Derde Sondag van Paasfees

Sections

Oorsig

Die sleutelteks van hierdie Sondag is nog een van Jesus se verskynings aan sy dissipels nadat Hy uit die dood opgestaan het. Die teks eindig waar Jesus opnuut vir Petrus sy opdrag gee.

Die Openbaring- en Handelingetekste volg die lyn van die vorige Sondag se tekste.

Die Openbaringteks wys op die lofwaardigheid van die opgestane Christus. Die Handelingeteks vertel van Saulus se dramatiese bekering op die Damaskuspad.

Die primêre lyn deur die tekste is die opgestane Here wat mense roep om deur sy krag sy Goeie Nuus te vertel.

Ander tekste

Handelinge 5:27-32
27Hulle het hulle voor die Raad gebring, en die hoëpriester sê toe vir hulle: 28“Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie Naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer! Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood.”

29Petrus en die ander apostels het geantwoord: “’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense! 30Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle Hom vermoor het deur Hom aan die kruis te hang. 31God het Hom verhoog tot Leidsman en Verlosser aan sy regterhand, sodat Hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. 32En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan dié wat aan Hom gehoorsaam is.”

Psalm 118:14-29
14Die Here is my krag en my beskerming.
Dit is Hy wat my gered het!
Hoor die gejuig
in die laer van die oorwinnaars:
“Die Here doen kragtige dade,
16die Here triomfeer,
die Here doen kragtige dade!”
17Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe
en van die dade van die Here getuig.
18Die Here het my swaar gekasty,
maar my nie aan die dood
oorgegee nie.
19Maak die tempelpoort vir my oop:
ek wil ingaan en die Here loof.
20Dit is die poort na die Here toe;
regverdiges mag daardeur ingaan.
21Ek wil U loof
omdat U my gebed verhoor
en my gered het.
22Die klip wat deur die bouers
afgekeur is,
juis hy het die belangrikste klip
in die gebou geword.
23Dit is deur die Here gedoen
en is ’n wonder in ons oë!
24Dit is die dag
wat die Here gemaak het;
laat ons daaroor juig en bly wees.
25Red tog, Here,
gee tog voorspoed, Here!
26Prys hom
wat in die Naam van die Here kom!
Ons seën julle uit die huis van die Here.
27Die Here is God;
Hy skenk ons die lewe.
Begin die fees! Wuif met takke!
Gaan tot by die horings van die altaar.
28U is my God, U wil ek loof;
my God, u grootheid wil ek besing.
29Loof die Here, want Hy is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie.

Psalm 150
Laat alles wat asem haal, die Here prys
150 Prys die Here!
Prys God in sy heiligdom,
prys Hom hier onder sy magtige
hemelgewelf!
2Prys Hom oor sy kragtige dade,
prys Hom in sy magtige grootheid!
3Prys Hom met die ramshoring,
prys Hom met harp en lier!
4Prys Hom met tamboeryn
en koordanse,
prys Hom met snaarinstrumente
en fluite!
5Prys Hom met simbale,
prys Hom met galmende simbale!
6Laat alles wat asem haal,
die Here prys!
Prys die Here!
Openbaring 1:4-8

Aanhef van die brief
4Van Johannes.
Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië.
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Tema van die boek
7Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal oor Hom in selfverwyt weeklaag.
Ja, dit is seker!
8“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Fokusteks

Johannes 21: 1-19
Jesus verskyn nog ‘n keer aan sy dissipels
21 Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur:
2Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. 3Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.”

“Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom.
Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.

4Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit Hy is nie. 5Jesus vra toe vir hulle: “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?”
“Nee,” antwoord hulle Hom.

6Hy sê toe vir hulle: “Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.”
Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie.

7Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!”
Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring. 8Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent honderd tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. 9Toe hulle aan land kom, sien hulle ‘n vuur brand en ‘n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. 10Jesus sê toe vir hulle: “Bring van die vis wat julle nou net gevang het.”

11Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, honderd drie en vyftig, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.

12Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.”
Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. 13Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis.

14Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek is.

