Derde Sondag in Advent

Sections

Oorsig

Die Evangelielesing bou voort op die idee van laas Sondag dat Johannes geroep was om die pad vir die Here reguit te maak. 1 Tessalonisense 5 is die bekende oproep om te leef met vreugde, gebed en dankbaarheid in hierdie tussentyd totdat Christus weer kom. Wanneer die twee saam gelees word, word ons herinner daaraan dat ons nou in die tyd tussen Jesus se eerste en tweede koms, met vreugde, gebed en dankbaarheid, leef. Psalm 126 sluit hierby aan waar die teenoorgestelde beginsels van vreugde en hartseer saam besing word. Ook Jesaja 61 vertel van die opdrag om die blye boodskap te bring, juis vir mense in nood, ‘n boodskap waar nuwe moontlikhede oopgesluit word.

Ander tekste

Jesaja 61:1-4, 8-11
Eer in plaas van smart
61 Die Gees van die Here my God het oor my gekom;
die Here het my gesalf
om ’n blye boodskap te bring
aan die mense in nood,
Hy het my gestuur
om dié wat moedeloos is, op te beur,
om vir die gevangenes
vrylating aan te kondig,
vryheid vir dié wat opgesluit is,
2om aan te kondig dat die tyd gekom het
waarop die Here genade betoon,
die dag waarop ons God sy vyande straf
maar almal wat treur, vertroos,
3die dag waarop Hy
vir dié in Sion wat treur,
eer gee in plaas van smart,
vreugde in plaas van droefheid,
blydskap in plaas van hartseer.
Julle sal genoem word:
Bome van Redding.
Die Here het hulle geplant
om sy roem te vermeerder.
4Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou,
plekke herbou wat lankal verlate lê,
hulle sal verwoeste stede weer opbou,
plekke wat geslagte lank verlate lê.

5Uitlanders sal in julle diens wees
en julle kleinvee oppas,
vreemdes sal in julle lande
en julle wingerde werk.
6Julle sal genoem word:
Priesters van die Here,
Dienaars van ons God.
Julle sal van die rykdom van die nasies
geniet,
die trotse eienaars word
van hulle besittings.
7In plaas van vernedering sal julle
twee keer soveel besittings hê
as tevore,
in plaas van minagting
sal julle lof ontvang
oor wat julle besit.
Julle sal in julle land
twee keer soveel besit as tevore
en julle sal altyd vreugde hê.

8Ek is die Here, Ek het die reg lief,
Ek haat roof en misdaad.
In my trou sal Ek my volk gee
wat Ek beloof het,
Ek sal ’n ewige verbond met
hulle sluit.
9Hulle afstammelinge sal bekend wees
onder die nasies,
hulle nakomelinge onder die volke.
Almal wat na my volk kyk, sal besef
dat hulle ’n volk is
wat deur die Here geseën is.
10Ek is baie bly oor die Here,
ek juig oor my God,
want Hy het my gered,
vir my oorwinnaarsklere aangetrek.
Ek is soos ’n bruidegom
met ’n priesterkroon op,
soos ’n bruid met haar juwele aan.
11Soos die grond plante laat uitspruit,
soos die plante in ’n tuin vrugte gee,
so gee die Here my God die oorwinning
en laat Hy al die nasies luister
na die loflied tot sy eer.

Psalm 126
Verander tog ons lot, Here!
126 ’n Pelgrimslied.
Toe die Here die lot van Sion
verander het,
was dit vir ons soos ’n droom.
2Ons het gelag en gesing.
Onder die nasies het hulle gesê:
“Die Here hét groot dinge
aan hierdie mense gedoen.”
3Die Here hét groot dinge
aan ons gedoen;
ons was bly.
4Verander tog ook nou ons lot, Here,
soos U droë spruite in die Suidland
in waterstrome verander.
5Wie met trane saai,
sal die oes met gejuig inbring.
6Al loop hy en huil
terwyl hy die saaisak dra,
hy kom juigend terug
terwyl hy sy gerwe dra.

