Dertiende Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Om in die teenwoordigheid van die Here krag, wysheid en vervulling te vind vir ons roeping as gelowiges sou ‘n moontlike lyn kon wees wat deur die diens loop.

Die sleutelteks uit Efesiërs fokus hierdie Sondag op die wapenrusting wat God vir ons as Christene gee vir die lewe in hierdie wêreld. Die simbool hierdie week (sien basisliturgie) is ‘n hokkiedoelwagter se uitrusting.

Ander tekste 

1 Konings 8:(1, 6, 10-11) 22-30, 41-43;
Daarna het Salomo die leiers van Israel, al die stamhoofde en die Israelitiese familiehoofde, by hom in Jerusalem bymekaargeroep om die verbondsark van die Here uit die Dawidstad, Sion, te laat uitbring.

6Toe het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek toe gebring onder die vlerke van die gerubs in die binneste heiligdom van die tempel, dit is die Allerheiligste.

Gebed van Salomo
(Vgl 2 Kron 6:12–49)
22Toe gaan staan Salomo regoor die altaar van die Here, voor die hele gemeente van Israel, en strek sy hande uit na die hemel toe 23en sê: “Here, God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nie nog ’n God soos U nie. U hou U aan die verbond en U bly getrou teenoor u dienaars wat met volle oorgawe voor U lewe. 24U het U gehou aan wat U u dienaar, my vader Dawid, beloof het. U het die belofte gemaak en dit so soos dit vandag is, deur u woord en u mag vervul.

25“Here, God van Israel, bly dan nou by wat U u dienaar, my vader Dawid, beloof het toe U gesê het: ‘Ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jou nakomelinge let op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het.’

26“God van Israel, laat die belofte wat U aan u dienaar, my vader Dawid, gemaak het, ook verder vas staan.

27“Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het!

28“Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot U rig. 29Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat ’n dienaar van U na hierdie plek toe bid. 30Hoor tog die smeekbedes van u dienaar en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid, hoor dit tog uit u hemelse woonplek, en wanneer U dit hoor, vergewe tog!

41–42“Luister ook na die vreemdeling wat nie uit u volk Israel is nie en, omdat hy gehoor het van u groot Naam, u mag en krag, selfs uit ’n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. 43Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling U in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u Naam kan ken en ook aan U gehoorsaam kan wees net soos u volk Israel, en dat hulle kan weet u Naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het.

Psalm 84
Vir die koorleier: met musiek. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2Hoe lief het ek u woning,
Here, Almagtige!
3Ek versmag van verlange
na die tempel van die Here;
met alles wat ek is, wil ek jubel
oor die lewende God.
4Selfs ’n mossie het ’n nes
en ’n swaeltjie ’n plek vir haar kleintjies
daar by u altare,
Here, Almagtige,
my Koning en my God!
5Dit gaan goed met mense
vir wie u huis ’n tuiste is:
hulle hou nie op om U te prys nie. Sela
6Dit gaan goed met mense
wat hulle krag in U vind
en graag na u tempel toe gaan.
7Vir hulle gaan daar fonteine oop
wanneer hulle deur ’n dorre laagte trek
en die vroeë reëns sy seëninge bring.
8Keer op keer ontvang hulle nuwe krag
totdat hulle voor God in Sion verskyn.
9Here, almagtige God, hoor my gebed,
luister tog, God van Jakob! Sela
10Sien tog om na die koning,
ons beskermer, o God;
hou u gesalfde onder u sorg.
11Waarlik, één dag in u tempel is beter
as duisend daarbuite.
Ek staan liewer by die drumpel
van die huis van my God
as om te woon in huise sonder God.
12Die Here God is ons krag
en ons beskerming,
die Here gee genade en eer,
Hy weerhou die goeie nie
van dié wat reg lewe nie.
13Here, Almagtige,
dit gaan goed met die mens
wat op U vertrou!

Johannes 6:56-69
56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe.”

59Dit het Jesus gesê toe Hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het.

Ongeloof en geloof onder die dissipels van Jesus
60Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?”