Petrus kry opnuut sy opdrag
15Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”
“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.”
16Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?”
“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.”
17Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?”
Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. 18Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand
anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.”
19Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik.
Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!”

Ekstra stof

Johannes 21:1–25 – Jesus leer Petrus om Hom te volg
Johannes sluit sy evangelie af met die beskrywing van die vierde verskyning van Jesus, hierdie keer aan die dissipels by die See van Tiberias.  Dit is die deel van die See van Galilea by die nuut-ontwikkelde dorpie Tiberias (in 22 nC gebou), dieselfde plek waar die broodvermeerdering plaasgevind het (Joh 6).  En weereens eet hulle brood en vis!

Drie episodes van dié dag se gebeure word vir ons vertel:
Die wonderlike visvangs – 21:1-14;
Petrus se hernude opdrag – 21:15-19;
Informasie oor Johannes – 21:20-25.

21:1-14: Ses dissipels gaan saam met Petrus visvang: Tomas (Didimus beteken tweeling), Natanael, Johannes en Jakobus (seuns van Sebedeus – Mark 1:19) en nog twee ander.  Dit wil lyk asof hulle oorweeg om hulle vorige beroep weer te volg – hulle volg die leiding van Petrus – al is dit darem min of meer op die plek waar Jesus gesê het hulle vir Hom moet wag (volgens Matt. 28:7; Mark. 16:7) .

Hoewel die nag die beste tyd vir visvang was, vang hulle egter niks nie.  Toe die vreemdeling – hulle herken Jesus aanvanklik nie – hulle die volgende dag die opdrag gee om aan die regterkant kant van die boot hulle nette uit te gooi, besluit hulle om sy raad te volg, en is die visvangs so groot dat hulle die nette nie weer terug kon kry in die boot nie, en dit in die water aan wal moes sleep.

Johannes besef dat hierdie wonder ‘n teken is dat dit Jesus is (dit is amper soos ‘n vis-vermeerdering na analogie van die brood-vermeerdering), sê dit vir die ander, maar bly in die boot sit op pad wal toe.  Petrus, getrou aan sy aard, trek egter sy klere aan, spring in die see en swem kant toe na Jesus toe.  Met moeite kry die ander dissipels die vis aan wal, ‘n baie groot vangs.  Die presiese getal (153) word vertel om die werklikheid van die gebeure aan te dui, en is nie een of ander simboliese getal nie.

Jesus het reeds brood en ‘n stuk vis op die kole, en vra dat hulle nog van die visvangs bring om saam te eet.  Let op hoe Hy leiding neem en almal besef dat Hy die Here is.

21:15-19: Let op hoe Jesus vir Petrus nou op sy geboortenaam noem, Simon seun van Johannes.  Hy sluit dus aan by Petrus se oorspronklike roeping (Joh 1:42) en roep hom as’t ware by hernuwing.

Jesus herhaal sy vraag na Petrus se liefde driemaal, dieselfde getal as die kere toe Petrus Jesus verloën het.  Daarmee kry Petrus kans om sy vroeëre liefdesverklaring aan Jesus te herhaal en die gedagtenis van die verloëning uit te wis.

Johannes gebruik verder die Griekse woord agapân – ten spyte van liefde – met die eerste twee vrae van Jesus: “Het jy my lief?”  Petrus antwoord volgens Johannes deurgaans met die Griekse woord filein – vriendskapsliefde.  Met Jesus se laaste vraag, gebruik Johannes dieselfde woord vir liefde as Petrus, filein, waarmee Johannes eintlik aandui dat Jesus nie van Petrus meer verwag as wat hy kan gee nie.

Let ook op dat Jesus aan Petrus ‘n herdersopdrag gee – laat my skape wei – waarmee Hy hom eintlik aanstel in Jesus se plek (Joh 10).  Dit is ook dié tipe opdrag wat elke ouderling en elke pastor van die Here ontvang het …  Kos vir Jesus se Kinders!

21:20-25: Dit lyk asof Jesus saam met die dissipels van die see af begin wegloop – Petrus is aan die voorpunt en draai om en sien Johannes in sy volgelingsposisie, net agter Jesus.  Praat van simboliek en van ‘n kenmerkende skets van die twee dissipels!

