Agste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Romeine 8:26-39 begin deur ons gerus te stel dat ons nie weet hoe en wat om te bid nie, maar dat dit ons nie moet bekommer nie aangesien die Gees vir ons intree en dat absoluut niks wat met ons in hierdie lewe of die dood gebeur, ons kan skei van die liefde van God wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun, Christus Jesus, nie.

Ander tekste

Genesis 29:15-28
15het Laban vir Jakob gesê: “Jy is familie, maar dit beteken nie dat jy vir my verniet moet werk nie. Sê vir my wat moet ek jou betaal.”
16Laban het twee dogters gehad. Die oudste was Lea en die jongste Ragel. 17Lea het sagte oë gehad, maar Ragel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. 18Jakob het haar liefgehad en hy het vir Laban gesê: “Ek sal sewe jaar vir u werk vir u jongste dogter Ragel.”

19Toe sê Laban: “Goed! Ek sal haar liewer met jou laat trou as met enige ander man. Bly hier by my.”
20Jakob het toe sewe jaar gewerk vir Ragel, en dit was vir hom soos ’n paar dae, want hy het haar liefgehad. 21Daarna het hy vir Laban gesê: “Gee my nou my vrou. Die tyd is verby. Ek wil nou met haar trou.”

22Laban het al die mense van die omgewing bruilof toe genooi, 23maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring, en hy het met haar gemeenskap gehad. 24Laban het sy slavin Silpa vir sy dogter Lea as persoonlike slavin saamgegee.

25Die môre sien Jakob toe dis al die tyd Lea. Toe vra hy vir Laban: “Wat het u my aangedoen? Het ek nie by u gewerk vir Ragel nie? Waarom het u my bedrieg?”

26Laban het geantwoord: “By ons is dit nie die gebruik dat ’n mens jou jongste dogter voor die oudste laat trou nie. 27Wag net hierdie week, dan gee ek die jongste ook vir jou as jy nog sewe jaar by my sal werk.”

28Jakob het ingestem en daardie week gewag. Toe gee Laban sy dogter Ragel vir hom as vrou.

Psalm 105:1-11, 45
105 Loof die Here! Roep Hom aan!
Maak aan die nasies bekend
wat Hy gedoen het.
2Sing liedere, sing tot sy eer,
vertel van al sy magtige dade.
3Roem sy heilige Naam,
laat dié wat die teenwoordigheid
van die Here soek, bly wees.
4Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig sy teenwoordigheid.
5Julle moet dink aan die magtige dade
wat Hy gedoen het,
aan sy wonders,
aan die reddingsdade op sy bevel,
6julle, nageslag van Abraham sy dienaar,
nakomelinge van Jakob
vir wie Hy uitverkies het.
7Hy, die Here, is ons God;
sy reddingsdade strek oor die hele aarde.
8Hy hou sy verbond altyd in stand,
die belofte wat Hy
aan duisende geslagte toegesê het,
9die verbond wat Hy
met Abraham gesluit het,
sy eed aan Isak.
10Hy het dit vir Jakob bevestig
as ’n vaste toesegging,
vir Israel as verbond
wat altyd sal bestaan.
11Hy het gesê:
“Ek gee Kanaän vir jou
as grondgebied en eiendom.”
45Daarom moet hulle
sy voorskrifte gehoorsaam
en sy wil doen.
Prys die Here!

Psalm 128
’n Pelgrimslied.
Dit gaan goed met elkeen
wat die Here dien
en sy wil doen.
2Die vrug van jou arbeid sal jy geniet,
gelukkig en voorspoedig sal jy wees.
3Jou vrou is in jou huis
soos ’n vrugbare wingerdstok,
jou seuns is rondom jou tafel
soos jong olyfboompies!
4Kyk, so word die man geseën
wat die Here dien.
5Mag die Here jou seën uit Sion,
dat jy die voorspoed van Jerusalem
kan aanskou
al die dae van jou lewe,
6en dat jy jou kindskinders mag sien.
Mag daar vir Israel vrede wees!

Matteus 13:31-33, 44-52
31Hy het nog ’n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ’n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. 32Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ’n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”

33Hy het hulle nog ’n gelykenis vertel: “Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ’n vrou gevat en in ’n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.”

44“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.

45“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. 46As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel.

47“Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met ’n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. 48As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. 49So sal dit by die voleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies 50en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”

Ou en nuwe skatte
51“Verstaan julle al hierdie dinge?”
“Ja,” antwoord hulle Hom.
52Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.”