61Jesus het vanself geweet dat sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle: “Skrik dit julle af? 62Wat dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? 63Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. 64Maar daar is party van julle wat nie in My glo nie.”

Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou verraai.

65Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.”

66Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. 67Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?”

68Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. 69En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.”

Sleutelteks

Efesiërs 6:10-20
Oproep tot geestelike bewapening 

10 Ten slotte: Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. 11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die listighede van die Duiwel. 12 Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. 13 Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied en, nadat julle alles uitgevoer het, staande kan bly. 14 Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsplaat van geregtigheid , 15 en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek, 16 en by dit alles die skild van die geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pyle van die Bose te blus. 17 Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die woord van God. 18 By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. 19 Bid ook vir my sodat, wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak – 20 hiervoor is ek ‘n gesant in kettings – sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. (2020-vertaling)

Ekstra stof

Paulus sluit sy brief af met ‘n fokus op wat ‘n mens krag gee in die publieke stryd om standvastig te bly in en vir die evangelie van Jesus Christus. God is besig om sy een nuwe mensheid te vestig (hfst 2) en deur die kerk uit te brei (hfst 3-4) en wil deur die krag wat Hy gee, sorg dat die liggaam van Christus die oorwinning sal behaal in die stryd om geestelike lojaliteit in die lewe van mense.  Dit is ‘n geestelike stryd wat met die ideologieë en verstaansraamwerke van mense en sisteme te make het – polities, ekonomies, en kultureel – sowel as met die kosmiese magte wat daaragter sit.

Dit sluit aan by wat Paulus al vroeër gesê het en bou op die uitsprake van God wat krag gee. Ons het juis nodig dat ons oë oopgaan vir die groot krag wat God in ons ontketen het, soos Paulus al in 1:19 geskrywe het: “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet … hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo”!

En die rede waarom dit belangrik is, is omdat dit net God se krag is wat ons in staat sal stel om op ons pos te kan bly en mee te werk aan die vestiging en uitbreiding van die evangelie!  Ons voer die stryd nie alleen nie.

Dit is interessant om te sien wat die dinge is waardeur ons die krag van God ervaar en toelaat in ons lewe.  Paulus noem 7 maniere, waarvan net een, die Woord, met ‘n aanvalswapen gekoppel word, die swaard:

 1. Waarheid – in die lig van 5:6-20 het dit te make met die vasstaan in die lig van die waarheid, teen dieonwaarhede wat mense verkondig (5:6) sowel as om die vrugtelose praktyke van die duisternis aan die kaak te stel (5:11).  In ons toewyding aan die waarheid, ervaar ons God se krag wat ons vol maak van Homself.  Die waarheid is soos ‘n gordel waarmee ‘n soldaat sy jurk opgebind het, sodat hy makliker kon beweeg.  Dit maak ons vry in ons binneste van verslawing en weerbaar teen versoeking in die publiek.
 2. Vryspraak (geregtigheid) – dit het te make met die feit dat in Christus ons in die regteverhouding met God gekom het, en dat ons nou vrye toegang tot die Vader het.  In ons blydskap oor God wat ons aangeneem het, volledig uit genade, ervaar ons die krag om standvastig te bly in die wêreld.
 3. Getuienis – die bereidheid om die evangelie na mense te neem, is ‘n kragtige bevestiging van God se werk in jou eie lewe.  Dit is soos die skoene aan die voete van die soldaat wat sorg dat hy oor ruwe terrein kan beweeg, met die getuienis van die goeie nuus van die evangelie vir alle mense.
 4. Geloof – die vertroue op God en die afhanklikheid van wat Hy doen, is die enigste manier om die aanslag van die bose af te weer.  Dit is soos ‘n skild wat jou beskerm teen die brandpyle van die vyand.  Let op dat daar nie ‘n pyl en boog in die hand van die gelowige is nie, net ‘n skild om weerbaar te wees.
 5. Verlossing (redding) – as vryspraak die objektiewe werk van Christus in ons lewe is om ons in die regte verhouding met God te bring, is verlossing die subjektiewe diep oortuiging in ons binneste dat God dit inderdaad goed bedoel met ons en ons vir Homself as kinders aangeneem het.  Dié oortuiging funksioneer soos ‘n helm op ons kop wat die sentrum van ons lewe, ons brein, beskerm.
 6. God se Woord – die enigste aanvalswapen is die Woord van die Gees, soos Paulus dit stel.  En let op dat die Heilige Gees en die Woord direk aan mekaar gekoppel word.  Die een kan nie sonder die ander nie – albei is nodig om regtig in God se wil vir jou lewe te kan wandel.
 7. Gebed – dit is die aspek waarop die meeste uitgebrei word.  Let op dat gebed allesomvattend is – by elke geleentheid, gedurig, vir alle gelowiges, vir die evangelie.