Petrus vra dan wat van Johannes gaan word, want onthou Jesus het so pas voorspel dat Petrus sal sterwe (sonder ‘n tydsaanduiding).  Jesus se antwoord lei tot verwarring onder die dissipels, wat Johannes noop om ‘n regstelling te gee.  Petrus en hulle moes eintlik net hoor dat hulle Jesus moet volg, soos Johannes die Here volg, en daarmee basta.  Die res van die uitkoms van hulle lewens is in Jesus se hande.

Johannes sluit af deur te sê, Sela, dit is nie alles wat ‘n mens sou kon skrywe oor Jesus nie, maar heeltemal genoeg om in Hom te glo!  En dit is presies waartoe die evangelie ons wil bring!  Om in die lewende en teenwoordige Here Jesus te glo.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 408

Votum
Seëngroet

Lofsang: Lied 195 of F124

Toewyding: F182

Genadeverkondiging: Lied 406

Geloofsbelydenis: F72

HOOR

Gebed

Skriflesing: Johannes 21:1-19

Video 

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 412

Seën

Respons: Vonkk 88 of 89 “Amen”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede: Lied 408 “Dit is die dag, die Heer se dag!”

Votum
Voorganger: Die Lam wat geslag was, is waardig
om die mag en rykdom,
die wysheid en sterkte,
die eer, heerlikheid en lof
te ontvang.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
behoort die lof en die eer,
die heerlikheid en die krag,
tot in alle ewigheid.
Gemeente: Amen
(N.a.v. Openbaring 5:12-14, uit BybelMedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2015-16)

Seëngroet
Laat ’n gemeentelid die Christuskers aansteek.
Die God van lewe,
Oorwinnaar oor die dood
en Gewer van die Heilige Gees groet ons!
(Uit BybelMedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2015-16)

Lofsang
Lied 195 “U, o God, wat ewig op die troon sit” of
F124. Agnus Dei [bekend in meeste gemeentes]

Toewyding
F182. Herder Heer (Herder Jesus) [Melodie:  bekende “Rock of Ages”]

Genadeverkondiging
Lied 406 “Ons loof U, Vader, op die troon!”

Geloofsbelydenis
Voorganger: Ons glo in een God, die almagtige Vader,
Gemeente: die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

Voorganger: en in een Heer, Jesus Christus die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;
Gemeente: God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

Voorganger: deur wie alle dinge ontstaan het;
Gemeente: wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;
en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;
wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het;
wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

Voorganger: en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker,
Gemeente: wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Voorganger: Ons glo in een heilige, algemene kerk,
Gemeente: gegrond op die leer van die apostels.

Voorganger: Ons bely een doop
Gemeente: tot vergifnis van sondes;

Voorganger: ons verwag die opstanding van die ontslapenes,
Gemeente: en die lewe van die toekomstige eeu.
Amen
(N.a.v. die belydenis van Nicea, uit BybelMedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2015-16)
OF
Geloofsbelydenis lied
F72. Ons Glo!

Liedere

F124. “Agnus Dei”
(RUBRIEK: Flam – lof en verwondering) Teks en musiek: Michael W Smith © 1990 Milene Music (met toestemming gebruik deur FMU)

Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja.
Heilig, heilig
is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam,
U is heilig, heilig.
Is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam.
Amen.

F182. “Herder Heer (Herder Jesus) T223”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Oorspronklik: Rock of Ages Teks: Augustus M Toplady Musiek: Thomas Hastings
Afrikaanse vertaling: Koos van der Merwe © Jack Publishing

1. Herder, Heer, na wie ek soek
ek wil luister as U roep.
Want ek swig ek val en gly
as u stem verdof in my.
Voor U, Heer, kom word ek stil
buig my hart en buig my wil.

Refrein:
Daar is waters in woestyne
by die Herder se fonteine.
As die storms woed in my
sal ek daar my rus kom kry.

2. Wys U my hoe ek moet leef,
leer U my om U te ken.
Ek alleen verbrou en dwaal,
U alleen kan my kom haal.
Op die weg kan U my hou
al is dit styl, al is dit nou.

