4. Te groot vir woorde?

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontdek iets van die geheimsinnige werking van die Drie-eenheid. Hulle staan in verwondering en aanbidding voor die Here.

Kortom
Deur ’n oefening word die jongmense bewus van ons onvermoë om God Drie-enig volkome te verstaan en te verduidelik. In Galasiërs 4:4-7 word God as Drie-enige uitgebeeld sonder dat Hy as drie-enige God aangespreek word. God Drie-enig staan in ’n intieme verhouding met die mens, die aarde en die Drie-eenheid self. Hierdie wete oorweldig ons en lei ons om die ontmoeting in verwondering en met aanbidding af te sluit.

Bybelteks en belydenisskrifte

 • Galasiërs 4:4-7
 • Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 9
 • Heidelbergse Kategismus, Vraag 24-25

Hulpmiddel
Ontmoeting 4, hulpmiddel 1: ’n video oor die Drie-eenheid

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense verstaan nie altyd die Drie-eenheid nie.
 • Ons sê ons aanbid een God, maar is die Vader, die Seun en die Heilige Gees dan nie drie verskillende gode nie?

Info
’n Bekende teoloog met die naam David Bentley Hart help ons om die verhouding van die Drie-eenheid met die mens en ons verlossing te verstaan. Hy stel voor ons dink aan die Drie-eenheid en verlossing in terme van ’n orkes wat ’n verlossingslied speel. Die intieme gemeenskap wat die Drie-eenheid deel, is dieselfde intimiteit en eenheid wat ons in Galasiërs 4:4-7 sien.

Die ontmoeting

Inleiding
Open saam met gebed.

Aktiwiteit 1: Verbind die kolle
Laat die jongmense die aktiwiteit met die kolle doen. Dit is op die gespreksblad. Hulle moet 4 strepe trek wat deur al 9 kolle gaan sonder om hulle pen of potlood op te lig. Die lyne mag net een keer kruis. Die oplossing is hier onder regs. Gee kans dat elke jongmens eers self probeer. Jy kan vir hulle sê waar hulle moet begin as hulle vashaak.

Skets 1 by Beelddaer Ontmoeting 4

Dit is moontlik dat die meeste jongmense 8 kolle sal kan verbind. As hulle te lank sukkel, wys vir hulle die oplossing.

Gesels saam

 • Wie het daaraan gedink om die lyn tot buite die “boksie” van 9 blokkies te trek?
 • Is daar regtig ’n “boksie” rondom hierdie 9 blokkies? Hoekom sê julle so?

Riglyn: Nee, die meeste van ons sien die kolle en ons brein “trek” outomaties ’n blokkie rondom die kolle waarbinne ons dan die probleem probeer oplos en verstaan.

Aktiwiteit 2: Video
Kyk nou saam na die video oor die Drie-eenheid.

Gesels saam

 • Hoe help hierdie verduideliking van dimensies ons om oor God Drie-enig te dink?

Riglyn: God is deel van die skepping, maar veel groter. Ons kan God nie volkome vasvat nie.

Wat sê die Bybel?
Ons dink so dikwels net binne ons verwysingsraamwerk en konteks. Vandag gaan ons oor die Drie-eenheid gesels. Die aktiwiteit met die kolle en die video sal ons hiermee help. Kom ons lees ’n Bybelteks waarin ons God as Drie-eenheid leer ken.

Die gemeente in Galasië het die Drie-eenheid net in hulle “kop” maar nie in hulle “hart” gehad nie. Hulle het volgens reëls geleef, eerder as vanuit ’n verhouding met God.

Lees Galasiërs 4:4-7.

Gesels saam

 • Paulus beskryf God hier as Drie-eenheid (drie Persone), sonder om Hom só (drie-enige God) te noem. Wat is die onderskeie rolle van die Vader, die Seun en die Heilige Gees volgens hierdie verse?

Riglyn: God die Vader: Hy het die Seun gestuur. Op ander plekke in die Bybel lees ons God is die Skepper en Onderhouer. God die Seun (Christus): Hy is uit ’n vrou (Maria) gebore, want só is Hy onder die wet ingebore (Hy was ’n kind uit ’n gesin wat aan die wet getrou was) om ons

los te koop. Met ander woorde, Hy is die mensgeworde God wat ons verlos het. God die Heilige Gees: Hy eggo God se Vaderskap en Christus se broederskap en verlossing in ons hart.

 • Waarom is dit vir Paulus belangrik dat gemeentes en gelowiges vandag nie meer slawe genoem word nie, maar kinders van God (v 7)?

Riglyn: Want ons leer die drie-enige God as Verlosser ken. Paulus gebruik die loskoop van slawe hier as ’n metafoor. Die verskil is net, God koop ons nie los om ons dan weer sý slawe te maak nie, maar om soos sy eie kinders te leef. Hy maak ons vry (het ons losgekoop) van die wet (die wet was soos ’n slawe-eienaar) sodat ons verhouding met Hom herstel kan word. Hy wil vir ons ’n Vader wees. Ons is sy kinders.

