Basisliturgie vir Koninkrykstyd

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Inleiding

Die tyd tussen Pinkster en die einde van die kerkjaar word verskillende name genoem. In sommige kringe word dit “Ordinary Time” genoem, nie omdat dit as ’n “gewone tyd” beskou word nie, maar na aanleiding van die Latynse term ordinarius wat “genommer” beteken. Na aanleiding hiervan is dit in ander kringe gebruiklik om na hierdie tyd as die “Sondae ná Pinkster” te verwys. Dit kan egter misleidend wees omdat Pinkster deel van Paastyd is en die karakter van hierdie seisoen nie in die eerste plek deur Pinkster bepaal word nie.

In Woord en Fees verkies ons om, in aansluiting by ’n groeiende ekumeniese benadering, na hierdie tyd as “Koninkrykstyd” te verwys, met die koninkryk van God as die sentrale fokus. Die karakter van die seisoen word bepaal deur die feit dat dit met Drie-eenheidsondag begin en met die Sondag van Christus die Koning afgesluit word. Die koninkryk waaroor dit gaan, is dus heel spesifiek die koninkryk van die drie-enige God, wat veral uitdrukking vind in die koningskap van Christus.

Omdat dit ’n lang en aaneenlopende seisoen is, vul ons dit aan met drie subseisoene: die Seisoen van Barmhartigheid in Augustus, die Seisoen van die Skepping in September en die Seisoen van Voleinding in November. Die fokus van hierdie subseisoene bly steeds die koninkryk van God, met barmhartigheid, die skepping en voleinding as gestaltes van hierdie koninkryk. Die basisliturgie wat hier aangebied word, is veral bedoel as riglyn vir die oorblywende Sondae van die seisoen (die Sondae in Junie, Julie en Oktober).

Al word daar soms na hierdie tyd van die jaar as die “feeslose tyd” verwys, is daar wel enkele feesdae op die kalender van Koninkrykstyd:
1. Drie-eenheidsondag
2. Hervormingsondag (die Sondag naaste aan 31 Oktober)
3. Herinneringsdiens (op 2 November of die Sondag naaste daaraan)
4. Sondag van Christus die Koning (die laaste Sondag van die kerkjaar).

Liturgiese kleure en simbole

Die liturgiese kleur vir hierdie seisoen is groen, wat dui op die groei van die koninkryk en die lewegewende aard daarvan. Dit kan in die loop van die seisoen aangevul word met ander kleure, soos rooi op Hervormingsondag en die Sondae van Voleinding.

’n Gepaste simbool wat deurlopend gebruik kan word, is ’n kroon gekombineer met ’n kruis. Dit kan juis gebruik word om aan te dui dat die koninkryk van God nie ’n koninkryk van geweld en magspeletjies is nie, maar die koninkryk van die gekruisigde Christus.

