Basisliturgie vir Koninkrykstyd

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Inleiding

Die tydperk ná Pinkster (middel-Junie) tot en met Advent (einde November) staan in die kerkjaar bekend as Koninkrykstyd. Dit word soms ook “Gewone Tyd” of die “Sondae na Pinkster” genoem. Dit begin op die Eerste Sondag in Koninkrykstyd (Drie-eenheidsondag – 16 Junie 2019) en loop deur tot die Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd (Sondag van Christus die Koning – 24 November 2019). In Lukas 13:18-19 vergelyk Jesus die koninkryk van God met ’n mosterdsaadjie wat tot ’n groot boom groei. In Koninkrykstyd word die kerk daaraan herinner dat ons wortels diep in God geanker is. God maak ons optrede deel van die koms van die koninkryk.

Dit gaan in Koninkrykstyd daaroor dat die heerskappy van die drie-enige God (Skepper, Verlosser en Trooster) sigbaar sal wees in elke faset van die lewe. Ons word herinner aan die roeping om die gawes wat ons tydens die feeste (Paasfees en Pinkster) gevier het, in die alledaagse lewe uit te leef. Deur ons optrede moet die koms van God se koninkryk sigbaar gemaak word deur ons betrokkenheid by die materiële, geestelike en emosionele nood in die wêreld.

Koninkrykstyd herinner ons telkens aan die eenheid en interaksie tussen wat ons bely en hoe ons lewe, tussen die teks en ons konteks, tussen kerk en wêreld, tussen woord en daad.

Die belydenis dat God drie-enig is en as Vader, Seun en Heilige Gees by die hele skepping – en meer spesifiek by mense – betrokke is, vorm die skarnier tussen die voorafgaande seisoene van die kerklike jaar en Koninkrykstyd – waarin daar gefokus word op God Drie-enig se voortdurende handeling in die lewe van gelowiges, van die kerk en in die wêreld; asook ons rol in die koninkryk, wat reeds aangebreek het en nog tot vervulling moet kom.

Tydens die laaste Sondag van die seisoen, val die klem op Christus as die Koning. Die drie voorafgaande Sondae vorm die Seisoen van Voleinding wat as eenheid behandel word en van ’n basisliturgie voorsien word.

Koninkrykstyd
Die liturgie vorm ons om as gelowiges te lééf. Dit is juis omdat ons in hierdie tyd kan konsentreer en nadink oor die lewe, werk en betekenis van Jesus Christus wat al die dae van ons lewe met ons is.

“Alreeds” en “nog nie”
Die “alreeds” en “nog nie” van die koninkryk van God moet ook voortdurend tydens hierdie seisoen beklemtoon word, maar ons sien ook uit na die volledige koms daarvan. God se koninkryk is alreeds deel van ons werklikheid.

Dit gaan meer oor hoe ons – deur wat ons doen – deelneem aan die koms van God se koninkryk. Ons maak God se liefde en ontferming op verskillende maniere teenoor verskillende mense sigbaar. Ons kan selfs by diegene van wie ons dit die minste verwag, leer hoe om dit te doen.

Die koninkryk is ook nog aan die kom. God self sorg vir die uiteindelike en finale koms daarvan met die koms van ’n nuwe hemel en aarde.

Die missionale karakter van Koninkrykstyd lê in hierdie “nog nie”-aspek.

Liturgiese kenmerke van Koninkrykstyd

Kleure
Groen en skakeringe van groen is die oorheersende kleure van die seisoen. Op Drie-eenheidsondag en Sondag van Christus die Koning is dit goud en wit. Op Hervormingsondag word rooi gebruik as simbool van die bloedvergieting van die godsdiensoorloë in die tyd van die Reformasie. Ons, in die Suidelike Halfrond, is in die gelukkige posisie dat die latere deel van Koninkrykstyd in ons lente- en somerseisoen val wat dit moontlik maak om die liturgiese ruimte en die kerk in sy geheel, simbolies met groen te kan versier. In die Seisoen van die Skepping sou mens ook baie met bloeisels en helderkleurige blomme kon doen om die skepping te vier.