Fokusteks

Romeine 8:26-39
26Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. 28Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 29Dié wat Hy lank tevore verkies (geken) het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. 30Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie
31Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 32Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

33Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. 34Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

35Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 36Daar staan immers geskrywe:
“Dit is oor U dat die dood
ons dag vir dag bedreig,
dat ons soos slagskape
behandel word.”
37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Liturgie

RUS

Toetrede: VONKK 123 of Flam 471 of Lied 519

Votum: Psalm 105:1-7

Seëngroet

Lofsang: Flam 143 of VONKK 302 of Psalm 105

Verootmoediging: Flam 423 of Lied 231

Genadeverkondiging: Romeine 8:33-37

Geloofsbelydenis: Lied 412

HOOR

Gebed

Skriflesing: Romeine 8:26-39

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 492 of Flam 38

Seën: Nav Romeine 8:37b-39

Respons: Lied 492:2 laaste vier reëls of Flam 370

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
VONKK 123 Wees Stil En Weet of
Flam 471 Lof Sal Ons Bring (Ons Sal Sing) of
Lied 519 “Wees stil en weet:  Ek is die Heer”

Votum
Psalm 105:1-7
Loof die Here! Roep Hom aan!
Maak aan die nasies bekend
wat Hy gedoen het.
2Sing liedere, sing tot sy eer,
vertel van al sy magtige dade.
3Roem sy heilige Naam,
laat dié wat die teenwoordigheid
van die Here soek, bly wees.
4Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig sy teenwoordigheid.
5Julle moet dink aan die magtige dade
wat Hy gedoen het,
aan sy wonders,
aan die reddingsdade op sy bevel,
6julle, nageslag van Abraham sy dienaar,
nakomelinge van Jakob
vir wie Hy uitverkies het.
7Hy, die Here, is ons God;
sy reddingsdade strek oor die hele aarde.

Seëngroet

Lofsang
Flam 143 Leeu Van Juda of
VONKK 302 Al sug die skepping swaar of
Psalm 105

Verootmoediging
Flam 423 My Gebreekte Woorde (U Is Genoeg) of
Lied 231 “Heilig, heilig, heilig, Here”

Genadeverkondiging: Romeine 8:33-37
33Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. 34Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

35Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 36Daar staan immers geskrywe:
“Dit is oor U dat die dood
ons dag vir dag bedreig,
dat ons soos slagskape
behandel word.”
37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Geloofsbelydenis
Lied 412 “Jesus Christus lewe”

Liedere

VONKK 123 “Wees Stil En Weet”
Teks: Stille, mein Wille! – Katharina von Schlegel (gebore 1697); Be still my soul – Jane Borthwich 1814-1897; Jacques Louw 2010 ©
Musiek: FINLANDIA – Jean Sibelius 1899 (1865 -1957) © Teks: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Lyding en Nood / Sterwe en Begrafnis

1. Wees stil en weet: Die Here God regeer.
Kom bring na Hom jou hartseer en jou pyn.
God sal voorsien; in donker tyd van seer
sal sy genade helder oor jou skyn.
Wees stil en weet: Die Here God regeer.
Net Hy genees ons hart se diepste seer.

2. Wees stil en weet: Die Heer is altyd daar.
In smart en eensaamheid is Hý by jou.
Sy Heil’ge Gees sal jou getrou bewaar
en met sy troos en liefde jou omvou.
Wees stil en weet: Die Heer is altyd daar.
Hy sorg vir jou in hartseer en gevaar.

3.  Wees stil en weet: As storms om jou woed,
is Hy die rots waarop jy vas kan bou.
Vertrou op Hom; in voor- en teëspoed
kan jy jou lewe aan Hom toevertrou.
Wees stil en weet: Die Here is jou krag.
Hy gee jou moed en hoop vir elke dag.

4. Wees stil en weet: Jou God is in beheer.
Niks sal jou ooit kan ruk uit God se hand.
Geen siekte, swaarkry wat jy mag ontbeer,
sal jou kan skei van God se liefdesband.
Wees stil en weet: Jou God is in beheer.
Niks kan sy liefde vir sy kinders keer.