Refrein:

3. Gee my lig, ontskemer my
as ek wil swig, kom anker my.
Want ek is broos, onvas, onwys,
sal U vir my die pad kom wys.
Waar U spore my heen lei
wil ek wandel wil ek bly.

Refrein: (x2)

F72. “Ons Glo!”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloofsbelydenis) Teks en musiek: Louis Brittz © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

Ons glo as ons struikel dat ons op kan staan.
Ons glo in U liefde soos ’n oseaan.
Ons glo in genade soos die see.
’n Stroom van vergifnis sleur ons mee
en ons bely.

Ons glo dat die Herder sy kudde lei.
Ons glo dat die Leidsman die weg berei.
Alwys alwetend onsienlik Heer.
Onmeetlik sterke Verlosser Heer,
ons glo!

Ons glo daar’s ’n more na die donker nag.
Ons glo aan ’n bruilof wat die bruid inwag.
Ons glo in vervulling van die Woord.
In Christus oorwinnaar oor die dood
en ons bely.

Ons sing omdat ons glo,
aanbid omdat ons glo,
bely dit dat ons glo,
ons loof U want ons glo.
Alwys alwetend onsienlik Heer,
onmeetlik sterke Verlosser Heer,
ons glo!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Johannes 21:1-19

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Maak seker dat jy die Skriflesing dramaties doen – dan is ‘n “morele lessie” nie eers nodig nie!  Dit is dikwels belangrik dat kinders gewoon die Woord hoor!  Vir dramatiese effek kan jy 153 visse iewers in die liturgiese ruimte hê – papiervisse in ‘n visnet, of 153 vis-vormige koekies in ‘n glas bak, ens.
EN/OF
Gebruik die konsep van “Beautiful Oops!”. Jy kan die boek hier bestel of wys die video.

Die Beautiful Oops kyk na maniere waarop ‘n mens kuns kan skep uit foute.  God gebruik Petrus se foute om hom te vorm – om iets pragtig te maak.  Dalk kan mense nadink aan geleenthede waar God hul “oops” gebruik het om iets mooi te maak.  By  HYPERLINK “http://beautifuloops.com/resources/” http://beautifuloops.com/resources/ kan jy ‘n “Educator’s Guide” aflaai met idees.  Die maklikste is waarskynlik om vir elke kind ‘n vooraf-gemaakte inkklad te gee, met kryte edm – dat hulle dit in iets mooi omskep.  As jy nie kans het om jou eie inkleurblad te maak nie, gebruik iets soos: Voorbeel 1 en Voorbeeld 2.
(probeer dit ligter maak, sodat kinders op die ink kan teken).  Geskeurde stukke papier kan ook werk.

Wanneer jy reeds die familie-oomblik afgehandel het, kan jy ook ‘n aktiwiteit uitdeel vir kinders (en grootmense?!) wat dit moeilik vind om net stil te sit en te luister.  Laat kinders hierdie prente van skape uitknip (werk beste as jy dit op karton gedruk het) en vol watte plak vir wol: Prent 1 en Prent 2.

BybelMedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2015-16 stel voor:  Vradie kinders of hulle al ooit sleg of skaam gevoel het nadat hulle iets verkeerd gedoen het?

Vertel aan die kinders hoe seker Petrus was dat hy nooit sal sê dat hy Jesus nie ken nie.

Vra of hulle weet wat gebeur het die aand voor Jesus gekruisig is toe iemand vir Petrus vra of hy nie een van Jesus se dissipels is nie. Drie keer het Petrus gesê: “Nee!” en toe was hy baie skaam oor wat hy gedoen het – hy het Jesus in die steek gelaat.

En dan doen Jesus ’n wonderlike ding: Nadat Hy gekruisig is en weer opgestaan het uit die dood, eet Hy eendag weer saam met Petrus en Hy sê drie keer vir hom dat Hy hom steeds gaan gebruik om sy kerk te bou. Ons sit vandag hier so as gemeente saam omdat Jesus mense wat foute maak kan gebruik om sy werk te doen – soos Petrus, want Jesus is so groot en sterk!

