer liefhê nie. As ’n mens so redeneer, maak jy asof God se liefde
voorwaardelik is. Dan hang dit van mense af hoeveel liefde God vir hulle sal hê. Dit kan tog nie wees nie!

God gee nie net sy liefde nie. God ís liefde (1 Joh 4:8). As Hy met ’n mens in ’n verhouding tree, is dit Liefde wat met die mens ’n verbond sluit. God het alle mense lief. Sy liefde is onveranderlik. Hy het nie witbroodjies nie. As daar mense is wat buite sy liefde leef, is dit omdat hulle daardie liefde verwerp het.

Soos om iets te erf vanuit ’n testament
Die Bybel gebruik baie mooi beelde om hierdie unieke verbondsverhouding te verduidelik. Een van hulle is dié van ’n testament wat opgestel word. Die erfgenaam ontvang die voordeel sonder dat hy iets daarvan hoef te verdien.

Lees Hebreërs 9:15-22 en beantwoord dan die vrae.

 • Wanneer word die bepalings van ’n testament van krag (v 16-17)?
 • Wie moes sterf sodat die bepalings van God se testament in werking kon tree (v 15)?
 • Watter fasette van die erfenis word in hierdie gedeelte genoem (v 15-22)?

By die opstel van ’n testament stel die testamentmaker as’t ware ’n eensydige ooreenkoms met die erfgenaam op. Kom ons verduidelik dit aan die hand van ’n alledaagse voorbeeld.

Oom Piet bemaak sy plaas aan sy seun, Johan. Hy vra nie Johan se toestemming nie. Hy onderhandel nie met Johan as die tweede party in hierdie ooreenkoms nie. Hy kom tot ’n besluit en gee die erfenis soos hy wil. So is God se verbond. Dit spruit uit ’n wilsbesluit van God self. Ons as mense kan nie daaroor onderhandel of die voorwaardes help vasstel nie.

Ná oom Piet se dood word die plaas onmiddellik Johan se eiendom. Dit behoort nou heeltemal aan hom. Dit is asof hy dit self gekoop het. Op dieselfde manier word gelowiges se erfenis hulle eiendom. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die gawes wat God aan ons wil gee, ons eiendom geword.

Wanneer iemand iets erf, neem hy of sy dit nie noodwendig in besit nie. Die feit dat Johan die plaas geërf het, bring nie vanself mee dat hy die boerdery gaan voortsit en die voordele van sy erfenis gaan geniet nie. ’n Mens kan die erfenis wat deur ’n testament aan jou bemaak is, van die hand wys. Jy kan jou doelbewus losmaak van die liefde wat die testamentmaker deur die erfenis aan jou wil gee. Net so kan ’n mens ook God se verbondsliefde verwerp. Dan maak jy jou van God se liefde los en wys jy sy gawes van die hand.

God verwag egter van ons om sy liefde te aanvaar en die gawes wat Hy in Christus Jesus aan ons gegee het vir onsself toe te eien. Ons doen dit wanneer ons Jesus as ons Verlosser aanneem.

Leef deur God se genade

Die verbond wat God met ons gesluit het, het deur die eeue verskillende vorme aangeneem. Tog bly dit een en dieselfde verbond.

Van die skepping af
Toe God die eerste mensepaar geskep het, het Hy Hom aan hulle verbind om hulle lief te hê, te lei en te versorg.

Lees Genesis 1:26-31 en beantwoord dan die vrae.

 • Wie is die twee partye in die “ooreenkoms” waarvan hierdie verse ons vertel (v 27)?
 • Watter verantwoordelikhede moes die mense op hulle neem (v 28)?
 • Watter voorregte het die mense ontvang (v 28)?
 • Watter ondernemings het God teenoor die mense gemaak (v 29)?
 • Hoe sou God se koninkryk deur die mense se gehoorsaamheid bevoordeel word?

God het die mense vir Hom geskape. Hy wou iemand hê op wie Hy sy liefde kon uitstort en wat sy liefde met wederliefde sou beantwoord. Dit is die kern van die mens se wese: om liefde van God te ontvang, en dan daardie liefde teenoor Hom en teenoor ander te betoon (Matt 22:37-39). Mens wat nie hierdie liefde ervaar en beantwoord nie, mis die doel waarvoor hulle gemaak is. Hulle bly ongelukkige en onvervulde wesens.