F471. “Lof Sal Ons Bring (Ons Sal Sing)”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloof en vertroue)  Teks en musiek: Robert Kellerman en James Pringle
Kopiereg: © 2011 Shofar Publishing (Geadministreer deur CNC Publishing)

Verse:
Lof sal ons bring, ons sal sing
In die huis van die Heer
Hy is ons Koning en ons bring Hom eer
Hy het ons sonde vergeef
Nou kan ons vir ewig leef
Ons leef vir Hom, ons leef vir Hom

Chorus 1:
Ons sal sing van Sy liefde want dit het geen einde
Hy het Sy lewe neergelê

Verse
Chorus 2:
Ons sal sing van Sy liefde want dit het geen einde
Hy het Sy lewe neergelê
Ons sal sing van Sy liefde want dit het geen einde
Hy leef, Jesus leef in ons

Bridge:
Geen hoogte, geen diepte
Geen krag kan ons skei van Sy liefde
Die mag van Sy liefde
Geen skepping, geen geeste
Geen mens kan ons skei van Sy liefde
Die mag van Sy liefde

Chorus 2
Hy leef in ons
Hy leef in ons

F143. “Leeu Van Juda”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof) Teks en musiek: Retief Burger © 2005 Urial Publishing
(Op 5:3-7, Rom 8:31-39, Kol 2:14-15, 1 Kor 15:54-58, Ps 115:1)

Jesus, die sterke leeu van Juda,
Jesus, die vlekkelose lam,
Jesus, Oorwinnaar oor die dood,
Jesus, U is oneindig groot.

U’s vir ewig, U’s vir altyd
en ek weet U’s ook vir my.
Word verheerlik, word verhoog
deur al die lof wat juig in my.
Kom verander, kom vernuwe
weer die passie binne my.
Jesus, dit gaan alles net oor U.

VONKK 302 “Al sug die skepping swaar”
Nav Romeine 8 Teks: Jacques Louw 2017 © Musiek: TERRA PATRIS – Franklin Lawrence Sheppard 1915 (aangepas)
Kantoryverwerking: Franklin Lawrence Sheppard 1915 (aangepas) © Teks: 2017 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek en kantoryverwerking: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Pinkster / Skepping en Onderhouding / Die heerskappy van God / Geloof en Vertroue

1. Al sug die skepping swaar,
dis God se wêreld dié.
Die skepping sien verwagtend uit
en hoop op God alleen.

Refrein:
Kom laat ons dit bely:
Ons Here God regeer!
Mag al sy kinders seker weet:
Ons God is in beheer!

2. God gee vir ons sy Gees
en laat ons na Hom roep,
en dié wat “Abba, Vader” roep,
maak Hy sy erfgenaam.

Refrein:
Kom laat ons dit bely:
Ons Here God regeer!
Mag al sy kinders seker weet:
Ons God is in beheer!

3. Sy Gees bly pleit vir ons –
wat sukkel om te bid.
Die Gees pleit vir gelowiges,
bid volgens God se wil.

Refrein:
Kom laat ons dit bely:
Ons Here God regeer!
Mag al sy kinders seker weet:
Ons God is in beheer!

4. Wat sal ons ooit kan skei
van God se liefdestrou?
Geen lyding, swaarkry of gevaar
sal ons van Hom kan skei.

Refrein:
Ons Here het oorwin!
Hy leef en Hy regeer!
En saam met Hom sal ons oorwin!
Niks kon sy liefde keer!

F423. “My Gebreekte Woorde (U Is Genoeg)”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed, Toewyding, Verootmoediging) Teks en musiek: Franco Gagiano
© Flam Musiek-Uitgewers

My gebreekte woorde kom uit ’n hart wat los wil bars
en U alleen sien my.
Met my hele wese na ’n troonkamer wat wag
en U alleen roep my.
En ek weet U soek my hart,
Heer, deursoek my hart.
Vader, U is genoeg vir my,
Vader, meer as genoeg.
Spoel my deur en deur (x2)
want ek weet U soek my hart.
Heer, deursoek my hart
en spoel my deur en deur.

F38. “Voluit In U Krag”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Belydenis) Musiek: Jaco van Staden Teks: Jaco van Staden en Cornel Driessen
© 2003 Urial Publishing en J van Staden

Brug:
Voluit in u krag (o God) en in u groot mag
staan ek op u woord, bely ek vandag.

1. Daar is oorwinning in Jesus se Naam.
As U vir ons is, wie kan teen ons staan?
Daarom sal ek sing:
Here Jesus.

2. Geen hoogte, geen diepte
kan my skei van u liefde, o Heer.
Abba Vader, u genade
laat my leef in u voluit, o Heer.

Brug:
Alles wat U gee, kry ek in Jesus Christus
meer as ’n oorwinnaar, omdat ek u kind is.

