Derde Sondag in Paastyd

Sections

Oorsig

Die fokusteks vir die derde Sondag in Paastyd kom uit Openbaring 5 waar die opgestane Jesus Christus op die hemelse troon aanbid word deur miljoene engele asook “die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is”. Net soos op die tweede Sondag in Paastyd word hierdie toneel van die hemelse troon anderkant tyd in die boek Openbaring deur die Psalmteks gebalanseer en in die geskiedenis veranker binne die ruimte van die aardse tempel.

Verder bied die twee tekste uit die Nuwe Testament weereens perspektiewe op die opstanding, enersyds uit die tyd voor die hemelvaart en andersyds uit die tyd ná die uitstorting van die Heilige Gees. Die teks uit Johannes 21 vertel van die verskyning van die opgestane Jesus aan die dissipels ná ‘n wonderlike visvangs, terwyl die teks uit Handelinge 9 vertel van Jesus se opstandingsverskyning aan Saulus. Wat hierdie opstandingsverskyning so besonders maak, is dat dit ná die hemelvaart van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind.

Sleutelteks

Openbaring 5:11-14

Oopmaak van die boekrol
1Ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit ‘n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant vol geskryf, en met sewe seëls goed verseël. 2Ek het ook ‘n sterk engel gesien, wat met ‘n harde stem uitroep: “Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seëls daarvan te breek?” 3Niemand – nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde – was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. 4Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. 5Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Hou op huil! Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat Hy die boekrol en die sewe seëls daarvan kan oopmaak.” 6En ek het tussen die troon en die vier lewende wesens, en tussen die ouderlinge, ‘n Lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het sewe horings en sewe oë gehad – die sewe Geeste van God – wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. 7En Hy het nadergegaan, en die boekrol geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit. 8Toe Hy die boekrol neem, het die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neergeval. Elkeen het ‘n lier en ‘n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. 9Toe sing hulle ‘n nuwe lied:

“U is waardig om die boekrol te neem,
en die seëls daarvan oop te breek,
omdat U geslag is,
en met u bloed
mense vir God gekoop het,
uit elke geslag en taal en volk en nasie.
10U het hulle ‘n koninkryk
en priesters vir ons God gemaak,
en hulle sal as konings oor die aarde heers.”
11Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was tienduisend maal tienduisende, duisend maal duisende, 12wat met harde stemme uitroep:

“Waardig is die Lam wat geslag is,
om die krag en rykdom en wysheid en sterkte
en eer en heerlikheid en lof te ontvang.”
13En ek het die hele skepping – in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see, en alles wat daarin bestaan – hoor uitroep:
“Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam,
kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte,
vir ewig en ewig.”
14Die vier lewende wesens het ook uitgeroep:
“Amen!”
En die ouderlinge het neergeval in aanbidding.

Ander tekste

Handelinge 9:1-6, (7-20)

Saulus se bekering
(Vgl Hand 22:6–16; 26:12–18)
9 Intussen het Saulus soos ’n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan 2en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring.

3Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ’n lig uit die hemel op hom gestraal. 4Hy het op die grond neergeval en ’n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”
5“Wie is U, Here?” vra hy toe.

“Ek is Jesus,” antwoord Hy. “Dit is vir My wat jy vervolg. 6Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen.”

7Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor maar niemand gesien nie. 8Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 9Drie dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie.

10In Damaskus was daar ’n sekere volgeling van Jesus met die Naam Ananias. Die Here het hom in ’n gesig geroep: “Ananias!”
“Hier is ek, Here,” het hy geantwoord.

11En die Here sê vir hom: “Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na ’n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid 12en hy het in ’n gesig ’n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien.”

13Maar Ananias sê: “Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo, in Jerusalem aangedoen het. 14En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u Naam aanroep.”

15Toe sê die Here vir hom: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. 16Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.”

17Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: “Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.”

18Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; 19en hy het geëet en sy kragte herwin.

