Dertiende Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Op Barmhartigheidsondag word daar gefokus op ons hertoewyding aan die Here. Ons selfsug het ons blind gemaak vir ander en hulle nood. Ons selfsug is soos om ander gode te dien. Jesus is die ware brood van die lewe. Sy bloed bring vergifnis en maak dit moontlik dat ons met nuwe oë na mekaar kyk en dat ons mekaar en die wêreld se nood kan raaksien.

Ander tekste

Psalms 34:15-22 ()
16Die Here sorg vir die regverdiges
en luister na hulle hulpgeroep.
17Maar Hy tree op
teen dié wat kwaad doen
en vee selfs die herinnering aan hulle
van die aarde af.
18As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle
uit al hulle benoudhede.
19Die Here is naby die gebrokenes,
Hy help die moedeloses.
20Al word die regverdige ook
deur hoeveel rampe getref,
die Here red hom uit almal.
21Die Here sorg vir die hele liggaam
van die regverdige:
geen been word gebreek nie.
22Die kwaad wat die goddelose doen,
bewerk sy eie ondergang:
vir sy vyandskap teen die regverdige
sal hy boet.

Efesiërs 6:10-20 ()
Die Christen se wapenrusting
10Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. 11Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. 12Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. 13Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

14Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, 15en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. 16Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. 17Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

18Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. 19Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. 20Ter wille van hierdie evangelie is ek ’n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.

Johannes 6:56-69 ()
56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe.”

59Dit het Jesus gesê toe Hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het.

Ongeloof en geloof onder die dissipels van Jesus
60Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?”

61Jesus het vanself geweet dat sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle: “Skrik dit julle af? 62Wat dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. 64Maar daar is party van julle wat nie in My glo nie.”
Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou verraai.

65Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.”

66Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 67Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?”

68Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. 69En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.”

Fokusteks

Josua 24:1-2a, 14-18
Die samekoms by Sigem
24 Josua het al die stamme van Israel bymekaargebring in Sigem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die ampsdraers geroep, en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God.

2Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel:
Lank gelede het julle voorvaders—onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor—anderkant die Eufraat gewoon en hulle het ander gode gedien. 3Ek het julle voorvader Abraham anderkant die Eufraat geneem en hom die hele Kanaän laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het Ek vir Isak gegee, 4aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het Ek die Seïrberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe.

5“Ek het vir Moses en Aäron gestuur en Ek het Egipte met rampe getref soos Ek dit goedgevind het. Daarna het Ek julle uitgebring: 6Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaens en ruiters. 7Julle voorvaders het na My geroep om hulp, en Ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly.

8“Toe het Ek julle gebring na die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak.

9“Toe Balak seun van Sippor en koning van Moab teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Bileam seun van Beor laat roep om ’n vloek oor julle uit te spreek. 10Maar Ek het nie na Bileam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seën. So het Ek julle gered uit die hande van Balak.

11“Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amoriete, Feresiete, Kanaäniete, Hetiete, Girgasiete, Hewiete en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee. 12Ek het al vantevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor, en dít het hulle voor julle uit verdryf, nie julle swaarde en julle pyl en boë nie.

13“Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie.

14“Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. 15Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

16Die volk het geantwoord: “Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. 17Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en Hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. 18Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God.”

19Maar Josua het vir die volk gesê: “Julle kan nie die Here dien nie. Hy is ’n heilige God, Hy is ’n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. 20As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal Hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en ’n end aan julle maak.”

21Die volk het vir Josua gesê: “Nee, ons sal die Here dien!”
22Toe sê Josua vir die volk: “Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien,” en hulle antwoord: “Ons is.”
23Toe sê Josua: “Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel.”

24En die volk sê vir Josua: “Ons sal die Here ons God dien, ons sal na Hom luister.”
25Josua het daardie dag vir die volk ’n verbond gesluit en vir hulle daar in Sigem voorskrifte en bepalings vasgelê. 26Hy het dié dinge in die wetboek van God opgeskryf, ’n groot klip gevat en dit daar onder ’n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. 27Hy het vir die hele volk gesê: “Sien julle dié klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie.”

28Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 151 “Skenk ons, Here, u beskerming” of
Vonkk 31 “My siel vind rus” of
Flam 28 “Heer Omvou My”

Votum 
Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys.
Ps 34:2-4

Seëngroet

Lofsang
Psalm 34 “Ek sal Gods lof bly noem… “of
Vonkk 133 “My lippe wil hom loof (Ps 34)” of
Flam 23 “Prys Die Here”

Liedere

VONKK 31 “My Siel Vind Rus”
Nav Psalm 62
Teks: My soul is at rest – Taizé 1991; Afrikaanse weergawe Braam Hanekom, Breda Ludik en Michiel van der Merwe 1994/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Engels, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek)
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Geloof en Vertroue / Lyding en Nood

My siel vind rus in God alleen.
Hy alleen kan redding bring.
My soul is at rest in God alone.
My salvation comes from God.

VONKK 133 “My Lippe Wil Hom Loof (Psalm 34)”
Teks: Driekie Jankowitz 2010 (Pro Deo)
Musiek: NUWE SEISOEN – Jacus Krige 2009
Orrelbegeleiding: Jacus Krige 2010
Klavierbegeleiding: Colin Campbell 2010 (Pro Deo)
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

Keervers:
My lippe wil Hom loof, die Here altyd prys,
sy roem ewig lofsing, sy Naam eer bewys.
My lippe wil Hom loof, die Here altyd prys,
sy roem ewig lofsing, sy Naam eer bewys.

Psalmvers:
Die Heer het gehoor, Hy het my bevry.
Dié een wat sy hulp soek, sal straal en gedy.
Die Here sal sorg vir dié wat Hom dien.
Hul kom ook niks kort nie, hul weet dat God voorsien.

Keervers:
My lippe wil Hom loof, die Here altyd prys,
sy roem ewig lofsing, sy Naam eer bewys.
My lippe wil Hom loof, die Here altyd prys,
sy roem ewig lofsing, sy Naam eer bewys.

Psalmvers:
Die Here is by die mense wat treur.
Hy gee hulle moed, en genees hulle seer.
Ook kinders van God sal rampe ervaar,
maar Hy help hul telkens, Hy red hul uit gevaar.

Laaste keervers:
My lippe wil Hom loof, die Here altyd prys,
sy roem ewig lofsing, sy Naam eer bewys.

VONKK 16 “God Van Ons Verlede”
Teks: Jannie Hougaard 2003/2009 ©
Melodie: JANNIE – Jannie Hougaard © en Francé Ludik © 2003/2009
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Geloof en Vertroue

God van ons verlede,
U skep ook ons hede.
U laat ons weer nuut begin,
loop voor ons die toekoms in,
lei ons in u vrede.

VONKK 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor (Psalm 37)”
Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo)
Musiek: JACUS – Jacus Krige 2009
Kantoryverwerking (keervers): Albert Troskie 2010 (Pro Deo) en Gerrit Jordaan 2010
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Geloof en Vertroue

Keervers
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Voorleser:
Vertrou op die Here en / doen wat goed is, dan / woon en werk jy / in ware vrede./ Wees / bly in die Here, Hy / gee jou sy gawes. / Jou / diepste wense sal / Hy vervul.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Wees stil in die Here; wag / rustig op Hom, want / dié wat Hom dien, sal / alles besit. /
Bly af-/-hanklik van God, ver-/-trou net op Hom – / dan sal jy sy vrede en / voorspoed ervaar.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

As jy / min besit en die / Here dien, is jy / ryker as skelms met / sakke vol geld. Die / Here versorg; Hy be-/-skerm sy kinders; Hy / gee hul ‘n land waar hul / altyd kan woon.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Die / Here beplan die / koers van sy kinders en / Hy sal ook sorg dat dit / goed gaan met hul.
Ja, / selfs as hul struikel, sal sy / hand hul vashou, dan / sal hul nie val of bly / lê in hul nood.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Ek het / nog nie gesien dat / dié wat God dien
op / straathoeke staan om te / bedel vir kos,
want die / Here red dié wat / Hom / soek in hul swaarkry – / Hy help almal wat / by Hom / skuil.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou

Flam 28 “Heer Omvou My”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Afhanklikheid / Geloof en Vertroue / Gebed)
Teks en Musiek: Johan Steenkamp
© 2007 Urial Publishing

1. U’t die lydenspad vir my kom loop
en ek is deur U bloed ook vrygekoop.
Maar die wêreld rondom my
sê die sonde maak my vry.

