8. Die sonde loer

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Hierdie ontmoeting vorm deel van die afdeling Connection error wat die jongmense help ontdek wat in ons lewe ons geloofsreis moeilik kan maak. Die jongmense verstaan wat sonde is. Hulle verstaan wat met die sondeval gebeur het en wat die gevolge daarvan is, maar hulle sien ook hoe God daarop reageer.

Die doel van die ontmoeting
Vrae waaroor hulle gesels, sluit in:

 • Wat is sonde regtig?
 • Is die Bybelverhaal van Adam en Eva nog relevant vir my?

Kortom
Sonde is om die doel van God met jou lewe te mis.

God het elke mens na sy beeld geskep. Ons doel is om God met ons lewe te verheerlik. Wanneer ons ons eie pad volg en ’n ander doel nastreef, mis ons die doel wat God vir ons het. En dít is sonde.

Die sonde keer dat ons kan wees wie God bedoel het ons sal wees. Jesus het egter die mag van die sonde in ons lewe gebreek deur die dood en die sonde te oorwin. Omdat jy in Jesus glo, deel jy saam met Hom in hierdie oorwinning.

Bybelgedeeltes en belydenisskrifte

 • Genesis 1:27; Romeine 6:23; 1 Korintiërs 10:31; Romeine 3:23-24
 • Die Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 3-13
 • Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 14-15

Hulpmiddels

 • Die videogreep uit The Birdcage
 • ’n Paar blinddoeke
 • ’n Paar penne of potlode en genoeg papiertjies vir elkeen in die groep

Die ontmoeting

Ontdek

Die sonde
’n Seuntjie moes een Sondag alleen kerk toe gaan, maar besluit om stokkies te draai. Toe hy terugkom by die huis, vra sy ma vir hom waaroor die dominee gepreek het. “Oor die sonde,” was sy antwoord. Sy ma was nie tevrede met hierdie antwoord nie en wou weet wat die dominee oor die sonde gesê het. Toe antwoord die seuntjie: “Dit lyk vir my hy’s daarteen.”

Gesels saam

 • Wat dink julle is sonde?
 • Kyk saam na die videogreep uit The Birdcage.

Aktiwiteit: Die wedloop
Verdeel die groep in spanne van drie jongmense elk. Die drie jongmense moet agter mekaar staan. Die een in die middel word geblinddoek. Werk ’n roete uit wat hulle moet volg. Die voorste en agterste jongmens gee leiding aan die een wat geblinddoek is. Daarna moet die geblinddoekte persoon die roete alleen aanpak. Die span wat eerste klaar is, wen.

Gesels saam

 • Hoe help hierdie aktiwiteit ons om sonde te verstaan?

Wanneer jy in die donker sonder ’n lig loop, sal jy maklik val. Wanneer jy in die donker (met ’n blinddoek aan) sonder ’n lig (die leiding van God) leef, sal jy maklik sonde doen.

Ons elkeen is besig met die wedloop van die lewe, maar as ons dit alleen probeer aanpak, sal ons in die moeilikheid beland. Om God se doel na te streef het ons God se leiding nodig, net soos die jongmense nou die leiding van hulle spanmaats nodig gehad het.

Wanneer ons sonde doen, ignoreer ons God se leiding en volg ons eie pad. Die gevolge hiervan laat ons besef dat ons nie sonder God se leiding kan leef nie. Die beste is om dan na God se doel vir ons lewe terug te keer, want Hy weet wat die beste vir ons is.

Om sonde te doen beteken ons mis ons doel; ons beantwoord nie aan die doel waarvoor ons gemaak is nie. Ons probeer dikwels om hierdie doel self te bereik, maar ons besef gou dit is onmoontlik.

Wat’s die punt?
Die verhaal van Adam en Eva is ook ons verhaal. Ons weet wat reg is, maar kies so dikwels om te doen wat verkeerd is. Só mis ons ons teiken: God se doel vir ons lewe. Sonde is wanneer ons nie meer in ’n verhouding met God leef nie.

Ons kan die sonde met donkerte vergelyk. Vandag se aktiwiteit met die blinddoek het vir ons gewys dit is sonde wat keer dat ons God se doel vir ons lewe bereik. Wanneer ons sonder ’n lig in die donker rondloop, trap ons in gate en val oor voorwerpe wat in ons pad lê. Ons moet besef ons het iemand nodig wat ons van ons blinddoek kan bevry en ons na ons doel kan lei. Daardie leiding kom van God deur die Heilige Gees.

