Agste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Vandeesweek se tekste handel oor barmhartigheid as die hart van God (Hosea). Dit word in sy kinders weerkaats as wysheid. Die dwaas hou vas aan sy rykdom, die wyse hou egter die oog op Jesus en op die naaste en bedink die dinge wat daarbo is, naamlik ewige rykdom. Dit kan sy vreesloos doen omdat God getrou is (Ps 107).

Ander tekste

2 Samuel 11:26-12:13a
26Urija se vrou het gehoor dat haar man dood is en sy het oor hom getreur. 27Toe die routyd oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom ’n seun in die wêreld gebring. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.

Natan kondig Dawid se straf aan
12 Daarna het die Here vir Natan na Dawid toe gestuur. Natan het by hom gekom en gesê: “Daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. 2Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad. 3Behalwe een ou ooilammetjie het die arm man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders grootgeword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos ’n eie dogter. 4Daar het ’n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arm man en slag haar vir sy gas.”

5–6Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Natan gesê: “So seker as die Here leef, ’n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed.”

7“Jy is die man!” sê Natan toe vir Dawid. “So sê die Here die God van Israel: Ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. 8Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou Ek enigiets daar wou bygee. 9Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so ’n verkeerde ding te doen? Jy het Urija die Hetiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete.

10“Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het My geminag toe jy Urija die Hetiet se vrou vir jou gevat het.

11“So sê die Here: Van nou af gaan Ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, 12want jy het ’n ding in die geheim gedoen, maar Ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen.”

13Toe sê Dawid vir Natan: “Ek het gesondig teen die Here.”

Psalm 107:1-9, 43
Let op die Here se dade van trou
107 “Loof die Here, want Hy is
goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie!”
2So moet die mense sê
wat deur die Here bevry is,
dié wat Hy uit hulle nood bevry het
3en uit baie lande versamel het,
uit die ooste en die weste,
die noorde en die suide.
4Party was verdwaal in die woestyn,
in ’n barre wêreld,
en kon die pad na ’n bewoonde stad
nie kry nie.
5Hulle was honger en dors,
hulle was uitgeput,
6maar in hulle nood het hulle
na die Here geroep om hulp
en Hy het hulle gered uit hulle ellende.
7Hy het hulle op die regte pad gebring
en by ’n bewoonde stad laat uitkom.
8Hulle moet die Here loof
vir sy troue liefde,
vir sy wonderdade
wat Hy aan mense doen.
9Hy het die dors geles
van dié wat versmag het,
Hy het die goeie in oorvloed gegee
aan dié wat honger gely het.

43Wie verstandig is,
moet op hierdie dinge ag gee,
hulle moet let op die Here se dade
van trou.

Kolossense 3:1-11
Julle is saam met Christus uit die dood opgewek
3 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 4Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.

Die ou en die nuwe lewe
5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. 9En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

Lukas 12:13-21
Die gelykenis van die ryk dwaas
13Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.”
14Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?”
15Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ’n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.”

16Toe vertel Hy hulle ’n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. 17Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. 18Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. 19Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’20Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’21So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.”

Fokusteks

Hosea 11:1-11
My liefde brand te sterk
11 Toe Israel nog ‘n kind was, het Ek hom al liefgehad, en Ek het hom, my seun, uit Egipte geroep.
2Maar toe die Baäls hulle roep, het Israel My verlaat en vir die Baäls gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring.
3Ek self het Efraim leer loop, Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit Ek is wat vir hulle sorg nie.
4Ek het hulle met sorg en liefde gelei, Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, 5want Ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan nie of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer.

6Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. 7Omdat my volk My verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawejuk moet dra, ‘n juk wat nie afgegooi sal word nie!

8Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe kan Ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan Ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Sebojim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. 9Ek sal my gloeiende toorn bedwing, Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want Ek is God, nie ‘n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is, Ek sal nie met woede ingryp nie.

10Hulle sal die Here volg! Hy sal brul soos ‘n leeu en wanneer Hy brul, sal sy kinders vol ontsag uit die weste kom. 11Vol ontsag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duiwe uit Assirië.

Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here.

Grafika bekom met Google Advanced Search, geen kopiereg.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 3 of Lied 221

Votum en Seëngroet: (N.a.v. Psalm 107:1-3a)

Lofsang: Flam 396 of  VONKK 3 of Psalm 107

Wet en Genadeverkondiging: Kolossense 3

Verootmoediging: Flam 491 of VONKK 249 of Lied 205

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Hosea 11:1-11

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 13 of Lied 480

Seën

Respons: Enige van die “Amen”-liedere of Vonkk 3 se keervers

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 3 Aan U Voete, Heer
Lied 221 “Loof die Heer omdat hy goed is”

Votum:(N.a.v. Psalm 107:1-3a)
“Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!”