Tekste

Datum Tekste Tema van elke teks
12 Junie 2022
Eerste Sondag in Koninkrykstyd
Drie-eenheidsondag
Psalm 8 Die grootsheid van God in die skepping
Spreuke 8:1-4, 22-31 Wysheid is die begin en die grondslag van God se skepping
Romeine 5:1-5 Deur Christus kry ons in die geloof vrye toegang tot die genade van God
Johannes 16:12-15 Die Heilige Gees is die Gees van waarheid wat ons in die volle waarheid oor God en Christus inlei
19 Junie 2022
Tweede Sondag in Koninkrykstyd
1 Konings 19:1-4, (5-7), 8-15a Elia vlug, maar word deur God teruggestuur
Psalm 42 en 43 Vertrou op God, ook in tye van vertwyfeling
Galasiërs 3:23-29 Deur geloof in Jesus Christus is ons almal, sonder onderskeid, kinders van God
Lukas 8:26-39 ’n Besetene word van bose geeste bevry en word ’n getuie van wat Jesus vir hom gedoen het
26 Junie 2022
Derde Sondag in Koninkrykstyd
2 Konings 2:1-2, 6-14 Elia word in die hemel opgeneem
Psalm 77:1-2, 11-20 God se dade in die verlede maak dit moontlik om in swaar tye steeds op God te vertrou
Galasiërs 5:1, 13-25 Ons is tot vryheid geroep; ons moenie hierdie vryheid misbruik nie, maar mekaar in liefde dien
Lukas 9:51-62 Om Jesus te volg stel radikale eise
3 Julie 2022
Vierde Sondag in Koninkrykstyd
2 Konings 5:1-14 Naäman word van sy melaatsheid genees
Psalm 30 Lof aan God oor sy redding uit ’n beproewende situasie
Galasiërs 6: (1-6), 7-16 Wat ’n mens saai, sal jy ook oes
Lukas 10:1-11, 16-20 Jesus stuur sy volgelinge uit na die dorpe waarheen Hy van plan was om te gaan
10 Julie 2022
Vyfde Sondag in Koninkrykstyd
Lukas 10:25-37 ’n Samaritaan word deur Jesus voorgehou as ’n voorbeeld van egte naasteliefde
Amos 7:7-17 Die Here spreek deur sy profeet ’n oordeel oor sy volk uit
Psalm 82 God spreek Hom uit teen die onreg wat in die wêreld gepleeg word
Kolossense 1:1-14 Paulus dank God vir die Kolossense se geloof en liefde
17 Julie 2022
Sesde Sondag in Koninkrykstyd
Lukas 10:38-42 Jesus by Marta en Maria
Amos 8:1-12 Die tyd is ryp en die Here gaan sy volk nie langer spaar nie
Psalm 52 Die gelowige vertrou op God se sorg, ook voor die aanslag van teenstanders
Kolossense 1:15-28 God herstel die vrede en versoen alle mense en dinge met Homself deur die dood van Christus aan die kruis
24 Julie 2022
Sewende Sondag in Koninkrykstyd
Lukas 11:1-13 Jesus leer sy dissipels om met vrymoedigheid te bid
Hosea 1:2-10 Israel is ontrou aan die Here
Psalm 85 Die Here gee uitkoms en laat sy mense sy troue liefde beleef
Kolossense 2:6-15, (6-19) Mense wat Jesus Christus as Here aangeneem het, moet in verbondenheid met Hom leef
31 Julie 2022
Agste Sondag in Koninkrykstyd
Lukas 12:13-21 Jesus vertel die verhaal van die ryk dwaas wat net vir homself geleef het
Hosea 11:1-11 God se liefde brand te sterk om sy mense te kan vernietig
Psalm 107 Die mense wat deur God bevry is, moet sy goedheid en liefde besing
Kolossense 3:1-11 Ons is saam met Christus uit die dood opgewek, en moet daarom op ’n nuwe manier begin leef

 

Datum Tekste Tema van elke teks
2 Oktober 2022
Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd
Klaagliedere 1:1-6 Jerusalem is verlate ná die mense in ballingskap weggevoer is
Psalm 137 Die ballinge treur oor die lot van Sion
2 Timoteus 1:1-14 Timoteus word opgeroep om soos ’n goeie soldaat van Christus sy ontberinge te dra
Lukas 17:5-10 Ons is soos slawe wat niks verdien nie, maar doen wat God van ons verwag
9 Oktober 2022
Agtiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 29:1, 4-7 Jeremia skryf ’n brief aan die ballinge in Babel en roep hulle op om ’n verskil te maak daar waar hulle hulle bevind
Psalm 66:1-12 Die grootsheid van God se werke moet besing word
2 Timoteus 2:8-15 Timoteus word opgeroep om hom tot beskikking van God te stel as ’n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra
Lukas 17:11-19 Jesus genees tien melaatses, maar net een kom terug om dankie te sê
16 Oktober 2022
Negentiende Sondag in Koninkrykstyd
Jeremia 31:27-34 Die Here sluit ’n nuwe verbond met sy mense
Psalm 119:97-104 God se woord is soos ’n lamp wat vir ons die pad wys
2 Timoteus 3:14–4:5 Timoteus word aangemoedig om vol te hou met die verkondiging van die woord
Lukas 18:1-8 As voorbeeld van volhardende gebed, vertel Jesus van ’n weduwee wat by ’n regter bly aandring dat daar aan haar reg sal geskied
23 Oktober 2022
Twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Psalm 65 God se sorg word beantwoord deur sy mense se lofsange
Joël 2:23-32 Die Here gee oorvloedig uitkoms ná ’n tyd van nood
2 Timoteus 4:6-8, 16-18 Paulus getuig dat hy die wedloop afgelê en die wenstreep bereik het
Lukas 18:9-14 ’n Gelykenis vir mense wat so seker is van hulle saak met die Here dat hulle op ander neersien
30 Oktober 2022
Een en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Hervormingsondag
Lukas 19:1-10 Saggeus, die uitgeworpe tollenaar, word deur Jesus herstel as lid van die geloofsgemeenskap
Habakuk 1:1-4 en 2:1-4 Habakuk smag daarna dat die Here ’n einde aan onreg en onderdrukking sal maak
Psalm 119:137-144 Wat God verorden, getuig van regverdigheid en trou
2 Tessalonisense 1:1-4, 11 Paulus bid dat God die gemeente se liefde en geloofswerk verder sal laat toeneem
2 November 2022
Herinneringsdiens
Lukas 6:20-31 Jesus spreek seën én ellende uit
Daniël 7:1-3, 15-18 ’n Visioen van vier diere wat uit die see opkom
Psalm 149 Die Here is goed vir sy mense
Efesiërs 1:11-23 Paulus bid dat die gemeente al dieper insig sal kry in dit wat God vir hulle bestem het