Paulus gebruik ‘n oorlogsmetafoor (soos Jesaja ook gereeld doen) wat hy uitspel in terme van ‘n wapenrusting, gordel, borsharnas, skoene, skild, en swaard.  Omdat dit ‘n geestelike stryd is wat met dié wapens gevoer word, is die term “geestelike oorlogvoering” gemunt, ongelukkig met ‘n inkleding wat min met die teks self te make het.

Kyk weer na die dinge wat Paulus uitlig, en jy sal sien dat sy opdrag nie direk met ‘n aanval op die bose magte te make het nie, inteendeel, eerder met ‘n fokus op drie aardse goed: 1) mense aan wie die evangelie verkondig moet word (vers 15), 2) mense vir wie gebid moet word (vers 18-19) en 3) jou persoonlike lewe, waarin jy vas moet staan in die waarheid, vryspraak, getuienis, geloof, verlossing, die Woord en gebed.  Nie een opdrag het met die kosmiese magte as sodanig te make nie.

Deur vas te staan in die waarheid en die geloof, deur te bid en te getuig word weliswaar die mag van die bose in mense se lewens gebreek – die mag van die politiek, ekonomie en kultuur – maar altyd met werklike mense in die oog.  Daarmee ontken ek nie die bestaan van die duiwel en bose magte nie, maar fokus op dít wat die teks van ons vra – en die teks vra nie ‘n direkte geveg met die Bose nie, maar ‘n betrokkenheid by werklike mense.  Selfs die engele skram van ‘n direkte geveg met die duiwel weg, sê Judas 8-11.  Hoe ons geestelike oorlogvoering dus die kosmiese magte raak, word nie dieper deur Paulus hier uitgespel nie.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 293 of VONKK 58 of Lied 512

Seëngroet: Efesiërs 1:1-2

Votum: Efesiërs 1:3

Lofsang: Flam 61 [bekend] of Lied 212

Toewyding Ef. 2:1-10

Geloofsbelydenis: Nicea

HOOR 

Gebed

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20

Familie-oomblik
Preek

LEEF

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 293 My Hulp of
VONKK 58 Ons Vind Ons Krag In Die Here
Lied 512 “Nader, my God, by U”

Seëngroet: Efesiërs 1:1-2
Aan almal in [gemeente] wat aan God behoort en in Christus Jesus glo.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Votum: Efesiërs 1:3
Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.

Lofsang
Flam 61 (a) Verlustig Jou In Hom (b) Staan Vas [bekend]
Lied 212 “Loof die Heer, Hy is goed”

Toewyding
Die Efesiër-brief begin met ’n  wonderlike lofgebed, wat deurgaans bevestig dat gelowiges deur God uitverkies is, aan God behoort – deur Christus, beseël deur die Gees.  Die hele brief Efesiërs spel eerstens die realiteit uit van ons verlossing in Christus en bedink dan die implikasies van die verlossing vir die lewe.  Maar alles wat in die hele brief staan –  wat in ons hele lewe gebeur, kom uit hierdie realiteit:

Ef. 2:1-10
Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes 2wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is.

3So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. 4Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. 5Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! 6Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ’n plek in die hemel gegee, 7sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het.