Psalm 30
Vir altyd sal ek U loof
30 ’n Psalm. ’n Lied vir die inwyding
van die tempel. Van Dawid.
2Ek wil u lof verkondig, Here,
want U het my gered
en my vyande nie laat bly wees
oor my nie.
3Here my God, ek het
na U geroep om hulp
en U het my gesond gemaak.
4Here, U het my gered
van die doderyk,
my aan die lewe gehou toe ek
al op pad was na die dood toe.
5Sing tot eer van die Here,
julle wat Hom getrou dien,
loof sy heilige Naam!
6Waarlik, sy toorn duur net ’n oomblik,
maar sy goedheid lewenslank.
Gisteraand was daar nog trane
en vanmôre lag ek al weer.
7Toe dit goed gegaan het,
het ek wel gesê:
“Niks sal my ooit laat wankel nie.”
8Deur u goedheid het U my
op ’n veilige berg laat staan, Here.
Maar toe U U aan my onttrek het,
het ek baie bang geword.
9Ek het na U geroep, Here.
Ek het U om genade gesmeek:
10“Watter voordeel is daar
in my ondergang
as ek die graf moet ingaan?
Kan stof U loof?
Kan dit u trou verkondig?
11Luister, Here, en wees my genadig!
Help my, Here!”
12Ek was in die rou,
maar U het my van vreugde laat dans.
U het my rouklere uitgetrek
en vir my feesklere aangetrek.
13Daarom sal ek sing tot u eer;
ek sal nie stilbly nie.
Here my God, vir altyd sal ek U loof!

Johannes 21:1-19
Jesus verskyn nog ’n keer aan sy dissipels
21 Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur:

2Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. 3Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.”
“Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom.
Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.

4Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit Hy is nie. 5Jesus vra toe vir hulle: “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?”
“Nee,” antwoord hulle Hom.

6Hy sê toe vir hulle: “Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.”

Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie.

7Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!”

Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring. 8Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent honderd tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. 9Toe hulle aan land kom, sien hulle ’n vuur brand en ’n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. 10Jesus sê toe vir hulle: “Bring van die vis wat julle nou net gevang het.”

11Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, honderd drie en vyftig, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.

12Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.”
Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. 13Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis.

14Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek is.

Petrus kry opnuut sy opdrag
15Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”

“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.”

16Jesus vra hom weer ’n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?”
“Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”
Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.”

17Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?”

Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.”

Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. 18Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.”

19Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik.

Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!

Ekstra stof

God word as Skepper in die hemelse troonsaal aanbid – Openbaring 4
Dit is weereens Jesus wat die leiding neem om Johannes in te lig, soos dit was met die boodskap aan die gemeentes in hoofstuk 1-3. Dit is die Drie-enige God aan die werk. Ons hoor die stem van Jesus en sien Hom in die hemel as die Leeu-Lam. Ons neem die Gees se werk waar wat van Johannes besit neem en verteenwoordig word in die sewe vuurfakkels rondom die troon. Ons sien saam met Johannes die Skeppergod wat op die troon sit in onuitspreeklike heerlikheid.

Die Troon van God is die middelpunt van alles in die hemel sowel as alles in die heelal. God is die geestelike middelpunt van alles wat bestaan, soos die son die middelpunt van ons sonnestelsel is. Alles wentel om Hom. Alles aanbid Hom. Alles word deur Hom bepaal.

Alles wentel om God
Waar die eerste drie hoofstukke gehandel het oor God se teenwoordigheid op aarde in die midde van die gemeentes, handel die volgende agt hoofstukke oor God se teenwoordigheid in die hemel wat op alles wat bestaan ‘n verlossende en veroordelende impak het. Daarom word Johannes opgeneem deur die geopende deur in die hemel om vanuit die hemelse perspektief te kan besef wat hierna moet gebeur.

God se troon in die hemel word met min detail beskryf, behalwe die omringende reënboog wat soos smarag (groen) lyk en dat vanuit die troon weerligstrale, ‘n gedreun en donderslae gekom het. Die troon bevestig God se heerlikheid en heerskappy oor alles vanuit die hemel, ten spyte van die pogings van die keisers en konings van die aarde om hulleself te laat geld in die prag en praal van hulle koninkryke.