Simbole
Die bekendste simbool vir hierdie seisoen is die visserskuit op die see met die kruis as mas. Ander simbole is die oop Bybel, die Lam met ’n septer of staf, ’n koringaar, die drie sirkels wat die Drie-eenheid uitbeeld, die fleur-de-lis, anker of visnet. Die kroon word op Sondag van Christus die Koning as simbool gebruik en kan simbolies oor die bopunt van die kruis aangebring word.

Musiek
Daar is ’n rykdom van liedere in die Liedboek om in Koninkrykstyd te gebruik, waaronder Lied 132; 190; 202; 207; 251; 266; 267; 428; 436; 437; 471; 473; 488; 513; 527; 539; 551 en 588. Lied 489-519 (geloof en vertroue) pas goed hier.

Uit die NSG, is gepaste liedere 54; 127; 324; 325; 341A; 64A; 385 en 405. Ander moontlike liedere uit NSG is: 7; 42; 57; 73; 149; 155; 157; 161; 221; 273; 276; 278; 288; 311 en 385.

As lofliedere kan Lied 284; 428; 471; 513 en 588 gebruik word en uit NSG 127; 144 en 385.

Verskeie Psalms (bv 104; 124 en 146) kan in die Seisoen van die Skepping gebruik word.

Feeste en ander besondere dae
In Koninkrykstyd is daar feeste en geleenthede waar besondere aspekte van ons geloof beklemtoon word:
Drie-eenheidsondag – hoe God Drie-enig as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees by ons elkeen se lewe betrokke is.
Eerste Sondag in Koninkrykstyd
Wêreldomgewingsdag (Biddag vir Ekologie) – eerste Sondag van Junie 
Jeugdag – 16 Junie
Barmhartigheidsondag – laaste Sondag in Augustus
Internasionale Dag vir Ouer Persone sowel as Wêreldnagmaalsondag – eerste Sondag in Oktober
Bybelsondag – laaste Sondag in Oktober
Hervormingsondag – laaste Sondag in Oktober. Dit word nie Hervormingsfees genoem nie, aangesien die skeuring wat in die kerk plaasgevind het, nie as ’n fees herdenk kan word nie.
Ewigheidsondag (aandag aan rou smart van lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het) – 1 November of eerste Sondag in November
Sondag van Christus die Koning – laaste Sondag in Koninkrykstyd voor Advent aanbreek

Sleuteltekste, reekse, feesdienste en basisliturgieë
Daar is hierdie jaar ’n paar reekse uit sekere Bybelboeke.  Die sleuteltekste sien só daaruit:

  • Die eerste Sondag in Koninkrykstyd is Drie-eenheidsondag en val op 16 Junie (Sondag 33). Die sleutelteks is Johannes 16:12-15. Hiervoor word ’n feesliturgie voorsien.
  • Daarna volg ’n reeks van drie sleuteltekste uit Galasiërs –  23 Junie tot 7 Julie (Sondag 34-36). Hiervoor word ’n basisliturgie voorsien.
  • Daarna ’n reeks van drie sleuteltekste uit die profete – twee uit Amos en een uit Hosea – 14 Julie tot
    28 Julie (Sondag 37-39). Hiervoor word eweneens ’n basisliturgie voorsien
  • Die vier Sondae van 4-25 Augustus is Seisoen van Barmhartigheid met ’n meegaande basisliturgie en 25 Augustus as Barmhartigheidsondag.
  • Daar is ’n reeks van 7 sleuteltekste uit Lukas – 15 September tot 27 Oktober (Sondag 46-52). Hiervoor word ook ’n basisliturgie voorsien.
  • 3 – 17 November (Sondag 53-55) is die Seisoen van Voleinding en word ook van ’n basisliturgie voorsien.
  • Die laaste Sondag in Koninkrykstyd (Sondag 56) staan bekend as Sondag van Christus die Koning en is op 24 November. Hiervoor word ’n feesliturgie voorsien.
  • Seisoen van die Skepping (wat oor vier weke strek) word nie aan spesifieke datums gekoppel nie sodat gemeentes ’n keuse gelaat word om dit in te pas wanneer hulle ook al wil. Daar is ook hiervoor ’n afsonderlike basisliturgie.