Seëngroet
So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, dié wat Hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande voor hom versamel het.

Lofsang
Flam 396 Loof Die Here, (Want Hy is goed) of
VONKK 3 Loof Die Here, Want Hy Is Goed (Psalm 136) of
Psalm 107

Wet en Genadeverkondiging
Kolossense 3
Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 4Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. 9En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Verootmoediging
Flam 491 “Ek Staan Verstom (U Oorweldig My)” of
VONKK 249 Vader, ons buig hier laag of
Lied 205 “Bring lof aan die Vader”

Geloofsbelydenis

Liedere

F3. “Aan U Voete, Heer”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Verwondering / Aanbidding) Oorspronklike titel: Aan Uw Voeten, Heer
Teks en musiek: Marcel Zimmer Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht
© 1993 Celmar Music (Opgeneem op FLAM, vol 1)

Refrein:
Aan U voete, Heer, is die beste plek,
daarom kniel ons voor U neer.
Om by U te wees is die grootste eer,
daarom buig ons voor U neer.

1. Ja, ons verkies nou om by U te wees
en om na U te luister.
In plaas van altyd maar weer besig te wees,
kom ons nou tot rus by U.

Refrein:

2. En ons verlang na u teenwoordigheid, Heer,
om saam te kniel in aanbidding;
in Gees en waarheid waarlik een te wees,
daarom buig ons voor U neer.

Refrein:

3. Net soos ’n vader wat sy kinders vertroos
so omhels U ons elkeen.
U is ’n Vader wat versorg en beskerm
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U.

F396. “Loof Die Here, (Want Hy is goed)”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Hannes Bosman © Hannes Bosman geadministreer deur Flam Musiek-Uitgewers
(Ps 118:1)

Loof die Here, want Hy is goed.
Want Hy is goed!
Loof die Here, want Hy is goed.
Want Hy is goed!

Want sy goedheid en sy trou
is tot in ewigheid.
Want Hy is goed (x3)

VONKK 3 “Loof Die Here, Want Hy Is Goed (Psalm 136)”
Psalm 136 Teks: Driekie Jankowitz 2008 (Pro Deo) Melodie: ROOIDUIN – Jacus Krige 2008 © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Kontemporêr – Lofprysing

Keervers*
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Psalmvers
1. Loof die Here oor die heersers,
die Almagtige is Hy.
Loof die Skepper van die skepping,
al wat lewe loof Hom bly.

Keervers
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Psalmvers
2. Loof die God van wonderwerke,
Hy bevry sy volk met krag.
Hy, die Koning oor die konings,
sorg vir hul wat op Hom wag.

Keervers
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.
Loof die Here, want Hy is goed:
Aan sy liefde is daar geen einde nie.
* LW: Die keervers kan afsonderlik as respons gebruik word.

VONKK 249 “Vader, ons buig hier laag”
Teks: Cecilia van Tonder 2012 © Musiek: TANKWA – Cecilia van Tonder 2012 © Musikale verryking: Cecilia van Tonder  2013 ©
© 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Skuldbelydenis en Genadeverkondiging

Vader, ons buig hier laag in belydenis.
U weet dat elke mens voor U skuldig is.
Ons wil ootmoedig vra dat U vergeef.
Ons wil gehoorsaam aan U leef.
Vader, ons buig hier laag voor u voete neer.
In u genade, Heer, neem U nou beheer.

F491. “Ek Staan Verstom (U Oorweldig My)”
(RUBRIEK: FLAM – Geloof en vertroue)  Oorspronklik:  U overweldigt mij Teks en musiek: André van Zyl en Henk Pool
Afr. Teks: Johan Engelbrecht Kopiereg: © 2013 Small Stone Media BV (Geadministreer deur CopyCare Africa / Henk Pool)

Ek staan verstom
Oor wie U is
en al u werke wek ontsag
U laat my sien
U vaderhart
U helder lig skyn in my nag

Chorus
U oorweldig my met U liefde
U oorweldig my met genade
U oorweldig my
En U tel my op
En ek word stil

Ek soek U, Heer
En U hoor my
U het my van my angs bevry

Ek stel my hoop
Op U alleen
Ek leef in U teenwoordigheid

Chorus

Bridge
Heer, ons verlange,
Ons is gevange
Deur liefdesmag van u Gees
Heer, ons bely dat
En ons getuig dat
U grote krag in ons heers

F13. “Tel My Op”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloof en Vertroue) Oorspronklike titel: Til mij op  Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht © 1999 Celmar Music (Opgeneem op FLAM, vol 1) (Deut 1:31 en Jes 63:9)

1. Ek wil naby aan U wees,
soos ’n seun op sy vader se skoot.
Ek wil naby aan U wees.
Dit is die plek waar ek hoor.

Refrein:
En U tel my op, neem my in u arms.
En U tel my op, druk my styf teenaan u vas.
En U tel my op, dra my in u arms.
En U tel my op en laat my nooit weer gaan.