God se voorkoms word met edelgesteentes beskryf – jaspis ([of opaal] – dis gewoonlik dofgeel tot rooi, maar hier waarskynlik bedoel as ‘n wit kristalhelder steen [vgl. Openb. 21:11 wat dit só beskryf]) en karneool ([of sardoniks] – dit is helderrooi) wat sy heerlikheid uitbeeld. Sommige verklaarders sien in die jaspis iets van God se heiligheid, in die karneool iets van sy oordeel en in smarag iets van sy genade.

Rondom die troon van God het sewe vuurfakkels gebrand, die sewe Geeste van God, die simbool van die Heilige Gees. In ‘n volgende sirkel na dié vuurfakkels was ‘n kristalhelder see van glas.

Twee groepe wat God in die hemel aanbid, word beskryf: die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge wat in ‘n volgende sirkel rondom die troon sit.

Die vier lewende wesens
Die vier lewende wesens verteenwoordig die hele skepping. Hulle het ses vlerke soos die serafs van Jesaja (Jes. 6:2) en is vol oë aan die voor- en agterkant, soos met die gerubs van Esegiël se wiele vol oë (Eseg. 1:18).

Hulle stel God se alwetendheid (oë) en alomteenwoordigheid (vlerke) voor in die hele skepping (Du Rand, A-Z).

In hulle aanbidding verteenwoordig hulle dan ook die hele skepping met die gesigte van die leeubul(kalf), mens en arend. Interessant genoeg het die Joodse rabbi’s dié vier voorstellings as verteenwoordigend van die hele skepping soos volg uitgelê: dit stel die edelste (leeu), die sterkste (bul), die slimste (mens) en die vinnigste (arend) in die skepping voor.

Nog ‘n ander interpretasie is om die leeu as simbool van die wilde diere te neem, die bul as simbool van die mak diere, die mens uiteraard as simbool van die mensheid en die arend as simbool van die voëls in die lug.

24 Ouderlinge
Rondom God se troon is die 24 trone van die ouderlinge – waarskynlik ‘n simboliese getal vir die 12 aartsvaders van die OT stamme en die 12 apostels van die NT. Hulle verteenwoordig die hele volk van God, in die ou bedeling/verbond, sowel as in die nuwe bedeling/verbond.

Let op dat die vier lewende wesens God aanbid “sonder om te rus” en “dag en nag”, d.w.s. 24 uur elke dag. Hulle aanbid God vir sy grootheid en sy heerlikheid soos uitgedruk in sy alwetendheid en alomteenwoordigheid in die hele skepping.

Daarin volg die ouderlinge hulle na, wat beteken dat aanbidding die hele skepping en die hele Gods volk se primêre en belangrikste roeping is. Dit moet alles kleur wat ons doen, dag en nag, vir altyd, eintlik sonder ophou.

Openbaring 4 begrond dus alles wat hierna gebeur, elke detail daarvan, in God se teosentriese heerskappy wat alles omvat. Hy is nie net die Een wat was nie, maar ook die Een wat is, sowel as die Een wat kom, soos dit van Jesus vroeër gesê is. Daarin lê ons hoop en ons verwagting.

Die Lam van God is waardig om God se agenda uit te voer – Openbaring 5
Die hemelse erediens wentel nie net om die aanbidding van God op sy troon nie. Vanuit die erediens in die hemel neem God beheer van alles wat is en was en wat kom. Hy bepaal die agenda en die verloop van die ontplooiing van die gebeure in die heelal. Die hemelse erediens het dus ‘n beslissende invloed op die aarde.

In God se hand is daar ‘n boekrol wat binne en buite vol geskryf is en met sewe seëls goed verseël is, sodat niemand dit sonder meer kan oopmaak en dié agenda in werking kan stel nie. Trouens, dit is net iemand wat die volle verlossingspad reeds geloop het, wat reeds die mensdom met God versoen het, wat die verdere verloop van die verlossingsplan vir die heelal kan bekendmaak en in werking stel.

