Derde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag)

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag vestig die fokusteks ons aandag op die resultaat van die boodskap van Jesus as Here en Messias wat opgewek is uit die dood: mense kom tot bekering, word gedoop en ontvang die Heilige Gees.

Ander tekste

Psalm 116:1-4, 12-19
Ek het die Here lief
116 Ek het die Here lief,
want Hy verhoor
my smeekgebede.
2Hy het na my geluister
toe ek Hom aangeroep het.
3Bande van die dood het my omsluit,
doodsangs het my aangegryp,
ek het benoud en bekommerd geword.
4Toe het ek die Naam van die Here
aangeroep:
“Here, red my tog!”

5Die Here is genadig en regverdig, 
ons God ontferm Hom oor ons. 
6Die Here beskerm die hulpeloses: 
ek was magteloos, 
maar Hy het my gered. 
7Ek moet nou tot rus kom, 
die Here het goed aan my gedoen: 
8U het my van die dood gered, 
U het ’n einde gemaak aan my trane, 
U het gesorg 
dat ek nie weer struikel nie. 
9Ek kon voor die Here bly wandel 
in die land van die lewendes. 
10Ek het in U bly glo, 
selfs toe ek gedink het 
dit is klaar met my 
11en toe ek in my vertwyfeling besef het: 
ek kan op geen mens staat maak nie.

12Hoe sal ek die Here vergoed
vir al sy weldade aan my?
13Met ’n drankoffer
sal ek van sy redding getuig
en die Naam van die Here aanroep.
14My geloftes aan die Here sal ek betaal
in die teenwoordigheid van sy hele volk.
15Vir die Here is die dood
van sy troue dienaars
geen geringe saak nie.
16Ek is u dienaar, Here,
van my geboorte af is ek al u dienaar:
U het my vry gemaak.
17Ek wil U loof met ’n dankoffer,
ek wil die Naam van die Here aanroep.
18My geloftes aan die Here sal ek betaal
in die teenwoordigheid van sy hele volk,
19in die voorhowe
van die huis van die Here,
binne-in jou, Jerusalem!
Prys die Here!

1 Petrus 1:17-23
Losgekoop met die kosbare bloed van Christus
17Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. 18Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 20Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. 21Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Weergebore deur die lewende en ewige woord van God
22Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê. 23Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.

24Die Skrif sê:
“Die mens is soos gras,
en al sy prag
soos ’n veldblom;
die gras verdor en die blom val af,
25maar die woord van die Here,
dít bly vir ewig.” 
En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.

Lukas 24:13-25
Die Emmausgangers
13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ’n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. 14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?”

Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?”

19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”
Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ’n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22En nou het ’n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ’n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.”

25Toe sê Hy vir hulle: “Wat ’n gebrek aan begrip en wat ’n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.”

Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”

33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

35Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Fokusteks

Handelinge 2:14a, 36-41
Petrus se toespraak op die pinksterdag
14Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: 15Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. 16Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het:
17Só sal dit in die laaste dae wees,
sê God:
Ek sal my Gees uitstort
op alle mense:
julle seuns en julle dogters
sal as profete optree;
julle jongmense sal gesigte sien;
julle oumense sal drome droom.
18Ja, op my dienaars
en my dienaresse
sal Ek in daardie dae
my Gees uitstort,
en hulle sal as profete optree.
19Ek sal tekens bo in die lug
en wonders onder op die aarde gee:
bloed en vuur en rookwolke.
20Die son sal pikdonker word
en die maan bloedrooi
voordat die groot en glorieryke dag
van die Here kom.
21So sal dit dan wees:
elkeen wat die Naam van die Here
aanroep,
sal gered word.

22“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. 23God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 24Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. 25Van Hom sê Dawid:
Ek het die Here altyd voor oë.
Hy is aan my regterhand;
ek sal nie wankel nie.
26Daarom is my hart bly
en my tong jubel,
ja meer, ek het die verwagting
dat my liggaam sal lewe,
27want U sal my nie
aan die doderyk oorlaat nie;
U sal nie toelaat dat u troue dienaar
vergaan nie.
28U het my die paaie van die lewe
geleer;
u teenwoordigheid sal my
met vreugde vul.