Johannes 1:6-8, 19
Die Woord het mens geword
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Fokusteks

1 Tessalonisense 5:16-24
Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. 2Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die nag. 3Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. 4Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos ‘n dief oorval nie. 5Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. 7Dié wat slaap is van die nag; en die wat hulle dronk drink, is van die nag. 8Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. 9God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. 10Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.

11Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.

Laaste opdragte
12Broers, ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. 13Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar.

14Ons druk julle dit op die hart, broers: Wys die leeglêers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. 15Sorg dat niemand ‘n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.

16Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20Moenie profesieë geringskat nie, 21maar toets dit alles, behou wat goed is, 22en bly weg van alles wat sleg is.

23Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 24Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.

25Broers, bid ook vir ons.

26Groet al die medegelowiges met ‘n soen van Christelike broederskap.

27In die Naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word.

28Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees.

Ekstra stof

1 Tessalonisense 5 – Onverwags maar nie onverwag nie
Paulus sluit duidelik in hierdie hoofstuk aan by dinge wat hy hulle met sy eerste besoek al geleer het.  Wat uitstaan van sy lering hier oor die wederkoms van die Here is die skielike onverwagse aard daarvan.  Die Here sal soos ‘n dief in die nag verskyn.

Op ‘n baie kunstige wyse beskryf hy die gelowiges egter as mense van die lig, wat beteken dat hulle wakker sal wees as Jesus weer kom, en dié dag dus nie hoef te vrees nie.

Die wederkoms is dus onverwags, maar nie onverwag nie!

Maar hy moedig hulle ook aan om steeds nugter en wakker te bly, interessant genoeg met dieselfde woorde waarmee hy die brief begin het: geloof, liefde en hoop (ook weer in dieselfde volgorde).  Let op die oorlogsterminologie, waarop hy later in die brief aan die Efesiërs sal uitbrei (hfst. 6).

Sy laaste woorde het met respek vir leiers, wat moontlik nog onervare sou wees, en omgee vir mekaar te make.  Die omgee sluit teregwysing sowel as bemoediging in, opkom vir die regte van mense wat kwaad aangedoen word en die beywering vir die belange van nie net medegelowiges nie, maar ook die mense van die gemeenskap.

Let op hoe hy blydskap, gebed en dankbaarheid aan mekaar verbind as die lewenstyl wat hulle moet ten toon stel. Die volgende storie illustreer iets van hoe hierdie dankbaarheid werk, en inspireer my om ook dankbaar te lewe:

Corrie ten Boom in The Hiding Place vertel van ‘n insident wat haar geleer het om altyd dankbaar te wees.  Sy en haar suster, Betsy, is pas oorgeplaas na een van die ergste Duitse tronke, Ravensbruck.  Die barakke waar hulle moes slaap, was oorvol en vol vlooie. Hulle lees een oggend vers 18: “Wees in alle omstandighede dankbaar” waarop Betsy Corrie aanmoedig om die Here ook te dank vir elke detail van hulle kwartiere.  Corrie het eers geweier om vir die vlooie dankie te sê, maar op Betsy se aandrang het sy ingegee en die Here ook vir die vlooie gedank.  Met tyd het hulle agter gekom dat hulle ongehinderd kon Bybelstudie hou en bid sonder dat die wagte tussenbeide gekom het.  Dit was eers na ‘n paar maande dat hulle besef het dat die wagte nie daar wou kom nie, as gevolg van die vlooie!

Hy moedig die gemeente aan om die werk van die Heilige Gees toe te laat, heel moontlik veral in die vorm van profesieë, maar met ‘n onderskeidende gees.  Profesieë moet getoets word.

Hy sluit af met ‘n verwysing na God wat in staat is om hulle te bewaar.

Liturgie

Indien Adventskerse aangesteek word kan die volgende ritueel gebruik word.

Aanvangslied: Lied 157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”

Aanvangswoord: Jesaja 61

Seëngroet 

Lied 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Skriflesing: Johannes 1

Lied: 354 “O Christus ons verlange vs 1,2,3,4”

Geloofsbelydenis met Kersfees
Toewyding

Epiklese: Psalm 126

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5:16-24

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 280 “Here redder groot en magtig 1,2,3”

Seën: Sien suggestie by familie-oomblik of God sal jou standvastig in geloof maak…

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen) of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Indien Adventskerse aangesteek word kan die volgende ritueel gebruik word.