2. O Heer, omvou my as die nag
my omsluit van alle kante –
en as die donker U kind weg wil lei,
Heer, omvou my, maak my vry.

Flam 23 “Prys Die Here”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Lof)
Teks en Musiek: Rhe Janse
© 1994 Brettian Productions
(Opgeneem op Lentereën – Willie Joubert)
(Psalm 148)

1. Prys die Here vanuit die hemele;
prys die Here alle engele;
prys Hom son en maan,
prys Hom alle sterre!
Prys die Here en sy grote Naam!

2. Prys die Here van die aarde af,
uit die see en van die berge af.
Prys Hom bome, diere, plante en riviere.
Prys die Here en sy grote Naam!

3. Prys die Here alle volke saam;
mans en vroue, prys die Heer se Naam.
Prys Hom konings, vorste, oud en jonk tesame.
Prys die Here en sy grote Naam!

4. U’s my Here en ek prys U Naam;
U’s verhewe, hoor my loflied aan.
Heer, U majesteit strek oor aard’ en hemel;
U’s my Here, en ek prys U Naam!
U’s my Here, en ek prys U Naam!

Flam 2. “Met Ons Lewens, Wil Ons U Eer”
(Rubriek: FLAM Gemeentesang – Toewyding)
Oorspronklike titel: Lord, be glorified
Teks en musiek: Bob Kilpatrick
Afrikaanse vertaling: 2005 Jacques Louw
© 1978 Bob Kilpatrick Ministries

1. Met ons lewens wil ons U eer, Christus, ons Heer.
Met ons lewens wil ons U eer, vandag.

2. In ons huise wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In ons huise wil ons U eer, vandag.

3. In u kerk, Heer, wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In u kerk, Heer, wil ons U eer, vandag.

4. In u wêreld wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In u wêreld wil ons U eer, vandag.

Flam 7 “Here, Ek Vergeet So Gou”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Skuldbelydenis)
Oorspronklike titel: Lord, Have Mercy
Teks en musiek: Steve Merkel
Afrikaanse vertaling: 2005 Breda Ludik
© 2000 Integrity’s Hosanna Music
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

1. Here, ek vergeet so gou
u woorde en beloftes,
en die vuur wat in my hart
gebrand het, is nou flou.
Met ‘n hart vol ongeloof
bedink ek aardse wysheid.
Vergewe tog my louheid,
ontvlam my hart se vuur.

Refrein:
Heer, vergewe, wees genadig.
Jesus, wees genadig.
Heer, vergewe, wees genadig.
Christus, wees genadig.

2. Ek het soms ook neergekniel
voor mensgemaakte gode
en gegaan op paaie wat
my ver van U wegneem.
Maar ek keer weer terug na U
en pleit om u genade.
Vergewe tog my sonde
en neem my in u huis.

Refrein:

3. Ek het terug verlang na U,
u liefde en genade;
na die stroom van goedheid
wat vloei van waar U woon.
Nou kom buig ek voor U neer,
want U is nog my Vader.
Ek is nog ‘n kind van U;
ek kan U nie vergeet.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Hierdie teks help kinders om te begin verstaan dat ’n mens keuses maak in die lewe, en dat die keuses gevolge het.

Berei vooraf twee blikkies voor deur die etikette van ‘n blikkie boontjies (of iets waarvan kinders nie sal hou nie) en ‘n blikkie ingelegde vrugte (of iets wat kinders sal geniet) om te ruil. Nooi twee kinders vorentoe en laat een van hulle kies watter blikkie hulle wil hê. Wanneer die blikkie oopgemaak word, moet albei eet wat hulle gekry het – hul keuses het gevolge.