29“Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel: Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. 30Maar hy was ’n profeet en hy het geweet dat God met ’n eed aan hom belowe het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. 31Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê:
Hy is nie aan die doderyk
oorgelaat nie,
en sy liggaam het nie
vergaan nie.

32God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.

33Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. 34Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy:
Die Here het vir my Here gesê:
Sit aan my regterhand
35totdat Ek jou vyande
aan jou onderwerp het.

36Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!”

Die eerste bekeerdes
37By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”

38Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” 40Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: “Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.”

41Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.

42Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

 

 

https://www.flickr.com/photos/[email protected]/126409909/in/photolist-caTgc-eaPXk-eaQaq-eNzUm-eNCmo-eNCnN-eNCFz-eNPnx-eNPz5-tbTPx-tbTPB-tbTPD-4hHpiN-4ko572-4kwZkF-4tmjRz-4znKNa-4Mi32s-4NSHeH-4NSHpg-4NWXZo-5bxgHf-5bxhTq-5bxB6b-5cFU5j-5hyeqi-5hCAJm-5m2dyK-5uMDMb-5wWFwW-5RPzh7-5V7ECa-5V7EEc-616t4H-694HXr-6eyQKa-6eCYuJ-6iBTUx-6iG4gq-6jmej1-6mndn4-6mndpZ-6qUPdS-6KK7R5-6KK8Bf-71edkT-74wGxC-79QNNX-79QPeH-79QPut-79QPxa

 

Liturgie

Hierdie Sondag is Arbeidsondag, wat jy goed in die liturgie kan inwerk. Ons kies om vir hierdie Sondag sterk te fokus op die doop.

RUS

Toetrede: Lied 175 “Majesteit”

Votum: (n.a.v. Handelinge 2:36)

Seëngroet: (n.a.v. 1 Peter 1:1–2)

Lofsang: Psalm 116 of VONKK 94 “Ek Het Die Here Lief” (Psalm 116)

Wet en Genadeverkondiging: (1 Peter 1:17–23)

Toe-eiening: Lied 292 “My enigste troos” of Flam 51 “Koning Van My Hart”

Dankoffer (as toewyding)

HOOR

Gebed

Skriflesing: Handelinge 2:36-41

LEEF

Geloofsbelydenis en doopviering:

Gebed

Slotlied: Lied 290 “Dit is my troos dat ek gedoop is”

Seën

Respons: Lied 293 vers 3

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede: Lied 175 “Majesteit”

Votum: (n.a.v. Handelinge 2:36)
Die hele Israel – en die ganse wêreld – moet vas en seker weet: God het Jesus, wat gekruisig is, Here en Christus gemaak!”

Seëngroet: (n.a.v. 1 Peter 1:1–2)
Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus.

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

Lofsang
Psalm 116 of
VONKK 94″ Ek Het Die Here Lief “(Psalm 116)

Wet en Genadeverkondiging: (1 Peter 1:17–23)
17Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. 18Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 20Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. 21Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

22Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê. 23Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.

Toe-eiening
Lied 292 “My enigste troos” of
Flam 51 “Koning Van My Hart”

Dankoffer (as toewyding)

Liedere

F51. “Koning Van My Hart”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Rick Moser © 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 2)

Koning van my hart,
koning van my lewe,
U wil ek bemin,
U lof besing vir ewig.
U het my bevry
my sondeskuld vergewe.
Koning van my lewe,
koning van my hart.