GPS = God praat self
Laat die jongmense hierdie Bybelverse op die gespreksblad voltooi.

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
– Genesis 1:27

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.
– 1 Korintiërs 10:31

Kortom sê hierdie verse vir ons:

 • Ons is na God se beeld geskep.
 • Ons doel is om volgens sy eer te leef.
 • Wanneer ons God se doel mis, is dit sonde.
 • Die sonde loop uit op die dood.
 • Wanneer ons berou het en vir God vra om ons te vergewe, sal Hy dit doen.

Gesels saam

 • Wat is jou ware doel in hierdie lewe? (Die feit dat ons as “beeld van God” geskep is, sê vir ons verhoudings is vir God belangrik. Hy het ons geskep om in ’n verhouding met Hom, sy skepping, onsself en ons naaste te leef. Wanneer ons sonde doen, verbrokkel hierdie verhoudings; wanneer ons God se wil doen, raak hierdie verhoudings juis sterker.)
 • Hoe onderskei ’n mens tussen die doel wat jý vir jou lewe het en die doel wat Gód vir jou lewe het? (Mense stel vir hulleself ook doelwitte soos in die wêreld van sport of die akademie. Dit is goed om hoog te mik, maar dit is nie die einde van die wêreld as ons daardie doelwitte nie bereik nie. Ons moenie dink dit is sonde as ons die doel wat ons vir ons eie lewe stel, mis nie. As ons egter God se doel vir ons lewe mis deur nie eer aan God te gee deur ons lewe nie, is dit wel sonde.)

Laat die jongmense hierdie Bybelverse op die gespreksblad voltooi.

Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”
– Genesis 2:16-17

Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.
– Romeine 6:23

Gesels saam

 • Wat is die uiteinde as jy hierdie doel sou mis? (Om God se doel vir jou lewe te mis beteken jy steur jou nie aan God nie; jy wil self god van jou lewe wees. Die gevolg is dat jy jou lewe én die lewe van ander in gevaar stel. Volgens die Bybel is dit dodelik gevaarlik.)

Lees saam hierdie verse uit Genesis:

Toe sê die slang vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.”

Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.”

Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is.
– Genesis 3:4-5, 8-10, 23

Laat die jongmense die vier stellings op die gespreksblad voltooi. Gesels dan saam oor die vrae hier onder.

Gesels saam

 • Hoe lyk mense wat hulle doel gemis het? Hoe tree hulle op? (Vestig die groep se aandag op hierdie vier waarhede: Adam en Eva was bereid om leuens te glo en God se Woord in twyfel te trek. Hulle het hulle vertrouensverhouding met God verbreek; hulle was bang, skaam en het weggekruip. Hulle was skaam vir mekaar. Die gevolg van sonde is gebroke verhoudings tussen mense. Hulle het die paradyslewe verloor. Sonde lei ook tot ’n gebroke verhouding met die skepping.)
 • Hoe weet ’n mens wat God se doel vir jou lewe is? (Genesis 1:27 sê God het die mens, man en vrou, as sy verteenwoordiger geskep. As ons só leef dat ons nie God se verteenwoordigers genoem kan word nie, is ons besig om ons doel te mis, maar as ons só leef dat ander mense ons goeie verteenwoordigers van God kan noem, bereik ons God se doel.)
 • Wat as jy jou doel gemis en sonde gedoen het? (Romeine 3:23-24 sê: “Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.” Ons almal is sondaars, maar ons hoef nie in die sonde vas te kyk nie. Ons moet liewer elke dag probeer om goeie verteenwoordigers vir God te wees en sy doel na te streef. As ons berou oor ons sonde het en God se vergifnis daarvoor vra, word ons deur sy genade vrygespreek.)

Pak in/pak uit/pak uit

Gesels saam

 • Watter verandering gaan vandag se ontmoeting in jou lewe maak?
 • Hoe sal jy van nou af die sonde aan iemand verduidelik?

Afsluiting
Gee vir elkeen in die groep ’n papiertjie en ’n pen of potlood. Laat die jongmense neerskryf waarop hulle hierdie week gaan fokus om God se doel vir hulle lewe na te streef. Laat hulle dan die papiertjies huis toe neem sodat hulle dit iewers kan neersit waar hulle die hele week aan hulle uitdaging herinner kan word.

Hulpmiddel

© Missio 2024 | All rights reserved.