Basisliturgie vir die seisoen van die voleinding

Picture of Woord en Fees

Basisliturgie vir die seisoen van die voleinding

Inleiding

Streng gesproke is daar nie ’n afsonderlike seisoen vir die voleinding nie. Dit is egter wel so dat die laaste vier Sondae van Koninkrykstyd (wat ook die laaste vier Sondae van die kerklike jaar is) ’n spesifieke fokus op die voleinding van alle dinge het. Deur dit as ’n eie “seisoen” in te klee, word hierdie fokus uitgelig en die eie karakter van hierdie paar Sondae versterk. Die laaste van die groep van vier Sondae word as “Sondag van Christus die Koning” gevier en is as ’t ware die hoogtepunt waartoe die hele seisoen opbou. As sodanig dien dit ook as gepaste afsluiting vir die hele Koninkrykstyd, asook vir die hele kerklike jaar. Die fokus op die “laaste dinge” maak van dié seisoen ’n geskikte oorgang na die Seisoen van Advent waarmee die nuwe kerklike jaar pas daarna begin.


Tydseie elemente

Kleur
Soos vir die res van Koninkrykstyd, is die liturgiese kleur vir die eerste drie Sondae groen, terwyl wit die kleur vir die Sondag van Christus die Koning is. Naas groen kan daar ook van rooi (die kleur van die Heilige Gees én van die martelare) gebruik word.

Feesdae
Soos hierbo genoem vind die “seisoen” sy hoogtepunt en afsluiting in die Sondag van Christus die Koning.


Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
53 1 November 2015
Drie en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Rut 1:1-18
Psalm 146
Hebreërs 9:11-14
Markus 12:28-34
Rut onderneem om trou te bly aan haar skoonmoeder Naomi.
’n Loflied waarin die ewige trou van die Here besing word – in besonder sy trou teenoor die kwesbare lede van die samelewing.
Christus as Hoëpriester wat met die offer van sy eie bloed versoening bewerkstellig.
Die vraag oor die grootste gebod en Jesus se antwoord waarin hy die klassieke samevatting van die dubbele liefdesgebod gee.
54 8 November 2015
Vier en twintigste Sondag in
Koninkrykstyd
Rut 3:1-5; 4:13-17
Psalm 127
Hebreërs 9:24-28
Markus 12:38-44
Die verhaal van Rut en Boas en die ontknoping van die probleem waarmee die verhaal begin het.
’n Pelgrimslied waarin die onmisbare bystand van die Here en sy bereidwilligheid om sy mense te ondersteun besin word.
Christus as die volkome en finale offer.
Jesus se waarskuwing teen die skrifgeleerdes en hulle skynheilige vroomheid, gevolg deur die verhaal van die arm weduwee se gawe by die offergawekis in die tempel.
55 15 November 2015
Vyf en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
1 Samuel 1:4-20
1 Samuel 2:1-10
Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25
Markus 13:1-8
Die verhaal van die kinderlose Hanna se versugting om ’n kind te hê en die geboorte van Samuel.
Die lofsang van Hanna.
Die eenmalige offer van Christus wat vrye toegang tot God bewerkstellig.
Die eerste gedeelte van die sogenaamde “Profetiese Rede”. Jesus verwys na die toekomstige gebeure wanneer die tempel afgebreek sal word en allerlei rampe en vervolging sal losbars.
56* 22 November 2015
Ses en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Sondag van Christus die Koning – Feesdiens
2 Samuel 23:1-7
Psalm 132:1-12, (13-18)
Openbaring 1:4b-8
Johannes 18:33-37
Die verbond waarin God onderneem om die koningskap van Dawid blywend te vestig.
’n Gebed waarin die Here gevra word om die belofte wat Hy aan Dawid gemaak het, te onthou.
Die aanhef van die brief waarin die gemeentes in die Naam van die drie-enige God gegroet word en daar vooruitgesien word na die koms van Christus.
Jesus verskyn voor Pilatus en word gekonfronteer met die vraag of Hy die koning van die Jode is. Sy antwoord is dat sy koninkryk “nie van hierdie wêreld” is nie en dus op totaal ander wyse funksioneer as ander koninkryke. Psalm 127.

Openbaringtekste
Ontgin hierdie tekste deurlopend vir die aanvangswoord, seëngroet en seën.