VONKK 94 “Ek Het Die Here Lief (Psalm 116)”
Teks: Jacques Louw 2009 © Melodie: INGRID – Jacques Louw 2009 © © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Geloof en Vertroue

1. Ek het die Here lief.
Dis Hy wat my verhoor.
Hy het na my geluister
toe ek bang was en benoud.

2. Ek het Hom aangeroep:
“Ag, Here, red my tog!”
Die Here is genadig.
Hy het Hom oor my ontferm.

3. My hart kan nou maar rus.
Die Heer is goed vir my.
Ek het in Hom bly glo
toe ek dag dis klaar met my.

4. Hoe sal ek Hom vergoed
vir weldade aan my?
Ek sal dan met my offers
van sy redding bly getuig.

Einde:
Ek wil met al my gawes
voor die hele volk getuig:
Die Here is my Redder.
Halleluja! Prys die Heer!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Handelinge 2:36-41

Familie-oomblik

As jy dit nie vantevore gebruik het nie, kan jy gerus die beeld van Toy Story gebruik (voorgestel as familie-oomblik vir 2012/01/08):

Gesels met die kinders oor hulle doop. Dalk kan jy vooraf ‘n paar doopfoto’s kry en wys.

Vra wie van hulle die eerste Toy Story fliek gesien het? Andy het ‘n klomp speelgoed waarvoor hy baie lief is. Dan kry hy ‘n Buzz Lightyear persent. Buzz weet egter nie dat hy ‘n speelding is nie! Hy dink hy’s regter ‘n ruimtevaarder.

Andy skryf sy naam onder Buzz se voet. So weet Buzz dat hy aanvaar is, dat hy nou een van hulle is. Hoewel Woody afgeskeep voel, herinner Andy se naam onder aan sy voet hom ook dat hy Andy s’n is en dat Andy lief is vir hom.

Ons doop is amper soos wanneer Andy sy naam onder aan sy speelgoed se voete skryf. In ons doop skryf Jesus sy Naam op ons – met permanente ink! Jesus sê dat ons Syne is. Ons word ook deel van die gemeente.

Ons word nie eers lidmate van die kerk wanneer ons Openbare Belydenis van Geloof aflê nie. Dis nie iets wat óns doen nie – dis iets wat “aan ons gedoen word”. Ons kies ook nie self om Jesus se kinders te word nie – dis iets wat Jesus vir ons gee.

Wys die uittreksel uit Toy Story.
***
Sermons4Kids stel voor dat jy ’n baba-foto-album gebruik om te verduidelik dat ons soms simbole nodig het om ’n storie te vertel – die doop is ’n simbool wat ons vertel van ons redding.
***
Jy kan ook BybelMedia se boekie “Met jou doop” deur Carrie Seenwyk en Johan Witvliet aanskaf en voorlees

Preekriglyn

Die storie word vertel van ‘n jong monnik wat raad by ‘n ou, ervare monnik gaan vra het. Die jong man wou graag ‘n heilige word, toegewy aan God, volkome ingestel op die wil van God, met ‘n lewe gefokus op dit wat God wil hê hy moet doen. “Ek bid en bid”, vertel hy die ou monnik, “maar niks gebeur nie. Wat moet ek nog doen? Wánnéér gaan dit eendag gebeur?”

Onverwags gryp die ou monnik ‘n plank wat daar lê en begin die jong monnik te jaag daarmee. Die jonge hardloop vervaard al in die rondte, terwyl hy keer vir die houe wat na hom gemik word. “Nou! Nou!”, roep die ou monnik terwyl hy die jongetjie dreigend jaag, “Nou!”

Intens en dringend

Ons benader die waarheid dikwels met ‘n gesindheid van apatie en onverskilligheid. God praat en nooi ons uit, maar ons voeg nie daad by die woord nie.

Petrus was nie iemand wat sy woorde omgedraai het nie. In sy preek op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, praat hy intens en dringend. Hy wil by die waarheid oor Jesus uitkom, en is nie juis taktvol nie. Heel reguit praat hy oor Jesus wat deur God aan Israel bekendgestel is, maar toe het “julle … Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak” (23).

Daar is werklik ‘n intense dringendheid in Petrus se woorde. Hoewel nie taktvol nie, fokus hy nie op verwyt nie. Die dringendheid het te doen met God wat beslissend in Jesus van Nasaret gehandel het. Petrus is intens oor God se werk in die wêreld: “God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak.” Die hele Israel moet dit nou vas en seker weet! (36)

Petrus se ernstige en intense woorde moraliseer of veroordeel nie. Dit verf die Israeliete nie in ‘n hoekie vas waaruit hulle nie kan kom nie. Dit spoor hulle aan tot aksie. Dit verg ‘n respons. Hulle moet iets doen met die beslissende en wonderbaarlike dade van God in Jesus Christus van Nasaret.