Alternatiewelik kan jy een van daardie origami speletjies vou wat almal altyd as kinders maak. (As jy vergeet het, kan jy instruksies hier kry). Kinders kies ‘n nommer, wat lei tot ‘n volgende keuse van ‘n kleur, wat lei tot ‘n verrassing. Die verrassing kan goed of sleg wees (lekkers, boekmerke, klippe, ens).

Vertel dan die verhaal van die teksgedeelte dramaties. Die Israeliete het uiteindelik na baie jare in die woestyn in die land gekom waarvan hulle gedroom het. Hulle hoef nie meer vir water te soek nie. Hulle hoef nie meer in tente te lewe nie. Hulle hoef nie meer manna te eet nie, maar kan nou genoeg hê van allerhande kos, melk en heuning, soos die Bybel dit vir ons vertel.

Maar, die Israeliete het die gevaar geloop dat hulle kon vergeet wat God hulle geleer het, en net kon doen wat die ander volke in Kanaän doen. Want dié volke het afgode gedien, en slegte goed gedoen, selfs soms hulle kinders geoffer.

Lees dan die teks, en wys uit hoe Josua hulle waarsku dat hulle nie maar in die land kan gaan doen wat ander mense doen nie, en dan dink hulle kan steeds God se mense bly nie.

Onthou, die Israeliete het gewéét wat hulle kies, anders as ons met die blikkies of papier. Beweeg dan na ons lewe. Só moet ons ook keuses maak, byvoorbeeld hoe om onpopulêre kinders te hanteer, of wie jy nooi om deel van ’n span of ’n partytjie te wees, of om mekaar nie uit te daag om gevaarlike goed te doen nie.

Jy kan vir die kinders elkeen ‘n vierkant papier gee, sodat hulle tydens die diens self ‘n “kies-masjientjie” kan maak.

Preekriglyn

Henry Jackson moes die gevreesde woorde op 24 April 2012 hoor: “Jou plaas word gevat!” In ‘n roerende brief aan Beeld vertel hy wat gebeur het (gepubliseer op 30 April 2012):

“Dinsdag 24 April, terwyl ek besig was om kuilvoer te sny, het vier spoggerige voertuie my plaaswerf ingejaag en omtrent 20 mans het uitgespring, donker van woede en siedende haat.

“Ek het oorgestap en vriendelik gegroet, maar net mompelende antwoorde gekry.
“Die leier, die grondkommissaris, het begin: ‘Jy weet dat die regering alle plaasgrond verkry het en dat jy onwettig op die plaas bly.’
“‘O,’ het ek geantwoord.
” ‘Wel,’ het hy voortgegaan. ‘Ons het ’n nuwe eienaar wat ons wil bring en aan jou wil voorstel.’
“Hy het gevra of daar plek is waar ons kon sit en praat, en toe ons (bene uitgestrek) ons sit gekry het op ons stoep se stoele, het die intimidasie begin.
” ‘Ons verwag dat jy saamwerk met die nuwe eienaar. Ons wil hê die oorgang moet vlot verloop.’

“’n Besonder groot individu het bygevoeg, met diep haat wat uit sy gesig straal: ‘As jy nie saamwerk nie, sal ons ons kêrels stuur en jy sal sonder enigiets weggejaag word – nie eens jou klere nie. Jy sal niks saamvat nie.’
“Nog ’n man het gevra: ‘Weet jy wie ek is?’
“Ek het gesê ek weet nie.
“Hy het gesê: ‘Ek is mnr. *** (ek kan nie sy naam onthou nie) en ek kan mense binne twee uur van hul plase afkry!’ Hy het twee vingers in die lug gehou en kragdadig herhaal: ‘Twee uur!’

Ek vrees slegs vir God

Jackson vertel verder:
“Ek was taamlik stil tot op dié punt, maar het toe sag geantwoord: ‘Mnr. ***, ek wil vir jou iets sê wat ek wil hê jy moet hoor.’
” ‘Wat is dit?’ het hy nors gevra.
“Terwyl ek my vinger na hom wys, het ek sag gesê: ‘Ek vrees jou nie. Ek vrees slegs vir God. Ek en jy sal albei eendag sterf en in ons eie skoene sal ons voor God staan en verantwoording doen vir wat ons in dié lewe gedoen het, jy vir jou dade en ek vir my reaksie daarop.’

