5. Ware vryheid

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense verstaan dat die Here sy Gees vir gelowiges gee …

 • om hulle te lei.
 • om ware vryheid te beleef.
 • om aktief teen die praktyke van die sondige natuur te kies.
 • om die Gees aktief toe te laat om sy karakter of vrug in hulle lewe te vorm.

Kortom
Deur ’n vergelyking met die fliek Chocolat ontdek jongmense aan die hand van Galasiërs 5 dat hulle van die wet vrygemaak is. Hierdie vryheid moet hulle nie misbruik nie, en hulle moet hulleself nie aan hulle sondige natuur oorgee nie. Hulle moet deur die Gees van God gelei word.

Bybelteks en belydenisskrifte

 • Galasiërs 5:1, 13-26
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 24
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag 70

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 5, hulpmiddel 1: die eerste videosnit uit die fliek Chocolat
 • Ontmoeting 5, hulpmiddel 2: die tweede videosnit uit die fliek Chocolat

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Hoe lei die Heilige Gees gelowiges vandag?
 • Kan daar nog sommige van die praktyke van die sondige natuur voorkom in die lewe van iemand wat deur die Gees gelei word?
 • As die vrug van die Gees nie in jou lewe is nie, beteken dit dat jy nie deur die Gees gelei word nie?

Info
In hierdie ontmoeting word daar nie alles gesê wat oor die Heilige Gees gesê kan word nie. Dié onderwerp word meer volledig in die hele Real lewe-reeks behandel.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

In die fliek Chocolat daag daar ’n boheemse vrou met ’n vrye gees in ’n konserwatiewe plattelandse dorpie op, net mooi in Lydenstyd. Lydenstyd (Engels: Lent) is dié deel van die kerklike jaar waartydens gelowiges aan Jesus se lyding en die lyding van die wêreld dink. Tot almal se ontsteltenis maak die vrou ’n sjokoladewinkel oop en verkoop die begeerlikste sjokolades. Die burgemeester van die dorp regeer met ’n ysterhand oor almal en sorg dat almal “die regte ding doen”. Hy skryf selfs vir die jong priester van die dorp voor waaroor hy moet preek. Een nag besluit die burgemeester hy het genoeg gehad en gaan die euwel van ’n sjokoladewinkel vernietig …

Kom ons kyk wat gebeur. Kyk saam na die eerste video uit Chocolat.

Gesels saam

 • Hoekom dink jy het die burgemeester die sjokolade op hierdie manier verslind, en dit terwyl hy eintlik daarheen gegaan het om die plek te vernietig?

 

Riglyn: Die burgemeester het besef hy verloor sy invloed en beheer in die dorp. Hy wou dit met mag en geweld terugwen, maar toe hy die sjokolade proe, juis dit wat hy gedink het die boosheid in sy dorp ingebring het, kon hy dit nie weerstaan nie. Dit was vir hom net te lekker. Dit is asof hy in daardie oomblik oorgegee het.

Wat sê die Bybel?
’n Paar “dominees” het in die gemeente in Galasië opgedaag en die mense verwar met wat hulle vir hulle geleer het. Hierdie dwaalleraars het die gelowiges geleer hulle moet die wet nakom, want eers dan is hulle vir God aanvaarbaar en sal Hy hulle seën. Met ander woorde, hulle moes eers ’n klomp reëls nakom voordat hulle in ’n goeie verhouding met die Here kon staan.

Dié leraars het, amper soos die burgemeester in die fliek Chocolat, die mense en hulle eie lewe met reëls probeer beheer. Juis daarom begin Paulus in Galasiërs 5:1 met ’n baie sterk boodskap: “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ’n slawejuk laat indwing nie.”

Lees Galasiërs 5:1, 13-25.

Gesels saam

 • Wat bedoel Paulus in Galasiërs 5:13 wanneer hy sê ons is vry?

Riglyn: Jesus Christus het ons vrygemaak van ’n lewe onder beheer van die wet. Dit het Hy aan die kruis gedoen toe Hy in ons plek die straf vir ons sonde (oortredings teen die wet) gedra het. Nou leef gelowiges in ’n verhouding met die Een wat ons van die wet bevry het. Vryheid beteken nie ons is vry om te doen wat ons wil nie, maar dat ons nou die vermoë en die reg het om te doen wat ons behoort te doen. Nou kan ons in vryheid leef.

 • In hierdie lewe van vryheid, moet ons kies tussen ’n lewe onder beheer van die Heilige Gees of ’n lewe onder beheer van ons sondige natuur. Waarna dink jy verwys die “sondige natuur” in Galasiërs 5:13-25?

