Derde Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Die tekste vir vandag handel oor die verlossing deur Jesus Christus en die praktiese gevolge daarvan in gelowiges se lewe. Die Emmausgangers se harte het warm geword. Hulle oë is geopen en hulle het Jesus herken. Ander het tot bekering gekom, is gedoop en vervul met die Heilige Gees. Hulle het mekaar intens liefgekry en God aangeroep en Hom aanbid. Hulle was in verwondering oor sy almag en sy genade. In vandag se erediens kan lidmate oorweldig word deur God se geduld en liefde vir ons. Dit bring nuwe lof op ons lippe en liefde vir die Here en alle mense.

Ander tekste

Handelinge 2:14a, 36-41
Petrus se toespraak op die pinksterdag
14Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê:

36Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!”

Die eerste bekeerdes
37By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”

38Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” 40Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: “Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.”

41Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. 42Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Psalm 116:1-4, 12-19
Ek het die Here lief
116 Ek het die Here lief,
want Hy verhoor
my smeekgebede.
2Hy het na my geluister
toe ek Hom aangeroep het.
3Bande van die dood het my omsluit,
doodsangs het my aangegryp,
ek het benoud en bekommerd geword.
4Toe het ek die Naam van die Here
aangeroep:
“Here, red my tog!”
5Die Here is genadig en regverdig,
ons God ontferm Hom oor ons.
6Die Here beskerm die hulpeloses:
ek was magteloos,
maar Hy het my gered.
7Ek moet nou tot rus kom,
die Here het goed aan my gedoen:
8U het my van die dood gered,
U het ’n einde gemaak aan my trane,
U het gesorg
dat ek nie weer struikel nie.
9Ek kon voor die Here bly wandel
in die land van die lewendes.
10Ek het in U bly glo,
selfs toe ek gedink het
dit is klaar met my
11en toe ek in my vertwyfeling besef het:
ek kan op geen mens staat maak nie.
12Hoe sal ek die Here vergoed
vir al sy weldade aan my?
13Met ’n drankoffer
sal ek van sy redding getuig
en die Naam van die Here aanroep.
14My geloftes aan die Here sal ek betaal
in die teenwoordigheid van sy hele volk.
15Vir die Here is die dood
van sy troue dienaars
geen geringe saak nie.
16Ek is u dienaar, Here,
van my geboorte af is ek al u dienaar:
U het my vry gemaak.
17Ek wil U loof met ’n dankoffer,
ek wil die Naam van die Here aanroep.
18My geloftes aan die Here sal ek betaal
in die teenwoordigheid van sy hele volk,
19in die voorhowe
van die huis van die Here,
binne-in jou, Jerusalem!
Prys die Here!

1 Petrus 1:17-23
Losgekoop met die kosbare bloed van Christus
17Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. 18Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 20Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. 21Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Weergebore deur die lewende en ewige woord van God
22Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê. 23Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.

24Die Skrif sê:
“Die mens is soos gras,
en al sy prag
soos ’n veldblom;
die gras verdor en die blom val af,
25maar die woord van die Here,
dít bly vir ewig.” b
En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.

Fokusteks

Lukas 24:13-35
Die Emmausgangers
13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. 14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?”

Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?”

19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”

Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.”

25Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.”

Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”

33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

35Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord
Seëngroet

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Wet: 1 Petrus 1:17-23
Losgekoop met die kosbare bloed van Christus

Skuldbelydenis Litanie ahv Ps 71

Vryspraak: Efesiërs 2:8-10

Geloofsbelydenis
(Gedeeltelik aangehaal uit die Groot Gebedeboek, bladsy 414 )

Loflied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Epiklese
Johannes Calvyn, 1509-1564 in Wat Here is en lewend maak deur Dirkie Smit, 2001:29. Lux Verbi, Wellington.

Skriflesing: Lukas 24:13-35

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 485 “O Heer U laaste woorde vs 1,2,3”

Seën: Numeri 6 BDV

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord  
Voorganger: Gemeente, die Here het opgestaan!
Gemeente: Die Here het waarlik opgestaan!
Almal: Amen.