“Dit het gelyk of dit hom taamlik van stryk gebring het.
“Met nog baie dreigemente is hulle daar weg, so vinnig as hulle gekom het, en met die belofte om die middag terug te wees om die nuwe eienaar aan my voor te stel.
“Toe hulle terugkom, was daar minder van hulle en net twee motors, en ek het tyd gehad om tot verhaal te kom.
“Die man, sy naam is Philemon, wou weet hoeveel tyd ek nodig het en ek het gesê: ‘Ses maande sou ideaal wees sodat ek deur die winter kan kom.’

“Hy het gesê dis te veel en ek het gevra hoeveel tyd hy my sou gee. Hy het gesê: ‘Drie maande.’
“Ek het besef dit was baie welwillend vergeleke met wat ander boere gekry het en dit aanvaar.
“Binne ’n paar uur was die saak beklink en ek het my plaas, my lieflike huis en blyplek verloor, met nêrens om te gaan nie.
“Maar die Here het my voorberei op dié dag. Oor die afgelope twee jaar het die Here baie met my gepraat oor my eie hart se houding en daar het baie reiniging plaasgevind.

Die toets is om te reageer soos die Here

Henry Jackson vertel verder:
“Veral die afgelope drie maande het hy dikwels die gedagtes in my hart geplaas dat ek my plaas gaan verloor. Ek het geweet daar kom ’n toets in my lewe en dat Hy van my, sy kind, verwag om te reageer soos hy sou.

“Toe die voertuie Dinsdag ingejaag kom, het ek dadelik geweet die tyd het aangebreek. Julle sien, daar is niks wat in dié lewe gebeur wat vir ons hemelse Vader ’n verrassing is nie.

“As ons sy kinders is, is ons lewens veilig in sy hande. As ons na sy stem luister en doen wat Hy sê, is daar geen rede om bang te wees vir wat mense aan ons kan doen nie, of om die toekoms te vrees nie.

“En wat sê Hy moet ons doen as dié soort ding met ons gebeur? Is ons gewillig om sy woorde op ons lewens toe te pas?

“Matteus 5:44 sê: ‘Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel …’

“Is Jesus se opdrag vir ons bedoel of nie? Waarom sien ek so baie Christene met sulke diep rassehaat en bitterheid wat in hulle kook?

“Moet ons nie kinders van ons Hemelse Vader wees wat sy karakter uitstraal nie? Watter getuienis leef ons uit as ons met siedende woede reageer? Hoe is ons dan beter as die wêreld?

“Toe ek Philemon die volgende dag sien, was hy nog net so senuweeagtig en hy het op die punt van sy stoel gesit.
“Ek het vir hom gesê: ‘Philemon, al het ek nêrens om heen te gaan nie en al het jy op een dag my lewensdroom van my weggeneem, sal ek nie bitter of kwaad vir jou wees nie.
” ‘Ek wil jou seën as jy die plaas oorneem. Ek wil jou help sover ek kan. Ek wil hê jy moet dié plaas soveel geniet as wat ek dit geniet het.’

“Hy het positief gereageer en meer verbasende toegewings gemaak.
” ‘Jy kan alles wat jy wil van die plaas af neem en as jy bereid is om enigiets te los, sal ek jou daarvoor betaal,’ het hy gesê.
“Ons het blad geskud en is as vriende uitmekaar.

Om te doen wat reg is voor God

“Die Bybel sê: ‘’n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.’ (Jakobus 1:20).
“Ons moet die groter prentjie raaksien en nie so styf vashou aan die paar aardse besittings wat ons het nie. Ons Hemelse Vader is goed in staat om in al ons behoeftes te voorsien, en as ons ons aardse besittings in oop hande hou, kan hy daarvan neem of daarby voeg wat Hy wil.

“Nie eens ’n mossie val sonder dat Hy dit weet nie. Kan Hy nie voorsien in ’n huis en plek om my koeie te melk nie? Natuurlik kan hy!

“Waarom sal ek dan toelaat dat my hart gevul word met haat vir ’n man vir wie Jesus gesterf het? Ek wil liewer sien dat dié man en sy gewelddadige vriende in die Koninkryk ingebring word.

