5. Net oor myself

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense besef ons is nie op ons eie aangewese nie, maar deel van God se liggaam. Ons moet ander mense versorg en waardeer.

Kortom
Ons leef in ’n wêreld waar sommige mense op ’n ongesonde manier individualisties is. Gelowiges is deel van God se liggaam. Elke deel van die liggaam verskil van die ander, maar almal is steeds deel van die een liggaam. Elke deel van die liggaam is afhanklik van die res van die liggaam. Ons behoort mekaar te versorg en te waardeer.

Bybelteks
1 Korintiërs 12:12-30

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 5, Hulpmiddel 1: die video Lied oor myself
 • ’n Ruimte waarin die jongmense kan wegkruip (opsioneel)

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Hoekom moet ek vir ander mense omgee?
 • Elke mens het die reg op hulle eie mening en hoef hulle nie aan ander te steur nie.
 • Ek het niemand in hierdie lewe nodig nie.
 • Elke mens stap hulle pad met die Here soos dit vir hulle reg voel. Ek het nie die kerk nodig nie. Buitendien, die Heilige Gees sal my lei waar Hy my wil gebruik.

Info
Paulus skryf hierdie hoofstuk van sy eerste brief aan die Korintiërs aan die gelowiges daar wat sien en hoor wat in ander geloofsgemeenskappe gebeur. Hulle is geboei deur die gawes van God se Gees en vra Paulus spesifiek daaroor uit. Hy sê hierdie gawes is vir die gemeente bedoel, nie vir individue nie. Hierdie ontmoeting gaan nie pertinent oor die gawes nie, maar oor die liggaam waarvan ons deel is.

Binne ’n samelewing waarin mense al hoe meer individualisties raak, moet ons besef ons is deur God aan mekaar verbind. Individualisme is ’n verskynsel wat oor die afgelope eeue ontwikkel het. Dit is belangrik, want dit help ons verstaan dat elke mens belangrik is. Ongelukkig is daar ’n minder goeie komponent aan individualisme. Mense begin los van mekaar leef. Mense is geneig om al meer hulle eie belange na te jaag en nie die belange van ander op die hart te dra nie. Só wedywer mense al hoe meer met mekaar om hulle eie behoeftes te bevredig, soms ten koste van ander. In 1 Korintiërs 12 ontdek ons ons is saamgebind as verteenwoordigers van God en as die liggaam van God.

Die jongmense is in ’n lewensfase waarin die vorming van die individu uiters belangrik is en

’n groot rol in hulle lewe speel. Individualisme (“Ek funksioneer los en onafhanklik van ander in so ’n mate dat dit byna ’n vergoddeliking van die self is”) en individuvorming (“Ek word ’n mens wat selfstandig leer funksioneer en op my eie voete kan staan, los van my ouers en vriende”) moet van mekaar onderskei word. Hierdie ontmoeting gaan nie daaroor om introverte wat graag alleen wil wees te shame nie.

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Kies een van die twee aktiwiteite hier onder wat die beste vir julle as groep sal werk.

Aktiwiteit 1: Video
Kyk saam na die video wat op ’n spottende manier wys dat lofsang soms net oor onsself kan gaan.

Gesels saam

 • Watter emosies het jy beleef terwyl jy na die video gekyk het?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings deel.

 • Dink jy daar is mense wat hulle geloof onbewustelik só beoefen? Hoe lyk hulle lewe?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings deel.

Aktiwiteit 2: Sardientjie
Hierdie speletjie werk baie soos wegkruipertjie, maar is net omgekeerd. Dit kan baie snaaks wees, want baie jongmense sal dalk saam op ’n interessante wegkruipplek beland (soos sardientjies in ’n blikkie).

Kies een groeplid om aan te wees. Hy of sy gaan kruip weg terwyl die ander groepslede met hulle oë toe wag. Wanneer die gegewe tyd verby is, moet die groep die een wat gaan wegkruip het, begin soek. Wanneer hulle hom of haar kry, is die speletjie nog nie verby nie. Die een wat die wegkruiper gevind het, is nou ook aan en hulle albei moet saam op dieselfde plek gaan wegkruip. Die doel van die speletjie is om nie die laaste een te wees wat oorbly nie. Baken vooraf die gebied af waar die jongmense mag wegkruip. Onthou, veiligheid kom eerste.