Riglyn: Ons sondige natuur is hoe ons van nature geneig is om los van Jesus Christus en die Gees te leef. Dit is ons neiging om verkeerde dinge te doen. Ons sondige natuur is wat ons van onsself gemaak het, in teenstelling met hoe God ons gemaak het. In die kern hiervan lê selfgerigtheid: Ek sal doen wat ek wil en ek hoef aan niemand verantwoording te doen nie. Dit is dan wanneer ons hierdie vryheid misbruik om verkeerde dinge te doen. Kyk waarheen lei hierdie soort lewe: Julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie.

 • Hoe lyk ’n lewe wat onder die beheer van die Gees geleef word (v 22-23)?

Riglyn: Jy leef vanuit jou liefde vir God en jou naaste. Jy begin die vrug van die Gees toon: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Paulus vertel dan verder vir ons dat die wet niks het teen hierdie waardes het nie.

Dink terug
Dink weer aan die fliek Chocolat. Die burgemeester wou homself verander deur baie streng met homself te wees. Hy het homself deur skuldgevoelens en reëls aangedryf. Toe hy die sjokolade proe, neem die sjokolade egter beheer oor hom. Hy skiet tekort aan sy eie reëls. Sy wettiese manier om na godsdiens en die lewe te kyk, val vir hom inmekaar.

Gesels saam
Wat, dink jy, is die rede dat ’n wettiese lewe ons nie by lewensvervulling uitbring nie?

Riglyn: Ons word heeltyd herinner aan ons tekortkominge. Ons is nooit goed genoeg nie. Ons moet die hele tyd presteer om aanvaarbaar te wees.

Kyk saam na die tweede video uit Chocolat.

 • Die jong priester se preek vat nie alles van ’n lewe onder die leiding van die Gees saam nie, maar maak dit wel prakties. Hoe help sy woorde jou om ’n lewe van vryheid onder beheer van die Gees te verstaan?

Riglyn: Om onder die leiding van die Gees te leef, is om in die stroom van Christus se liefde en gedagtes te wees. Die fokus val nie op waar ons tekortskiet, wat ons van onsself weerhou of wie ons uitsluit nie. Ons fokus moet eerder val op wat Christus reeds in ons doen en dááruit kan ons groei. Dit gaan oor die liefde, omvorming en insluiting wat ons wel kan wys.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Wanneer ons lewe onder beheer van die Gees staan, verander Hy ons mettertyd. Wat kan ons doen om met die Heilige Gees saam te werk om ons lewe radikaal te verander?

Riglyn: Ons behoort ons gedagtes elke dag aktief te vul met wat Christus vir ons kom doen het en wat vir Hom belangrik is. Só leer ons om in kontak met Hom te leef. Die Gees lei ons vandag veral deur die Bybel en deur ons verhoudings met ander gelowiges. Dit beteken ons

moet tyd inruim om die Bybel te lees, dit te oordink en die Gees toe te laat om ons lewe daardeur te vorm. Deur ons gesprekke met ander gelowiges, soos in hierdie groep en tydens gemeente-aktiwiteite, verander die Gees ons ook. Ons beleef dan met verloop van tyd hoe Christus se karaktereienskappe al meer in ons lewe gestalte kry.

Vat saam
Al werk ’n lewe onder leiding van die Gees nie soos ’n oefenprogram wat ons maar net getrou moet nakom nie, kan ons lewe wel onder beheer van die Gees verander word as ons maar net na ons lewe sal kyk in die spieël van die Bybel (ons teks) en dan sal besef sekere eienskappe hoort nie in ons lewe nie en ander wel.

Laat die groep afsluit met die volgende oefening:

 • Sit jou hande op jou skoot neer met jou handpalms oop en na bo gedraai. Maak jou oë toe en haal ’n paar keer diep asem.
 • Dink rustig aan jou verhouding met die Here. Besef dat jy vry is. Jy hoef niks te doen om in God se goeie boekies te kom nie. Hy is lief vir jou net soos jy is. Hy aanvaar jou net soos jy is.
 • Word bewus van jou oop hande wat na bo gedraai is. (Gee ’n kort oomblik van stilte dat hulle daarvan bewus kan word.) Terwyl jy nou oop voor die Here staan, word bewus van sy liefde en aanvaarding wat oor jou stroom en jou vrymaak. Jy kan dit ontvang.
 • Draai nou jou hande om sodat jou handpalms na onder wys. Kies in jou vryheid om jou lewe onder die leiding en beheer van die Gees te leef, en nie onder die beheer van jou sondige natuur nie. Dink aan iets in jou lewe wat nog nie onder die beheer van die Gees van God staan nie. Hoe kan jy nou simbolies, met jou hande na onder, hierdie saak in die Here se hande oorgee?

Gee nou vir die groep ’n kort oomblik om self met die Here te praat terwyl hulle steeds met hulle oë toe sit.

Sluit af deur bloot “Amen” te sê.

© Missio 2024 | All rights reserved.