Leser 1: Die profeet Jesaja het dit aangekondig: Die Gees van die Here my God het oor my gekom; Hy het my gesalf om ’n blye boodskap aan die mense in nood te bring. Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop God sy vyande straf en almal wat treur, vertroos.

Leser 2: Ek is hier om aan dié wat treur, eer te gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer.

Leser 1: Die volk wat genees en vertroos is, sal soos sterk bome wees. Hulle sal genoem word: Bome van Redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.  Hulle sal die eeue oue puinhope, wat lankal verlate lê, opbou. Hulle sal stede wat geslagte lank verlate lê weer opbou.

Leser 2: (steek drie kerse aan) Hierdie drie kerse wat ons aansteek herinner ons dat soos ons die kerse aansteek, ons wag op die dag van God se vreugde en dat ons lewe in God se vrede en hoop.

Gemeente: God van liefde kom en skyn u lig in hierdie wêreld.

Leser 1: Heilige Heer, skenk aan ons oë wat gefokus is om u koms te sien in dit wat sommer alledaags voorkom.

Leser 2: Liewe Heer, op die kruin van ons Adventsreis, skenk aan ons die moed om vreugde te ervaar, vreugde waar daar apatie is, vreugde waar daar hartseer is, vreugde waar daar onsekerheid is. Amen.

Aanvangslied: Lied 157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”

Aanvangswoord: Jesaja 61
8Ek is die Here, Ek het die reg lief,
Ek haat roof en misdaad.
In my trou sal Ek my volk gee
wat Ek beloof het,
Ek sal ’n ewige verbond met
hulle sluit.

Seëngroet
Wees gegroet in die Naam van Jesus Christus, ons Koning en Here, wat gekom het, nou hier by ons is en ook weer kom.

Lied: 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Skriflesing: Johannes 1
Johannes verhaal niks van Jesus se geboorte nie. Hy vertel egter die koms van die Seun van God na die wêreld op ‘n ander, innemende manier…

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

Lied: 354 “O Christus ons verlange vs 1,2,3,4”

Geloofsbelydenis met Kersfees
Ek glo dat ‘n engel van die Here aan Josef verskyn het…
“Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus anoem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”
Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.
Ek glo dat Jesus gebore is toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië.
Ek glo dat dit so beskik was dat Josef en Maria na Bethlehem toe moes gaan om ingeskryf te word.
Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ’n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

Saam met die engele juig ek:
14“Eer aan God
in die hoogste hemel,
en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy
’n welbehae het!”
Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:
“Die maagd sal swanger word en
’n Seun in die wêreld bring,
en hulle sal Hom Immanuel noem.”
Die naam beteken God by ons.
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Ek glo dat elkeen wat Hom aangeneem het, wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Toewyding
Een: God is liefde.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Ons leef uit God se liefde.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Ons het lief, omdat God ons eerste liefgehad het
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Om lief te hê, is om in God se koninkryk te leef.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Lied 526 “Waar daar liefde is” (herhaal 2-3 keer)

Liedere

F51. “Koning Van My Hart”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Toewyding / Gebed)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 2)

Koning van my hart
Koning van my lewe
U wil ek bemin
U lof besing vir ewig
U het my bevry
My sondeskuld vergewe
Koning van my lewe
Koning van my hart.

VONKK 91 “Die Kleine Dorpie Betlehem”
Teks: O Little Town of Bethlehem – Phillips Brooks 1868;
Afrikaanse weergawe: Driekie Jankowitz 2010 (Pro Deo)
Melodie:  FOREST GREEN – Tradisioneel Engels E16
Orrelbegeleiding en kantyoryverwerking: Ralph Vaughan Williams 1906
Klavierbegeleiding: Jacus Krige 2010
© Afrikaanse teks en klavierbegeleiding: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: Openbare besit

1. Die kleine dorpie Betlehem
lê rustig daarie nag,
terwyl dié wonderwerk gebeur
waarvoor die wêreld wag.
Want diep in daardie donker nag
verskyn ’n nuwe dag
vir almal wat in nood verkeer
en op sy redding wag.

