Derde Sondag in Lydenstyd

Sections

Oorsig

Die sleutelteks is ‘n oproep tot die besef dat net God werklik in mens se lewensbehoeftes kan voorsien en dat God ook graag troue liefde wil betoon.
In die evangelieteks sowel as die Korintiërsteks, draai die skrywers ook onderskeidelik hulle lesers se oë na God met ‘n waarskuwing om hulle lewe om te keer en God – wat al vele bewyse van trou gelewer het – te vertrou.
In die psalmteks van hierdie Sondag, bring Dawid lof aan God onder moeilike omstandighede.

Ander tekste

Psalm 63:1-8
Ek het volke getrap in my toorn
63 Wie is dit wat daar aankom uit Edom, wat daar uit Bosra kom
met bloedrooi klere aan?
Wie is so indrukwekkend
met daardie rooi klere aan,
so vol krag?
Dit is Ek, die Here,
Ek wat oorwinning aankondig,
wat magtig is om te red.
2Waarom is u klere so rooi,
waarom lyk dit soos dié
van iemand wat die wynpers trap?
3Ek alleen het die wynpers getrap,
niemand van die volke
het My bygestaan nie.
Ek het op hulle getrap in my toorn,
Ek was woedend en Ek het hulle getrap.
Hulle bloed het op my klere gespat,
en Ek het my klere daarmee
rooi gemaak.
4Ek het besluit
om nou my vyande te straf;
die tyd van verlossing vir my volk
het aangebreek.
5Ek het rondgekyk,
maar daar was niemand om te help nie,
Ek was ontsteld
toe niemand My bystaan nie.
Ek het self opgetree,
my woede het My bygestaan.
6Ek het volke getrap in my toorn,
Ek het hulle laat steier deur my woede,
Ek het hulle bloed
oor die grond laat vloei.

U is tog ons vader
7Ek sal die troue liefde van die Here
verkondig,
die roemryke dade van die Here,
alles wat Hy vir ons gedoen het,
sy groot goedheid vir Israel,
alles wat Hy gedoen het in sy genade,
in sy groot liefde.
8Hy het gesê:
Hulle is my volk,
kinders wat nie ontrou sal word nie.
Daarom het Hy hulle gered
9uit al hulle nood.

1 Korintiërs 10:1-13
Waarskuwing teen afgodery
10 Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. 2Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. 3Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, 4en almal het dieselfde geestelike drank gedrink: hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. 5Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom.
6Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. 7Julle moenie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan: “Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee.” j8Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar drie en twintig duisend omgekom. 9Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle Hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom. 10En moenie teen God in verset kom nie, soos sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom.
11Hierdie dinge het oor hulle gekom as ’n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ’n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. 12Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 13Geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.

Lukas 13:1-9
Bekeer julle
13 Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. 2Toe antwoord Jesus hulle: “Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? 3Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom! 4Of daardie agtien wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? 5Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom.”

Gelykenis van die onvrugbare vyeboom
6Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: “’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie, 7sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’8Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. 9Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap.”

Fokusteks

Jesaja 55:1-9
Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit
55 Kom, almal wat dors is,
kom na die water toe,
selfs ook dié wat nie geld het nie, kom,
koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld
en sonder om te betaal,
wyn en melk.
2Waarom betaal julle vir iets
wat nie brood is nie,
waarom werk julle vir iets
wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My,
sodat julle kan eet wat goed is
en versadig kan word
met die beste wat daar is.
3Gee aandag en kom na My toe,
luister, en julle sal lewe.
Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit,
Ek wil my troue liefde aan julle betoon
soos aan Dawid.
4Ek het hom ‘n getuie gemaak
vir die volke,
‘n regeerder en gebieder van volke.
5Nou sal jy nasies ontbied
wat jy nie geken het nie,
en nasies wat jou nie geken het nie,
sal na jou toe hardloop
ter wille van die Here jou God,
die Heilige van Israel,
omdat Hy jou in eer herstel het.
6Vra na die wil van die Here
terwyl Hy nog te vinde is,
roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.
7Die goddelose moet sy verkeerde pad
laat staan,
die slegte mens sy slegte planne.
Hy moet hom tot die Here bekeer,
dan sal Hy hom genadig wees;
hy moet hom tot ons God bekeer,
Hy vergewe altyd weer.
8My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie,
sê die Here;
9soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my optrede
verhewe bo julle optrede
en my gedagtes bo julle gedagtes.
10Die reën en die sneeu
kom uit die hemel uit
en dit gaan nie daarheen terug nie
maar deurweek die aarde
en laat die plante bot en vrugte dra,
sodat daar saad is om te saai
en brood om te eet.
11So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees:
dit sal nie onverrigter sake
na My toe terugkeer nie,
maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê
en tot stand bring
waarvoor Ek dit gestuur het.
12Julle sal met blydskap uit Babel
wegtrek
en in vrede gelei word;
die berge en die heuwels
sal voor julle uit jubel en juig
en al die bome in die veld
sal hande klap.
13In die plek van ‘n doringbos
sal daar ‘n sipres opskiet,
in die plek van ‘n dissel
sal daar ‘n mirteboom opskiet.
Dit sal tot eer van die Here wees,
‘n blywende teken
wat nooit vernietig sal word nie.