Seëngroet  
Genade en vrede vir julle van dié Jesus wat nie sommer net enige skaapwagter is nie. Hy is ons Goeie Herder. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom  (Joh 10:14).

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Wet: 1 Petrus 1:17-23
Losgekoop met die kosbare bloed van Christus
17Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. 18Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. 19Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 20Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. 21Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.

Weergebore deur die lewende en ewige woord van God
22Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê. 23Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.

Skuldbelydenis Litanie ahv Ps 71
V; By U, Here, skuil ek,
G: laat my tog nooit teleurgestel staan nie!

V: Red my en bevry my,
want U is getrou.
G: Luister tog na my en help my!

V: Wees vir my ’n rots om na toe te vlug,
waar ek altyd die veiligheid mag vind
wat U tot my redding beskik het, want
G: U is my rots en my vesting.

V: U, Here, U is my hoop,
G: op U, Here, het ek van jongs af vertrou.

V: U is my hulp van my geboorte af,
reeds voor ek in die wêreld gekom het,
het U my beskerm.
G: U loof ek gedurigdeur.
Amen

Vryspraak: Efesiërs 2:8-10
8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Geloofsbelydenis
“Ek glo in Jesus Christus,
nie in ’n halfgod of ’n halfmens nie,
maar in die ewige Seun van die ewige Vader
wat uit louter liefde die hemel geskeur het,
om ’n mens te word,
wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees
– een van ons.
Ek glo dat Hy te midde van die haat,
die koue en die verskrikking
as ’n weerlose Kind gekom het
– ter wille van die weerloses en die kinders.

Ek glo dat die eindelose opstand
teen God en die goeie
die enigste Mens wat God en goed was,
geoordeel en vermoor het
en dat die pyn en die godverlatenheid
van die hele wêreld
in sy sterwensroep gestol het.

Ek glo dat Hy uit die dood opgestaan het
en dat sy opstanding
die ewige teken is dat dinge anders kan wees;
dat die stryd tussen die lewe en die dood
finaal ten gunste van die lewe besleg is
en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied
in die mees uitsiglose omstandighede.”
(Gedeeltelik aangehaal uit die Groot Gebedeboek, bladsy 414 )

Loflied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Liedere

F64. “U Is God”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Heerskappy van God)
Teks en Musiek: Nellis van Zyl Smit
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Die hele skepping sing dat U regeer
En elke rots skree uit: U is God
Die bome wieg deur u asem, Heer
En saggies fluister hul: U’t opgestaan

U regeer tot in ewigheid
U is God vir altyd nog
Elke knie sal buig, elke tong bely
U is waardig om geprys te word.
U is God!

Wat is die mens dat U aan hom dink
Die mensekind dat U hom besoek?
Slegs minder as die eng’le gemaak
En tog met heerlikheid en eer gekroon

Heilig, heilig, heilig is die Heer
Wat was, wat is en wat kom

Aan U behoort alle lof en eer tot in ewigheid

F91. “U Genade Vir My Is Genoeg”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Dankbaarheid / Lydenstyd / Opstanding)
Oorspronklike titel: Uw genade is mij genoeg  
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2005  Faani Engelbrecht
© 1998 Celmar Music

1. Sien hoe Jesus daar loop in Jerusalem,
met ‘n kruis op Sy rug en ‘n doringkroon.
Hoor die menigte skreeu en roep: “Kruisig Hom!” –
so betaal Hy die sondeloon.

2. Sien die Lam aan die kruis daar op Golgota:
God wat mens word en ly, die vernedering.
Sien die liefde vir ons in Sy oë staan,
toe Hy roep:  “Dit is volbring!”

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en dis meer as wat ek kan vra.

3. In die ryk van die dood het Hy neergedaal.
Ja, uit liefde vir ons wat ons nie verstaan.
Maar die steen van die graf is nou weggehaal –
Jesus leef, Hy het opgestaan!

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en is meer as wat ek kan vra.

4. En nou kom ek tot U met vrymoedigheid;
met ontsag en respek, kniel ek voor U neer.
U is Koning en God tot in ewigheid
U is Jesus die hoogste Heer.

