Basisliturgie vir Seisoen van die Wederkoms

Picture of Woord en Fees

Basisliturgie vir Seisoen van die Wederkoms

Inleiding

Die maand November sluit drie besondere datums in en sluit af met die Fees van Christus die Koning op die Sondag voor Advent. Die fokus van die ander drie feeste, naamlik Dag van alle heiliges, Herdenking van die gelowige ontslapenes asook Wapenstilstandsdag is al drie gerig op die regering van Christus in die hemel en die koms van die koninkryk op die aarde. Dit is ’n herinnering daaraan dat ons in die laaste tye leef, in die tyd van “alreeds hier en nog nie hier nie”.

Terselfdertyd in die Suidelike Halfrond, is die wêreld besig met dinge wat nou einde se kant toe staan. Die akademiese jaar eindig vir skole en universiteite, die media dring daarop aan dat Kersfees nou reeds begin het en daar heers ’n gevoel dat die jaarlikse vakansietyd nou moet aanbreek.

Die gevaar bestaan dat die deurlopendheid van die kerkjaar, die aanbieding van die eredienste en die rigting van die prediking versteur kan word deur bogenoemde faktore en die fokus verlore kan raak. In al drie jare van die Leesrooster is daar ’n fokus op die wederkoms van Jesus Christus en dit moet ten alle koste behou word.

In ’n wêreld waar die “nou” beklemtoon word, en die media daarop aandring dat suksesvolle mense alles wat hulle wil hê nou kan kry, word die idee van beloftes wat later kom opsy gestoot. Die liturgie moet die paradoks van die “nou” en die “nog nie” in die regte spanning hou.  Die beloftes en die verwagtings van gelowiges om opgeneem te word in die totaal nuwe wat God sal skep, moet teenoor die tekortkominge, wat ons nou in ons lewe ondervind, gestel word. Dit is belangrik dat die beloftes helder aan die gemeente voorgehou word, sodat hoop nie verlore raak in die lig van al ons tekortkominge nie.

Ons moet nou, in die lewe, begin om die beloftes aan te neem dat ons in die volste sin “in Christus” sal lewe, en dit aan die wêreld weerspieël.


Kenmerke

Liturgiese kleure
Verskillende kleure kan gebruik om die boodskap van die onderskeie eredienste te beklemtoon:

  • Wit vir Dag van alle heiliges
  • Pers vir Herdenking van die gelowige ontslapenes
  • Wit en Goud vir Christus die Koning
  • Groen vir ander Sondae

Simbole
Die alfa en omega (Kan op verskillende maniere in een simbool verenig en op een of meer baniere aangebring word.);
Kerse vir die herdenking van ontslapenes
Brandende lampe (Dit simboliseer waaksaamheid met die oog op die koms van die bruidegom.);
Gebruik van trompetspel in begeleiding van gemeente-sang of saam met orrelvoorspel (1 Tess 4:16: wanneer God se trompet weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal).
Weegskaal (simbool van die finale oordeel)
Sondag van Christus die Koning: koningskroon, leë kruis met koningskroon bo-oor, gebruik van trompetspel in begeleiding van gemeentesang of saam met orrelvoor-spel.

Feesdae
1 November –  Alle heiliges
2 November – Herdenking van gelowige ontslapenes
11 November – Wapenstilstandsdag
20 November – Sondag van Christus die Koning (die laaste Sondag in Koninkrykstyd en die Sondag voor Advent)


Tekste

Hier onder volg ’n skematiese uiteensetting van die tekste vir die laaste drie Sondae van Koninkrykstyd. Die verhaallyn vir die liturgieë sal hieruit getrek word.

Al die tekste hou sonder uitsondering verband met die finale oordeel, die wederkoms en die rol van Jesus die Koning in hierdie gebeure. Dit bied aan liturg en prediker die geleentheid om op hierdie drie Sondae deurlopend aan die aspekte oor die wederkoms en finale oordeel, wat hier ter sprake kom, aandag te gee.