Liturgie

Daar is in die liturgie gebruik gemaak van Bybelmedia se preekstudies sowel as van vorige bydraes by seisoenvanluister.co.za.

Aanvangslied: Lied 163 “Soos ‘n wildsbok vs 1”

Aanvangswoord: Psalm 63

Seëngroet

Sang: Lied 203 “Loof die Here al wat lewe 1,2,3,4,5”

Verootmoediging: Lukas 13, Galasiërs 5:22-26

Skuldbelydenis:Lied 247 “Heer wees ons genadig” Afr + Latyn

Vryspraak: Romeine 5

Geloofsbelydenis van Nicea
Lied 176 “Halleluja, U is Koning vs 1” (Herhaal en vra die musiekleier om die lied 2 of 3 maal te moduleer)

Epiklese

Skriflesing: Jesaja 55:1-9

Familie-oomblik
Prediking

Gebed: (Ahv Jes. 55)

Offergawes

Wegsending: Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4”

Seën: Numeri 6:24-26

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)

Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 163 “Soos ‘n wildsbok vs 1”

Aanvangswoord: Psalm 63
7Ek sal die troue liefde van die Here
verkondig,
die roemryke dade van die Here,
alles wat Hy vir ons gedoen het,
sy groot goedheid vir Israel,
alles wat Hy gedoen het in sy genade,
in sy groot liefde.
8Hy het gesê:
Hulle is my volk,
kinders wat nie ontrou sal word nie.
Daarom het Hy hulle gered
9uit al hulle nood.

Seëngroet
2Aan die gemeente van God in ………………………………….. wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die Naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here.
3Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Sang: Lied 203 “Loof die Here al wat lewe 1,2,3,4,5”

Verootmoediging: Lukas 13
Gelykenis van die onvrugbare vyeboom
6Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: “’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie, 7sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’8Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. 9Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap.”

Galasiërs 5:22-26
22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 26Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie.

Skuldbelydenis: Lied 247 “Heer wees ons genadig” Afr + Latyn

Vryspraak: Romeine 5
Die vrug van die vryspraak
5 God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. 2Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. 3Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.
10Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy Seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, noudat ons versoen is, deur die lewe van sy Seun gered sal word. 11Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het.

Geloofsbelydenis van Nicea
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Lied: 176 “Halleluja, U is Koning vs 1” (Herhaal en vra die musiekleier om die lied 2 of 3 maal te moduleer)

Liedere

F71. “U Is Vir My Genoeg”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding / Vertroue/ Votum)
Teks en Musiek: Louis & Hettie Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

Uit U deur U tot U is alles in my hele lewe
U is die bron van al my vrede
Vader, U is vir my genoeg

Elke hartklop elke asem elke oomblik van my lewe
Elke vreugde elke rede om te lewe kom uit U
Al my gawes al my drome my voorspoed en oorwinnings
Al my kragte dae en nagte vol genade kom uit U

Elke dankie elke loflied elke amen halleluja
Elke woord wat U verheerlik elke offer is vir U
Al my gawes al my drome my voorspoed en oorwinnings
Al my kragte dae en nagte vol genade kom uit U
U is vir my genoeg!

