Basisliturgie vir seisoen van Barmhartigheid

Picture of Woord en Fees

Basisliturgie vir seisoen van Barmhartigheid

Inleiding

Koninkrykstyd bied aan gelowiges die geleentheid om iets te beleef van die spanning tussen die “alreeds” en die “nog nie” van die koninkryk van God. Ons leef in hierdie seisoen vanuit die bewuste ervaring van Christus se weg deur pyn en lyding na oorwinning. Die dood is oorwin en die koninkryk van God breek in hierdie wêreld in. Tog is ons ook pynlik bewus van die onvoltooide aard van die koninkryk. Ons is steeds onderweg na die voleinding.

Die Seisoen van Barmhartigheid ingebed in Koninkrykstyd bied die liturgiese geleentheid om die nood van die wêreld op tasbare wyse gestalte te gee in die hart van die erediens. Die kerk in hierdie wêreld bestaan nie vir haarself nie, maar juis vir hulle in armoede, nood, pyn, verwydering en vervreemding. Om reg te laat geskied aan die arme en die noodlydende is nie iets wat die kerk doen nie, dit is uitdrukking van wie die kerk is, naamlik ’n gemeenskap van radikale gasvryheid en liefde.

Artikel 4 van die Belydenis van Belhar druk die roeping van die kerk wat met die seisoen verband hou op merkwaardige wyse uit: “Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek; dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom; dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel. Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van veronregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om vanuit die evangelie so ’n ideologie te weerstaan nie.”

Keuse vir profetiese tekste in die Seisoen van Barmhartigheid in die Lukasjaar.

Die voorgeskrewe profetiese tekste vir die Seisoen van Barmhartigheid plaas die klem op die wesenlike van dit waarop dit aankom as ons in ’n lewende verhouding met God staan. Die uitdrukking van geloof word sigbaar as reg geskied teenoor hulle wat geen mag het nie, wat op die rand staan en die wat geen plek het nie.


Tydseie elemente

Kleur
Groen

Simbole en rituele
Gee tydens die Seisoen van Barmhartigheid aan diensgroepe/organisasies die geleentheid om in die erediens gelowiges bewus te maak van verskillende plekke waar hulle betrokke kan raak.

Daag die gemeente uit/stuur die gemeente die wêreld in elke week met ’n konkrete uitdaging om iets wesenlik en prakties te gaan doen in situasies van nood en onderdrukking. ’n ARC (Act of Random Kindess) uitdaging kan gemeentelede uitdaag om oor grense by mense betrokke te raak. Gee geleentheid aan mense om terugvoer te gee na ’n week waarin hulle ’n uitdaging ontvang het.


Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
41 7 Augustus 2016
Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 1:1, 10-20
Psalm 50:1-8, 22-23
Hebreërs 11:1-3, 8-16
Lukas 12: 32-40
God roep die volk op om reg te laat geskied aan die arme en die noodlydende.
God verlang nie lippetaal nie, maar ’n offer wat bestaan daaruit om reg te laat geskied.
Wat beteken dit om te glo?
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.
42 14 Augustus 2016
Dertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 5:1-7
Psalm 80:1-2, 8-19
Hebreërs 11:29-12:2
Lukas 12:49-56
Die volk laat nie reg geskied aan die arme en die noodlydende nie; God kondig straf aan.
Die volk bid vir ontferming; dat God sal afsien van sy planne om te straf.
Die voorbeeld van geloofshelde.
“Ek het gekom om ’n vuur op die aarde aan te steek . . .”
43 21 Augustus 2016
Veertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6
Hebreërs12:18-29
Lukas 13:10-17
Jeremia word geroep om as profeet op te tree; om die volk op te roep tot geregtigheid.
Here, wees die rots van my toevlug.
Wees gereed om die Woord te hoor.
Jesus genees ’n vrou op die Sabbatdag.
44 28 Augustus 2016
Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd
Barmhartigheidsondag
Lukas 14:1, 7-14
Jeremia 2:4-13
Psalm 81:1, 10-16
Hebreërs 13:1-8, 15-16
Jesus daag die geloofsgemeenskap uit om radikale gasvryheid sigbaar te maak.
Die volk se lewe getuig dat hulle weggedraai het van die bron van die lewende water.
Die volk het van God vergeet.
Wees ’n gemeenskap van gasvryheid en liefde.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangslied
Aanvangswoord

Seëngroet
Geliefdes, wees gegroet in die Naam van die God wat “Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek”.

