Basisliturgie vir Advent

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Inleiding

Algemeen
Die woord Advent beteken “koms”. Die fokus van die seisoen van Advent is voorbereiding om die eerste koms van Jesus na die aarde, met sy geboorte, te vier, maar tegelyk ook ’n viering van die afwagting van Christus se tweede koms as Koning. Advent vier daarom nie eenvoudig net ’n 2000 jaar oue gebeurtenis nie, maar vier die openbaring van God in Christus waardeur alles in die hemel en op die aarde met God versoen is. Daarom sluit Advent temas in soos verantwoordelikheid, getrouheid, oordeel oor sonde en die hoop op ’n ewige lewe. Advent simboliseer die op weg wees van Christene wat bely dat Christus gekom het, nou hier teenwoordig is en eendag weer sal kom. Tydens Advent val die fokus dus op die Koninkryksteologie. Dit beteken om nou reeds in hierdie alreeds-nog-nie tyd waarin ons ons bevind, heilig te leef. Daarom is Advent ’n tyd van verwagting, afwagting, verlange en voorbereiding.
(Dennis Bratcher 2016: The season of Advent: Anticipation and hope)

Gebruike eie aan die seisoen

Kleur
Pers is tradisioneel die kleur van Advent. In die geskiedenis was daar ’n baie nouer verband tussen Advent en Lydenstyd, met Advent wat toe ook gekenmerk is deur vas en verootmoediging. Pers is verder ook ’n koninklike kleur. Met die subtiele skuif in meeste kerke waar die fokus in Advent minder val op die “oordeel oor die sonde” en meer op die afwagting van Christus se koms is pers met koningsblou vervang. Koningsblou is steeds ’n koninklike kleur, maar die skuif wys, teologies, die onderskeid tussen Lydenstyd en Advent aan.

Tradisioneel is ’n pienk kers op die vierde Sondag van Advent gebruik as ’n simboliese viering van die vreugde van die vastyd wat verby is. Deesdae word die pienk kers op die derde Sondag in Advent gebruik om die tema van vreugde uit te beeld.
(Dennis Bratcher 2016: The season of Advent: Anticipation and hope)

Simbole
Die stomp van Isai
Adventskrans
Dennis Bratcher omskryf die betekenis van die Adventskrans mooi: Die sirkel van die Adventskrans herinner aan God wat geen begin of einde het nie. Die groen van die krans simboliseer hoop, groei en ewige lewe. Die vier kerse aan die buitekant van die krans wys op die tyd van wag waarin ons tans leef, dit simboliseer terselfdertyd die vier eeue van wag tussen Maleagi en Christus. Die lig van die kerse wys op Christus, die Lig vir die wêreld, en ook ons opdrag om lig te wees. Elke Sondag is daar meer lig soos wat meer kerse aangesteek wordDit wys op die naderkom van Christus se tweede koms na die wêreld, waar die Lig van God die hele aarde sal vul. Die eerste kers is tradisioneel die kers van hoop, verwagting of profesie. Die laaste drie kerse het verskillende betekenisse in verskillende kerke. Dit kan staan vir vrede, vreugde en liefde; of Bethlehem, skaapwagters en engele; of Johannes die Doper, Maria en die sterrekykers; of geboorteaankondiging, verkondiging en vervulling.

Die Christuskers wat in die middel van die Adventskrans is, herinner ons daaraan dat Christus die middelpunt is.
(Dennis Bratcher 2016: The season of Advent: Anticipation and hope)