Tong in die kies gesê, is dit wat die ou monnik wou bereik. Hy wou die jong monnik help om tot gepaste aksie oor te gaan. God nooi ons, soos die jong monnik, om te reageer op die vrug van Jesus se werk en die wonderlike verlossing wat Jesus moontlik maak. God nooi ons om in te groei en gevorm te word deur die vrug van Jesus se werk.

Doen nou iets daaraan!

Diep getref

Petrus se passievolle fokus op God se werk dra vrug. By die aanhoor van sy woorde, is die mense diep getref.

Vroeër in Handelinge 2 ontmoet ons spotters en ongelowiges. Mense skryf die uitstorting van die Heilige Gees aan die vrug van die wingerdstok toe. Die Evangelies, en spesifiek die gebeure rondom Jesus se verhoor en kruisiging, is deurspek met spot en ongeloof.

Hier is dit anders. God wek Jesus uit die dood op, en stort die Heilige Gees met sigbare tekens uit wat die werk van God bevestig. Petrus getuig hieroor. Die inhoud van sy woorde is God se genadige betrokkenheid by die wêreld. Dit tref. Wat die rondswaai van ‘n plank nie kan vermag nie, doen die getuienis oor God.

Die mense vra presies die regte vraag: “Wat moet ons doen?” Hulle besef die dwaasheid en boosheid van die volk se ontoepaslike hantering van Jesus. Hulle besef hulle eie aandeel. Hulle erken dat Jesus die Here is, en verstaan die uitstorting van die Heilige Gees as God se lankverwagte belofte vir die wêreld.

Nou is dit tyd vir reaksie. Wat moet ons doen?

Petrus gee ‘n merkwaardige antwoord. Kom ons kyk na die verskillende fasette daarvan:

“Bekeer julle”

Bekering word dikwels misverstaan, asof dit met menslike selfverbetering te doen het. Bekering is baie meer radikaal as dit. Bekering is ‘n heroriëntering van jou lewe, sodat dit in pas kom met wat God doen en vra. Louw en Nida beskryf dit só: “To change one’s way of life as the result of a complete change of thought and attitude with regard to sin and righteousness”. Beide ʼn verandering in leefstyl en optrede, sowel as in denke word gevra.

Die Griekse woord wat hier gebruik word, is metanoia. Daar is ook ander terme vir bekering in die Nuwe Testament, wat altyd beteken dat mens jou lewenswyse verander om dit in ooreenstemming met God se wil te bring. Jy ervaar ‘n volledige verandering in jou manier van lewe, jou denke, houdings en gewoontes.

Waar die luisteraars Jesus vroeër geopponeer het, Jesus verwerp en bespot het, God se werk in Jesus aan valsheid en bedrog toegeskryf het, breek hulle nou met hierdie ingesteldheid. Hulle buig voor Jesus, aanvaar Jesus as die openbaring van God, erken Jesus se leer as die wil van God, en begin Jesus se leer en voorbeeld na te volg. Hulle erken dat Jesus die weg na die Vader is, en dat Hy lewe, volheid en waarheid bring. God word deur Jesus Koning in hulle lewe en hulle wêreld. Skielik begryp hulle wat sonde is, toon berou, en wil lewe volgens God se geregtigheid. Dit is wat bekering is.

Soorte bekering

Daar is iets soos ‘n eerste bekering. Daarby is daar ook voortgaande bekering. Daar is ‘n eerste bewuswording van jou eie sonde en dwaasheid. Daar is die eerste deurbreek van die lig van God in jou lewe. En dan is daar voortgaande, daaglikse bekering, waar mens toenemend bewus word van die sonde in jou lewe. En waar jou toenemend jou lewe oorgee aan die doen van God se wil.