“Jy sal nooit die oorlog van rassehaat met haat wen nie. Dit kan slegs gewen word met liefde en vergifnis. Die sterkste krag ter wêreld is nederige liefde. Het Hy nie gesê: ‘Die sagmoediges sal die aarde beërwe’ nie?

“Moenie die enorme krag van eenvoudige nederigheid onderskat nie – waar ons sê: ‘Nie my wil nie, maar u wil geskied.’

“Natuurlik is dit wat hulle doen onwettig. Ek kan die saak wen as ek hof toe gaan. Maar teen watter prys? Met meer haat, met intimidasie en geweld teen my werkers, en verskrikking vir my liewe vrou? Nee, ’n plaas is dit nie werd nie.

“Ek sal nie ’n stuk grond probeer behou en my kosbare vrou in gevaar stel en aan verskrikking blootstel nie. Sy is baie meer werd as ’n plaas.

“Soos sake nou staan, het ek nêrens om heen te gaan nie. Jesus se dissipels het Hom gevra waar Hy tuisgaan. Hy het geantwoord: ‘Die jakkalse het gate en die voëls het neste, maar die Seun van die Mens het nêrens om sy kop neer te lê nie.’ Ek voel ek is in goeie geselskap!

“Maar ek het ’n absolute en bonatuurlike vrede en vertroue dat my Hemelse Vader iets baie beters vir my het as wat ek gehad het. Hy maak een deur toe net om ’n baie groter deur oop te maak.

“So, vir julle wat gehoor het dat my plaas gegryp is. Moet asseblief nie om my onthalwe die vuur van rassehaat en bitterheid aanblaas nie.

“Plaas liewer jul vertroue volledig op ons liewe Hemelse Vader en wag om te sien hoe wonderlik hy dié situasie tot sy eer gaan omkeer. ”

“Kies vandag wie julle wil dien”

Ons teks uit Josua 24 kom uit die laaste hoofstuk van die boek Josua. Josua het aan die einde van sy lewe gekom, en roep die volk by Sigem bymekaar om hulle tot ‘n hernude verbintenis met die Here op te roep. Die byeenkoms vind “in die teenwoordigheid van God” plaas (1).

[Nota: Die teks moet na regte in geheel gelees word. Die manier waarop die Revised Common Lectionary die teks opkap, ontneem die gedeelte sy boodskap.]

Josua begin deur die geskiedenis van Israel te vertel. Hy vertel hoe die Here Tera en Abraham uit die afgodediens geroep en na Hom gelei het. Die volk word herinner aan die Here se beloftes, en hoe Hy dit waar gemaak het deur hulle uit Egipte te lei en na die beloofde land te bring. God het hulle in die woestyn beskerm en die beloofde land vir hulle oopgemaak: “Ek het julle ‘n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie.” (13)

Nadat Josua die volk herinner het aan God se troue redding en bewaring van die volk oor eeue heen, kom die oproep:

  • Betoon eerbied aan die Here
  • Dien Hom met opregtheid en trou
  • Sien af van die gode wat julle voorvaders in Egipte gedien het, en dien die Here.

Hierdie oproep veronderstel dat die volk die geleentheid het om ‘n keuse uit te oefen. Hulle kan die afgode van die Egiptenaars (waar die volk vandaan kom), of die afgode van die Ammoriete (in die beloofde land waar hulle tans woon), of die ware God dien (15). Vir Josua en sy familie is die keuse duidelik: “Ons sal die Here dien” (15).

Geen goedkoop keuse nie

Die volk antwoord Josua asof botter nie in hulle monde kan smelt nie: “Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie.” (16) Vroom bevestig hulle al die geloofswaarhede oor die Here (17-18), en sluit af: “Ook ons sal die Here dien, Hy is ons God.”