Hebreërtekste
Gebruik hierdie tekste op die opeenvolgende Sondae as verkondiging van die vryspraak in Christus.


Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangswoord
Here, U is die Alfa en die Omega,
die Eerste en die Laaste,die Begin en die Einde,
die Een wat is en wat was en wat kom,
die Almagtige. Amen.

Seëngroet
Genade en vrede vir julle
van Hom wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste voor sy troon,
en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie,
die eerste wat uit die dood opgestaan het,
die heerser oor die konings van die aarde.

Lofsang
Lied 587:1 en 2 “‘Kyk, Hy kom!’ Wag, laat ons luister”

Die Wet van die Here
Markus 12:28-34

Verootmoediging
Lied 250:1 en 2 “Gods wet vra al ons liefde”

Vryspraak
Die onderskeie Hebreërtekste vir elk van die Sondae.

Danklied

Diens van die Woord

Gebed
Skriflesing
Prediking

Diens van die Tafel

Geloofsbelydenis

Betekenis van die nagmaal
Die betekenis van die nagmaal word verwoord met verwysing na die beskrywing van die bruilof van die Lam in Openbaring 19:5-9.

Voorganger: Loof ons God, al sy dienaars,
dié wat die Here vrees, klein en groot.
Gemeente: Prys die Here!
Die Here ons God, die Almagtige,
heers nou as koning.

Voorganger: Laat ons bly wees en juig
en aan Hom die eer gee,
want die bruilof van die Lam het aangebreek
en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.
Gemeente: Geseënd is hulle
wat na die bruilofsmaal van die Lam
genooi is.
Prys die Here!

Instellingsverhaal
Instellingswoorde
Uitdeel en gebruik van die brood en die wyn
Dankgebed

Uitsending

Slotlied
Lied 219:1-3 “Laat ons sing van ons Verlosser”

Seën
Voorganger: Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal voor Hom neerval
en Hom aanbid.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Uit liefde vir ons het Hy ons
deur sy bloed van ons sonde verlos
en ons sy koninkryk gemaak,
priesters vir God sy Vader.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Aan Hom behoort die heerlikheid
en die krag tot in alle ewigheid!
Gemeente: Amen.


Sections

Inleiding

Streng gesproke is daar nie ’n afsonderlike seisoen vir die voleinding nie. Dit is egter wel so dat die laaste vier Sondae van Koninkrykstyd (wat ook die laaste vier Sondae van die kerklike jaar is) ’n spesifieke fokus op die voleinding van alle dinge het. Deur dit as ’n eie “seisoen” in te klee, word hierdie fokus uitgelig en die eie karakter van hierdie paar Sondae versterk. Die laaste van die groep van vier Sondae word as “Sondag van Christus die Koning” gevier en is as ’t ware die hoogtepunt waartoe die hele seisoen opbou. As sodanig dien dit ook as gepaste afsluiting vir die hele Koninkrykstyd, asook vir die hele kerklike jaar. Die fokus op die “laaste dinge” maak van dié seisoen ’n geskikte oorgang na die Seisoen van Advent waarmee die nuwe kerklike jaar pas daarna begin.

Tydseie elemente

Kleur
Soos vir die res van Koninkrykstyd, is die liturgiese kleur vir die eerste drie Sondae groen, terwyl wit die kleur vir die Sondag van Christus die Koning is. Naas groen kan daar ook van rooi (die kleur van die Heilige Gees én van die martelare) gebruik word.

Feesdae
Soos hierbo genoem vind die “seisoen” sy hoogtepunt en afsluiting in die Sondag van Christus die Koning.