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en is meer as wat ek kan vra.

U genade’s vir my genoeg!
U genade’s vir my genoeg!

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here God, Hemelvader,
U in wie die volheid van lig en wysheid woon,
verlig ons denke deur U Heilige Gees,
en skenk ons die genade
om U Woord aan te hoor,
met eerbied en in nederigheid,
waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie.
Ons vra dit om Christus ontwil.
Amen
Johannes Calvyn, 1509-1564 in Wat Here is en lewend maak deur Dirkie Smit, 2001:29. Lux Verbi, Wellington.

Skriflesing: Lukas 24:13-35

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Vandag se fokusteks vertel hoedat Jesus na sy opstanding aan 2 mense verskyn het wat Hom aanvanklik nie herken het nie. Jesus se opstanding uit die dood is baie belangrik vir gelowiges. En die Bybel beskrywe ‘n paar geleenthede waar Jesus hom na sy dood aan mense openbaar het.

Volgens die opstandingsverhale in die evangelies het Jesus verskyn aan

 • Maria Magdalena
  • saam met die ander Maria
  • met Maria, die moeder van Jakobus en Salomé
  • met Johanna, die moeder van Jakobus en die ander vrou
 • Simon Petrus (ook 1 Korintiërs 15:5)
 • die dissipels (ook Handelinge 1:6-11)
 • Kleopas en die ander volgeling van Jesus (Emmausgangers)
 • vyfhonderd (500) volgelinge tegelyk (1 Korintiërs 15:6)
 • Paulus (Handelinge 9)

Kyk of jy van hierdie name in die tabel kan herken- die name kan in enige rigting gevind word.

Preekriglyn

Iemand vertel dat hy en ‘n kollega gaan gholf speel het. Soos baie amateurs het hulle sukkel-sukkel van een putjie na die ander een gevorder. ‘n Speler het hulle ingehaal en gevra of hy kan verbygaan. Hulle was nie haastig nie en daar was nie baie mense nie. Die man was professioneel en het meer gholfstokke gehad as wat hulle nog ooit in ‘n gholfsak gesien het. Sy bofhou was egter ‘n tragedie. Hy het dit 90 grade gesny en die bal het ‘n boom getref.

Toe merk die man op: “Julle moes gister hier gewees het.”

Mens wil natuurlik uitbars van die lag. So ‘n vernederende mislukking van iemand wat jou op die gholfbaan wil verbysteek, gaan maar sleg af. Waarskynlik is dit die woorde van baie mense – ook van die Emmausgangers. Daar was ‘n tyd toe dit beter gegaan het!

Pyn en teleurstelling

Die pyn van teleurstelling en twyfel kon op die Emmausgangers se gesigte gesien word (24:17). Hulle het iets anders van hierdie profeet verwag. In hulle eie woorde beskryf hulle hulle beperkte insig. Hulle het verwag dat Hy die verlossing sou bring. Uiteraard het hulle ‘n ander verwagting van verlossing gehad. Hulle het gehoop dat Israel verlos sou word (24:21). Die volk wat in duisternis gewandel het, wat die pyn van onderdrukking beleef het, wat verag is en verslae was na eeue se onderdrukking deur vreemde nasies, het na vryheid verlang.

Hierdie belydenis van die Emmausgangers – in hulle swaarmoedigheid – vlek die groot stryd tussen hoop en vrees in hulle harte oop. Wat hulle die meeste ontstel, is die gebabbel van vroue wat sê dat engele met hulle gepraat het. Blykbaar is Jesus nie dood nie. Hulle eie ondersoek is dat sy liggaam nie in die graf is nie, maar dit maak hulle nie bly nie. Dit maak hulle selfs meer neerslagtig. Hulle is deurmekaar. “Jy moes vroeër hier gewees het. Jy sou verstaan. Alles is ‘n gemors.”