Datum Tekste Tema van elke teks
6 November 2011
Een en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Josua 24:1-3a, 14-25
Psalm 78:1-7
1 Tessalonisense 4:13-18
Matteus 25:1-13
Israel kies by Sigem om God te dien.
Die roemryke dade van God word aan die volgende geslagte vertel.
Die Here kom. “En so sal ons altyd by die Here wees.”
“Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”
13 November 2011
Twee en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Rigters 4:1-7
Psalm 123
1 Tessalonisense 5:1-11
Matteus 25:14-30
God gee Sisera oor in die hand van Barak (Debora).
Die psalmdigter bid dat God Hom oor die volk ontferm.
Wees gereed vir die koms van die Here.  Julle leef nie in die duisternis nie . . .
Eienaar kom na lang tyd terug.
20 November  2011
Drie en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Sondag van Christus die Koning
Eseg 34:11-16, 20-24
Psalm 100
Efesiërs 1:15-23
Matteus 25:31-46
Die Herderkoning soek sy kleinvee en sien na hulle om in die oordeel.
Hy is ons God en versorg ons met sy hand. Sy liefde het geen einde nie.
Die rykdom van God se heerlike erfenis is vir ons bestem.
Jesus die Koning sit op sy troon gereed vir die finale oordeel.

Diensorde

Die deurlopende elemente van die liturgie oor die drie Sondae van die wederkoms word hier vir elkeen van die vier basiese bewegings in die liturgie aangegee.

God versamel ons voor Hom

Aanvangslied

Die aanvangsliedere moet die element van hoop vir die gelowiges in die voleinding van die tye verkondig.

Aanvangswoord
Die tekste van die individuele Sondae bied ’n verskei-denheid verse wat as aanvangswoord gebruik kan word.  Daar is veral die geleentheid om tekste uit die psalms responsories te gebruik om die gemeente onmiddellik aan die tema bekend te stel.

Seëngroet
Die seëngroet op hierdie Sondae kan ’n belangrike skakel vir die gemeente voorsien. Dit kan die aandag vestig op die tema van die hele seisoen. Openbaring 22:20 kan so gebruik word en ook aangevul word uit die tekste vir die onderskeie Sondae.

Antwoord op die seëngroet
Die antwoord op die seëngroet moet die hele gemeente saambind. Een manier is om ’n bekende lied te sing wat spontaan ingesit word.

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord

Skriflesing met response
Aangesien die Skrifgedeeltes by al drie Sondae baie nou by die tema van die wederkoms aansluit, behoort al die Skrifgedeeltes gelees te word behalwe waar dit in ander elemente gebruik word. Die evangelieteks moet in al die gevalle laaste gelees word. Elkeen van die Skriflesings kan gevolg word met ’n antwoord deur die gemeente.

Prediking 

Diens van die tafel

Nagmaal – op pad
Die reis van hierdie lewe na dit wat God vir gelowiges belowe het, moet as ’n pelgrimstog beskou word. Die nagmaal as fisieke en geestelike kos pas mooi in by dié beeld. Dit is vir ons die voorsmaak van die fees wat ons met al die gelowiges sal deel. Al die beloftes van die nagmaal, die feesmaal met die gelowige ontslapenes, die deel van die een brood in die een liggaam, die maaltyd van alle maaltye, die nuwe wyn van die koninkryk, word hier voor die gemeente onthul.

Al word die nagmaal nie in die diens bedien nie, is dit belangrik dat die beloftes bevestig word. Dit is hier waar hoop gewek en versterk word.

Uitsending

Opdrag
Soos by die byeenbring van die diens, is die tekste ’n ryk bron vir woorde wat die gelowiges sal help om verantwoordelik te lewe in ’n wêreld wat besig is om gereed te maak vir vakansie. Dit is veral belangrik om op al drie Sondae die gedagte van die “tussentyd” waarin ons leef te beklemtoon.

Wat dit beteken om gereed te wees, soos by “Die tekste” hierbo aangedui, kan in die uitsending uitgebou word.

Seën
Die seën word met die oop handpalms na onder uitgespreek. Dit beteken dat die seën nie maar net ’n presentjie is wat God aan die gelowige gee nie, maar dat die seën inderdaad ’n opdrag is waarmee die gelowige uitgestuur word. Die opdrag tot gereedheid en besig wees in die tussentyd kan met verskeie van die voorgeskrewe tekste uitgebeeld word.