3. Vader en Seun, Heilige Gees
as U vir ons is, wie kan teen ons wees?
Daarom sal ek sing:
Here Jesus.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Romeine 8:26-39

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Bybel-Media se Woord en Fees stel voor:
Laat die kinders die duif vou om hulle te herinner aan die Heilige Gees.
Of
Gesels oor die gedagte dat niks ons van die liefde van God kan skei nie.  Kinders kan voorbeelde noem van dinge wat hulle bang maak, en die liturg kan almal aanmekaar herinner dat niks ons van God kan skei nie.  Maak julle eie lys:  “Geen virus, of lockdown, of hartseer, of….. kan ons skei….” Kyk hoe lank julle die lys kan maak – en of almal elke keer al die dinge kan sê!

Vertel die storie of wys die video van die pragtige “Kissing hand” – ‘n klein wasbeer is bang, maar mamma wasbeer verduidelik hoe ‘n soen op ‘n hand is soos haar teenwoordigheid wat altyd by hom is.  Dit is ook ‘n oulike storie vir ‘n doopherinnering.

Of die heerlike “Mama, do you love me?”, waarin ‘n kind vertel van allerhande dinge wat sy kan verkeerd doen (“What if I put salmon in your pockets?”) en vra of haar ma steeds vir haar sal lief wees.  ‘n Pragtige kort storie wat illustreer hoe niks ons van liefde kan skei nie.

Preekriglyn

Noordwes Lugdiens se Vlug 225 het neergestort kort na dit op 16 Augustus 1987 in Detroit opgestyg het. Die dodetal was 155. Net een persoon, Cecilia, ouderdom 4, van Arizona het die ramp oorleef.

Cecilia het oorleef omdat haar ma, Paula Chican, haar eie gordel losgemaak het toe die vliegtuig begin val, voor Cecilia gekniel en Cecilia omhels het. Niks kon Cecilia van haar ma se liefde skei nie, ook nie die oomblik van impak toe die straler in vlamme uitgebars het nie.

Dit is hierdie soort liefde waarvan ons teks in die oortreffende trap vra: “Wie kan ons van die liefde van Christus skei?”

Troos en gerusstel

Ons teks wil troos en ons gerusstel. Dit is nie ‘n wet of ‘n opdrag nie. Ons teks wil nie sê: “As julle …, dan sal God nie ….” Ons teks wil nie sê:  “Julle moet …, dan sal God …” nie. Nee, hierdie is nie ‘n oproep vir Christene tot getrouheid nie. Dit is wel ‘n troosvolle bevestiging van God se getrouheid, ongeag omstandighede of tekens van die teenoorgestelde.

Ons lees hierdie teks in die baie moeilike tyd van Covid-19. Die eerste provinsies van ons land nader die pieke van infektering, en die lang skadu van Covid-19 val oor die ander. Ons word gekonfronteer met swak bestuur van die ekonomie en grootskaalse korrupsie in die privaat en publieke sektore.

Dit is in hierdie omstandighede dat ons die woorde oor die triomfantelike liefde van Christus hoor. Paulus rig hierdie woorde aan ‘n gemeente wat dit nie altyd maklik gehad het nie. Hy verduidelik dat die klanke van God se verlossing en liefde vir sy gemeente ver buite die grense van die gemeente uitkring. Ja, God se werke is trouens vir die hele kosmos betekenisvol.

God se troos aan gelowiges is: As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

Gemeente in Rome

Die brief word gerig aan die kerk van Christus in Rome, die hoofstad van die destydse magtige Romeinse Ryk. Vir Jode en Christene was dit moeilik. Keiser Claudius het bv. alle Jode in 49 n.C. verban. Later sou Nero Rome se Christene swaar vervolg.

Hoewel die Romeinebrief nie getuig van ‘n onmiddellike krisis wat die gelowiges bedreig nie, is die realiteit (vers 35) van lyding, benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar en die swaard, in ons teks aanwesig. Die werklikheid van magte en kragte wat volgelinge van Jesus bedreig, is die konteks waarbinne Paulus oor die triomfantelike liefde van Christus praat.

Ons teks is nie mooiweerspraatjies nie. Dit is nie die ooroptimistiese taal van ‘n helder sonskyndag waar niks verkeerd loop nie. Ons teks is die deurwinterde taal van iemand wat nood en swaarkry geken het.

Die troos in moeilike omstandighede is die aanwesigheid van God. God ken en deurgrond ons. God het ons lief en het alles vir ons veil. Daarom kan ons dit waag om in die aangesig van swaarkry en ellende te leef.

Kom ons stap deur ons geweldige ryk teks en kyk wat dit vir ons wil sê.