Jesus is die Leeu van Juda, die Lam wat geslag is
Een van die ouderlinge wys dan vir Johannes op die Enigste een wat die boekrol uit God se hand kan neem en die seëls daarvan kan breek, dit is die Leeu van Juda, die nakomeling van Dawid, die Lam wat geslag is, Jesus. Hy is waardig om die boekrol te neem, want Hy is die Verlosser en daarom die Bemiddelaar van die verlossing. En soos Hy die seëls hierna gaan breek, gaan die inhoud van die boekrol nie net bekend word nie, maar ook deur Hom in werking gestel word.

Belangrik: die boekrol van Openbaring 5 is iets anders as die boekrolletjie waarvan Openbaring 10 gaan praat. Nie net word verskillende Griekse woorde gebruik om die twee boekrolle te beskryf nie – biblion in Openbaring 5 en biblaridion in Openbaring 10. Maar die boekrol van Openbaring 5 is ook die een wat Jesus gebruik in die ontplooiing van God se plan vir die heelal. Die boekrolletjie van Openbaring 10 is weer die een wat Johannes kry waarmee God hom bemagtig om namens Hom te praat.

Jesus word hier met twee metafore beskryf: as ‘n Leeu en as ‘n Lam.

  • Hy is die Leeu in terme van sy afstamming uit die Messiaanse linie, uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid.
  • Hy is die Lam in terme van sy kruisdood waarmee Hy met sy bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie.

Maar, belangrik, Hy neem die boekrol in ontvangs, die agenda van God se plan vir die heelal, as die Lam wat geslag is. Die weerloosheid van ‘n lam, die offervaardigheid van sy bereidheid om geslag te word, bly dus steeds die uitstaande kenmerk van die styl waarin Hy die heerskappy wat God Hom toevertrou, uitvoer.

Alles wat bestaan, aanbid die Lam
Die sewe horings van die Lam dui egter ook daarop dat Hy omvattende mag het en dat die sewe Geeste, die Heilige Gees, boonop in sy volheid in Jesus woon. Hy kan dus sorg dat dié agenda van God ten uitvoer gebring word.

Soos die vier lewende wesens saam met die 24 ouderlinge voor die Skeppergod neergeval en Hom aanbid het, val hulle ook nou neer voor die Lam om Hom te aanbid. Dit bewys sy goddelike status.

Saam met hulle is daar egter nou ook nog miljoene engele, sowel as die hele skepping, wat Hom aanbid in die volgende sirkel rondom die troon.

‘n Uitstaande kenmerk van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge se aanbidding is dat hulle nie net die lier (die Griekse woord is kithara, waar ons ons naam vir die ghitaar vandaan kry!) in hulle aanbidding van God inspan nie, maar ook die gebede van die heiliges. Die gebede word in die simboliese vorm van ‘n goue wierookbak voor God gebring.

Die gebede van die heiliges
Van hierdie gebede sal nog twee keer in Openbaring gewag gemaak word wat onderstreep dat gebede nie net God verheerlik nie, maar ‘n bepaalde invloed het op die koers wat God met die wêreld inslaan.

  • Hier in hfst. 5:8-10 wentel die gebede waarskynlik om die loflied vir die Lam.
  • In hfst. 6:9-11 wentel die gebede van die martelare om die klaaglied dat reg sal geskied op aarde.
  • In hfst. 8:3-5 lui die gebede van die gelowiges onder andere die sewende seël se sewe trompette en hulle oordele in.

Dit laat ‘n mens onmiddellik dink aan die lof- en klaagpsalms in die vyf Psalmboeke en ook die vloekpsalms wat deel van die klaagpsalms vorm. En motiveer ‘n mens om meer erns te maak met die Psalms in jou stiltetyd!

