9. Met die helm gebore

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek hulle behoort die gawes van die Gees te gebruik om die gemeente op te bou. Liefde is die fondament van al hierdie gawes. Profesie het eintlik ’n baie kragtige funksie wanneer dit situasies van ongeregtigheid, ongelykheid en die minagting van menswaardigheid wil regstel en nie net ’n toekomsvoorspelling is nie.

Kortom
Die gawe van profesie volgens die Bybel en dit wat ons vandag as profesie verstaan, verskil nogal baie van mekaar. Sommige mense beskou profesie as die vermoë om insig in ander mense se toekoms te hê. Ander sien dit as ’n soort toekomsvoorspelling. In hierdie ontmoeting kyk ons na profesie as een van die gawes van die Gees.

Die genadegawes vervul vandag ’n spesiale funksie om die gemeente op te bou, om God te beliggaam in die stryd teen ongeregtigheid en om ’n leefstyl te skep wat anders is as ’n “sekulêre” leefstyl. Die genadegawes sluit alle gawes in en moet daarom binne die konteks van 1 Korintiërs 12 en 14 gelees word.

Bybelteks
1 Korintiërs 13:1-13

Hulpmiddel
Ontmoeting 9, Hulpmiddel 1: die PowerPoint-aanbieding “Verskillende gesigte”

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense is verward omdat verskillende denominasies, gemeentes en selfs leiers binne een gemeente uiteenlopende standpunte oor die gawes van die Gees het.
 • Hulle voel God is afwesig omdat daar onvervulde profesieë is.

Info
Binne die breë konteks van die eerste brief aan die Korintiërs, raak 1 Korintiërs 12 en 14 aan die vraagstuk oor die genadegawes. Genadegawes was ’n liggaamlike uitdrukking van die verlossingswerk wat God deur die Heilige Gees in die kerk bewerkstellig het. Paulus lys in 1 Korintiërs 12 die verskillende genadegawes. Twee genadegawes het egter ekstra aandag geniet omdat daar ’n soortgelyke tendens in Korinte geheers het, naamlik die Dionisos-aanbidding (’n beweging wat ’n ekstatiese belewenis van geloof nagejaag het). Toe sommige van die navolgers van die Dionisos-kultus Christene word, wou hulle steeds iets van hierdie ekstase beleef. Al is entoesiastiese aanbidding glad nie verkeerd nie, veroorsaak dit ontwrigting wanneer dit onordelik gebeur.

Die Korintiërs het hulle in ’n moeilike situasie bevind. Hulle wou waarde voeg by die spesifieke uitdrukkings van die Gees. Eerstens het die Korintiërs verkeerdelik gedink dat sommige genadegawes voorkeur geniet bo ander. In hierdie geval was dit die gebruik van vreemde woorde en klanke en profesie. Tweedens het die Korintiërs nie besef die genadegawes, wat ’n uitdrukking van die werking van die Gees is, met die heerskappy van God en die boodskap van versoening in Christus verband hou nie. Paulus beklemtoon dat die boodskap wat die kerk verkondig ’n boodskap van die drie-enige God is. Op geen manier geniet die uitdrukking van die een Persoon voorrang bo die ander nie.

Om dié spanning te oorbrug moedig Paulus die gelowiges aan om alle genadegawes in gehoorsaamheid en met eerbied aan God te gebruik. Meer nog, die uitdrukking van die genadegawes moet die gemeente altyd opbou. Paulus verskuif die klem van die spesifieke uitdrukking van die Gees na die werking daarvan binne die gemeenskap van die gelowiges. In 1 Korintiërs 13 gee Paulus dan ’n etiese raamwerk waarbinne die genadegawes uitgedruk moet word, naamlik die liefde.

Paulus gebruik die liefde as die kriterium vir morele optrede. Indien enige genadegawe gebruik word sonder dat dit deur liefde gekenmerk word, is dit leeg en betekenisloos. Paulus vermaan die gemeente om nie op te tree met die oog op eie gewin nie, maar om, soos Christus, alles tot opbou van die gemeente te doen. Wanneer ’n genadegawe in liefde beoefen word, is dit tot verheerliking van die Here. In 1 Korintiërs 13 word die kenmerke van die liefde uiteengesit. Hierdie beskrywing sou die gemeente in Korinte help om ’n leefwyse te vestig wat kenmerkend van ’n Christen behoort te wees.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Kyk saam na die PowerPoint-aanbieding met die verskillende gesigte.

Riglyn: Ons het ’n verskeidenheid mense gekies. Daar is ook voorstellings van profete uit die Bybel. Profete het nie altyd gelyk soos mense verwag het hulle sou lyk nie. Hulle het nie altyd aan die norm van die samelewing voldoen nie. Hierdie oefening daag die jongmense se beeld van ’n profeet uit.