Die Gees staan ons by …

Vers 26 is ‘n kernvers in hierdie gedeelte. Die Heilige Gees staan ons by. Ons weet wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees pleit vir ons by God.

Terwyl baie van die Jode in Paulus se tyd die Gees dikwels as ‘n uitdrukking van God se mag, eerder as ‘n persoonlike wese beskou het, praat Paulus in 8:26 van die Gees as ‘n persoonlike wese (ook bv 2 Kor 13:14; so ook Joh 14-16): “die Gees kom ons te hulp … die Gees self tree vir ons in”.

Wat in vers 26 van die Heilige Gees gesê word, word in vers 34 ook van Christus gesê: Gees en Christus pleit vir ons. Die Gees woon in ons en pleit vanuit die Gees se kennis van ons diepste wese en omstandighede die regte dinge vir ons. Christus sit aan die Vader se regterhand en Christus pleit ook vir ons, vanuit die hemel.

Die Heilige Gees, wat in ons woon, is vir Paulus die eerste teken van die begin van God se toekomstige wêreld. Die Gees is die eerste paaiement, die waarborg, dat die heerlikheid van God se toekomende wêreld sal aanbreek.

… in ons swakheid

Die Gees staan ons spesifiek in ons swakheid by. Die frase “ons swakheid” verwys na die toestand van die mens in die era waarin ons leef. Dit verwys na ons nood as skepsele in ‘n wêreld wat gebreek is en nie reg werk nie, en na ons afhanklikheid van die Skepper. Dit beklemtoon ook die mens se behoefte aan ondersteuning van God (kyk 8:3).

“Swakheid” verwys hier nie net na ons blootstelling aan “eksterne versoekings” of ons algemene onvermoë in gebed as sodanig nie. Swakheid verwys hier veral na die hele menslike toestand (die korrupsie van die liggaam, die ondergang van die vlees) waarvan die gelowige nog steeds deel is en wat in hulle gebedsonvermoë tot uitdrukking kom.

Ons nood is nie net dat die woorde vir gelowiges wat lankal weet waarvoor hulle wil bid, misluk nie en dit net nie kan uitdruk nie. Dit is wel ons nood as mense wat in ‘n gebreekte wêreld leef, wat weet van God se komende, heerlike wêreld, maar nie reg weet waarvoor en hoe om te bid nie. Ons weet nie hoe om onsself uit ons nood en ons gebrokenheid uit te bid nie.

Deurgrond ons harte

In Romeine 8:27 word God beskryf as die een wat harte deursoek. Vir Paulus beteken dit ons lewe is oop en ons staan eerlik voor God te midde van die wêreld se verwarring. Dit help nie om jouself of jou omstandighede te verberg of om mooi broodjies te bak nie.

God, wat ons harte en lewens deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want die Gees bid volgens die wil van God vir die gelowiges. Die Gees, wat binne ons is, weet beter as onsself wat om vir God oor ons te bid. Die Gees is God se uitreik tot in die hart van die gelowige, en die Gees bid namens ons wat die beste vir ons is.

Alles ten goede

Hierdie God wat ons deurgrond en wat deur sy Gees in ons woon, is nie ‘n God vol kwade bedoelinge nie. Dat God ons ken, en namens ons bid volgens die wil van God, beteken nie dat ons uitgelewer is aan ‘n blinde mag, ‘n noodlot, ‘n bedreigende God nie.

Nee, God laat alles ten goede meewerk vir dié wat Hom liefhet.

“Ten goede” kan dui op die wyse waarop dinge hier en nou uitwerk, in ons lewe, in hierdie tyd. “Ten goede” beteken ook: “na die goedheid toe wat aan die einde van die tye vir ons weggelê is”. Onder God se genadige hand en ten spyte van ons swakheid, bid God die Gees vir ons en bewerk God sy wil in ons lewens op so ‘n manier dat die goedheid van God uiteindelik in ons lewens seëvier.

Die hoogtepunt van hierdie goedheid is dat ons gelykvormig sal word aan die beeld van God se Seun, Jesus Christus. Jesus Christus is God se patroon vir die nuwe, verloste mensdom. In hierdie wêreld word ons gelei en gevorm om meer soos Jesus te word, en aan die einde van die tye ontvang ons Christus-gelykvormigheid sodat sy seun baie broers en susters kan hê van wie Hy die eerste is.