Let op hoe die drie lofliedere – van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge; van die miljoene engele; van alle skepsels – nie net die voortreflikheid van die Lam besing nie – krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid, lof – maar ook die agenda van God vir sy mense uitspel, soos in Openbaring 1, dat hulle ‘n koninkryk van priesters vir God gemaak is, wat as konings oor die aarde sal heers. ‘n Wonderlike werklikheid en ‘n hoopvolle belofte.

Liturgie

Die Christuskers (Paaskers) word aangesteek. Blomme kan ingebring word om die feestelikheid van die Paastyd te beklemtoon.

Aanvangslied: Lied 169 Heilig (3X) “Heer God almagtig vs 1,2,3”

Aanvangswoord  

Seëngroet
Openbaring 1:4-5

Lied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3”

Die Opstanding
Markus 16

Lofprysing
(Lied 405, kan gesing word ook)
1 Korintiërs 15:12-20 ()

Die opstanding van die dooies
Apostoliese Geloofsbelydenis

Loflied 412 “Jesus Christus lewe vs 1,2”

Epiklese

Skriflesing: Openbaring 5:11-14

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 532 “O Vader neem ons hande vs 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of 
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Die Christuskers (Paaskers) word aangesteek. Blomme kan ingebring word om die feestelikheid van die Paastyd te beklemtoon.

Aanvangslied: Lied 169 “Heilig (3X) Heer God almagtig vs 1,2,3”
Aanvangswoord  

Openbaring 1:8
“Ek is die Alfa en die Omega, die Een wat is en wat was en wat kom,” sê die Here God, die Almagtige.

Seëngroet  
Openbaring 1:4-5
Genade vir julle en vrede van Hom
wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste
wat voor sy troon is;
5en van Jesus Christus,
die betroubare getuie,
die Eersgeborene uit die dood
en die heerser oor die konings van die aarde.
of
V: Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie.
G: Die Eerste wat uit die dood opgestaan het.

V: Die Heerser oor die konings van die aarde.
G: Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos,

V: en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.
G: Aan Hom behoort die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid!

Almal: Amen.
– uit Openbaring 1:4-8

Lied: 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3”

Die Opstanding
In die Paastyd verlustig gelowiges hulle steeds in die wonder van die opstanding van Jesus. Ons lees Markus se weergawe…

Markus 16
Jesus het opgestaan

(Matt 28:1–8; Luk 24:1–12; Joh 20:1–10)
16 Toe die sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem.

2Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. 3Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?”

4Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. 5Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ’n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik.

6“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. 7Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

8Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. f

Lofprysing
Roem al wat leef die Heer se dag-
die glorie-teken van sy mag!
Bo alle magte is Hy groot,
Hy is oorwinnaar oor die dood.

Geen doodse bande kon Hom keer
dat Hy oor sonde triomfeer.
Die leë graf spreek elkeen aan:
Die Lewensvors het opgestaan!

Wie met Hom sterf, sal met Hom leef-
ons sondeskuld het Hy vergeef.
Hy leef – ons deel sy heerlik lot:
Hy leef, ons redder en ons God.

Aan Hom wat was en is en bly,
word al ons lof en dank gewy.
Verhoog sy Naam en majesteit
en roem Hom tot in ewigheid!

(Lied 405, kan gesing word ook)
1 Korintiërs 15:12-20 ()

Die opstanding van die dooies
12As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? 13As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. 14En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. 15Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat Hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het Hy Christus ook nie opgewek nie. 16As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. 17En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. 18Dan is ook dié wat in Christus gesterf het, verlore. 19As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

20Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.

Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Loflied: 412 “Jesus Christus lewe vs 1,2”

Liedere

F124. “Agnus Dei”
(RUBRIEK: Flam – lof en verwondering)
Teks en musiek: Michael W Smith
© 1990 Milene Music (met toestemming gebruik deur FMU)

Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja.
Heilig, heilig
is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam,
U is heilig, heilig.
Is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam.
Amen.