2. Toe God se Seun gebore is,
was daar geen plek vir Hom;
so word ’n donker dierestal
‘n helder heiligdom.
Want soos voorspel en lank verwag
verskyn ’n Koningster,
wat ewig lig en vrede straal
na mense wyd en ver.

3. O Koningskind daar in die krip,
U kom hier by ons woon.
Net U versoen ons sondeskuld
en maak ons lewe skoon.
Die engele bring blye eer,
want U kom ons herstel.
O Vredekoning, God met ons,
U is Immanuel.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Psalm 126
Toe die Here die lot van Sion
verander het,
was dit vir ons soos ’n droom.
2Ons het gelag en gesing.
Onder die nasies het hulle gesê:
“Die Here hét groot dinge
aan hierdie mense gedoen.”
3Die Here hét groot dinge
aan ons gedoen;
ons was bly.
4Verander tog ook nou ons lot, Here,
soos U droë spruite in die Suidland
in waterstrome verander.
Amen

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5:16-24

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Fokus met die kinders op vreugde. Gesels met hulle oor hoe mens kan kies vir vreugde, selfs wanneer dit sleg gaan en mens hartseer is. Hier sou mens die verband tussen vreugde en dankbaarheid kon trek. Dit is belangrik om te verduidelik dat vreugde nie beteken jy lag en is vrolik nie, want soms is mens hartseer en mens mag hartseer voel. Vreugde is die keuse om nie jou omstandighede jou te laat onderkry nie. Deel aan die kleiner kinders ’n papier uit met die woord vreugde in borrelletters daarop gedruk. Hulle kan dit tydens die res van die diens versier met vrolike prentjies en iewers by die huis gaan op plak om hulle te herinner om vreugde te kies. Ook hier beskikbaar

Nooi die ouer kinders om  die volgende seën aan die einde van die preek, saam met jou uit te spreek:

Groep 1: Verbly julle altyd in die Here.

Groep 2: Moet nooit ophou bid nie.

Groep 3: Sê altyd vir God dankie.

Voorganger: Ek bid dat die vrede van God wat alle begrip te bowe gaan in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes sal waak.
Amen.

Preekriglyn

Ons almal praat ‘n taal. Ons word so groot. Klein seuntjies en dogtertjies praat hulle pa en ma se taal – Afrikaans, Engels, Xhosa, Russies, Spaans. . . Nie almal praat die taal ewe goed nie. Wanneer ons skool toe gaan, leer ons daar is reëls vir die grammatika. Daar is spelreëls. Daar is kommas en punte.

Tom Wright skryf dat ons soms rympies aanleer om iets makliker te onthou. Ek onthou hoe ons Engelse taalonderwyser ons oor en oor laat sê het: “I and we shall, and all the others will.” Dit het ons help onthou dat ons moet kies vir “shall” na “I” en “we”. Wanneer ons die rympie geleer het, kom dit vanself.

Sommige Skrifuitleggers glo 1 Tessalonisense 5:16-22 kon dalk so ‘n rympie wees. Dit het die geloofsgemeenskap gehelp om die taal van Christelike gedrag te leer. As mens dit eers aangeleer het, word dit deel van ons lewe.

Blydskap, gebed en dankbaarheid

Wat is hierdie taal? Kom ons gee eerstens hieraan aandag.

In verse 16 – 18 skryf Paulus:

Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

Ons is deel van ‘n geloofsgemeenskap wat geleer het om nie net gedurende Advent nie, maar altyd bly te wees, te bid en dankbaar te wees. Dis nie goedkoop nie. Dis nie gebaseer op hoe ons voel nie. Dit hang nie van omstandighede af nie. Dis “altyd”, “gedurig” en “in alle omstandighede”, skryf Paulus.

Blydskap, gebed en dankbaarheid was vir die vroeë kerk die kern van die Christelike lewe. Dit is ons reaksie op die “wat God in Christus Jesus” van die gelowige verwag.