2. Ek wil naby aan U bly,
soos ’n kind op die vader se skoot.
Ek mag naby aan U bly.
Dit is die plek waar ek hoor.

Refrein:

Brug:
Dra my deur die diepe water,
waar ek self nie meer kan staan.
In u arms is ek veilig,
wanneer U my dra as ek nie verder kan gaan.

Koda:
Ek mag naby aan U bly,
soos ’n kind op die vader se skoot.
Ek mag naby aan U bly,
dit is die plek waar ek hoor.

Eindig met:
En U tel my op en laat my nooit weer gaan.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Hosea 11:1-11

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Ons hoor in vandag se teks dat God kwaad is, maar dit is woede wat uit liefde gebore is, woede wat mense wil aanmoedig om te leef soos God wil hê.  Vertel die pragtige storie deur Barbara M. Joosse, “Mama, do you love me?”  Dis die storie van ‘n jong kind wat die grense van haar ma se liefde prober toets en vra hoe lank haar ma se liefde is.  Sy skets ‘n paar “wat as…” scenarios en hoor dat, hoewel haar ma sal kwaad wees, sy steeds vir haar sal lief wees.

Beskikbaar vir $5.74 op Kindle of gebruik hierdie video vanaf 0:35

Preekriglyn

Die profeet Hosea voer in sy profesie die “regsaak” van die Here aan veral teen die afvalligheid van die volk in navolging van die geestelike en politieke leiers.  Tóg verkondig hy ook die deernisvolle liefde van die Here wat herstel belowe as hulle hulle tot Hom sou bekeer, self al moet hy hulle straf vir hulle ontrouheid.

Ons teks is deel van hoofstukke 4-11 wat hoofsaaklik onheilsprofesieë bevat waarin die “regsaak” (4:1) wat die Here teen die volk het oor hulle ontrouheid aangevoer word.  Hy kla hulle vir hulle afvalligheid aan en kondig daarmee ook sy strawwe vir hulle sonde aan.  Tóg gee Hy ook ‘n belofte van herstel gebaseer op sy deernisvolle liefde vir hulle (11:1-11).

Pa en seun

Dis interessant dat die verhouding van God en Israel in ons teks nie as ‘n huweliksverhouding geteken word nie, maar as dié tussen ‘n pa en sy seun.  Daarmee word die moontlike seksuele konnotasies van die vrugbaarheidsgodsdienste vermy waarmee die huweliksmetafoor wat vroeër in die boek gebruik is, geasossieer kon word, sodat die kontras met die Baälgodsdiens helder hier getrek kan word.

In Eksodus 4:22 was die boodskap aan farao: “Israel is my oudste seun.”  Dit was die aanleidende oorsaak vir die Uittog uit Egipte, soos Hosea hier verklaar: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom al liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” (BDV).

In die Nuwe Testament word dié vers met die kort verblyf van Jesus saam met sy ouers in Egipte verbind, toe die Here hulle opdrag gegee het om die toorn van Herodes te vermy deur ‘n tyd daar te gaan bly voordat hulle in Nasaret hulle gaan vestig het (Matt. 2:15). Jesus word daarmee eintlik in kontras met die volk in die 8ste eeu geteken, want anders as hulle, het Jesus gedy in die verhouding met God en aan Hom gehoorsaam gebly tot die einde toe.

God se frustrasie

Hosea draai egter nie doekies om in sy beskrywing van die frustrasie wat die Here beleef het in sy verhouding met Israel nádat Hy alles in sy vermoë gedoen het om hulle status van ‘n slawevolk in Egipte na dié van ‘n vry en selfstandige volk in hulle eie land verander het.  Hulle wou egter nie erken dat God hulle versorg het nie, en het hulle lojaliteit verskuif na die Baälgodsdiens toe.

God se straf is die ballingskap weens hulle keuse om onderdanig aan Assirië te word.  Dié juk waaronder hulle hulleself geplaas het met die alliansie met die Assiriërs sal nie net hulle selfstandigheid wegneem nie, maar hulle weer die status van ‘n slawevolk laat inneem.