Tekste

33 16 Junie 2019
Eerste Sondag in Koninkrykstyd
Drie-eenheidsondag – Feesdiens
Spreuke 8:1-4, 22-31
Psalm 8
Johannes 16:12-15
Romeine 5:1-5
Wysheid is om die teenwoordigheid van die Here te geniet.
God ag die mens baie hoog, net minder as ’n goddelike wese.
Die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid.
Omdat God vrede tussen Hom en ons bewerkstellig het, stort Hy sy liefde in ons uit.
34 23 Junie 2019
Tweede Sondag in Koninkrykstyd
1 Konings 19:1-4, (5-7) 8-15a
Psalm 42 en 43
Lukas 8:26-39
Galasiërs 3:23-29 
Elia word bang, maar God versorg hom en lei hom.
Die Here luister na sy kinders wat om hulp roep in nood.
Die besetene smeek Jesus, Hy luister en bevry hom van bose geeste.
Deur ons doop is ons met Christus verenig, leef ons deur geloof en is ons een in Christus.
35 30 Junie 2019
Derde Sondag in Koninkrykstyd
2 Konings 2:1-2, 6-14
Psalm 77:1-2, 11-20
Lukas 9:51-62
Galasiërs 5:1, 13-25
Die Gees het Elia gelei en toe hy weggaan het die Gees op Elisa gekom en hom gelei.
God het sy volk gelei deur Moses en Aäron. Onthou hoe God gelei het as jy verlate voel.
’n Samaritaanse dorp wys Jesus af, maar Jesus wys sy dissipels tereg as hulle die dorp wil straf. Volg Jesus sonder om terug te kyk.
Christus het ons vrygemaak om die vrug van die Gees voort te bring. Ons lewe nou deur die Gees.
36 7 Julie 2019
Vierde Sondag in Koninkrykstyd 
2 Konings 5:1-14
Psalm 30
Lukas 10:1-11, 16-20
Galasiërs 6:(1-6) 7-16
God is goed teenoor gelowiges en ongelowiges.
Lof aan God vir sy hulp en redding.
Jesus stuur die twee en sewentig uit met ’n vredesboodskap vir elke huis.
Doen eerder goed aan jou medegelowige as om te stry oor verskillende oortuigings.
37 14 Julie 2019
Vyfde Sondag in Koninkrykstyd
Amos 7:7-17
Psalm 82
Lukas 10:25-37
Kolossense 1: 1-14
Luister na die Here se onwaarskynlike boodskappers.
God heers oor alle nasies, of hulle dit erken of nie.
Barmhartige Samaritaan – voorbeeld vir gelowiges.
Dankgebede en voorbidding dat gelowiges tot eer van die Here sal lewe.
38 21 Julie 2019
Sesde Sondag in Koninkrykstyd
Amos 8:1-12 
Psalm 52
Lukas 10:38-42
Kolossense 1:15-28
Aangespreek oor ongehoorsaamheid.
Wie nie op die Here vertrou nie, sal aan die kortste end trek.
Om Jesus te volg is die belangrikste en beste keuse wat ’n mens kan maak.
Alles bestaan ter wille van Jesus. Hy is bo en voor alles. Deur Hom is ons met God versoen.
39 28 Julie 2019
Sewende Sondag in Koninkrykstyd
Hosea 1:2-10
Psalm 85
Lukas 11:1-13
Kolossense 2:6-15, (16-19)
’n Vreemde opdrag van die Here om sy volk hulle ongehoorsaamheid en opstand te laat raaksien.
Ongehoorsaamheid aan God bring ongeluk, gehoorsaamheid bring vrede en geluk.
Die belangrikste gebed is vir die koms van die koninkryk van God en gehoorsaamheid aan sy wil.
Lewe so dat julle verbondenheid met Christus sigbaar is.