8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Geloofsbelydenis
Geloofsbelydenis van Nicea

Liedere

VONKK 58 “Ons Vind Ons Krag In Die Here”
Nav Jeremia 17:7  Teks: Neelsie van Zyl 2007 ©  Melodie: NEELSIE – Neelsie van Zyl 2007 © Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2009 (Pro Deo)  Klavierbegeleiding: Anton Esterhuyse 2009  © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – Geloof en Vertroue, Uitsending

Ons vind ons krag in die Here –
op Hom sal ons vertrou,
op Hom sal ons vertrou.
Ons vind ons krag in die Here –
Hy maak ons soos ‘n boom wat vrugte dra,
Hy maak ons soos ‘n boom wat vrugte dra.

F293. “My Hulp”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Marina du Toit © 2008 Urial Publishing

1. Waarvandaan kom my hulp?
My hulp kom van die Here
Hy wat hemel, aarde maak
hou alles in sy hand.

Waarvandaan kom my hulp?
My hulp kom van die Here
ons hou ons oë gerig op Hom,
ons Hoop ons Rots ons vesting, want …

Heer ons God, U bly altyd getrou.
As die skadu’s kom bewys dit die son.

Refrein:
Geloof, hoop en liefde Heer
dis ons kreet.
Geloof, hoop en liefde Heer
Heer, ons bring U eer.
(End: U ons Koning, U ons Vader heers.)

2. Waarvandaan kom my hulp?
My hulp kom van die Here
Hy wat hemel, aarde maak,
hou alles in sy hand.

Waarvandaan kom my hulp?
My hulp kom van die Here
die Woord’s ons wapen, geloof ons skild,
die waarheid spreek ons vry, dat …

F61. (a) “Verlustig Jou In Hom”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Johan Badenhorst © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere, FLAM, vol 1, Bring die Koning terug) (Ps 37:4)

Verlustig jou in Hom,
en Hy sal jou gee
die begeertes van jou hart,
verlustig jou in Hom.

(b) “Staan Vas”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Rick Moser © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere en FLAM, vol 1, Bring die Koning terug)

Staan vas in die Naam van die Heer!
Staan vas in die krag wat Hy jou gee!
Geen wapen wat die vyand teen jou smee
sal slaag as jy vasstaan
in die Naam van die Heer.

Dra die helm van verlossing,
sit die waarheid om jou lyf,
gepantser met geregtigheid
en ’n skild wat vrees verdryf.

Staan vas op die Woord van die Heer,
staan vas in die krag wat Jesus gee.
Gaan voort onder die leiding van die Gees.
Jy’s meer as ’n oorwinnaar
in die Naam van die Heer.

F123. “Wapenrusting”
(RUBRIEK: Flammikidz – geloof en vertroue, diens en getuienis) Teks en musiek: Louis Brittz © Brettian Publishers

Refrein:
Ons dra die gordel van waarheid
en die harnas van vryspraak
en die skoene van bereidheid
om die boodskap uit te dra.
Ons dra as helm verlossing
en die Woord van God as swaard
en vir altyd die geloofskild
totdat Jesus ons kom haal.

1. Ons stryd is nie teen vlees nie
maar teen magte in die lug.
God gee sy wapenrusting
dat die vyand weg sal vlug
van die krag in sy dissipels
met die wapenrusting aan.
En gewapen met die waarheid
teen die bose kan bly staan.

Refrein:

2. Vind jou krag net in die Here
vra dit van Hom dag na dag.
En doen dit alles biddend
deur die Gees van God tot krag.
Wees waaksaam, bid gedurig
trek jou wapenrusting aan
sodat jy soldaat vir Christus
na verlorenes kan gaan.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Hier is ‘n lekker patroon waar seuns en dogters wapenrusting kan uitknip en plak.