Die feite kan misleidend wees

Is gister regtig beter? Die hede kan misleidend wees. Die manier waarop ons selfs na die Skrif kyk kan misleidend wees. Wanneer ons glo wat ons graag wil, word dit selfs moeiliker om die hand van God in die gemors rondom ons te sien. Selfs wanneer ander met ons deel dat daar hoop is, maak dit nie sin nie. Ons sal selfs ons eie ondersoeke loods om te probeer sien of wat hulle sê die waarheid is. Selfs as ons ontdek dat dit feitelik korrek is dat Jesus nie meer in die graf is nie, maak dit steeds geen verskil nie.

Ons sien dit toe Petrus graf toe gehardloop het en ontdek het dat net die doeke in die graf was. Die NIV sê Petrus het by homself gewonder wat regtig gebeur het (24:12). The Message vertaal dit met: “He walked away puzzled, shaking his head.” Hy kon nie die storie van die vroue glo nie. Die Emmausgangers kon nie die storie van die vroue glo nie, al het ander bevestig dat Jesus nie in die graf was nie. Hulle was verblind.

Hoe kom die deurbraak?

Wat maak die verskil? Wat gebeur met hulle? Jesus se verduideliking van God se beloftes dwarsdeur die Ou Testament laat hulle harte warm klop. Dis wat hulle bely toe hulle besef dat die lewende Heer by hulle is. Toe Hy die brood breek, onthou hulle dat iets in hulle gebeur het toe Hy die Skrif aan hulle verduidelik het. Daar was opgewondenheid en entoesiasme! Die waarheid vat in hulle harte grond toe die lewende Heer Homself aan hulle openbaar.

Die opstanding het hierdie verskil gemaak. Hulle, sê Tom Wright, het die Bybel deur die verkeerde kant van die teleskoop gelees. Hulle het gedink dat Israel deur die Messias van lyding bevry sou word. Dit was nie die eintlike storie nie. Die eintlike verhaal was hoe God Israel sou verlos deur lyding, maar dan spesifiek die lyding wat die verteenwoordiger van Israel, die Messias, op Homself sou neem.

Niemand het verwag dat die Messias sou ly nie. Hulle het die Skrifte nie reg verstaan nie, en kon die tekens in die Ou Testament dat God deur die lyding van Een hoop vir baie, vir sy hele volk, sou bring nie sien nie.

God se groot verhaal

Die rede hoekom hulle dit nie in die eerste plek gesnap het nie, was omdat hulle die gebeure van Paasfees nie kon koppel met die groot verhaal van God se verlossing nie. Gevolglik moes Jesus eers die Skrifte reg vir hulle uitlê. Dis van wesenlike belang dat ons daarom hierdie storie sal lees en verstaan.

Tom Wright skryf treffend:
Om God se groot verhaal raak te sien, moet ons leer hoe om die Skrif te lees. Daarvoor het ons – soos die Emmausgangers – die opgestane Here Jesus self as Leermeester nodig. Hierdie Skrifgedeelte is een van die sterkste aanmoedigings om te bid vir Jesus se teenwoordigheid en leiding wanneer ons die Bybel lees en bestudeer – of ons dit alleen, in groepe of in groter byeenkomste lees. Ons moet oop wees dat Jesus ons dwase en ongelowige lees van die Skrif afwys, en ons moet lees vir Jesus se vars uitleg van sy Woord. Slegs met Jesus by ons sal ons harte brandend word binne in ons (vers 32) en ons lei tot op die punt waar ons Hom van aangesig tot aangesig sien.

Die sleutel lê in die ontdekking van die teenwoordigheid van Christus wanneer ons die Skrif lees en daaroor nadink.

Van misverstaan tot verstaan

‘n Joodse oorlewende van die Tweede Wêreldoorlog, Rose Price, vertel haar verhaal van misverstaan tot verstaan. Die Nazi-soldate het hulle byna elke dag daaraan herinner dat Jesus gesê het dat hulle geslaan moet word. Sy het Jesus gehaat. Toe Rose na die oorlog in Amerika gaan woon, het sy getrou en kinders is gebore. Een dag het haar dogter uit die skool by die huis aankom en gesê sy glo in Jesus Christus. Hy is die Joodse Messias! Sy het haar dogter uit die huis gesit. Toe word haar man ‘n Christen. Dit was moeilik vir Rose. Sy kon nie eens in haar eie God glo na alles wat gebeur het nie. Wat nog van Jesus!