Sections

Inleiding

Die maand November sluit drie besondere datums in en sluit af met die Fees van Christus die Koning op die Sondag voor Advent. Die fokus van die ander drie feeste, naamlik Dag van alle heiliges, Herdenking van die gelowige ontslapenes asook Wapenstilstandsdag is al drie gerig op die regering van Christus in die hemel en die koms van die koninkryk op die aarde. Dit is ’n herinnering daaraan dat ons in die laaste tye leef, in die tyd van “alreeds hier en nog nie hier nie”.

Terselfdertyd in die Suidelike Halfrond, is die wêreld besig met dinge wat nou einde se kant toe staan. Die akademiese jaar eindig vir skole en universiteite, die media dring daarop aan dat Kersfees nou reeds begin het en daar heers ’n gevoel dat die jaarlikse vakansietyd nou moet aanbreek.

Die gevaar bestaan dat die deurlopendheid van die kerkjaar, die aanbieding van die eredienste en die rigting van die prediking versteur kan word deur bogenoemde faktore en die fokus verlore kan raak. In al drie jare van die Leesrooster is daar ’n fokus op die wederkoms van Jesus Christus en dit moet ten alle koste behou word.

In ’n wêreld waar die “nou” beklemtoon word, en die media daarop aandring dat suksesvolle mense alles wat hulle wil hê nou kan kry, word die idee van beloftes wat later kom opsy gestoot. Die liturgie moet die paradoks van die “nou” en die “nog nie” in die regte spanning hou.  Die beloftes en die verwagtings van gelowiges om opgeneem te word in die totaal nuwe wat God sal skep, moet teenoor die tekortkominge, wat ons nou in ons lewe ondervind, gestel word. Dit is belangrik dat die beloftes helder aan die gemeente voorgehou word, sodat hoop nie verlore raak in die lig van al ons tekortkominge nie.

Ons moet nou, in die lewe, begin om die beloftes aan te neem dat ons in die volste sin “in Christus” sal lewe, en dit aan die wêreld weerspieël.

Kenmerke

Liturgiese kleure
Verskillende kleure kan gebruik om die boodskap van die onderskeie eredienste te beklemtoon:

  • Wit vir Dag van alle heiliges
  • Pers vir Herdenking van die gelowige ontslapenes
  • Wit en Goud vir Christus die Koning
  • Groen vir ander Sondae

Simbole
Die alfa en omega (Kan op verskillende maniere in een simbool verenig en op een of meer baniere aangebring word.);
Kerse vir die herdenking van ontslapenes
Brandende lampe (Dit simboliseer waaksaamheid met die oog op die koms van die bruidegom.);
Gebruik van trompetspel in begeleiding van gemeente-sang of saam met orrelvoorspel (1 Tess 4:16: wanneer God se trompet weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal).
Weegskaal (simbool van die finale oordeel)
Sondag van Christus die Koning: koningskroon, leë kruis met koningskroon bo-oor, gebruik van trompetspel in begeleiding van gemeentesang of saam met orrelvoor-spel.

Feesdae
1 November –  Alle heiliges
2 November – Herdenking van gelowige ontslapenes
11 November – Wapenstilstandsdag
20 November – Sondag van Christus die Koning (die laaste Sondag in Koninkrykstyd en die Sondag voor Advent)

Tekste

Hier onder volg ’n skematiese uiteensetting van die tekste vir die laaste drie Sondae van Koninkrykstyd. Die verhaallyn vir die liturgieë sal hieruit getrek word.

Al die tekste hou sonder uitsondering verband met die finale oordeel, die wederkoms en die rol van Jesus die Koning in hierdie gebeure. Dit bied aan liturg en prediker die geleentheid om op hierdie drie Sondae deurlopend aan die aspekte oor die wederkoms en finale oordeel, wat hier ter sprake kom, aandag te gee.