Gesels saam

 • Wie van hierdie mense lyk soos ’n profeet?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings gee.

 • Op grond waarvan, sou jy sê, is sommige van hierdie mense profete en ander nie?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings gee.

 • Watter rol het profete in die Bybel vervul?

Riglyn: Profete in die Bybel was nie toekomsvoorspellers nie. Hulle het ’n boodskap van God gesoek oor wat in die daardie tyd in die samelewing aan die gang was. Hulle het kommentaar daarop gelewer en God se boodskap verduidelik aan die hand van hulle eie ervarings en die volk se ervarings van die verlede. Op grond hiervan het hulle soms verklaar wat die toekoms sou inhou indien die volk op hulle bepaalde pad sou bly loop.

Wat sê die Bybel?
Lees 1 Korintiërs 13:1-13.

Gesels saam

 • In vers 1­3 verwys Paulus na die gawes wat hy in die vorige hoofstuk bespreek het. Wat sê hy oor hierdie gawes?

Riglyn: Paulus verduidelik dat die liefde die fondament is waarop al die ander gawes gebou word. Sonder liefde beteken al die ander gawes niks nie. Liefde staan sentraal in ’n gelowige se lewe.

 • In vers 4­7 vertel Paulus vir ons van ’n lewenspatroon wat op liefde gebou is. Hoe lyk ’n lewe wat op liefde gebou is?

Riglyn: So ’n lewe getuig van geduld en vriendelikheid. Daar is nie afguns, grootpratery of verwaandheid in so ’n lewe nie. Dit beteken jy leef só dat jy nie net jou eie belange op die hart dra nie, maar ook dié van ander mense. Liefde laat ons deel in die mooi van die lewe en laat ons veg teen lelike dinge soos ongeregtigheid.

 • Wanneer Paulus in vers 8­13 na die toekoms kyk, wat sê hy oor die genadegawes en liefde?

Riglyn: Paulus lê klem op die onsterflikheid van die liefde teenoor die sterflikheid van die genadegawes. Hy praat in die oortreffende trap wanneer dit by die liefde kom, want die liefde is die fondament vir alle genadegawes. Die liefde bind die kerk as eenheid saam; die liefde is die vergestalting van die drie-enige God, en die liefde is ’n lewenspatroon wat tot eer en verheerliking van God is.

Dink terug
1 Korintiërs 13 vorm die hart van drie hoofstukke waarin Paulus oor die gemeente en genadegawes praat. In hoofstuk 12 ontdek ons die kerk is soos ’n liggaam waarin elkeen ’n spesifieke plek en gawe het. In hoofstuk 13 hoor ons alle gawes moet op die liefde gebou wees. In hoofstuk 14 gaan Paulus verder deur op twee gawes te fokus, naamlik die gebruik van ongewone tale en klanke en profesie. Dink in die lig van 1 Korintiërs 13 terug aan die aktiwiteit wat julle gedoen het.

Gesels saam

 • Dink aan 1 Korintiërs 13. Hoe sal ’n profeet genadegawes gebruik?

Riglyn: ’n Profeet behoort die genadegawes uit liefde te gebruik. Hierdie gawes sal getuig van die liefde van God vir mense, die natuur en die hele skepping. Soms moet profete uit liefde vir dié wat onderdruk en vervolg word teen ongeregtigheid opstaan. Profesie kan opstand, protes, verontwaardiging en raadgewing behels. Die klem van profesie val op dade waardeur God se wil aan iemand op aarde bekendgemaak word. Omdat ons as belydende geloofsgemeenskap die boodskap van versoening verkondig, hoort dade sonder liefde nie onder ons nie.

 • Hoe en hoekom lyk dit anders as party mense se siening van profesie vandag?

Riglyn: Party mense sien profete as toekomsvoorspellers. Profete in die Bybel het oor die toekoms gepraat, maar hulle het dit gedoen om iets oor hulle leeftyd te sê. Party mense soek iets van hierdie toekomsvoorspelling omdat hulle onseker is oor die toekoms. Ons as gelowiges kan die Here met die toekoms vertrou. Ons toekoms is veilig in sy hande.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Party mense het ’n besonderse gawe van profesie gekry. Elke gelowige kan egter in die wêreld profeties optree. Hoe kan jy by die skool en in jou gemeenskap profeties optree?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings gee.

 • Watter ongeregtigheid is daar in jou samelewing waaraan gelowiges iets behoort te doen?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings gee.

Vat saam
Kies een soort ongeregtigheid in julle samelewing waaraan julle iets wil doen. Skryf ’n aksieplan neer oor wat julle kan doen om hierdie ongeregtigheid teen te staan. Hoe gaan julle sorg dat julle julle plan nie net neerskryf nie, maar ook uitvoer?

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.