 

Augustus – Seisoen van Barmhartigheid
40 4 Augustus 2019
Agste Sondag in Koninkrykstyd 
Hosea 11:1-11
Psalm 107:1-9, 43
Lukas 12:13-21
Kolossense 3:1-11
Al is sy volk ongehoorsaam en verdien hulle straf, kan Hy dit nie oor sy hart kry nie, want Hy is te lief vir hulle.
Daar is geen einde aan die liefde van die Here nie. Let op hoe getrou is Hy.
Oppas dat jy nie besete raak van jou besittings nie, jy kan die lewe so verloor.
Lewe soos burgers van die hemel, want julle ís dit.
41 11 Augustus 2019
Negende Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 1:1, 10-20
Psalm 50:1-8, 22-23
Lukas 12:32-40
Hebreërs 11:1-3, 8-16
God roep die volk op om reg te laat geskied aan die arme en die noodlydende.
God stel nie belang in mooi woorde nie, maar dat reg en geregtigheid geskied.
Oppas dat jou besittings nie jou lewe oorneem sodat die Here tweede viool speel nie.
Wat dit beteken om te glo.
42 18 Augustus 2019
Tiende Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 5:1-7
Psalm 80:1-2, 8-19
Lukas 12:49-56
Hebreërs 11:29-12:2
Die volk laat nie reg geskied aan die minderbevoorregtes nie, so God kondig straf aan.
Die volk pleit vir ontferming; dat God sal afsien van sy planne om te straf.
Wie Christus volg moet nie verwag dat almal van sy/haar standpunte en optrede sal hou nie.
Die galery van geloofsgetuies.
43 25 Augustus 2019
Elfde Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6
Lukas 13:10-17
Hebreërs 12:18-29
Die Here roep en rus ons toe om sy getuies in die wêreld te wees.
Wie by die Here skuil ervaar sy beskerming.
Om goed te doen aan ’n medemens is belangriker as om voorskrifte en wette na te kom.
Moenie God se genade van die hand wys nie.
44 1 September 2019
 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 2:4-13
Psalm 81:1, 10-16
Lukas 14:1, 7-14
Hebreërs 13:1-8, 15-16
Ondanks die Here se goedheid en sorg, het die volk weggedraai van Hom af.
Die volk het voorgegee dat hulle die Here dien, maar hul dade getuig dat hulle Hom vergeet het.
Jesus daag die geloofsgemeenskap uit om goed te doen sonder om iets terug te verwag.
Wees ’n gemeenskap van gasvryheid en liefde, doen goed aan jou medemens.
45 8 September 2019
 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 18:1-11
Psalm 139:1-6, 13-18
Lukas 14:25-33
Filemon 1-21
Die Here is net goed vir sy volk, maar hulle lewe net soos hulle wil.
Die feit dat die Here ons sit en opstaan ken is vertroostend en gerusstellend.
Navolgers van Jesus moet bereid wees om alles op die spel te plaas ter wille van gehoorsaamheid aan Hom.
Ontvang, beskou en behandel jou ondergeskiktes as medegelowiges.
46 15 September 2019
Veertiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 4:11-12, 22-28
Psalm 14
Lukas 15:1-10
1 Timoteus 1:12-17
Die volk tree dwaas op, hulle luister nie. Hulle sal die effek van hul ongehoorsaamheid in die natuur sien.
Wees tog gehoorsaam, moenie so goddeloos optree nie. Dis dwaas!
Wie sy lewe verander en doen wat die Here wil, is belangriker as baie ander wat dink dis nie nodig nie.
Lewe in toewyding en gehoorsaamheid aan die Here.
47 22 September 2019
Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 8:18-9:1
Psalm 79:1-9
Lukas 16:1-13
1 Timoteus 2:1-7
Die Here is bedroef oor sy volk en ly saam met hulle.
Die volk beroep hulle op God se ontferming, want hulle is in die moeilikheid.
Werk so met jou besittings dat ander ook daaruit voordeel kan put.
God sluit niemand uit nie, moet dus niemand behandel asof hul uitgesluit is nie.
48  