F207. “U Het U Heerlikheid, O Heer”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Lydenstyd / Lof)
Oorspronklike titel: You laid aside Your majesty
Teks en Musiek: Noel Richards
Afrikaanse vertaling: Hanneke en Faani Engelbrecht © 2006
© 1985 Thankyou Music
(Fil 2:5-11)

U het U heerlikheid en eer, vir die wêreld prys gegee
U het swaar gely onder sondaarshande
U het al ons skuld gedra aan die kruis op Golgota
U het opgestaan – U heers vanuit die hemel

Here, ek wil U besing, U my hart se loflied bring
O, Here, hoor my dankgebede
Ek wil U altyd vereer en aan U my lewe gee
Here, hoor my as ek sing vir U my Koning.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
U het die brood gebreek
eens by die meer
breek nou die lewensbrood
vir my ook, Heer.
sodat ek ook in u Woord
my Heer kan aanskou.
Want U is die lewensbrood,
Heiland, vir my.
U is die waarheid, Heer,
U maak my vry.
U soek ek, Heer, Uself,
o Lewend’ Woord.
(Uit Lied 253)
of
Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
10laat u koninkryk kom; laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde;
11gee ons vandag ons daaglikse brood;
12en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
13en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen. (Matteus 6, OAV)

Skriflesing: Jesaja 55:1-9

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Neem ‘n bord vol tuisgebakte koekies, maak dit met foelie toe, sodat die kinders nie kan sien wat in die bord is nie. Begin dan deur te sê dat daar baie lekker en mooi dinge in die lewe is wat baie duur is: soos motors, huise, juwele, opleiding by ‘n tersiêre instansie. Vra dan vir hulle of hulle iets lekker kan noem wat nie vreeslik duur is nie. Help hulle om ‘n lysie van sulke dinge te maak. Wys uit dat daar sommige items is wat dalk goedkoper is, maar wat selfs beter is as sommige duurder items. Neem die bord vol koekies as voorbeeld. Hulle smaak beslis beter as die duurder winkel koekies. God nooi ons, wat geen geld het nie, om te kom koop en te eet! Lees Jes. 55:1-2. Beklemtoon die feit dat God baie dinge vir ons gee wat geen geld kos nie. Dinge soos liefde, vergifnis, krag, hulp en leiding. Beklemtoon veral dat God wil hê dat ons op hierdie dinge moet fokus – die goedkoper, beter dinge in die lewe – in plaas van die duur items wat ons so begeer. Daar is niks beter as die gratis gawes van God nie. As jy wil, kan jy dan vir elke kind ‘n tuisgebakte koekie gee.

Preekriglyn

Dominee Tienie, die movie, het onlangs in flieks gedraai. Soveel mense is daardeur aangeraak. Die fliek gaan oor dominee Tienie wat in sy gesinslewe en kerklike bediening in ‘n hoek vasgeverf raak. Hy is in die moedergemeente wat begin sukkel met lidmate en finansies. Daar is so baie dinge wat sy aandag verg, dat hy sy gesin verwaarloos en nie meer by sy eie hart en sy passie om te bedien uitkom nie.

Tot ‘n hawelose wat die vorige dag geestelike hulp by hom gesoek het, by die kerk se voordeur sterf. Uit hierdie mislukking word nuwe lewe gebore.
Barnard Beukman, redakteur van Beeld, skryf in ‘n resensie dat Dominee Tienie se worsteling verband hou met Afrikaanse lidmate se worsteling om hul eie roeping in veranderende tye te herontdek. Hy prys die benadering van die film se produsente wat sonder veroordeling hul verhaal vertel, anders as soveel in die Afrikaanse gemeenskap wat ‘n loopbaan daarvan maak om kerk en geloof af te kraak.
Beukman is reg. Dominee Tienie is ‘n fliek vir gelowiges wat weer met God en met hul roeping wil konnekteer.

Geloofsidentiteit

Ons teks is oorspronklik gerig aan mense wat onseker geraak het oor hulle identiteit; oor wie hulle is. Die mense wat Jesaja 55 op die oog gehad het was in ballingskap, ver weg van hulle land en mense. Die ballinge is omring deur vreemde gode en vreemde gebruike.

Dis die agtergrond van Jesaja 55. Die gedeelte begin met ‘n genadige uitnodiging in vers 1-3. Kom almal wat honger en dors is, kom na die water, kom koop en eet, sonder om te betaal, wyn en melk. Dis ‘n beeld vir die voeding en versorging wat God gee. Die oorvloed wat God gee. Nie ‘n bietjie vergiffenis nie, maar al die vergiffenis wat jy nodig het. Nie net ‘n bietjie liefde en erkenning wat mense jou (soms) gee nie, maar al die liefde en erkenning wat jy nodig het om gelukkig te wees. Nie ‘n bietjie barmhartigheid nie, maar al die barmhartigheid en genade waarna jy so smag.