Diensorde

God bring ons byeen

Aanvangswoord 
Die volgende aanvangswoorde word afwisselend in die seisoen gebruik:
Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam
oor die hele aarde,
U wat u luister bo die hemelruim vestig.
Deur die mond van kinders en suigelinge
het U u mag gevestig,
vanweë u teenstanders,
om vyande en wraakgieriges stil te maak.
– uit Psalm 8:2-3

OF:
V: Daar is geen land so ver of woes geleë,
geen strand, o Heer, of wilde waterweë,
geen hemelsfeer in die oneindigheid –
of orals blink u Naam en majesteit.
Almal: Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam
oor die hele aarde.

V: U het, o Heer, wat troon oor alle dinge,
uit kindertaal en mond van suigelinge
u mag begrond, sodat die mens moet swyg
wat, hoog van hart, uit wraakbegeerte dreig.
Almal: Here, ons Heer,
hoe magtig is u Naam
oor die hele aarde.

V: Ja, daar is geen land so ver of woes geleë,
geen strand, o Heer, of wilde waterweë,
geen hemelsfeer in die oneindigheid –
of orals blink u Naam en majesteit.
– uit Psalm 8:1-2, 7 (Totius-beryming)

OF:
V: Stuur u lig en u waarheid;
laat dit ons lei, ons bring
na u heilige berg
en na u woonplek.
Almal: Hoop op God, want ek sal Hom,
my God, weer dank vir die
verlossing wat Hy bring.
– uit Psalm 43:3, 5

OF:
V: Here, ons God,
hoe ontsagwekkend is u dade!
Almal: Juig tot eer van God, almal op die aarde.

V: Almal op aarde buig voor U
in aanbidding.
Hulle besing U,
hulle besing u Naam.
Almal: Juig tot eer van God, almal op die aarde.

V: Kom kyk na God se werke –
ontsagwekkend is sy dade
onder die mense.
Almal: Juig tot eer van God, almal op die aarde.
– uit Psalm 66:1, 3-5

OF:
V: U is waardig, ons Here en God,
om die heerlikheid en die eer
en die krag te ontvang,
omdat U alle dinge geskep het.
G: Aan Hom wat op die troon sit,
kom toe die lof en die eer
en die heerlikheid en sterkte
vir ewig en ewig.

V: Waardig is die Lam wat geslag is,
om die krag en rykdom
en wysheid en sterkte
en eer en heerlikheid en lof te ontvang.
Almal: Aan die Lam
kom toe die lof en die eer
en die heerlikheid en die sterkte
vir ewig en ewig.
Amen.
– uit Openbaring 4:11 en 5:12-13

Aanvangslied
Lied 467:1-2 “Die Heer is God, die sterke God!”/Lied 470 “U, Here, is ons koning”

Seëngroet
Genade en vrede vir julle
van die Vader wat heers oor die groot heelal,
en van die Seun wat die Koning van die konings is,
en van die Heilige Gees wat ons lei in die volle waarheid.

Geloofsbelydenis
Lofsang

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Skriflesing
Prediking

Diens van die Tafel

Litanie (ná die viering van die nagmaal of voor die uitsending)
V: Here, ons God,
u koninkryk duur van ewigheid tot ewigheid
en strek tot aan die eindes van die groot heelal.
G: Laat u koninkryk kom.

V: Here Jesus Christus,
U is die Koning van die konings
wat heers oor alle dinge,
U is Here van die ganse kerk op aarde,
en Koning van my hart.
G: Laat u koninkryk kom.

V: Heilige Gees, U maak die waarheid van die koninkryk aan ons bekend
en maak dit deel van ons lewe.
G: Laat u koninkryk kom.

V: Laat u wil geskied,
soos in die hemel, so ook op die aarde.
G: Want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid.
Amen.

God stuur ons uit

Slotlied
Sien die individuele liturgieë.

Seën

© Missio 2024 | All rights reserved.