“My hart ontroer, my deernis brand”

Die Here se band met Israel word egter nie só maklik verbreek nie.  Sy worsteling met die gevolge vir sy volk van die selfopgelegde Assiriese juk waaronder hulle ingeskuif het, openbaar sy diep liefde vir hulle: “Hoe kan Ek jou prysgee … My hart is diep ontroer in My, die deernis brand in My.” (BDV).

Die Here kry dit nie oor sy hart om hulle te oordeel soos Hy met die mense van Adma en Sebojim gedoen het in die tyd van Abraham nie, waar hulle saam met Sodom en Gomorra omgekom het weens die gewelddadigheid van hulle gemeenskapslewe (Gen. 19; Deut. 29:23).

Daarom verkondig Hosea dat die Here nie uiteindelik heeltemal vernietigend wil optree teen sy volk nie.  Hy is immers nie so gewelddadig soos die volk self in hulle onderlinge gemeenskapslewe nie: “Ek is God, nie ‘n mens nie – die Heilige in jou midde; Ek sal nie in woede kom nie.”  (BDV)  Daar sal ‘n oorblyfsel bly wat die Here sal volg en sal terugkom wanneer die Here soos ‘n leeu vir hulle brul (vers 10).

Verdere gebeure

En ons weet dat dít wel gebeur het.  Aanvanklik het Assirië mense van ander nasies gebring om hulle in die plek van die Israeliete te vestig in Samaria en die res van die noordryk (2 Kon. 17).  Toe dinge nie goed gaan nie: “omdat hulle nie presies weet watter verering hulle aan die God van die land verskuldig is nie,” het die koning ‘n aantal weggevoerde priesters laat terugkom om die mense te leer.  (Lees meer hieroor in hierdie bydrae: 2 Konings 16-17 – Hulle het agter afgode aangeloop wat niks is nie en so het hulle self niks geword.)

Dit het egter nie regtig die gewenste uitwerking gehad nie, en die gemengde bevolking het ‘n gemengde godsdiens gehandhaaf vir die volgende paar eeue.  Daarom dat Jesus vir die Samaritaanse vrou, een van die afstammelinge van dié mensegroep, sê: “julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid” (Joh. 4:22).

‘n Deel van die noordryk het egter ook as immigrante in Juda kom woon en deel van die volk geword (2 Kron. 30:25 – vgl. ook 1 Kron. 9:3 en 2 Kron. 15:9 waar van hulle gepraat word).  Ons lees ook dat die Judese koning Hiskia van die agtergeblewe noordryk mense uitgenooi het om die Paasfees te kom vier in die tyd ná die ballingskap.  Dié mense uit Efraim, Manasse, Issaskar en Sebulon het juis nie mooi geweet hoe hulle hulself moes reinig vir die Paasfees nie!

Ná die ballingskap van die suidryk in 586 v.C. het daar ook ‘n aantal mense van die noordryk wat verstrooi is met die eerste ballingskap in 722 v.C. by die oorblyfsel in Jerusalem in die tyd van Jeremia kom aansluit (Jer. 40:12), hoewel dit ‘n tyd van chaos was en baie van hulle toe doodgemaak is en ‘n verdere uittog na Egipte plaasgevind het.  Die edik van Kores van Persië dat die Jode kan terugkeer in 538 v.C. het ook geïmpliseer dat enigiemand in sy breë wêreldryk wat met die Joodse volk geassosieer was, kon terugkeer (Esra 1).

Boodskap

Ons sien hier die begin van die ontwikkeling van die idee van die oorblyfsel.  Dit verkondig dat God se liefde en sy genade groter is as sy oordeel.  Hy is nie soos die mense wat voor die voet vernietig nie.  Daarvoor is Hy te anders, te heilig, te vol van liefde en deernis.  Dit is ‘n idee wat deur Jesaja, sy tydgenoot, en deur Jeremia en Esegiël verder ontwikkel sou word en in die NT as deel van die Godsbewussyn hanteer sou word, soos Paulus bv. in Romeine 9-11 sou argumenteer.

Daarin lê ook die hoop van die evangelie opgesluit soos Jesus dit in die evangelie van Johannes uitgedruk het: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” (3:16).  Dít is ‘n belofte wat uiteindelik dus nie net vir die Jode van belang was nie, maar vir elke mens regoor die wêreld.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang

Flam 13 Tel My Op
Lied 480 “My volk, Ek self het jou verwerk”

Seën

Respons
Enige van die “Amen”-liedere of Vonkk 3 se keervers

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.