God se gawes en seëninge vir sy mense; vergiffenis, genade, versoening. Dit is gawes wat Babel nooit kan gee nie. ‘n Uitnodiging aan almal wat honger, dors en moeg is om soos kinders te kom speel in die stroom van God se genade. Daarom die indringende vraag: Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir dit wat nie kan versadig nie? Waarom en vir wie hardloop julle so rond? Die uiteinde is immers net uitputting, oop senuweepunte, leeg getap omdat jy soveel moet gee dat jy later niks oor het om te gee nie.

Oorsigtelik

Waar hoofstuk 54 die volk laat juig het oor die uitkoms wat God vir hulle bewerk, nooi hoofstuk 55 hulle uit om nie net dit aan te hoor nie, maar inderdaad na God te kom, en na Hom te luister om hierdie uitkoms te kan beleef.

Met die pragtige beeld van gratis water, wyn, melk en brood (vers 1-2) word die genade van die Here gekontrasteer met die goddeloosheid om jou eie kop te volg (vers 7). Laat ‘n mens dink aan Jesus wat die lewende water gee vir die Samaritaanse vrou by die put (Joh 4).

En wat nodig is om God se aanbod te ontvang, is om na Hom te luister, na sy wil te vra (vers 3, 6) en jou verkeerde pad en planne te laat staan (vers 7).

Let op dat die nasies weereens ingesluit word in die uitnodiging (vers 5) en dat dit juis Israel is wat hulle moet nader roep!

God se uitnodiging is gebaseer op die feit dat sy woord skeppingskrag het, en dat dit dus nie onverrigter sake na Hom toe terugkeer nie (vers 11). Let op hoe dié skeppingskrag juis vergelyk word met wat van sy mag in die natuur gesien kan word (vers 10).

En Jesaja sluit die hoofstuk af met die herhaling en bevestiging van God se belofte dat hulle uit Babel sal wegtrek. Selfs die natuur sal daaroor bly wees. En die verhaal van die Tweede Uittog sal as teken van God se eer dien.

God smous met genade

Soos wat die tweede deel van Jesaja met ‘n troos boodskap begin het (40:1–11) vind ons hier ‘n kragtige oproep om te leef in ‘n ware verbondsverhouding met God. God roep soos ‘n straatverkoper of water-verkoper Sy volk om by Hom gratis genade te kom ontvang. Aan die uitsiglose ballinge wat niks het nie, rig God ‘n ongelooflike uitnodiging: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe en Kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.

God gee nie afskeep partytjies nie

God gee nie afskeep partytjies (feeste) nie. Water, brood, melk en heuning en alles wat goed is (waarskynlik lekkernye in vet gebraai), ja, die beste wat daar is, is gratis vir almal – ook die armes – by Sy fees beskikbaar (vers 2). Nog meer, God belowe om hulle dieper honger en dors te stil. Wie na God luister, sal lewe. Letterlik verklaar vers 3 dat hulle siel sal lewe!

By die fees moet hulle egter meer doen as net eet. Hulle moet luister (vers 2-3), want God wil Sy verbond herstel. Hy wil hulle bederf soos Hy met Sy verbondstrou aan Dawid gedoen het. Die klag dat God Sy verbond vergeet het en Sy rug op hulle gedraai het, is verkeerd – God gaan Sy verbond vir ewig laat geld. Dawid self sal as ‘n getuie optree (vers 4) van wat God gedoen het. Sy koningshuis sal herstel word deurdat Hy sal heers oor ander. Die koning van die ballinge sal nou ander hiet en gebied (vers 4)

God se gastelys is wyer as wat Israel ooit kon droom

Israel moet egter besef dat God se gastelys wyer is as wat hulle kan droom. Nasies sal na Jerusalem (vers 5) toe stroom ten einde die Here te leer ken. Hulle sal nie onwillig kom nie, maar met vreugde aangehardloop kom. Israel sal sodoende deel word van God se universele verlossingsplan. Wanneer God Sy volk in eer herstel, sal die wêreld Hom ken as die enigste Verlosser.

In die hede moet hulle (die skare) na God soek (vers 6) – letterlik na Sy wil vra, oor Hom uitvra. Die om na die Here te vra, het in Priesterlike kontekste gedui op die opgaan na die tempel om tot die Here te offer (vgl. Deut 12:5) en in Profetiese kontekste om geregtigheid te beoefen (vgl. Jes. 9:12). Die wonder is dat God Homself laat vind. Hy kan aanbid en gedien word!