Gesels saam

 • Wat het julle ervaar terwyl julle wegkruipertjie gespeel het?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings deel.

 • Die idee is dat almal saam op een plek beland. Dit draai dus die gedagte van gewone weg­ kruipertjie om. Wanneer probeer mense wegkruip terwyl hulle op daardie oomblik juis saam met ander mense behoort te wees?

Riglyn: Laat die jongmense hulle menings deel.

Wat sê die Bybel?
Kom ons lees ’n gedeelte in die Bybel wat vir ons iets oor ons saam-wees sê.

Lees 1 Korintiërs 12:12-30.

Gesels saam

 • Daar was verdeeldheid in die gemeente in Korinte. Hoe gebruik Paulus die beeld van die liggaam om hierdie probleem op te los?

Riglyn: Paulus verduidelik dat die kerk soos ’n liggaam is. Daar is baie verskillende dele in die liggaam. Hierdie dele verskil van mekaar, maar het mekaar nodig. Elke deel kan nie op sy eie bestaan nie en elke deel het die res van die liggaam nodig om reg te kan werk.

 • Dink jy Paulus wou hê die Korintiërs moes maar alleen regkom? Hoekom sê jy so?

Riglyn: Paulus was besorg omdat die Korintiërs met hulle geestelike gawes net op hulleself gerig was. Dit het gelyk of elkeen net vir hom- of haarself omgee en nie na mekaar wou omsien nie.

 • Hoekom dink jy het God die geestelike gawes vir die kerk gegee?

Riglyn: God het vir ons gawes gegee sodat ons mekaar kan versorg. Dit is immers hoe God sy kerk versorg: deur sy kinders wat mekaar versorg. Dit gaan nie oor hoe oulik elkeen op sy of haar eie is nie, maar oor hoe God verheerlik word deur die gelowiges wat saamwerk.

Dink terug
In Suid-Afrika het ons ’n uiteenlopende samelewing. Sommige gemeenskappe is baie individualisties (ryk gemeenskappe is gewoonlik meer individualisties as arm gemeenskappe). Dit beteken individue en hulle afsonderlike behoeftes is belangriker as die behoeftes van die groep.

Gesels saam

 • In die lig van 1 Korintiërs 12, wanneer is individualisme ’n goeie ding?

Riglyn: Wanneer ons besef elke mens is belangrik en het ’n bepaalde plek in die lewe. Die liggaam het die oor en die voet nodig. Jy mag jouself wees en jou unieke talente uitleef.

 • Wanneer is individualisme sleg of gevaarlik?

Riglyn: Wanneer alles wat jy doen net oor jouself gaan. Individualisme is nie goed as jy ander mense in die proses benadeel nie. Ons kan ook in die kerk te individualisties wees.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Dink aan bekende mense wat op ’n ongesonde manier net vir hulleself leef. Hoe lyk hulle lewe?

Riglyn: Laat die jongmense saam gesels en voorbeelde gee. Wees versigtig dat dit nie ’n slegsê-sessie word nie.

 • Die ander probleem met individualisme is dat mense alles in ons verbruikerskultuur hanteer asof dit net daar is om hulle behoeftes te bevredig. Watter tekens hiervan is sigbaar in jongmense se lewe?

Riglyn: Jongmense wil soms hê alles moet net oor hulle gaan. Die wêreld moet ingerig wees soos hulle daarvan hou. Daar is nie plek vir mense wat anders as hulle is nie.

 • Hoe kan ons dit regkry om op ’n gesonde manier onsself te wees en ons drome na te jaag?

Riglyn: Ons kan ons drome só najaag dat ons nie op ander trap nie. God het ons vir mekaar gegee om saam te staan, om mekaar te help en om Hom in die wêreld sigbaar te maak. Mense sal God se hoop, genade en liefde ervaar wanneer God se kinders dit aan hulle wys. Ons moet besef die wêreld draai nie om ons nie.

Vat saam
Dink aan ’n projek wat julle as groep kan aanpak en waardeur julle nader aan mekaar sal groei, maar wat ook elkeen se uniekheid sal vier omdat julle julle gawes en talente tot voordeel van ander mense of sake gebruik.

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.