Datum Tekste Tema van elke teks
6 November 2011
Een en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Josua 24:1-3a, 14-25
Psalm 78:1-7
1 Tessalonisense 4:13-18
Matteus 25:1-13
Israel kies by Sigem om God te dien.
Die roemryke dade van God word aan die volgende geslagte vertel.
Die Here kom. “En so sal ons altyd by die Here wees.”
“Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”
13 November 2011
Twee en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Rigters 4:1-7
Psalm 123
1 Tessalonisense 5:1-11
Matteus 25:14-30
God gee Sisera oor in die hand van Barak (Debora).
Die psalmdigter bid dat God Hom oor die volk ontferm.
Wees gereed vir die koms van die Here.  Julle leef nie in die duisternis nie . . .
Eienaar kom na lang tyd terug.
20 November  2011
Drie en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Sondag van Christus die Koning
Eseg 34:11-16, 20-24
Psalm 100
Efesiërs 1:15-23
Matteus 25:31-46
Die Herderkoning soek sy kleinvee en sien na hulle om in die oordeel.
Hy is ons God en versorg ons met sy hand. Sy liefde het geen einde nie.
Die rykdom van God se heerlike erfenis is vir ons bestem.
Jesus die Koning sit op sy troon gereed vir die finale oordeel.

Diensorde

Die deurlopende elemente van die liturgie oor die drie Sondae van die wederkoms word hier vir elkeen van die vier basiese bewegings in die liturgie aangegee.

God versamel ons voor Hom

Aanvangslied

Die aanvangsliedere moet die element van hoop vir die gelowiges in die voleinding van die tye verkondig.

Aanvangswoord
Die tekste van die individuele Sondae bied ’n verskei-denheid verse wat as aanvangswoord gebruik kan word.  Daar is veral die geleentheid om tekste uit die psalms responsories te gebruik om die gemeente onmiddellik aan die tema bekend te stel.

Seëngroet
Die seëngroet op hierdie Sondae kan ’n belangrike skakel vir die gemeente voorsien. Dit kan die aandag vestig op die tema van die hele seisoen. Openbaring 22:20 kan so gebruik word en ook aangevul word uit die tekste vir die onderskeie Sondae.

Antwoord op die seëngroet
Die antwoord op die seëngroet moet die hele gemeente saambind. Een manier is om ’n bekende lied te sing wat spontaan ingesit word.

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord

Skriflesing met response
Aangesien die Skrifgedeeltes by al drie Sondae baie nou by die tema van die wederkoms aansluit, behoort al die Skrifgedeeltes gelees te word behalwe waar dit in ander elemente gebruik word. Die evangelieteks moet in al die gevalle laaste gelees word. Elkeen van die Skriflesings kan gevolg word met ’n antwoord deur die gemeente.

Prediking 

Diens van die tafel

Nagmaal – op pad
Die reis van hierdie lewe na dit wat God vir gelowiges belowe het, moet as ’n pelgrimstog beskou word. Die nagmaal as fisieke en geestelike kos pas mooi in by dié beeld. Dit is vir ons die voorsmaak van die fees wat ons met al die gelowiges sal deel. Al die beloftes van die nagmaal, die feesmaal met die gelowige ontslapenes, die deel van die een brood in die een liggaam, die maaltyd van alle maaltye, die nuwe wyn van die koninkryk, word hier voor die gemeente onthul.

Al word die nagmaal nie in die diens bedien nie, is dit belangrik dat die beloftes bevestig word. Dit is hier waar hoop gewek en versterk word.

Uitsending

Opdrag
Soos by die byeenbring van die diens, is die tekste ’n ryk bron vir woorde wat die gelowiges sal help om verantwoordelik te lewe in ’n wêreld wat besig is om gereed te maak vir vakansie. Dit is veral belangrik om op al drie Sondae die gedagte van die “tussentyd” waarin ons leef te beklemtoon.

Wat dit beteken om gereed te wees, soos by “Die tekste” hierbo aangedui, kan in die uitsending uitgebou word.

Seën
Die seën word met die oop handpalms na onder uitgespreek. Dit beteken dat die seën nie maar net ’n presentjie is wat God aan die gelowige gee nie, maar dat die seën inderdaad ’n opdrag is waarmee die gelowige uitgestuur word. Die opdrag tot gereedheid en besig wees in die tussentyd kan met verskeie van die voorgeskrewe tekste uitgebeeld word.

© Missio 2024 | All rights reserved.