Die goddeloses (waarskynlik diegene wat die terugkeer uit die ballingskap teengestaan het) wat nie daarvolgens handel nie (vers 7-9), moet besef dat hulle nie God se plek kan inneem nie.

God se plan met ons

Dié verse oor God se planne en ons planne moet binne die konteks van Jesaja 55 verstaan word. Israel het so vasgekyk teen hulle omstandighede dat hulle nie God se groter plan met hulle raakgesien het nie. Die ballingskap was nie die einde van die pad nie. God sou binnekort die heidense koning, Kores, gebruik om hulle terug te lei na hulle land. Intussen het hulle ‘n roeping gehad. God wil sy volk, soos vir Dawid, gebruik om sy getuies en diensknegte te wees (4-5). Hulle planne was waarskynlik om net te oorleef. God se plan was om hulle nuut te laat lééf, nuut te laat kyk na Hom, hulleself en hulle omstandighede.

As ons nie ‘n oog het vir die Here en sy plan met ons nie, voel ons gedurig te na gekom en veronreg. Dan kla en blameer ons die hele tyd ander mense en ook God. Jesaja 55 herinner ons daaraan dat God se planne anders as ons planne is. Niks is vir Hom onmoontlik nie. Daarom kan ons verantwoordelikheid neem vir ons lewe. Ons kan met nuwe hoop en nuwe vertroue die toekoms binnegaan.

Die laaste paar verse (12-13) vertel van ‘n “vreugdevolle vertrek uit Babel en terugkeer na Juda”. Die profeet val amper oor sy voete om die vreugde van die vertrek te beskryf. Die hele skepping juig saam oor dié wonderdaad van God. Die berge en die heuwels juig en die bome klap hande. Die woestyn verander in ‘n paradys.

Dis duidelik beeldende en metaforiese taal. Ons moet dit nie sien as ‘n letterlike oproep om weg te trek uit ons land of dorp nie. Brueggemann sê dat ons hier met ‘n profetiese daad van verbeelding te doen het. Jesaja maak vir ons ‘n venster oop op God se vreemde, nuwe wêreld wat nie langer stukkend is nie, maar heel. Mense is heel, verhoudings is heel, die natuur is heel.

Jesus

In ‘n latere tyd sou Jesus met die koms van God se koninkryk (Mark 15; Matt 4:17) daarop aanspraak maak dat die profete van Hom getuig het (Mark 1:2; Luk 4:17–21). Hy sal kla oor Jerusalem se onvermoë om te glo in Hom en die profete (Matt 23:37–39). Hy sou ook van die feesmaal waarna almal uitgenooi is, maar waarna Israel nie wou gaan nie, praat (Matt 22:1–14; Luk 14:15–24). Die kerk sou die uitnodiging reg oor die wêreld verkondig (Hand 10:34–35, 43; 11:38).

Nuwe begin ook vir ons

So wil die boodskap van Jesaja en Jesus ons energie gee om ook te begin droom . . . en dan te begin doen. God wil ons verander deur ons denke te vernuwe (Rom 12:1-2). Nuut te laat dink oor ons menswees, ons identiteit, ons roeping. As ons oë oopgaan vir die nuwe wêreld waarheen God met ons op pad is, word ons God se medewerkers wat nou al, in die winter van die ou wêreld, tekens van die Here se liefde, geregtigheid en trou oprig. Tekens wat verkondig: Die winter is byna verby, God se somer kom.
Luister weer na die uitnodiging in vers 1-3: Kom koop, sonder om te betaal, wyn en melk. Sien weer God se planne raak wat ver bo ons planne en gedagtes is. Gryp dit vas. Gehoorsaam. Jy sal vrede vind wat die wêreld nie vir jou kan gee nie en ook nie van jou kan wegneem nie.

God stuur ons om te leef

Gebed: (Ahv Jes. 55)
Here- ons is dors-
daarom kom ons na die water toe.
Dankie dat ons selfs sonder geld
kan kom koop en eet;
ja, sonder om te betaal,
kan ons wyn en melk geniet.
Ons wil eet wat goed is
en versadig kan word
met die beste wat daar is.
Dankie dat ons tot u mag nader-
dat ons kan luister en lewe.
Dankie dat U met ons ’n ewige verbond sluit,
dat U U troue liefde aan ons betoon
soos aan Dawid.
Amen

Offergawes

Wegsending: Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4”

Seën: Numeri 6:24-26
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee! Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan
1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.