Josua beklemtoon die erns van die keuse deur Israel daarop te wys dat hulle nie die Here kan dien nie. Hulle is immers steeds besig om vreemde gode te dien. Hulle dien die Here op ‘n goedkoop manier, want daar is steeds talle vreemde gode waarin hulle ook trou betoon. Dit sal rampe oor hulle bring en hulle einde beteken. (19-20)

Die betekenis is duidelik: mens kan nie die Here dien, en ook ander lojaliteit hê nie. Die Here se teenwoordigheid in jou lewe, en jou keuse aan die Here, beteken dat jy nét leef vanuit die werklikheid van God. Geen ander gode nie.

Watter gode?

Johannes Calvyn sê dat mens letterlik van enigiets ‘n afgod maak. Ons harte is fabrieke van afgode. Selfs ons beste bedoelings, ons harde werk vir God se dinge, kan ons afgod word. Mens verloor die Here bitter maklik en raak met ander werklikhede besig.

As moderne Westerlinge moet ons nie dink afgode is net klippe, stompe en beelde wat by die sg. primitiewe volke voorkom nie. Lesslie Newbigin het, nadat hy 40 jaar as sendeling in Indië gewerk en daarna – na sy aftrede – ‘n loopbaan in Brittanje gevolg het, gesê: “Die Westerse kultuur is die mees weerstandige kultuur teen die evangelie.” Op ‘n baie gesofistikeerde manier het ons almal eintlik afgode waaraan ons die diepste sekerheid van ons lewens vasbind. Ons afgode is so gesofistikeerd dat ons hulle dikwels nie herken nie.

Richard Foster identifiseer die drie vernaamste afgode van die Westerse kultuur as “money, sex and power.” Hy het ‘n insiggewende boek hieroor geskryf. As mens kyk na die verheerliking van die menslike liggaam, die grypsug en die magsug van die Westerse kultuur, is dit duidelik dat Foster ‘n punt beet het.

Vir baie mense is hul grond ‘n afgod. Dalk geld dit in ‘n meerdere of mindere mate van alle mense wat eiendom besit. Jou grond en jou huis, jou eiendom. Jy bind jou diepste sekuriteit aan jou liggaamlike welstand, jou voorkoms, jou vermoëns en jou eiendom vas. Opsigself is hierdie dinge nie sleg nie, maar wanneer dit die rigsnoer van jou lewe word, is jy op die glybaan na afgodediens.

Daarom is Henry Jackson se reaksie op die onteiening van sy plaas so merkwaardig. Soos Josua van ouds, kies hy om op die Here as die enigste werklikheid in sy lewe te reageer. Hy kies teen sy grond, hy staan dit vrywillig af. Daarmee sê hy dat sy grond nie mag oor hom het nie. Hy kies om uit die Here se hand alleen te lewe.

“Wat ons besonders gemaak het”

Eerwaarde Frank Chikane (AGS-pastoor, voorheen sekretaris van die SA Raad van Kerke, en voormalige sekretaris van die kabinet) vertel op die onlangse ThinkFest by die Nasionale Kunstefees 2012 te Grahamstad, wat die 1994-oorgang in Suid-Afrika vir hom so merkwaardig gemaak het. Volgens Chikane het ‘n kritieke meerderheid Christene in die aanloop tot 1994 gekies om vanuit die teenwoordigheid van die Here in hulle lewe te reageer. In plaas daarvan om ‘n burgeroorlog te ontken, die volle geweld van die staat op medeburgers los te laat, ou griewe met bloed te vergeld, het mense gekies om vanuit die werklikheid van die Here vreedsaam saam te begin bou aan ‘n gemeenskaplike toekoms.

Volgens Chikane was dit die rede waarom die wêreld nie uitgepraat kon raak oor Suid-Afrika nie. Ons was besonders. Hy is diep bekommerd omdat hierdie besondere reaksies vanuit God se teenwoordigheid plek gemaak het vir grypsug.

Die implikasie is duidelik. Ons raak nou net sulke afgodedienaars (mag en geld) soos die res van die wêreld.

Verskillende reaksies

Sommige mense het Henry Jackson as ‘n regte papbroek uitgekryt nadat hy sy plaas met seën afgestaan het. Hierop het Jackson vertel hoe bang hy was en hoeveel moed dit gekos het om te doen wat hy ervaar die Here druk op sy hart. Hy het ook gaan bid vir die gesondheid van die landkommissaris wat hom opdrag gegee het om sy grond te verlaat- dié het ‘n ligte beroerte gehad.