Hy kan elkeen van ons gebruik wat ook sukkel om altyd reg te lewe.

Preekriglyn

Daar was eenmaal ‘n man wat sy beste Vriend in die steek gelaat het. Dit was eintlik erger. Die man het sy Meester verloën. Hierdie man het ‘n gulde geleentheid deur sy vingers laat glip om in groot moeilikheid by sy Vriend en Meester te staan. Maar hy het toe tog ‘n tweede kans gekry. Hy het gedink sy mislukking plaas hom buite die bereik van God se genade. Maar op die ou end ontdek hy op ‘n wonderlike manier daar is ook vir hom genade.

Ons praat natuurlik van Petrus wat vir Jesus, sy Meester, die Seun van God, verloën het. Petrus ontdek daar is vir mislukkings – soos hy – ‘n tweede kans, vergifnis, ‘n nuwe begin. Die Here is die Here van die tweede kans.

Sesuur in die môre

Die toneel is die See van Tiberias. Dit is na Jesus se sterwe en opstanding uit die dood. Die dissipels is weer in Galilea en besluit om terug te keer na hul ou beroep. Hulle gaan visvang.

Petrus en sy vriende was die hele nag op die water, maar hulle het niks gevang nie. Hulle hoor iemand van die kant af roep: “Mense, het julle iets gevang?” Die vissermanne is besonder eerlik: “Nee,” antwoord hulle die figuur, “ons het misluk.”

“Wel,” sê die stem, “probeer die anderkant. Gooi die net daar uit, dan sal julle iets kry.”

Hulle doen dit. ‘n Wonder gebeur. Die net is so vol hulle kry dit nie aan boord nie. Eers dan besef hulle wie die figuur is. Dis die Here Jesus!

Herinnering

Petrus is skielik vol emosie. Hy is in sy gedagtes terug by die dag toe hy Jesus die eerste keer ontmoet het. Dit was dieselfde See van Tiberias. Daardie dag het Jesus die mense op die wal uit Petrus se boot geleer.

Na die preek het Jesus destyds toe gesê: “Vaar na die diep water en gooi julle net in.”

“Nee, meneer, ons is moeg, ons het die hele nag geswoeg en niks gevang nie!”

Op die ou end probeer hulle tog. Toe loop die nette oor en die bote wil sink. Petrus se reaksie was: “Gaan weg van my Here, ek is ‘n sondige mens!”

“Nee, Petrus, Ek het ‘n roeping vir jou. Kom saam met My, jy is nou ‘n visser van mense. Ek weet jy is ‘n sondige mens, maar Ek nooi jou uit om saam met My te werk. Ek gee vir jou ‘n nuwe lewe, ‘n nuwe geleentheid.”

Drie jaar later

Nou, hier by die See van Tiberias, is dit drie jaar later. Jesus is intussen gekruisig en het opgestaan uit die dood. So pas het daar wéér ‘n visvangwonder plaasgevind.

Toe Petrus besef die stem behoort aan Jesus spring hy oorboord en swem land toe. Aan land gekom kry hy Jesus besig om ontbyt te maak by ‘n vuur. Johannes meld spesifiek dat dit ‘n “koolvuur” was.

Petrus sien dadelik dis ‘n koolvuur, en in sy gedagtes is hy terug by die vorige keer toe hy by ‘n koolvuur gestaan het. Dit was die nag waarin Jesus gevange geneem en verhoor is. Petrus het hom daardie na in die hoëpriester se paleis by ‘n koolvuur warm gemaak. Drie keer vra mense hom of hy Jesus ken. Drie keer verloën hy Jesus: “Ek ken Hom nie.”

Nou, daar langs die See van Tiberias, weer by ‘n koolvuur, weet Petrus hy word met sy fout gekonfronteer. Hy weet hy moet sy verloëning van Jesus in die oë kyk.

Kyk die verlede in die oë

So werk dit: by die Here van die tweede kans moet jy jou verlede in die oë kyk en jou foute voor Hom erken. Die waarheid oor jou sonde en mislukking kan nie verdoesel word nie. Dit moet uitkom. Die blink maskers en die selfregverdiging moet weg.