Hierdie heerlike pad, sê verse 29 en 30, berus nie maar net op ons eie keuses nie. Ons is daarvoor bestem deur God. Ons geloof en ons toewyding kom op uit God wat vir ons gekies het, en word gedra deur God se getrouheid. Dit hef nie ons verantwoordelik op om in God se genade te bly nie, maar ons toekoms is nie afhanklik van ons sukses nie. Dit word gewaarborg deur God se werk in ons lewens en in die wêreld se geskiedenis.

Onskeibare liefde

Ons lewe word gekenmerk deur nood en swakheid. Tog is God by ons betrokke. God maak ons deel van Christus, God gee God se Gees vir ons, die Gees bid namens ons en God werk God se heerlike wil in ons lewens uit. Dit lei na die goedheid toe wat God vir hierdie en die toekomstige lewe vir ons weggelê het.

Wat is dan ons gevolgtrekking oor hierdie dinge?

Paulus trek los met ‘n oorweldigende lied van God se liefde en nabyheid in Christus.

  • God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? God het Christus vir ons oorgegee en sal vir ons alle dinge saam met Christus skenk
  • Niemand kan die uitverkorenes van God aankla nie, God self spreek ons vry
  • Niemand kan ons veroordeel nie, want Christus het vir ons gesterf, is vir ons uit die dood opgewek, en tree vir ons in aan die regterhand van God
  • Geen omstandighede kan ons van die liefde van Christus skei nie.

Dit het betekenis vir hierdie tyd, maar ook vir die toekomstige tyd, wanneer die heerlikheid van die nuwe hemel en aarde aanbreek.

Die beeld wat Paulus is verse 31-34 gebruik, is dié van ‘n hemelse hofsaak op die oordeelsdag. Die vraag is wat sal gebeur as getuies op daardie dag na vore tree wat gelowiges aankla. Sal die heerlike toekoms saam met God vir ons toegesluit word in die moment van oordeel?

Die antwoord is ‘n duidelike nee. Die rede is alles wat Jesus Christus deur sy lewe en lering, deur sy sterwe, opstanding en heersersposie aan die regterhand van God vir ons vermag. Jesus is ons hoop. Jesus is die sleutel na ons toekoms saam met God.

Onderweg na hierdie toekoms is daar baie dinge wat ons bedreig. Paulus noem ‘n lang lys in verse 35 tot 39. Ten spyte van al hierdie dinge, en ons eie swakheid, kan ons weet geen dinge kan ons skei van die liefde van God nie.

Boodskap

Ons word inderdaad deur baie dinge bedreig:

  • Ons eie swakheid as mense: ons insig is so beperk, ons val so maklik, ons word oorweldig deur stiksienigheid en selfsug;
  • Ons leef in ‘n land wat prakties as ‘n “gangster state” gesien kan word en deur baie analiste as sodanig beskryf word – korrupsie, misdaad en swak politieke bestuur staar ons in die gesig
  • Covid-19 oorweldig ons en selfs die rykste provinsie in die land se hospitale word oorweldig
  • Vooroordeel vlam op wanneer infektering pandemies raak en mense word teenoor mekaar gestel – pandemies laat blamering opvlam;
  • Ons loop gevaar om oor die lang periode van die Covid-pandemie gedragspatrone van vrees en afsondering te ontwikkel, en loop so gevaar om ons vryheid in Christus in te boet.

Kom ons sê weer: Romeine 8 wil ons vry maak van vrees en bekommernis. Romeine 8 het ten doel om te troos, om gerus te stel, om ons vry te maak. Dit geen nie ‘n oproep vir Christene tot getrouheid nie, maar ‘n troosvolle bevestiging van God se getrouheid, ongeag omstandighede of tekens van die teenoorgestelde.

Wie hierdie teks reg verstaan, besef God se triomfantelike liefde in Christus staan sentraal. Ons word genooi om dit sentraal in ons eie lewens te plaas.

God se troos aan gelowiges is: As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 492 “In U is vreugde” of
Flam 38 Voluit In U Krag

Seën
Nav Romeine 8:37b-39
geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees.

Respons
Lied 492:2 laaste vier reëls:
Niks wat on ly nie  / niks kano ns skei nie- / skei van U, Here. Ons sing U ere. / U is ons vreugde. Halleluja!
of
F370. Niks Kan My Skei Van Die Liefde Van Jesus
(RUBRIEK: Flammikidz – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Cor Uys © Brettian Productions
(Opgeneem op Oom Karoolus en Lente sing 80 bekende Jesus-kinderliedjies)

Niks kan my skei van U liefde nie. Halleluja!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.