Dink terug
Galasiërs 4:4-7 beskryf vir ons iets van die Drie-eenheid sonder om God só te noem. Die woord Drie-eenheid kom nêrens in die Bybel voor nie. Ons lees op verskeie plekke in die Bybel dat daar net een God is en dat God een is. Ons lees dikwels van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net soos in die oefening met die 9 kolle wat ons gedoen het, moet ons hier buite die boksie dink.

Deur die eeue heen het die kerk die Drie-eenheid soos in die prent hier onder probeer verduidelik. Daar is een God, een Wese, maar met drie nature. Met ander woorde, daar is een God wat Homself in drie verskillende nature (maniere waarop ons Hom leer ken) aan ons geopenbaar het. Die voorstelling lyk soos volg:

Gesels saam

 • Hierdie beeld verduidelik die Drie-eenheid in die vorm van ’n driehoek. Een driehoek met drie punte. Aanbid ons dan 3 verskillende gode? Hoekom sê jy so?

Riglyn: Nee. God openbaar Hom op drie maniere aan ons. Ons leer God die Vader ken as die Skepper en Onderhouer. Ons leer Jesus ken as ons Verlosser. Ons leer die Heilige Gees ken as ons Leidsman en Voorspraak.

Hier is nog beelde wat dit dalk vir ons makliker sal maak om die Drie-eenheid te verstaan:

 • ’n Man is ’n man vir sy vrou, ’n pa vir sy kinders en ’n kollega vir sy kollegas is, en tog bly hy net een mens.
 • ’n Eier bestaan uit ’n dop, die wit en die geel, maar dit bly net een eier.
 • Ons kan water in drie vorme kry, naamlik ys, vloeistof of stoom, en tog bly dit alles verskillende vorme van H2O.

Al die beelde wat ons gebruik, bly gebrekkig. Tog kan dit ons help om iets van God te probeer verstaan.

 • Sal ons die drie-enige God ooit werklik volkome kan verstaan en verduidelik? Hoekom sê jy so?

Riglyn: Nee, ons woorde en gedagtes sal altyd te min wees om God te verstaan en te verduidelik. Hy is groter as ons begrip, woorde en verstand. Ons kan amper sê: Ons leer ken God op verskillende maniere en Hy is te groot sodat ons Hom op net een bepaalde manier kan omvat.

 • Wanneer ons nadink oor die grootheid en onverklaarbaarheid van die Drie-eenheid, wat sê dit vir jou oor God se grootheid?

Riglyn: Hy is baie groter as ons gedagtes oor Hom. Dit kan ons met verwondering vul.

Dink vorentoe
Vandag gaan ons met verwondering oor God en aanbidding tot Hom afsluit. Julle het twee opsies:

1. Gebruik die onderstaande gebed en sluit in die kleingroep daarmee af.
2. Reël dat al die kleingroepe vir lofprysing bymekaarkom. Liedere soos “Wondergod” (Flam 085) en “Hoe groot is ons God” (Flam 202) kan gesing word.

Gebed
Vra die jongmense om telkens wanneer die fasiliteerder sê: “Kom ons antwoord,” te sê: “Ons loof en prys U, want U is die wonderlike God.”

Laat almal rustig sit en hulle oë toemaak. Gee ’n oomblik van stilte.

Fasiliteerder: Die Vader het jou geskep. Hy het ons almal geskep. Hy het die hele aarde en die heelal geskep. Hy het nie net geskep nie. Hy onderhou ook sy skepping. Hy hou sy hand oor jou. Hy is oneindig lief vir jou. Kom ons antwoord.
Almal: Ons loof en prys U, want U is die wonderlike God.

Fasiliteerder: Die Seun het aarde toe gekom. Hy het jou verlos en jou vrygemaak. Hy het in jou plek aan ’n kruis gesterf. Hy is oneindig lief vir jou. Kom ons antwoord.
Almal: Ons loof en prys U, want U is die wonderlike God.

Fasiliteerder: Jesus is terug na die Vader toe, maar Hy het ons nie alleen agtergelaat nie. Hy het sy Gees na ons toe gestuur. Die Heilige Gees is by jou om jou te lei, te vertroos en sy verlossing in jou lewe aan te kondig. Hy is oneindig lief vir jou. Kom ons antwoord.
Almal: Ons loof en prys U, want U is die wonderlike God. Laat die groep ’n oomblik in stilte sit.

Fasiliteerder: Amen.
Almal kan hulle oë oopmaak.

Vat saam
Die jongmense kan die inkleursirkel op die gespreksblad by die huis inkleur.

Dié inkleurprent stel die harmonie van die Drie-eenheid voor. Die prent se lyne vloei in harmonie met mekaar. Ons leer in Galasiërs God as Drie-enige ken wat in harmonie binne Homself leef. Hy herstel ook ons verhouding met Hom en wil in harmonie met ons leef.

Vra die jongmense om te dink aan dinge in hulle lewe wat tans nie in harmonie is nie. Laat hulle dit in gebed aan die Here oorgee terwyl hulle die prent inkleur.

© Missio 2024 | All rights reserved.