Twee kante van die saak
Oral waar God se verbond met mense ter sprake kom, word twee dinge baie duidelik gestel:

 • Daar is ’n onderneming van God se kant af. Hy sal as Vader, wat ook Skepper en Onderhouer is, vir die mense sorg. Hy sal hulle lei, beskerm, voed en seën. Sy beloftes staan vas.
 • God wil hê dat die mense van hulle kant af sy liefde moet aanvaar en daarvolgens moet leef. As hulle aan God gehoorsaam is en in liefdevolle gemeenskap met Hom leef, sal hulle die vreugde van sy liefde smaak en sy plan met hulle lewe verstaan. So maak God die mense sy bondgenote (Gen 17:1-8; Eks 29:42-46).

God bly onverklaarbaar getrou
Een van die bewyse dat God werklik God is, dat Hy heeltemal anders as ons is, lê in sy onverstaanbare liefde. Hy gaan steeds voort om die verbond van sy kant af in stand te hou. Hy het mense onveranderd lief. As mense sy verbond verwerp, maak Hy ’n plan om te verseker dat hulle kant van die verbond ook nagekom word.

Jy moet altyd die volgende in gedagte hou: Die feit dat ’n mens sonde doen en geneig is om God se verbond te verbreek, het nie meegebring dat die Here sy rug na jou toe gedraai het nie. Hy het jou steeds lief. Hy wil jou in staat stel om altyd aan Hom verbind te bly. Hy maak dit moontlik dat jy jou kant van die verbond kan nakom. Dat jy in ’n vrymoedige verhouding met Hom kan staan.

’n Nuwe lewe
Toe Jesus die finale offer aan die kruis gebring en uit die dood opgestaan het, het Hy die mag van sonde verbreek. Sonde is nie meer my of jou deel nie. Hy het God se straf op die sonde in ons plek gedra en ons skuld betaal. Hy het in ons plek die verbond tussen God en mens kom vervul.

In elkeen wat Jesus as Verlosser aanneem en van harte in Hom glo, vind ’n unieke gebeurtenis plaas. Die ware lewe wat Jesus kom leef het, word in daardie mens se binneste ingeplant.

Op ’n onverstaanbare manier groei die saad van God se Woord in gelowige mense se lewe. Hulle neem die boodskap van bevryding deur geloof aan; deur die werk van die Heilige Gees word Jesus hulle Saligmaker en Koning. Hulle ontvang die nuwe lewe wat Jesus vir hulle verwerf het en daar kom ’n nuwe gewilligheid om God te dien. Jesus het self deur sy Gees in hulle kom woon en deur hulle kom werk. Die gelowiges word nou bondgenote van God omdat die enigste ware Bondgenoot God se verbond kom vervul het.

Die verbond met Abram
Reeds in die ou bedeling het God sy verbond met Abram gesluit. Ons moet meer aandag aan daardie stukkie geskiedenis gee. Dit help ons om die aard van God se verbond met mense beter te verstaan.

Lees Genesis 15:1-21 en beantwoord dan die vrae.

 • In opdrag van God doen Abram ’n aantal merkwaardige dinge. Wat moet hy alles doen (v 9-11)?
 • Wat het verder op daardie plek gebeur (v 17)?
 • Wat het die Here by hierdie geleentheid aan Abram belowe (v 13-16)?

’n Verbond is in die tyd van die Ou Testament op ’n interessante manier gesluit. ’n Geslagte dier is middeldeur gesny en die twee helftes is teenoor mekaar neergesit sodat daar ’n paadjie in die middel was. Die twee persone wat die verbond sluit, het dan in daardie paadjie tussen die stukke vleis deurgeloop. Hierdie simboliese handeling het die verbond ’n vaste ooreenkoms gemaak.

Net soos die stukke vleis aan mekaar vas behoort te wees, word die twee bondgenote aan mekaar verbind.

Die besnydenis was in daardie dae nie ’n onbekende verskynsel nie. Sommige volke het dit om higiëniese redes gedoen. Die Here stel dit egter hier met ’n ander doel in: Dit sou ’n sigbare teken of bewys van die onsigbare verbond met God wees.

By die besnydenis het bloed gevloei. Dit moes Abraham en sy nageslag deur die eeue aan die sluiting van die verbond herinner. By daardie geleentheid waar die offerdier stukkend gesny is, het daar ook bloed gevloei. Dit was ’n teken van die seën wat iemand wat die verbond hou, sou ontvang. Maar ook ’n teken van die vloek wat iemand wat die verbond verbreek, sou tref.

Die bloed van die besnydenis was ook ’n teken van die bloed wat die Lam van God op Golgota sou stort. Dit het dus heengewys na die dood van die Messias wat eeue later sou kom om die verbond tussen God en mense ’n nuwe betekenis te gee.