Die feit dat Westerlinge power verafgod, wys daarin dat ons glo geweld red. As mense ons geboue platvlieg, skiet ons hulle hele land plat. As mense ons plase wil afvat, het ons net een reaksie: gebruik geweld, wees dapper, veg terug. Hierdie afgodsdiens staan as die geloof in redemptive violence bekend. As iemand dit bevraagteken, kan ons nie eers die moontlikheid van ‘n ander, nie-gewelddadige reaksie bedink nie.

“Dan dien ek liewer nie die Here nie”

Ander mense het gesê as Jackson se optrede is hoe mens die Here dien, kan en wil hulle nie die Here dien nie. Dan draai hulle doelbewus weg van die Here af.

Soos Israel wil hulle ‘n Here dien waar jy met ‘n stukkie van jou lewe doen wat die Here vra. Intussen troetel jy nog ander gode aan jou bors.

Natuurlik moet mens Jackson se reaksie nie absoluut maak nie. Dit beteken nie alle mense moet onder alle omstandighede bloot toelaat dat hulle eiendom afgevat word nie. Dis nie die punt nie. Die vraag is of mens met geloofsonderskeiding wag op die Here se leiding en dit navolg. Vir Abraham het dit gewilligheid beteken om Isak te gaan offer. Die wenende vrou het ‘n duur buis salf op Jesus “gemors” en Hom so vir sy dood gesalf. Henry Jackson het sy plaas laat gaan. Deur die eeue het talle gelowiges met blymoedigheid hulle lewe vir die Here gegee.

Dit is nooit goedkoop en eenvoudig om te kies om die Here alleen te dien nie.

Uitkoms

Op 8 Julie 2012 berig Beeld dat die Zimbabwiese regering Jackson amptelik in kennis gestel het dat die grondonteiening teruggetrek word. Jackson kan sy grond behou en met die seën van die regering verder boer.

Self sê hy hy weet nie hoekom sommige mense bid en kry wat hulle vra, terwyl nog ander weer alles verloor nie. Al wat hy weet is dat mens moet bly bid en vanuit die Here se teenwoordigheid bly leef.

Dit staan so geskryf

Só staan dit ook in Josua 24 geskryf. Josua vertel hoedat die Here Israel in die geskiedenis getrou gelei en beskerm het. God se trou is iets waarop ons kan staatmaak. Dit maak sin om op die Here se teenwoordigheid dit bly reageer, al dien soveel mense rondom jou afgode.

In Josua 24 loop dit uit op ‘n verbondsluiting (25). ‘n Verbond is ‘n gewigtige ooreenkoms. In die Bybel spruit die verbond altyd uit God se aksie. Dit is God wat kom en ons identiteit as verloste en begenadigde mense bevestig.

Kom ons lê ook die moed aan die dag om die Here alleen te dien. Watter konkrete dinge moet ons hierdie week doen ómdat ons die Here alleen dien?

God stuur ons om te leef

Wet: Josua 24:
14“Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode … en dien die Here. 15… kies dan vandag wie julle wil dien…
Kom ons lê ook die moed aan die dag om die Here alleen te dien. Watter konkrete dinge moet ons hierdie week doen ómdat ons die Here alleen dien?

Stil gebed

Verootmoediging
Lied 271 “Heil’ge Jesus, wat my lewe” of
Vonkk 16 “God van ons verlede” of
Flam 2 “Met Ons Lewens, Wil Ons U Eer”

Voorbidding
Kry iemand om te vertel van ‘n Barmhartigheidsbediening waarby jul gemeente betrokke is. Gee ook ‘n oorsig van ander bedieninge of van die nood in jul gemeenskap. Bid spesifiek vir daardie nood en vir mense en instansies wat daarby betrokke is.

Dankoffer

Slotsang
Lied 531 “Ons Here, God van alvermoë” of
Vonkk 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor (Psalm 37)” of
Flam 7 “Here, Ek Vergeet So Gou”

Seën

Respons
Lied 533 “Stuur ons, Here”