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Verwondering)
Teks en musiek: Tom Hiemstra
Teks: (strofes 3,4 onbekend)
© 2001 MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD Ons Koning kom weer)

1. In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in sy Woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer
en die lof, want U regeer.

2. Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

3. Drie maal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

4. Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here, ek wil aan U dink, U ken, U liefhê
Laat u Woord in my groei
totdat U my volmaak verander het
en ek leef soos Jesus geleef het.
Amen.
– Augustinus


of

Here van die lewe,
U het U tot die dood toe aan die mensdom verbind.
U het die graf oorwin.
Deur ‘n skouspel vir mense te word,
opgelig teen die vloekhout,
het U volkere na U getrek.
Die lewe wat ons vanweë ons sonde verloor het,
het U herstel deur u opstanding uit die dood.
Gedurende hierdie vyftig dae van Pase
verkondig ons die heerlike openbaring van u sterwe en opstanding.
Want alle eer kom U toe,
Nou, en tot in ewigheid. Amen.

Skriflesing: Openbaring 5:11-14

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Hoewel kinders die fyner nuanses van hierdie gedeelte nie maklik sal begryp nie, stel Carolyn Brown (Forbid Them Not) voor dat gepoog word om te verduidelik dat “Lam” ‘n kodewoord is vir Jesus en “die een wat op die troon sit” ‘n kodewoord vir God is.  Só kan ons die Paasboodskap ontsyfer.

Ons gebruik die “Lam van God” titel as die sleutelwoord van bo na onder.

Die opstanding verhaal in die evangelie van Markus soos in die Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Markus 16:1-9 ()
161–3 Toe die son sak en die sabbat verby is, het Maria Magdalena, Salome en Maria, Jakobus se ma, olie gaan koop wat lekker ruik om dit op Jesus se liggaam te gaan gooi. Die Sondagoggend net toe die son uitkom, is hulle na die graf toe. Hulle het vir mekaar gevra: “Wie sal ons help om daardie groot rots voor die ingang van die graf weg te kry?”

4–5 Daar gekom, kon hulle hulle oë nie glo nie. Die groot rots voor die graf lê eenkant weggerol. Hulle gaan toe in die graf in. Toe skrik hulle baie groot, want daar aan hulle regterkant sit ’n jong man met spierwit klere aan.

6–8 “Moenie weghardloop nie,” sê die man. “Ek weet julle soek na Jesus van Nasaret. Hy is nie meer hier nie. God het Hom weer lewend gemaak. Kyk, hier is die plek waar hulle sy liggaam neergesit het. Gaan sê vir Petrus en die ander dissipels: Jesus is voor julle uit na Galilea toe. Daar sal julle Hom kry soos Hy vir julle gesê het.”

Die vroue hardloop toe terug na die dissipels toe. Hulle was uit die veld geslaan, maar tog opgewonde. Hulle was te bang om vir iemand anders te vertel wat gebeur het.

Sleutelwoorde word van bo na onder en van links na regs ingevul
– Die vroue was te bang om dit te doen…
– Die dag moes eers verbygaan voordat die vroue graf toe kon gaan
– 2 van die 3 vrouens het die naam gehad
– dit einde van die Sabbat as die son gesak het (vs 1)
– omdat die vroue bang was het hulle ….
– die rots voor die ingang was weggerol
– Markus beskryf die engel so…
– die vroue wou die liggaam daarmee gaan behandel
– Jesus se status na God se wonderwerk

OPLOSSING

Preekriglyn

Ons is tans besig met ‘n reeks preke uit die Openbaringsboek. Verlede week het ons stilgestaan by die groet uit Openbaring 1 en die lig wat die boek laat val op wie God in Christus vir ons is en wat God alles aan ons gee. Ons het Christus ook leer ken as die Een wat oor alles heers en ons toekoms in sy hande hou.

Hoofstukke 2 en 3

In hoofstukke 2 en 3 kom die sewe briewe aan die sewe gemeentes aan die orde. Nadat hy Jesus se instruksies rakende die briewe aan die sewe gemeentes (Op 2–3) ontvang het, is Johannes “in die Gees” (4:2) na die hemelse troonkamer geroep (Op 4).