Die oorsprong van die verbond
Paulus lê baie klem daarop dat die verbond sy oorsprong by God het. God gee sy beloftes onverdiend en van sy kant af aan Abraham en sy nageslag. Paulus gebruik ook die beeld van ’n testament wat opgestel word (Gal 3:15). Dit is God se testament wat in werking tree. Geen mens kan dit ongeldig maak of iets daaraan toevoeg nie.

Die partye in die verbond
Die verbond is gesluit tussen God, aan die een kant, en Abraham en sy nageslag, aan die ander kant.

Paulus gee ’n dieper verklaring vir hierdie waarheid. In Galasiërs 3:16 verduidelik hy dat Abraham se nageslag nie na ’n groot aantal mense verwys wat van Abraham sou afstam nie, maar na net een mens wat uit sy nageslag gebore sou word: Jesus Christus. Abraham en sy nageslag was nie in staat om hulle kant van die verbond getrou na te kom nie. Jesus het dit in hulle plek kom doen. Die twee partye in die verbond is dus in werklikheid God en Jesus.

Net diegene wat deur geloof aan die ware Bondgenoot, Jesus, verbonde is, deel in die seëninge van die verbond. Wanneer jy Jesus as jou Verlosser aanneem en jou lewe aan Hom oorgee, word jy een met Hom. So word jy in Christus ’n bondgenoot van God.

Verbond vir altyd
Die genadeverbond tussen God en mense het dus sy hoogtepunt en vervulling in die kruisdood en opstanding van Jesus bereik. Ons kan sê: Jesus is die verbond. In Hom ontmoet God en mense mekaar. Hy het die Naam “Immanuel” gedra; dit beteken “God by ons” (Matt 1:23). Hy het God en mense weer bymekaargebring.

Ons moet beklemtoon dat God se verbond nie ’n tydelike of ’n beperkte verhouding is nie. Dit omvat al die eeue. Die Bybel leer wel dat hierdie ewige verbond verskillende gestaltes gehad het. Buiten die verbond met Abraham (Gen 15:17-20) het God ook ’n verbond met Adam en Eva (Gen 1:26-28) en met Noag (Gen 9:8-17) gesluit. Toe die Here sy wet aan die volk gegee het, het Hy opnuut ’n verbond met hulle gesluit (Lev 26:12). Deur die jare is die verbond telkens hernuwe. En algaande het die Here aan sy volk die belofte gegee dat die Messias sal kom om die verbond te vervul (Jer 31:31-34).

Die Messias het toe gekom. Jesus Christus het God se verbond nuut kom maak. Daarom praat die skrywer van Hebreërs van die “eerste verbond” en die “tweede verbond” (Heb 8:7). Hy verwys ook na die “ou verbond” en die “nuwe verbond” (Heb 8:13). Ons moet egter verstaan dat ons nie met twee afsonderlike verbonde te doen het nie. God het net een verbond met die mense gesluit. Dit het deur twee fases gegaan: die bedeling van skaduwees voor Jesus se koms, en die bedeling van die lig ná sy koms (Heb 9:14).

Waarom word die eerste verbond dan ’n “ou verbond” genoem?
Die probleem het by die Jode ontstaan. Hulle het God se verbond in later jare verkeerd begin verstaan. Hulle wou weer deur hulle eie krag aan die eise van die verbond gehoorsaam wees, en hulle het dit nie reggekry nie. Die “nuwe verbond” was dus nie regtig nuut nie. Abraham het dit al geken (Joh 8:56). Alles wat oor die “nuwe verbond” gesê word, was reeds op Abraham se lewe van toepassing (Gal 3:6-9; Heb 6:13-15; 11:8-12).

Die latere Jodedom het die verbond “oud” gemaak deur van God af weg te kyk en hulle heil in hulle eie goeie werke te soek. Die verbond was egter “nuut” omdat Jesus die middelpunt daarvan was. Hy was die Hoëpriester (Heb 7:26-27), die Middelaar (Heb 8:6), die Offer (Heb 9:12, 26). Deur sy Gees is God se wette in ons harte geskryf (Heb 10:16).

Leef uit God se beloftes

Die feit dat die Heilige God na sy ondankbare en vyandige skepsels teruggedraai en sy liefde sonder ophou aan hulle geskenk het, is die beste nuus wat enige mens kan ontvang. Vir Abraham was daar geen groter dag nie as toe die Here hom as verlore sondaar kom roep het en vir hom gesê het: “Ek sal jou God wees” (Gen 17:7; 12:1-7).

Die verbondsverhouding is in werklikheid ’n liefdesverhouding waarin God Homself aan ons gee. Die ware, Goddelike lewe word in Jesus aan ons as verlore mense geskenk. Dit word mettertyd deur ’n groeiproses en deur geestelike stryd ’n groter werklikheid in ons lewe. Dit maak ons hele menswees nuut: liggaam en gees. Uiteindelik sal ons in die Vaderhuis volkome nuut en volmaak wees.