Verootmoediging
Denise Ackermann help ons om die saligsprekinge te verstaan as ’n uiteensetting van Jesus se onderrig. Hierdie onderrig bied aan ons lewe deurdat ons in die saligsprekinge ons eie behoeftes om onafhanklik, onfeilbaar en met sekerheid te lewe, erken. Ons vind daarom in die saligsprekinge ’n oproep om in volheid te lewe deurdat ons ons eie gebrokenheid omhels.

Lees
Matteus 5:3-11

Skuldbelydenis
Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle erken hulle behoefte om in onafhanklikheid te leef.
Geseënd is die wat treur, want hul erken hulle behoefte om met sekerheid te leef.
Geseënd is die sagmoediges, want hul bely hulle soeke na mag.
Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hul besef hulle gemak met ondeursigtigheid.
Geseënd is die wat barmhartig is, want hul besef hoe maklik hul wegstoot.
Geseënd is die wat rein van hart is, want hul besef dat onreinheid in hul heers.
Geseënd is die wat vervolg word omdat hul doen wat reg is, want hul erken hul behoefte om in te pas.

Vryspraak

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Skriflesing
Boodskap

Diens van die Tafel

Uitsending

Slotlied

Seën
Mag God jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en kunsmatige verhoudings sodat jy diep in jou hart meer eerlik en vry sal leef.
Mag God jou seën met kwaadheid oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy sal begin werk vir geregtigheid, vryheid en vrede.
Mag God jou seën met trane vir hulle wat ly as gevolg van pyn, verwerping, hongersnood en oorlog, sodat jy jou hand sal uitsteek om hulle te troos en hulle pyn om te sit in vreugde.
Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy ’n verskil aan die wêreld kan maak, sodat jy kan doen wat ander dink totaal onmoontlik is.


Sections

Inleiding

Koninkrykstyd bied aan gelowiges die geleentheid om iets te beleef van die spanning tussen die “alreeds” en die “nog nie” van die koninkryk van God. Ons leef in hierdie seisoen vanuit die bewuste ervaring van Christus se weg deur pyn en lyding na oorwinning. Die dood is oorwin en die koninkryk van God breek in hierdie wêreld in. Tog is ons ook pynlik bewus van die onvoltooide aard van die koninkryk. Ons is steeds onderweg na die voleinding.

Die Seisoen van Barmhartigheid ingebed in Koninkrykstyd bied die liturgiese geleentheid om die nood van die wêreld op tasbare wyse gestalte te gee in die hart van die erediens. Die kerk in hierdie wêreld bestaan nie vir haarself nie, maar juis vir hulle in armoede, nood, pyn, verwydering en vervreemding. Om reg te laat geskied aan die arme en die noodlydende is nie iets wat die kerk doen nie, dit is uitdrukking van wie die kerk is, naamlik ’n gemeenskap van radikale gasvryheid en liefde.

Artikel 4 van die Belydenis van Belhar druk die roeping van die kerk wat met die seisoen verband hou op merkwaardige wyse uit: “Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek; dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n standhoudende stroom; dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel. Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van veronregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om vanuit die evangelie so ’n ideologie te weerstaan nie.”

Keuse vir profetiese tekste in die Seisoen van Barmhartigheid in die Lukasjaar.

Die voorgeskrewe profetiese tekste vir die Seisoen van Barmhartigheid plaas die klem op die wesenlike van dit waarop dit aankom as ons in ’n lewende verhouding met God staan. Die uitdrukking van geloof word sigbaar as reg geskied teenoor hulle wat geen mag het nie, wat op die rand staan en die wat geen plek het nie.

Tydseie elemente

Kleur
Groen

Simbole en rituele
Gee tydens die Seisoen van Barmhartigheid aan diensgroepe/organisasies die geleentheid om in die erediens gelowiges bewus te maak van verskillende plekke waar hulle betrokke kan raak.