Die gedrag van elke individu in die geloofsgemeenskap is die reaksie op die openbaring van God se wil deur Jesus Christus. Die geloofsgemeenskap herinner mekaar aan die openbaring van God in Christus.

Dis iets wat ons gedurende Advent benadruk. God het Homself bekend gemaak toe Jesus na die wêreld gekom het. Ons vier dit saam en leer so die taal van blydskap, gebed en dankbaarheid aan. Dis wat Christene doen. Ten spyte van omstandighede is hulle bly, want hulle het God se wil leer ken toe Jesus gekom het. Te midde van die druk van elke dag hou hulle gedurig hulle oë in gebed op die Here, want hulle het God se wil leer ken toe Jesus gekom het. Te midde van swaarkry is hulle dankbaar, want hulle het God se wil leer ken toe Jesus gekom het.

Om altyd aan God vas te hou

Ons moet onderskei tussen geloof en godsdiens. Godsdiens is op ervaring gebou. Dan glo ons omdat dit met ons goed gaan. Dan is ons bly omdat ons omstandighede gunstig is. Dan bid ons omdat ons ervaar God verhoor ons gebede. Dan is ons dankbaar omdat ons baie het.

Geloof is om ten spyte van ervaring aan God vas te hou. Dit is om bly te wees in ongunstige omstandighede, om te bid wanneer alles nie sin maak nie, om dankbaar te wees wanneer daar geen opsigtelike rede is nie. Hoekom? Want dit is ons reaksie op die openbaring van God in Christus.

‘n Teoloog skryf in sy kommentaar op Filippense 4:4:

Blydskap is om die werklikheid te verstaan as iets wat vreugde en depressie insluit. Dit is iets wat met kreatiewe onderwerping gebeure kan aanvaar wat opgewondenheid en teleurstelling bring, omdat blydskap ons altyd verder laat kyk as ‘n spesifieke gebeurtenis. Dit sien die Heer wat bo alle gebeurtenisse uittroon en uiteindelik daaroor beheer het.

Die Korter Westminster Kategismus se eerste vraag vra wat die doel van ons bestaan is, en antwoord: “Om God te verheerlik en Hom vir altyd te geniet.” Dit is ons doel. Dit is wat ons in gebed doen. Dit is ons blydskap. Dit is ons dankbaarheid. Hoekom? Want dit is ons reaksie op die openbaring van God in Christus. Bernardus van Clairvaux skryf: “Jesus is die heuning in die mond, musiek in die ore, ‘n lied van blydskap in die hart.”

Werking van die Gees

Tweedens is die geloofsgemeenskap die oefenplek vir die onderskeiding van God se wil. Paulus skryf in verse 19 – 22:

Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.

Ons onderskei die taal van die Heilige Gees van die taal van die wêreld. Ons ingesteldheid is om altyd ‘n oop oor vir die stem van die Heilige Gees te hê. Ons het geleer wat God se wil is toe Hy Homself geopenbaar en sy wil aan ons bekend gemaak het (18). Ons gaan nie in God se pad staan as Hy meer bekend wil maak nie.

Daar is soms stemme – selfs binne die geloofsgemeenskap – wat nie die toets van God se wil kan deurstaan nie. As geloofsgemeenskap blus ons nie die Gees uit nie. Ons gooi nie water op sy vuur nie. Ons toets wat ons hoor aan die stem van die Gees van God, aan die wil van God soos ons dit in Jesus leer ken het. Ons gryp alles aan wat goed is, wat ons blydskap, gebed en dankbaarheid laat toeneem.

Vrede van God

Derdens is vreugde, gebed en dankbaarheid nie net die gevolg daarvan dat God sy wil deur Jesus Christus en sy Gees vir ons duidelik gemaak het nie. Paulus skryf in verse 23 – 24:

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.