Dit kan ‘n lewenswyse word om maskers te dra. John Ortberg vertel die verhaal van die dieretuin wie se gorilla gesterf het. Hulle stel toe ‘n man aan om elke dag ‘n gorillapak te dra, en te maak of hy ‘n gorilla is. Gou word dit vervelig om elke dag net rond te sit en af en toe te beweeg. Die “gorilla” begin toertjies uithaal. Hy swaai en slaan bollemakiesie. Dit gaan al hoe lekkerder. Op ‘n dag breek die tak waaraan hy swaai en hy beland in die hok langsaan. Ongelukkig vir hom is dit die leeukuil.

Ons held begin gil en spring orent toe die leeu naderkom. Hy gryp die knope van sy gorillapak om dit af te stroop en te hardloop. Tot sy verbasing begin die leeu te praat: “Stop jou gegil, jy sal maak dat ons al twee ons werk verloor!”

Ja, om vermommings en maskers te dra kan ‘n lewenswyse word. Jy kan skuld verberg. Jy kan voorgee jy is gelukkig terwyl jy ‘n verborge hartseer saamsleep. Jy gee voor dit gaan geestelik goed, terwyl daar groot afstand tussen jou en God is. Jy gee voor jy het ‘n wonderlike huwelik, terwyl dit leeg en hol daarbinne is.

Ja, dit is beter om jou maskers af te haal, jou verlede in die oë te kyk en dit met God uit te sorteer.

Onthou die mislukking

Petrus staan by die koolvuur langs die See van Tiberias en onthou die grootste mislukking in sy lewe. Hy het voorheen natuurlik baie mislukkings gehad. Hy het op die water geloop en toe gesink. Een keer moes Jesus vir hom sê om weg te gaan agter Hom, omdat hy ‘n teëstander, ‘n Satan, vir Jesus was. By ‘n ander geleentheid het hy sy swaard uitgepluk en die soldaat se oor afgekap.

Die aand daar langs die koolvuur in die hoëpriester se paleis was die grootste mislukking. In Jesus se uur van nood het hy ontken hy ken Jesus. Vir Petrus voel dit onverskoonbaar, onvergeeflik.

Jesus en Petrus

Ontbyt is nou verby en net Jesus en Petrus staan by die vuur. Dit is die eerste keer sedert die verloëning, kruisiging en opstanding dat Jesus en Petrus alleen saam is. Petrus laat sy oë sak. Hy is reg vir die bestraffing wat nou gaan kom. Die weerloosheid en skuld staan nou op sy gesig geskryf.

Dan kom die vraag wat tot in sy hart sny. Dit is die vraag wat hom sou heelmaak en weer sou laat lewe, die vraag wat hy sou saamdra graf toe. Jesus vra “Het jy My lief?” Die vraag is nie: “Is jy jammer oor wat jy gedoen het nie?” Nie: “Beloof jy om My nooit weer in die steek te laat nie?” Nie: “Sal jy harder probeer nie?”

“Het jy My lief?” Skielik is Jesus die een wat weerloos is. Hy wag op Petrus se reaksie.

“Ja, Here,” antwoord Petrus, “U weet ek het U lief.” Petrus is uiters ongemaklik: “Here, ek het U lief as ek helder dink. Daar kom egter tye dat ek so selfbehep is, of so vol vrees, of so selfsugtig dat ek skoon van U vergeet. Ag Here, U ken my hele hart – U weet.”

Jesus: “Nou kom, wees dan weer ‘n visser van mense. Laat my lammers wei.” Dit beteken: “Ek herstel jou in jou roeping. Jy het misluk. Maar kom, Ek nooi jou, wees weer waarvoor Ek jou oorspronklik geroep het.”

Drie keer

Drie keer word hierdie proses herhaal, totdat Petrus naderhand regtig seer het. Dis belangrik dat die vraag drie keer herhaal word, want Jesus is besig om hom te genees. Drie keer het Petrus by die vuur gestaan en Jesus verloën. Nou staan hy drie keer by die vuur en verklaar sy liefde aan Jesus. Deur die drie vrae herstel en genees die Here van die tweede kans vir Petrus.