Daag die gemeente uit/stuur die gemeente die wêreld in elke week met ’n konkrete uitdaging om iets wesenlik en prakties te gaan doen in situasies van nood en onderdrukking. ’n ARC (Act of Random Kindess) uitdaging kan gemeentelede uitdaag om oor grense by mense betrokke te raak. Gee geleentheid aan mense om terugvoer te gee na ’n week waarin hulle ’n uitdaging ontvang het.

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
41 7 Augustus 2016
Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 1:1, 10-20
Psalm 50:1-8, 22-23
Hebreërs 11:1-3, 8-16
Lukas 12: 32-40
God roep die volk op om reg te laat geskied aan die arme en die noodlydende.
God verlang nie lippetaal nie, maar ’n offer wat bestaan daaruit om reg te laat geskied.
Wat beteken dit om te glo?
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.
42 14 Augustus 2016
Dertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 5:1-7
Psalm 80:1-2, 8-19
Hebreërs 11:29-12:2
Lukas 12:49-56
Die volk laat nie reg geskied aan die arme en die noodlydende nie; God kondig straf aan.
Die volk bid vir ontferming; dat God sal afsien van sy planne om te straf.
Die voorbeeld van geloofshelde.
“Ek het gekom om ’n vuur op die aarde aan te steek . . .”
43 21 Augustus 2016
Veertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6
Hebreërs12:18-29
Lukas 13:10-17
Jeremia word geroep om as profeet op te tree; om die volk op te roep tot geregtigheid.
Here, wees die rots van my toevlug.
Wees gereed om die Woord te hoor.
Jesus genees ’n vrou op die Sabbatdag.
44 28 Augustus 2016
Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd
Barmhartigheidsondag
Lukas 14:1, 7-14
Jeremia 2:4-13
Psalm 81:1, 10-16
Hebreërs 13:1-8, 15-16
Jesus daag die geloofsgemeenskap uit om radikale gasvryheid sigbaar te maak.
Die volk se lewe getuig dat hulle weggedraai het van die bron van die lewende water.
Die volk het van God vergeet.
Wees ’n gemeenskap van gasvryheid en liefde.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangslied
Aanvangswoord

Seëngroet
Geliefdes, wees gegroet in die Naam van die God wat “Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek”.

Verootmoediging
Denise Ackermann help ons om die saligsprekinge te verstaan as ’n uiteensetting van Jesus se onderrig. Hierdie onderrig bied aan ons lewe deurdat ons in die saligsprekinge ons eie behoeftes om onafhanklik, onfeilbaar en met sekerheid te lewe, erken. Ons vind daarom in die saligsprekinge ’n oproep om in volheid te lewe deurdat ons ons eie gebrokenheid omhels.

Lees
Matteus 5:3-11

Skuldbelydenis
Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle erken hulle behoefte om in onafhanklikheid te leef.
Geseënd is die wat treur, want hul erken hulle behoefte om met sekerheid te leef.
Geseënd is die sagmoediges, want hul bely hulle soeke na mag.
Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hul besef hulle gemak met ondeursigtigheid.
Geseënd is die wat barmhartig is, want hul besef hoe maklik hul wegstoot.
Geseënd is die wat rein van hart is, want hul besef dat onreinheid in hul heers.
Geseënd is die wat vervolg word omdat hul doen wat reg is, want hul erken hul behoefte om in te pas.

Vryspraak

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Skriflesing
Boodskap

Diens van die Tafel

Uitsending

Slotlied

Seën
Mag God jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en kunsmatige verhoudings sodat jy diep in jou hart meer eerlik en vry sal leef.
Mag God jou seën met kwaadheid oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense sodat jy sal begin werk vir geregtigheid, vryheid en vrede.
Mag God jou seën met trane vir hulle wat ly as gevolg van pyn, verwerping, hongersnood en oorlog, sodat jy jou hand sal uitsteek om hulle te troos en hulle pyn om te sit in vreugde.
Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy ’n verskil aan die wêreld kan maak, sodat jy kan doen wat ander dink totaal onmoontlik is.

© Missio 2024 | All rights reserved.