In elke gemeente is daar mense wat ‘n eerste bekering moet hê. Vir sommige is dit radikaal en ontwrigtend. Vir ander is dit ‘n rustiger bewuswording, en ‘n vanselfsprekende toewyding aan God by die besef van God se werk. Maar dit is in almal se lewe noodsaaklik, watter gestalte dit ook al aanneem.

Ons bekering getuig van God se voorafgaande werk in ons lewe. Ons bekering is altyd ‘n daad van reaksie op wat God reeds gedoen het. Mense wat kleintyd God se trou en genadebeloftes in die doop ontvang het, en deur gelowige verbondsouers opgevoed is, is bevoorreg om dikwels hul bekering as ‘n minder radikale gebeurtenis te beleef. Dit is ‘n bewuste oriëntasie en toeëiening aan ‘n lewenskoers waaraan hulle van kleins af blootgestel is.

Vir ander is bekering ‘n radikale koerswysiging, wat jou hele lewe heilsaam maar ingrypend raak. Dit gaan met skaamte en afgryse oor jou vorige lewe gepaard. Daar is nie reëls of slegs een patroontjie vir bekering nie. God se werk in mense se lewens kan nie in een metode ingeperk word nie. Hoe dit ook al sy, almal moet in ‘n bewuste oriëntasie aan die werk en wil van God lewe.

“Laat elkeen van julle gedoop word”

Waar bekering mens se reaksie op die werk en beloftes van God is, is die doop die bevestiging en toesegging van God se werk in jou lewe. Die doop is die aktiewe Godsgebeure waar God jou insluit in die sterwe aan jouself, saam met Jesus, en jou insluit die opwekking, saam met Jesus, tot ‘n nuwe lewe.

Die doop is God se bediening aan ons. Die handelende Subjek is God, nie ons nie. God sluit ons in by sy kerk, God maak ons nuut, God verenig ons met Jesus. Gedooptes is mense wat deelgekry het aan die nuwe lewe in Christus.

Verbondsouers hou vas aan die belofte van God dat die verlossing vir ons en ons kinders is. Daarom word kinders kleintyd al gebring sodat God se beloftes en God se reddende werk aan hulle beseël en betuig kan word. Ons kinders se doop laat hulle grootword met die vaste wete: God se beslissende werk in Christus is ook vir my. Verbondskinders word groot met die appèl: “Bekeer julle op grond van wat God reeds vir julle gedoen het!”

Gelowiges moet gedoop word, sê Petrus, want:

  • dit is God se bediening aan ons, wat ons inlyf in Christus se werk met ons
  • dit skenk aan ons vergifnis van sonde én die Heilige Gees as gawe van God (38)
  • dit sluit ons in by die gemeenskap wat God skep (39).

Die boek Handelinge plaas groot klem op die doop. Die doop is die aksie waarby bekeerde mense ingesluit word (en hulle laat insluit) by die liggaam van Christus, die geloofsgemeenskap op aarde. Hierdie handeling word steeds instandgehou waar volwassenes of jongmense van buite die kring van gelowiges tot bekering kom.

Dar is onlangs in ‘n gemeente in Port Elizabeth sewe volwassenes gedoop wat deur gemeenskaps­programme van die gemeente die evangelie gehoor, diep getref is, en hulle bekeer het. Na hulle doop, waardeur hulle in die kerk ingesluit is, is vier van hulle kindertjies daar en dan gedoop, om daarmee ingesluit te word by God se werk in ons lewens. Wat God belowe het, is immers vir ons en ons kinders…. (39). Hierdie toneel speel hom in baie gemeentes af, en behoort deel te wees van die normale bedieningspatroon van die kerk. Die doop van volwasse bekeerlinge behoort nêrens in ons kerk ‘n vreemde gesig vir lidmate te wees nie.

Ingesluit in die gemeenskap wat God skep

Petrus beklemtoon dat “wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep” (39). Almal wat God na Hom toe roep, is ingesluit in die geloofsgemeenskap wat die gawe van die Heilige Gees ontvang.