Drie keer sê Jesus: “Kom terug op die speelveld. Jy is deel van my span. Bou aan die gawe wat Ek jou gegee het, gee jouself vir my kerk. Ek het jou nodig.””

Skepties

Ons wat op die kantlyn staan en kyk hoe Petrus weer op God se speelveld toegelaat word, voel skielik skepties. Hoe kan iemand wat ‘n rooikaart gekry het sommer net weer toegelaat word? As jy ‘n rooikaart kry moet jy jou straf behoorlik uitdien. Anders sal niemand die spelreëls meer ernstig opneem nie. Watter soort wedstryd is dit as foute net deur die vingers gesien word? Niemand wat ‘n sethou misslaan mag dit op die telkaart ignoreer nie. ‘n Gevaarlike hoogvat word uitgewys. Wedstrydknoeiery of verbode middels het dodelike gevolge vir die skuldige. Dis elementêr, want die oorsien van foute bring die geloofwaardigheid van die spel in die gedrang.

Kan God sê: Ag, Hitler, Ek sien die slagting van die Jode oor? Iemand moet tog telling hou en rekenskap eis. Dink aan Dachau, die Tianmenplein, Bosnië, Rwanda, die bomme in Parys, die verwoesting van Irak, kindermishandeling, verkragting, die onlangse moord in die Tokai-bos, die uitbuiting van armes.

Iemand moet in die wêreld geregtigheid afdwing. Anders maak niks meer sin nie. Anders is God self nie meer geloofwaardig nie.

Geregtigheid en vergifnis

Die Bybel sê daar is en daar sal ook eendag geregtigheid wees. Om die waarheid te sê, geregtigheid sal aanrol soos ‘n onstuitbare rivier. Almal sal eendag rekenskap gee oor die sonde en die verkeerd in ons lewens. Iemand hou inderdaad die telbord.

Daar is ‘n punt waar God se dors na geregtigheid en God se honger na vergifnis ontmoet. Daar is ‘n punt waar sy heilige behoefte na die straf van die verkeerd en die heilige vuur van sy liefde wat oneindige tweede kanse wil gee, ontmoet. Dit is die kruis waar God se Seun self die straf dra wat op Petrus en ons moes neerkom. Die kruis staan vir God se reaksie op die verwoesting wat die sonde bring. En vir God se liefde vir sondaars en God se onblusbare behoefte om ons te verlos.

Daarom tas Petrus se tweede kans nie God se integriteit aan nie. Ons onbetaalbare skuld is ten volle aan die kruis betaal. Daarom is daar tweede kanse moontlik:
‘n Tweede kans vir Abraham en sy vrou wat gelag het vir God se belofte, en wat leuens oor sy vrou vertel het;
‘n Tweede kans vir Dawid, die skaapwagtertjie wat koning geword het, en toe moord en owerspel gepleeg het;
‘ n Tweede kans vir die profeet wat gevlug het en toe in ‘n vis se maag beland het;
‘n Tweede kans vir ‘n Paulus wat Jesus belaster het en sou volgelinge wou vernietig.

Herstel

Die opgestane Christus ontmoet vir Petrus op ‘n wonderbaarlike manier. Petrus word in sy rol herstel en kry sy amp terug om die Here se kudde op te pas en te lei.

Kragtens Christus se opstanding uit die dood is geen situasie só dood dat daar nie weer lewe kan kom nie. Geen mens is so verlore dat vergifnis en kindskap nie meer moontlik is nie. Wat met Petrus gebeur, is kragtens kruis en opstanding God se moontlikheid vir elkeen van ons.

Voor hierdie Christus kan ons ons maskers laat val, ons skuld en ons sonde, ons weerloosheid en ons mislukking, bely. Ons kan met Jesus nuut begin.

Daarvoor kan ons Hom dank en prys.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 412 “Jesus Christus lewe

Seën

Respons
Vonkk 88 of 89 “Amen”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.