John Stephens van Dollar Store Children’s Sermons beklemtoon dat ‘n mens nie die wapenrusting wat Paulus as voorbeeld gebruik, selfs sou kon aantrek nie. Jy sou iemand nodig hê om jou te help. Hy gebruik ook die simbool van ‘n superhero “cape”. Ek sou nie presies sy lyn volg nie, maar eerder die gedagte dat die regte “uniform” ons transformeer in “superheroes”. Sy klem dat mense nie self die wapenrustings kon aantrek nie, is ‘n goeie perspektief – dat die wapenrusting, of die “super power” van die Gees af kom.

Dit het my laat dink aan alles wat geskryf is oor die ontwerp van die kostuums in die verskillende “Wonder Woman” (en Justice League) flims. [Hierdie is nie gepas vir ‘n familie-oomblik nie, maar is ‘n die gronlegging vir die punt wat volg…] Die kostuum vir die aanvanklike Wonder Woman in die 1980’s TV program is geïnspireer deur vroue-onderklere. Dis ‘n onsinnige uniform vir Wonder Woman. In die onlangse Wonder Woman flieks, was ontwerpers opgewonde om te sien dat Wonder Woman en die Amasones se klere deur werklike (Romeinse) wapenrusting geïnspireer is. Dit het natuurlik weer tot groot teleurstelling aanleiding gegee toe Justice League uitkom – en die Amasones skielik weer bikini’s dra.

Die punt: die bron van ons wapenrusting, ons uniform, is belangrik. Om seker te maak dat ons die regte wapenrusting aantrek. Veral in Vrouemaand kan hierdie ‘n goeie aansluitingspunt wees – wat is die dinge waarin ons normaalweg ons krag prober vind, of waarin ons vertel word ons krag lê – vs wat Efesiërs sê oor waar ons krag vandaan kom.

Hier is oulike inkleurprente en idees vir crafts en ander aktiwiteite.

Bybel-Media se Woord en Fees stel voor:
Die wapenrusting soos dit in Efesiërs gegee word, is gegrond op ‘n Romeinse soldaat se uitrusting – iets wat baie bekend was vir Paulus se lesers, maar nie noodwendig vandag meer bekend is nie. Die idee van ‘n soldaat en ‘n wapenrusting is ook baie nou verwant aan oorlog en geweld wat in sommige kontekste traumaties kan wees. Daarom is die voorstel om dit te vervang met die hedendaagse beeld van ‘n hokkiedoelwagter se uitrusting en hierdie voorstelling te gebruik om die waarheid vas te lê wat die beeld van die wapenrusting probeer oordra. Die ideaal sal wees om ‘n hoërskoolleerder (of ouer) te vra om die volle uitrusting aan te trek sodat die kinders dit kan sien, maar die beeld kan ook op die skerm vertoon word.

Dit is soms moeilik om in hierdie wêreld te leef, maar God los ons nie alleen nie. God gee vir ons ‘n uitrusting met die volgende dinge om ons te help om God se liefde uit te leef in die wêreld, al is die wêreld nie altyd aan ons kant nie. God gee vir ons hierdie dinge om ons te help:

 • Beenbeskerming (belt) – waarheid
 • Borsbeskerming – geregtigheid
 • Voetbedekkings – bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig
 • Helm – verlossing
 • Hokkiestok (skild en swaard) – geloof en die Woord

Net soos ‘n hokkiedoelwagter wat hierdie uitrusting aan het nie bang is vir balle wat na hom of haar toe geslaan word nie, hoef ons ook nie bang te wees vir enigiets wanneer ons hierdie uitrusting wat God vir ons gegee het, aantrek nie.

Preekriglyn

In ‘n preek van prof. Flip Theron skryf hy:
Wie kies vir Christus, moet onder geen illusie verkeer nie: Hy is ‘n spesiale skyf vir ‘die vurige pyle van die Bose’ (v 16); hy meld hom aan vir oorlog ‘teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lug’ (v 12).

Broos teenoor ‘n monster

Gelowiges is dikwels juis brose mense. Hulle staan nêrens sommer net vas nie. In hierdie uiters ongelyke stryd, is gelowiges besonder kwesbaar. Hierdie stryd is immers nie “teen vlees en bloed nie” (v 12). Die vyand is nie ons portuur nie. Ons knieë knak maar maklik.