29 September 2019
Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Jeremia 32:1-3a, 6-15
Psalm 91:1-6, 14-16
Lukas 16:19-31
1 Timoteus 6:6-19
Daar sal weer ’n tyd kom dat dit beter sal gaan.
Die Here beskerm ons van gevare omdat Hy ons lief het.
Moenie dink dat – indien jy swaar kry op aarde – dit noodwendig ook so sal wees in die lewe hierna nie.
Wees tevrede met wat jy het en volg Jesus getrou na.
49 6 Oktober 2019
Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd
Klaagliedere 1:1-6
Klaagliedere 3:19-26 of
Psalm 137
Lukas 17:5-10
2 Timoteus 1:1-14
Ongehoorsaamheid het verreikende gevolge.
Tog is die Here genadig en gee Hy nog ’n kans. Treurlied oor wat was en die besef dat hulle dit oor hulself gebring het.
Ons glo nie sodat ons beloon kan word daarvoor nie.
Moenie afwyk van die regte en beproefde pad van gehoorsaamheid aan God nie.
50 13 Oktober 2019
Agtiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 29:1, 4-7
Psalm 66:1-12
Lukas 17:11-19
2 Timoteus 2:8-15
Tree op soos dit gelowiges betaam, waar jy ook al gaan of wat die omstandighede ook al mag wees.
God is ontsagwekkend, daarom moet Hy geëer word.
Nie-godsdienstige of ongelowige mense wat ons as ons mindere beskou is soms vir ons ’n voorbeeld.
Leef soos iemand wat saam met Christus uit die dood opgewek is.
51 20 Oktober 2019
Negentiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 31:27-34
Psalm 119:97-104
Lukas 18:1-8
2 Timoteus 3:14-4:5
Daar kom ’n tyd dat dit oral sigbaar sal wees dat mens die Here dien.
Dit is tot jou voordeel om jou te hou aan God se voorskrifte.
Die Here talm nie om te help nie en hoef nie gesoebat te word om hulp nie.
Die Bybel is ’n baie goeie en nuttige handleiding vir die lewe – gebruik en gehoorsaam dit.
52 27 Oktober 2019
Twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Joël 2:23-32
Psalm 65
Lukas 18:9-14
2 Timoteus 4:6-8, 16-18
Die Here sorg vir jou – wees dankbaar.
Omdat die Here sorg, is ons bly en dankbaar.
Uit genade is julle gered, nie uit verdienste nie – dit is ’n gawe van God.
God sorg vir ’n veilige aankoms in Sy koninkryk.

 

Seisoen van die Voleinding
53 3 November 2019
Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Habakuk 1:1-4; 2:1-4
Psalm 119:137-144
Lukas 19:1-10
2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12
Die profeet se klag en die antwoord van die Here.
U is regverdig, Here.
By Jesus is niemand onbelangrik nie.
Mag God die goeie werk wat Hy in julle begin het, voltooi.
54 10 November 2019
Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Haggai 1:15b-2:9
Psalm 145:1-5, 17-21
of Psalm 98
Lukas 20:27-38
2 Tessalonisense 2:1-5, 13-17
Die komende glorie van die tempel en die versekering dat die Gees altyd met hul sal wees.
Getuig van God se magtige dade.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, want Hy het magtige dade gedoen.
Die Sadduseërs vra oor die implikasies van die opstanding uit die dood.
Paulus roep sy lesers op om standvastig te bly en nie so maklik deurmekaar gepraat te word nie .
55 17 November 2019
Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Jesaja 65:17-25
Psalm 12
Lukas 21:5-192
Tessalonisense 3:6-13
God gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep.
Mense lieg en bedrieg mekaar, maar daar is niks vals in wat die Here sê nie.
Mense bedrieg mekaar en dit veroorsaak swaarkry.
Moenie dat hulle jou omkrap nie. Bly glo in die Here. Werk self om jou brood te verdien, moenie leeglê nie. Hou aan om goed te doen.
56 24 November 2019
Vier en Twintigste Sondag van Koninktykstyd
Sondag van Christus die Koning – Feesdiens.
Jeremia 23:1-6
Lukas 1:68-79
Lukas 23:33-43
Kolossense 1:11-20
Die Here belowe ’n verstandige koning vir Juda en Israel.
Die Here het ’n Redder vir Sy volk gestuur – die loflied van Sagaria.
Jesus, die Koning van die Jode, word gekruisig. Hy heers deur te dien.
Uit Christus en deur Hom en tot Hom is alle dinge.

© Missio 2024 | All rights reserved.