Hoofstuk 4

In  hoofstuk 4 begin ‘n hemelse erediens wat sy hoogtepunt in ons teksgedeelte in hoofstuk 5 bereik. Daar, in hoofstuk 4, het Johannes God op sy troon gesien, met vier-en-twintig ouderlinge wat op vier-en-twintig trone rondom God se troon sit, asook vier lewende wesens (vreemde wesens met baie oë voor en agter) wat dag en nag God se lof besing.

Hoofstuk 5

Hoofstuk 5 begin met die visioen van ‘n boekrol in die regterhand van Hom wat op die troon sit (5:1). Johannes begin huil, want niemand is waardig om die seëls te breek nie. Maar een van die ouderlinge het gesê: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak” (5:5).

Toe sien Johannes ‘n visioen van ‘n Lam wat doodgemaak is. Die Lam het die boekrol van God geneem (5:7). In daardie stadium het die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neergeval en ‘n loflied aan die Lam gesing. Op hierdie punt van die openbaring begin vandag se Skrifgedeelte.

Saam met Johannes in God se troonkamer sien en hoor ons dat ‘n lewensbelangrike vraag vir Christene beantwoord word: Wie is in beheer en bepaal alles wat op die aarde gebeur? Wie hou die loop van die geskiedenis in sy hand? Hoofstuk 5 van Openbaring het ‘n nadruklike antwoord: ‘n Boekrol in God se hand bevat sy onveranderlike wil vir die ganse skepping. Hy is in beheer.

In die vorige hoofstuk is die fokus op God, die almagtige Skepper; die Verlosser, die Lam wat geslag is, maar wat weer leef. Hoofstuk 5 sluit af met ‘n loflied aan die Lam wat “waardig is om die mag en die heerlikheid en die lof te ontvang”.

God neem beheer

Vanuit die erediens in die hemel neem God beheer van alles wat is en was en wat kom. Hy bepaal die agenda en die verloop van die ontplooiing van die gebeure in die heelal. Die hemelse erediens het dus ‘n beslissende invloed op die aarde.

In God se hand is daar ‘n boekrol wat binne en buite vol geskryf is en met sewe seëls goed verseël is, sodat niemand dit sonder meer kan oopmaak en dié agenda in werking kan stel nie. Trouens, dit is net iemand wat die volle verlossingspad reeds geloop het, wat reeds die mensdom met God versoen het, wat die verdere verloop van die verlossingsplan vir die heelal kan bekendmaak en in werking stel.

Jesus, die Leeu, die Lam wat geslag is

Een van die ouderlinge wys dan vir Johannes op die Enigste een wat die boekrol uit God se hand kan neem en die seëls daarvan kan breek, dit is die Leeu van Juda, die nakomeling van Dawid, die Lam wat geslag is, Jesus. Hy is waardig om die boekrol te neem, want Hy is die Verlosser en daarom die Bemiddelaar van die verlossing. En soos Hy die seëls hierna gaan breek, gaan die inhoud van die boekrol nie net bekend word nie, maar ook deur Hom in werking gestel word.

Jesus word hier met twee metafore beskryf: as ‘n Leeu en as ‘n Lam.

  • Hy is die Leeu in terme van sy afstamming uit die Messiaanse linie, uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid.
  • Hy is die Lam in terme van sy kruisdood waarmee Hy met sy bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie.

Maar, belangrik, Hy neem die boekrol in ontvangs, die agenda van God se plan vir die heelal, as die Lam wat geslag is. Die weerloosheid van ‘n lam, die offervaardigheid van sy bereidheid om geslag te word, bly dus steeds die uitstaande kenmerk van die styl waarin Hy die heerskappy wat God Hom toevertrou, uitvoer.