God se beloftes
Die doop
Dit is nie sonder rede dat Christus beveel het dat die doop in die Naam van die drie-enige God bedien moet word nie.

 • Wanneer ons in die Naam van God, die Vader, gedoop word, betuig dit dat Hy sy ewige verbond van genade met ons bevestig en ons tot sy kinders en erfgename aanneem.
 • Die doop in die Naam van God, die Seun, bevestig dat Hy met sy bloed al ons sonde afgewas het.
 • Die doop in die Naam van God, die Heilige Gees, verseker ons dat Hy in ons, as lede van die liggaam van Christus, woon; dat ons in al die weldade van Christus sal deel; dat Hy ons wil lei en troos, en dat Hy ewig by ons wil bly.

Die verbondsbeloftes

 • Krag teen die Bose (1 Pet 5:8-11)
 • Skuld is vergewe (Joh 3:16)
 • ’n Voorspoedige lewe (Matt 6:26)
 • Die gawe van die ewige lewe (Joh 3:36)
 • Opstanding uit die dood (2 Kor 4:14)

Leef onder God se waarborg
Iemand wat ’n miljoen rand geërf het, sal nie die geld kan benut as hy of sy nie van die erflating weet en dit gaan opeis nie. Net so is dit noodsaaklik dat mense van God se erflating bewus gemaak moet word, anders sal hulle dit nooit kan aanvaar en die rykdom vir hulleself kan toe-eien nie.

Vir hierdie doel het God sy Woord aan ons gegee. Dit maak die omvang van God se erflating aan ons duidelik. Dit vertel van die Here se verbondsliefde wat onvoorwaardelik aan ons toegesê word. Dit maak ook die eise van die verbond aan ons duidelik. Waar die boodskap van die Bybel ook al verkondig word, hoor mense van God se verbond en kan hulle dit aanneem en die erfenis verkry.

Vir jou persoonlik
Daar is net een probleem: Jou naam staan nêrens in die Bybel nie. Jy het geen bewys dat die verbondsbeloftes vir jou persoonlik bedoel is nie. Om hierdie rede maak God nie net van die hoorbare verkondiging van sy Woord gebruik nie. Hy het ook sigbare tekens gegee wat die betekenis van die boodskap by jou persoonlik tuisbring. Hierdie tekens is die sakramente: die doop en die nagmaal. By albei is jy persoonlik betrokke.

 • By die doop word jou naam genoem en ontvang jy persoonlik die eiendomsmerk van die Here.
 • By die nagmaal word die tekens van Jesus Christus se liggaam en bloed aan jou persoonlik uitgedeel. Jy neem dit met jou hand en jy eet en drink dit met jou mond.

Baie van die weldade van die verbond wat God in Christus aan ons geskenk het, is nie sigbaar of tasbaar nie. Selfs die kern van hierdie boodskap, naamlik die lyding en sterwe en opstanding van Christus, kan nie vandag gesien of aangeraak word nie. Om ons te help, stel die Here hierdie onsigbare waarhede met behulp van sigbare en tasbare tekens aan ons bekend. Die tekens is soos tekeninge in ’n boek: Dit help jou om iets wat jy nie kan sien nie, beter te verstaan.

Die sakramente is ook waarborge dat die Here jou waarlik liefhet. As jy die water by die doop sien of die brood en die wyn by die nagmaal geniet, word jy opnuut verseker dat Jesus se versoeningswerk waarde en betekenis het. Op hierdie manier word jou geloof versterk.

Luister na Jesus se woorde wanneer Hy die wyn by die nagmaal uitdeel:

“Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes” (Matt 26:27-28).

Vrae om oor te gesels of na te dink

 

 • Wat beteken dit vir jou dat jy gedoop is?
 • Wat behoort jy as ouer vir jou kind te vertel oor die betekenis van sy of haar doop?
 • Het jy al God se verbond aanvaar deur jou lewe ten volle aan die Here oor te gee? Wanneer en hoe het dit gebeur?
 • Wat verhinder dat jy al die verbondsbeloftes ontvang wat God aan jou wil gee?
 • Kan jy sê dat jy reeds die ewige lewe het? Kan ander mense dit in jou lewe raaksien? Gee ’n rede vir jou antwoorde.
 • Watter gesindheid bespeur jy in jou hart as jy na die tien gebooie luister?
 • Met watter gesindhede behoort jy jou Bybelstudie en die prediking van die Woord van God te benader?
 • Wat is jou hoogste lewensdoel?

© Missio 2024 | All rights reserved.