Ons weet ook dat God ons nie roep en ons dan aan onsself oorlaat nie. Ons is bly, bid en is dankbaar omdat die God wat vrede tussen ons en Hom gebring het, die Een wat ons geroep het, wat sy wil aan ons bekend gemaak het, aktief in ons lewe betrokke is. Paulus bid dat hierdie God wat die werk in ons begin het, ons enduit sal bystaan en vashou. Hy sal ons “volkome” en “geheel en al” in elke opsig aan Hom toegewyd maak. Ons blydskap, gebedslewe en dankbaarheid sal toeneem. Hy sal ons bewaar tot die einde toe. Hy kan, want Hy is getrou. Hy wat roep, maak die werk in ons lewe klaar. Hy los ons nie halfpad nie. Wat ‘n bron van blydskap!

Verlede, hede en toekoms

Samevattend gesê beklemtoon ons teks die sentraliteit van God se werk in gelowiges se lewe. Dit raak ons die verlede, ons hede en ons toekoms:

  • Eerstens het God sy wil vir die lewe in Christus bekend gemaak. Dit is God se wil in Christus dat die geloofsgemeenskap blydskap, gebed (ook gebed as medewerkers vir die evangelie – 5:25) en danksegging moet beoefen. Op hierdie manier beoefen die geloofsgemeenskap wat in die vroeë kerk tweede natuur was (Hand 2:42-47; Hand 4:32-35).
  • Tweedens is God steeds besig om sy wil bekend te maak. Die gemeente moet met onderskeiding na profesie luister sodat hulle die Heilige Gees sal hoor praat.
  • Derdens is die God van vrede getrou om hulle in die hede, maar veral vir die toekoms, te bewaar. God neem verantwoordelikheid vir hulle volle redding tot en met die wederkoms van Christus. Daar bestaan geen onsekerheid oor die uitkoms van hulle lewe nie, want dit berus in God se trou. Die sekerheid wat Vader, Seun en Heilige Gees aan die geloofsgemeenskap gee behoort hulle aan te spoor tot blydskap, gebed en danksegging.
Waarom ons bly is

Corrie ten Boom vertel in The Hiding Place van ‘n insident wat haar geleer het om altyd dankbaar te wees.  Sy en haar suster, Betsy, is pas oorgeplaas na een van die ergste Duitse tronke, Ravensbruck.  Die barakke waar hulle moes slaap, was oorvol en vol vlooie. Hulle lees een oggend vers 18: “Wees in alle omstandighede dankbaar” waarop Betsy Corrie aanmoedig om die Here ook te dank vir elke detail van hulle kwartiere.  Corrie het eers geweier om vir die vlooie dankie te sê, maar op Betsy se aandrang het sy ingegee en die Here ook vir die vlooie gedank.  Met tyd het hulle agter gekom dat hulle ongehinderd kon Bybelstudie hou en bid sonder dat die wagte tussenbeide gekom het.  Dit was eers na ‘n paar maande dat hulle besef het dat die wagte nie daar wou kom nie, as gevolg van die vlooie!

Christene het nie rolprente van Leon Schuster nodig om te lag en te lewe nie. Komediante doen wonderlike werk. Humor help ons om die lewe minder ernstig te neem. Dit help ons om die hooploosheid bietjie te verdryf. Dit help ons om te lag vir onsself en ons eie vrese. Maar dit is nie hoekom ons ten diepste bly is nie.

Christene het vreugde en hulle lag, omdat ons ‘n ander perspektief op die lewe het. Christene leer hierdie perspektief wanneer ons die rympies van God se genade en sy wil onder leiding van sy Gees se stem saam met ander gelowiges aanleer. Dan leer ons om bly te wees, te bid en met danksegging te lewe – altyd, oral en sonder ophou.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 280 “Here redder groot en magtig 1,2,3”

Seën:
Sien suggestie by familie-oomblik. of
God sal jou standvastig in geloof maak, vreugdevol in hoop, daadwerklik in vrede laat leef en onuitblusbaar in liefde.
Christus wat eenmaal gekom het, nou hier is en eendag weer kom se Lig oor sal jou skyn in die donkerte van hierdie wêreld.
Die Gees van Christus, wat in ons woon, sal ons lei en beskerm en sal sy lig deur ons laat skyn totdat Christus weer kom.
Amen.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.