Alles wat bestaan, aanbid die Lam

Die sewe horings van die Lam dui egter ook daarop dat Hy omvattende mag het en dat die sewe Geeste, die Heilige Gees, boonop in sy volheid in Jesus woon. Hy kan dus sorg dat dié agenda van God ten uitvoer gebring word.

Soos die vier lewende wesens saam met die 24 ouderlinge voor die Skeppergod neergeval en Hom aanbid het, val hulle ook nou neer voor die Lam om Hom te aanbid. Dit bewys sy goddelike status.

Saam met hulle is daar egter nou ook nog miljoene engele, sowel as die hele skepping, wat Hom aanbid in die volgende sirkel rondom die troon.

‘n Uitstaande kenmerk van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge se aanbidding is dat hulle nie net die lier in hulle aanbidding van God inspan nie, maar ook die gebede van die heiliges. Die gebede word in die simboliese vorm van ‘n goue wierookbak voor God gebring.

Let op hoe die drie lofliedere – van die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge; van die miljoene engele; van alle skepsels – nie net die voortreflikheid van die Lam besing nie – krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid, lof – maar ook die agenda van God vir sy mense uitspel, soos in Openbaring 1, dat hulle ‘n koninkryk van priesters vir God gemaak is, wat as konings oor die aarde sal heers. ‘n Wonderlike werklikheid en ‘n hoopvolle belofte.

Boodskap

Die heerlike boodskap van hierdie gedeelte is dat God se verlossingsplan met die skepping onstuitbaar uitgevoer word. Dit gebeur deur die beslissende werk van die Leeu van Juda, wat God se plan as die dienende, geslagte Lam uitvoer.

Die hele skepping en die hemelkore, saam met die verlostes, bring ewig lof en eer aan God. Ons word geroep om vandag, en elke dag, ook elke Sondag in die erediens, hieraan deel te neem.

Lof is eintlik al wat ons – wat niks is en niks het nie – kan bring na Hom wat alles het en oor alles beskik.

Kom ons loof Hom met die lewe wat ons leef! Ons lewe is die lied voor sy troon. Amen.

God stuur ons om te leef

Gebed
V: In hierdie tyd van die Covid-pandemie, wil ek u lof verkondig, Here,
G: want U het my gered.

V: Here my God, ek het na U geroep om hulp
G: en U het my gesond gemaak.

V: Here, U het my gered van die doderyk,
G: my aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe.

V: Ek was in rou,
G: maar U het my van vreugde laat dans!

V: U het my rouklere uitgetrek
G: en vir my feesklere aangetrek.

V: Daarom sal ek sing tot u eer!
G: Ek sal nie stilbly nie,
Here my God, vir altyd sal ek U loof!
– uit Psalm 30

Offergawes

Wegsending: Lied 532 “O Vader neem ons hande vs 1,2,3”

Seën
V: Seën ons, Here God, seën Afrika.
G: Laat sy mag tot in die hemel reik.

V: Hoor ons as ons in ons gebede vra:
G: Seën ons in Afrika, kinders van Afrika.

V: Daal neer, o Gees, Heilige Gees.
G: Daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons.

V: Lei ons, o Heilige Gees.
G: Hou u hand, o Heer, oor Afrika.

V: Lei ons na eenheid en begrip.
G: Hoor ons as ons U om vrede vra.

V: Seën ons in Afrika.
G: Kinders van Afrika.

V: Seën ons, Here God, seën Afrika.
G: Neem dan nou die boosheid van ons weg.

V: Maak ons van ons sonde ewig vry.
G: Seën ons Afrika. Kinders van Afrika.

Almal: Amen
– uit Flam 92

of
Mag die Here Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm;
Binne-in jou wees om jou te verfris;
Rondom jou wees om jou te bewaar;
Voor jou wees om jou te lei;
Agter jou wees om mou te reverdig;
Bo jou wees om jou te seen.
Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer – God vir eweig en altyd.
(10de eeuse seën aangehaal in Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle, Lux Verbi.BM)

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.
2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.
3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.