Paulus ontken nie die bestaan van die duiwel of bose magte nie:

 • Sy aanslae is boos (6:12).
 • Hulle is slinks en metodies (methodeia).
 • Die duiwel is ‘n konkelaar.
 • Daar is geen beginsels en norme nie.

Ons hoor sy grofgeskut op strukture om God daaruit te weer. Ons sien dit in politieke ongeregtigheid. Ons sien sy brandpyle teen die kerk van Jesus Christus wanneer eenheid tussen gelowiges verbreek word (Ef 2 en 4) en liefdeloosheid in huwelike, gesinne en arbeidsverhoudings gedy (Ef 4-6). Geweld, versoekings, stryd, dood, depressie, magsmisbruik en siekte het die vermoë om ons geloof te knak.

Agter alles, sê Paulus, is daar een outeur: die duiwel! Hy is ‘n wolf in skaapsklere wat verkies om in die donker te kom. Soms is hy ‘n leeu wat brul (1 Pet 5:8), soms ‘n listige slang (Gen 3:1). Hy doen hom voor as engel van die lig (2 Kor 11:13, 14). Hy is nie oorspronklik nie, Hy is God se groot na-aper (2 Kor 2:11).

‘n Monster wat oorwin is

Die werklikheid van die stryd moet egter nie dat ons ons teen die vyand laat blindstaar nie. Saam met prof. Adrio König kan ons ook sê dat die gemeente wat eerder na die waarskuwings teen die mag van Satan luister, nie besonder vroom is nie. Hulle bederf die blye boodskap se goeie nuus van die oormag en heerskappy van Jesus oor Satan. Diegene wat so agter die brullende leeu skuilgaan, ontneem Christus die eer wat Hom toekom, omdat hulle nie op sy oorwinning roem nie.

Die Bose is klaar op sy plek. Karl Barth skryf die vernaamste ding wat ons van die Bose moet weet, is dat hy oorwin is. Dié veldslag het op die koppie by Golgota plaasgevind.

Dit het gelyk of die Bose oorwin, maar Jesus in die graf was God se tydbom in die dood. Op Paassondag is dood en hel die lug in geblaas. Vir die een wat verloor het, is dit net die laaste stuiptrekkings, beseringstyd. Dit is finaal te laat. Sy brul is die laaste geroggel van ‘n verslane vyand.

Staan daarom vas

Die kernwoord in ons Skrifgedeelte is: Staan op jou plek. Bly waar jy reeds is (6:11,13,14).

Iemand skryf die beeld in hierdie verse is nie dié van ‘n opmars of aanval nie, maar een van beskerming van die fort van die hemelse koning. Om hierdie stryd tot die einde te voer en nie ‘n sentimeter af te staan nie – daarvoor het God reeds alles geskenk! Paulus sê dat ons deur die Here bekragtig word (6:10). Ons hoef nie die oorlog van meet af aan te voer nie.

Om die oorwinning te beleef moet ons net vasstaan in Christus se oorwinning.

Wapenrusting

Wanneer Paulus aan die wapenrusting van die gelowige aandag gee, neem hy ‘n hele paar temas op wat hy reeds in die brief bespreek het:

 • Gordel

Die gordel wat die soldaat se klere opgebind en hom makliker laat beweeg het, is die waarheid.

 • Evangelie van verlossing

Die evangelie van verlossing is die waarheid. Dit maak ons vry van die aanvalle van die Bose, aangesien dit ons verlossing vasmaak aan God se genade.

 • Borsharnas

Die borsharnas het die soldaat se hart beskerm. Die vurige pyle van die Bose op ons sê: Julle is skuldig! Julle is sondaars wat die dood verdien!

Maar nee, die borsharnas van vryspraak deur God beskerm my teen hierdie gedurige beskuldigings van die Bose. Ek is uit die dood na die lewe oorgebring (2:1-5). Ek is iemand wat reeds ‘n plek in die hemel het (2:6,7). Ons is nuwe mense (4:24) wie se sondeskuld deur die bloed van Christus afgeskryf is (1:7).