Op ‘n dag het sy na die kelder van haar huis gegaan en begin om die Bybel te lees. Sy wou hierdie “moordenaar Jesus” vind. Vir vyf dae het sy die Bybel gelees. Daar ontdek sy in die Skrif ‘n ander Jesus as wat sy verwag het. So het sy ontdek Jesus is nie die moordenaar nie. Hy het nie haar familie doodgemaak nie. Hy is die een wat vir haar gesterf het. Hy het haar lief. Sy het die God van Israel in Jesus Christus ontmoet. Sy het ontdek Jesus is die Lam van God wat haar sonde weggeneem het.

‘n Warm hart in Aldersgate

John Wesley se “Emmauspad” in Londen op 24 Mei 1738 is nog ‘n voorbeeld van ‘n lewe wat diep deur die Skrif geraak is. In sy joernaal skryf hy woorde wat vandag wêreldbekend is:

In the evening, I went very unwillingly to a society in Aldersgate street, where one was reading Luther’s preface to the Epistle to the Romans. About a quarter before nine, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ, Christ alone, for salvation; and an assurance was given me that He had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death.

William Holland was die persoon wat uit Luther se kommentaar op Romeine voorgelees het, maar Wesley het die stem van die lewende Christus gehoor. In die gewone orde van dinge openbaar die Heer homself aan ons.

Jesus aan die werk

Ons is reisigers op pad. Die waarheid breek nie by almal op dieselfde manier deur nie. Soms neem dit ‘n lang tyd vir ons om te verstaan, om die waarheid met ons hart te glo. Ons hoef egter nie net na Rose Price of John Wesley te verwys nie. Daar is reeds talle voorbeelde in die Bybel self:

Soms moet Jesus ons ernstig teregwys. Hy moes dit met die vroue doen: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met julle gepraat het” (24:5, 6).

Hy moes dit met die Emmausgangers doen: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?” (24:25).

Hy moes dit met die dissipels doen: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte?” (24:38).

Hy doen dit vandag nog met ons. Uiteindelik is sy doel dat ons sal onthou. Gekoppel aan die waarheid van God se Woord word ons harte warm.

Van begrip tot getuies

Wanneer ons die Woord begryp, word ons outomaties getuies daarvan. Pragtig skryf Oepke Noordmans: “Die Bybel leer ons die geestelike dinge verstaan. So terwyl ons loop, terwyl ons luister verander alles in ons hart. Hulle hart was brandende. Hulle het die betekenis van Jesus se lyding verstaan . . . Ons kan Jesus nie sien nie. Ons moet in hom leer glo deur die Skrif – leer glo met ons hart en bely met ons mond.”

Wanneer ons dan ons ontdekking met ander deel, ontdek ons ander reisigers op die pad wat dieselfde ervaring gehad het. So word die geloofsgemeenskap ‘n plek waar ons die opstanding van Christus vier en die bron van waaruit ons ontmoeting met die lewende Here en sy Woord na ander gedra word.

Tom Wright skryf:
Kleopas se verwarring het net ‘n klein aanpassing nodig gehad om dit in ‘n blye formulering van geloof in Jesus te verander. Sy woorde, “Hulle het Hom gekruisig, en ons het so gehoop dit is Hy wat Israel sal verlos,” het kort na Jesus se ingrype geword: “Hulle het Hom gekruisig – en so het Hy verlossing vir Israel gebring!”

Ons hoef nie meer te sê nie: “Julle moes gister hier gewees het.” Die nederlaag en mislukking maak plek vir oorwinning! Hy leef en ons met Hom. Ons moet eerder sê: “Julle moet sien wat vir ons wag!”

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied  485 “O Heer U laaste woorde vs 1,2,3”

Seën Numeri 6 BDV
Mag die Here jou seën en jou beskerm.
Mag die Here Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Mag die Here Sy gesig na jou toe lig en aan jou vrede gee.

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.