Feesdag
Kersfees – 25 Desember

Tekste

Datum Tekste Tema/Opskrif van elke teks
3 Desember 2017
Eerste Sondag in Advent
Jesaja 64:1-9
Psalm 80:1-7, 17-19
1 Korintiërs 1:3-9
Markus 13:24-37
Die berge skud voor die Here.
Verskyn tog tot ons redding.
God sal julle enduit laat vasstaan.
Wees waaksaam want ons weet nie die dag en die uur van die wederkoms nie.
10 Desember 2017
Tweede Sondag in Advent
Jesaja 40:1-11
Psalm 85:1-2, 8-13
2 Petrus 3:8-15a
Markus 1:1-8
Soos ’n Herder versorg die Here sy kudde.
U was goed vir u land.
Die wederkoms van die Here en die oordeelsdag.
Johannes die Doper maak die pad vir die Here gereed.
17 Desember 2017
Derde Sondag in Advent
Jesaja 61:1-4, 8-11
Psalm 126
1 Tessalonisense 5:16-24
Johannes 1:6-8, 19
Die Here het my gesalf om die blye boodskap te bring – eer in plaas van smart.
Verander tog ons lot, Here.
Wees bly – die Here wat julle roep is getrou.
Johannes die Doper getuig van die Lig.
24 Desember 2017
Vierde Sondag in Advent
2 Samuel 7:1-11, 16
Psalm 89:1-4, 19-26
Romeine 16:25-27
Lukas 1:26-38
Dawid se koningskap sal vir altyd vasstaan.
Die hemel loof u wondermag.
Aan God behoort die heerlikheid.
Die engel nooi Maria om die ma van die Messias te wees.
25 Desember 2017
Kersfees
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreërs 1:1-4, (5-12)
Johannes 1:1-14
Julle sal losgekoop word.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here.
Die uitnemende grootheid van die Seun.
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
31 Desember 2017
Sondag na Kersfees
Jesaja 61:10-62:3
Psalm 148
Galasiërs 4:4-7
Lukas 2:22-40
Die Here gee aan jou ’n nuwe naam.
Prys die Here!
Jy is nou ‘n kind van God.
Agt dae later.

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangswoord
Sien individuele Sondae vir responsoriese litanieë  gebaseer op die Jesajateks.
Gebruik ’n verskeidenheid mense om elke Sondag die gepaste kers op die Adventskrans aan te steek. Laat die kerse wat die vorige Sondae aangesteek is reeds brand met die aanvang van die diens.

Aanvangslied
Lied 325 “Uit oorvloed van genade” of
Lied 319 “Lofwaardig is ons God, die Heer” of
Flam 70 “Lig vir die wêreld”

Seëngroet
Wees gegroet in die Naam van Jesus Christus, ons Koning en Here, wat gekom het, nou hier by ons is en ook weer kom.

Lofprysing

Doop
Die Sondag na Kersfees sal tematies ’n uitstekende Doopsondag wees met die klem wat val op “Jy is God se kind en die Here gee jou ’n nuwe naam”. By elkeen van die ander Sondae is daar egter ook ’n voorstel vir ’n doopviering/-herinnering, sowel as voorstelle vir moontlike beklemtonings indien daar ’n doop is.

Diens van die Woord

Gebed om die opening van die Woord
Lied 258:1 en 3 “Vreugdevolle tyding” of
Lied 254 “Spreek Heer”

Skriflesings
Indien nie al die Skrifgedeeltes gelees word nie, lees ten minste die evangelielesing saam met die briewelesing. Indien Lied 254 gekies word, herhaal dit voor elke Skriflesing.

Prediking

Diens van die tafel

Wil van God
Lees die opsomming van die wet in Markus 12:28-34.

Toewyding
Een: God is liefde.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Ons leef uit God se liefde.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Ons het lief, omdat God ons eerste liefgehad het
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Een: Om lief te hê, is om in God se koninkryk te leef.
Almal: Waar daar liefde is, daar is God die Heer.

Lied 526 “Waar daar liefde is”

Nagmaal
Wanneer nagmaal gevier word, lê klem op die aspek van toekomsverwagting.

Uitsending

Seën
God sal jou standvastig in geloof maak, vreugdevol in hoop, daadwerklik in vrede laat leef en onuitblusbaar in liefde.
Christus wat eenmaal gekom het, nou hier is en eendag weer kom se Lig oor sal jou skyn in die donkerte van hierdie wêreld.
Die Gees van Christus, wat in ons woon, sal ons lei en beskerm en sal sy lig deur ons laat skyn totdat Christus weer kom.
Amen.

© Missio 2024 | All rights reserved.