 • Geloof

Geloof is die skild wat die pyle van die bose afweer. Geloof is God se gawe aan mense wat ons ook in tye van stryd beoefen. Geloof is om van jouself af weg te kyk in die stryd wat ons moet voer. Dit is om te sê dat Christus die stryd vir jou gewen het. Die helm wat die soldaat se kop beskerm, is die verlossing. Dit is God se gawe. Ons is vry van die slawerny van die Bose.

 • Swaard

Die swaard van die Gees herinner ons aan die wyse waarop Jesus die vurige pyle van Satan in die woestyn met hierdie swaard afgeweer het: “Daar staan geskrywe …” (Matt 4:1-11). Die vurige pyle van die Bose kan slegs deur die swaard van die Gees afgeweer kan word.

Luther het dikwels met die duiwel gespot. Hy sê dat ons met die duiwel moet maak soos ‘n arm man wat net ‘n leë huis het en ‘n inbreker daarin betrap. Dan lag hy die inbreker uit en sê:

Jou onnosel dief, wil jy hier in die donker nag iets vind wat ek nie eens in die dag kan vind nie? Al my mag is in die Here. Waarteen veg jy, duiwel? My mag is nie my mag nie. Ek het niks nie. Die Here is my mag. Jy tel geld in ‘n leë beursie. Hier is net die mag van die Here. En dié mag verklaar dat jy kapot is. Ek weet nóg van sonde en nóg van heiligheid, van niks weet ek nie, behalwe van God se mag.

 • Gebed

Paulus sluit die gedeelte oor die wapenrusting van gelowiges af en voeg die gees en gesindheid by waarin ons ons wapenrusting, ons godgegewe uniform moet dra. Dit is ‘n gesindheid van gebed. Dit is die gesindheid waarvan Luther praat: Ek kan niks self regkry nie. Al my mag lê in die Here. Ek is totaal van Hom afhanklik.

Dit is die gesindheid wat gedurig in die lewe van gelowiges moet heers. Elke geleentheid moet gebruik word om vir mekaar te bid (18) vir hulle wat te midde van die stryd draers van die evangelie teen die Bose moet wees, gesante van Christus.

Op ons pos

Ons taak is om op ons pos te bly met die wapens wat die Here vir ons gegee het. Die Lewende Bybel vertaal 6:13 pragtig: “Gebruik dan al die wapens wat God ons gegee het, sodat julle julle kan verdedig as julle aangeval word, en as die geveg verby is, sal julle nog onoorwonne wees.” Laat ons nie ons pos verlaat nie. Dit is ons posisie van krag in die Here. Geloof is ‘n eienaardige stryd. Al wat ons moet doen, is om te bly glo dit is klaar gewen!

Prakties

Ons het in die onlangse verlede ‘n geweldige aanslag in Suid-Afrika beleef teen die goeie orde in die land. Verwoestende magte wat ons onverwags betrap het, is losgelaat op winkelsentrums, besighede en sakepersele in sekere dele van ons land.

Hoewel mense altyd verantwoordelik is vir hul optrede, is hierdie wandade ook deel van ‘n groter aanslag wat verwoesting en vernietiging saai. Die Bose is aan die werk. Gelukkig het mense in die krag van die Here bly staan, en die kwaad met doe goeie oorwin. Ons kon beleef die oorwinnig behoort aan die Here.

Dit is nou die tyd om vanuit die oorwinning wat in die wapenrusting aan ons gegee is te gaan leef. Daar is oveel siekte en ekstreme armoede in die land. Laat ons dit takel in die wete dat die Here met ons is. Niks kan ons skei van God se liefde nie. Die oorwining is aan ons gegee.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 513 “Soek in God jou sterkte” of
Flam 123 Wapenrusting [bekend]

Seën
Vrede vir julle, en liefde en geloof, van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees!  Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet.

Respons
Lied 312