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
53 1 November 2015
Drie en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Rut 1:1-18
Psalm 146
Hebreërs 9:11-14
Markus 12:28-34
Rut onderneem om trou te bly aan haar skoonmoeder Naomi.
’n Loflied waarin die ewige trou van die Here besing word – in besonder sy trou teenoor die kwesbare lede van die samelewing.
Christus as Hoëpriester wat met die offer van sy eie bloed versoening bewerkstellig.
Die vraag oor die grootste gebod en Jesus se antwoord waarin hy die klassieke samevatting van die dubbele liefdesgebod gee.
54 8 November 2015
Vier en twintigste Sondag in
Koninkrykstyd
Rut 3:1-5; 4:13-17
Psalm 127
Hebreërs 9:24-28
Markus 12:38-44
Die verhaal van Rut en Boas en die ontknoping van die probleem waarmee die verhaal begin het.
’n Pelgrimslied waarin die onmisbare bystand van die Here en sy bereidwilligheid om sy mense te ondersteun besin word.
Christus as die volkome en finale offer.
Jesus se waarskuwing teen die skrifgeleerdes en hulle skynheilige vroomheid, gevolg deur die verhaal van die arm weduwee se gawe by die offergawekis in die tempel.
55 15 November 2015
Vyf en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
1 Samuel 1:4-20
1 Samuel 2:1-10
Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25
Markus 13:1-8
Die verhaal van die kinderlose Hanna se versugting om ’n kind te hê en die geboorte van Samuel.
Die lofsang van Hanna.
Die eenmalige offer van Christus wat vrye toegang tot God bewerkstellig.
Die eerste gedeelte van die sogenaamde “Profetiese Rede”. Jesus verwys na die toekomstige gebeure wanneer die tempel afgebreek sal word en allerlei rampe en vervolging sal losbars.
56* 22 November 2015
Ses en twintigste Sondag in Koninkrykstyd
Sondag van Christus die Koning – Feesdiens
2 Samuel 23:1-7
Psalm 132:1-12, (13-18)
Openbaring 1:4b-8
Johannes 18:33-37
Die verbond waarin God onderneem om die koningskap van Dawid blywend te vestig.
’n Gebed waarin die Here gevra word om die belofte wat Hy aan Dawid gemaak het, te onthou.
Die aanhef van die brief waarin die gemeentes in die Naam van die drie-enige God gegroet word en daar vooruitgesien word na die koms van Christus.
Jesus verskyn voor Pilatus en word gekonfronteer met die vraag of Hy die koning van die Jode is. Sy antwoord is dat sy koninkryk “nie van hierdie wêreld” is nie en dus op totaal ander wyse funksioneer as ander koninkryke. Psalm 127.

Openbaringtekste
Ontgin hierdie tekste deurlopend vir die aanvangswoord, seëngroet en seën.

Hebreërtekste
Gebruik hierdie tekste op die opeenvolgende Sondae as verkondiging van die vryspraak in Christus.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangswoord
Here, U is die Alfa en die Omega,
die Eerste en die Laaste,die Begin en die Einde,
die Een wat is en wat was en wat kom,
die Almagtige. Amen.

Seëngroet
Genade en vrede vir julle
van Hom wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste voor sy troon,
en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie,
die eerste wat uit die dood opgestaan het,
die heerser oor die konings van die aarde.

Lofsang
Lied 587:1 en 2 “‘Kyk, Hy kom!’ Wag, laat ons luister”

Die Wet van die Here
Markus 12:28-34

Verootmoediging
Lied 250:1 en 2 “Gods wet vra al ons liefde”

Vryspraak
Die onderskeie Hebreërtekste vir elk van die Sondae.

Danklied

Diens van die Woord

Gebed
Skriflesing
Prediking

Diens van die Tafel

Geloofsbelydenis

Betekenis van die nagmaal
Die betekenis van die nagmaal word verwoord met verwysing na die beskrywing van die bruilof van die Lam in Openbaring 19:5-9.

Voorganger: Loof ons God, al sy dienaars,
dié wat die Here vrees, klein en groot.
Gemeente: Prys die Here!
Die Here ons God, die Almagtige,
heers nou as koning.

Voorganger: Laat ons bly wees en juig
en aan Hom die eer gee,
want die bruilof van die Lam het aangebreek
en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.
Gemeente: Geseënd is hulle
wat na die bruilofsmaal van die Lam
genooi is.
Prys die Here!

Instellingsverhaal
Instellingswoorde
Uitdeel en gebruik van die brood en die wyn
Dankgebed

Uitsending

Slotlied
Lied 219:1-3 “Laat ons sing van ons Verlosser”

Seën
Voorganger: Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal voor Hom neerval
en Hom aanbid.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Uit liefde vir ons het Hy ons
deur sy bloed van ons sonde verlos
en ons sy koninkryk gemaak,
priesters vir God sy Vader.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Aan Hom behoort die heerlikheid
en die krag tot in alle ewigheid!
Gemeente: Amen.

© Missio 2024 | All rights reserved.