God se roeping is vir verbondsmense – vir gelowiges, hulle kinders, en ook diegene wat nog “daar ver is” – diegene wat nog nie ingesluit is in geloofsgemeenskap nie. God se verlossingswerk in Christus, en deur die Heilige Gees, skep altyd gemeenskap. Hierdie gemeenskap is onbeperk in terme van generasie (“julle kinders” word ingesluit) en onbeperk in terme van tyd en geografie – “almal wat daar ver is”.

Feitlik almal wat vandag in Suid-Afrika in ‘n kerk sit tel onder diegene wat tydens Petrus se preek nog “daar ver” was. Baie van ons se voorouers was in Europa, die Ooste, of Afrika toe Petrus hierdie preek gelewer het. Die wonder van God se verlossing is dat dit grense oorsteek en mense insluit.

In lyn met die dringende en intense toon van Petrus se verkondiging moet ons opnuut hoor hoe belangrik geloofsgemeenskap is. Ons moet onsself bly gee vir God se kerk, ingesluit bly in geloofsgemeenskap. Al is die kerk hoe onvolmaak en vol barste en krake. Ons moet onsself gee, want ons is ingesluit deur die werk van God. Baie van die voortgaande werk wat God met ons en in ons doen, geskied juis wanneer ons in geloofsgemeenskap by die kerk is.

“Laat julle red”

Petrus se dringende, intense aansporing bereik ‘n hoogtepunt aan die einde van sy preek: “Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit” (40).

Die noodsaak van bekering, vergifnis, die ontvangs van die Heilige Gees as gawe, en insluiting by geloofsgemeenskap is dringend en intens. Daar is ‘n krisis in God se goeie skepping. Mense is ver verwyderd van God. Mense het ontaard. Dinge is nie reg nie. Mense is nie vanselfsprekend op koers nie.

Deur die werk van God se Seun, Jesus Christus, en deur die krag van die Heilige Gees, is dit egter vir mense moontlik om gered te word. Om los te kom van die verwoestende krisis waarin die mensdom beland het. Hierdie redding gebeur deur bekering as reaksie op God se werk, deur die handelinge van God in ons doop, en deur ons insluiting in die geloofsgemeenskap wat God skep.

Oor planke en besluite

Die ou monnik het die jonge met ‘n plank gejaag om die dringendheid van mens se eie keuse te onderstreep. Tong-in-die-kies kan mens sê dis dieselfde dringendheid waarmee Petrus sy boodskap bring. Tong-in-die-kies, want geen mens kan ‘n ander tot binne-in die koninkryk van God klits nie.

Ook ons, vandag, moet hierdie preek hoor. Ook ons moet nadink oor ons bekering en ons voortgesette bekering van elke dag. Ook ons moet nadink oor wat God in ons doop aan ons geskenk het, veral oor die gawe van die Gees wat ons lei en stuur, en oor ons gehoorsaamheid aan die Woord en Gees van Christus. Ook ons het nodig om te bly vashou aan die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is. Op hierdie manier staan ons vas in die redding wat van God kom.

God stuur ons om te leef

Geloofsbelydenis en doopviering:
V: Die Here jou God vra vandag van jou om volgens sy voorskrifte en bepalings te leef en hulle te gehoorsaam. Jy moet dit doen met hart en siel.
G: Ek sal die Here liefhê en my naaste soos myself.

V: Die Here verklaar vanoggend opnuut dat jy sy eiendom is en vra dat jy Hom sal gehoorsaam.
G: Ek sal die Here liefhê en my naaste soos myself.

V: Wanneer jy vanoggend hier uitstap, raak aan die water. Weet dat God jou liefhet en gaan deel sy liefde met ander.
Die gedoopte lidmate kom dan vorentoe en steek hulle hande in die doopvont.
(Uit Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. BybelMedia, Wellington, p81)

Gebed

Slotlied
Lied 290 “Dit is my troos dat ek gedoop is”

Seën
Ontvang die Heilige Gees en God se seën vir julle opdrag:
“Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal nooit ooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie.”
(Uit Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. BybelMedia, Wellington, p114)

Respons: Lied 293 vers 3

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.