3. Om voete te was

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense word uitgenooi om Jesus se voorbeeld van dienende leierskap in hulle lewe na te volg.

Kortom
Deur die verhaal van Jesus wat sy dissipels se voete gewas het, ontdek die jongmense hoe Jesus se leierskap gelyk het. Hulle word uitgenooi om Jesus se voorbeeld van dienende leierskap na te volg.

Bybelteks
Johannes 13:1-17

Hulpmiddels

 • ’n Boksie vuurhoutjies
 • Papier en penne of potlode vir elke groeplid

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense voel hulle het nie goeie leiers om na te volg nie.
 • Is ’n gewilde persoon of ’n ekstrovert noodwendig ’n goeie leier?
 • Die jongmense voel te bang of te skaam om leiding te neem.
 • Leierskap in hierdie lewensfase is dikwels om beheer oor ander uit te oefen.

Info
Daar is baie voorbeelde in ons samelewing van leiers wat hulle leierskapsposisies misbruik om hulleself te verryk en te bevoordeel, in baie gevalle ten koste van die mense wat hulle tot leiers verkies het.

Dit is belangrik dat die jongmense tekens van Jesus se dienende leierskap in jou lewe sal raaksien en ervaar. Wees daarom altyd bewus van jou leierskapstyl in die jeugbediening van julle gemeente. Vra die Heilige Gees om jou ’n dienende leier te maak, al beteken dit Hy moet bepaalde gesindhede en gebruike in jou lewe verander. Gee die beheer van hierdie aspek van jou lewe aan die Heilige Gees oor.

Om voor ete voete te was, was ’n algemene gebruik in die Bybelse tyd. Omdat mense op stowwerige paaie moes stap na waar hulle wou wees en hulle waarskynlik sandale of oop velskoene gedra het, was dit belangrik om hulle voete voor ete te was. Dit was veral nodig omdat hulle in ’n ry langs die tafel aangelê het om te eet. Die een se gesig was dus nie ver van die ander een se voete nie. Die slawe in ’n huis het gewoonlik hulle eienaars en gaste se voete gewas. Dit is as ’n vernederende taak beskou. Daar is nie eens van Joodse slawe verwag om die Joodse huismense se voete te was as daar ander slawe beskikbaar was nie. In arm gesinne wat nie slawe kon bekostig nie, het die vrou van die huis die mense se voete gewas. Die onbelangrikste persoon in ’n huishouding het dus hierdie werk doen. Juis daarom is dit so merkwaardig dat Jesus sy dissipels se voete gewas het (Joh 13).

Die ontmoeting

Inleiding
Open met gebed.

Verduidelik vir die groep dat jy ’n vuurhoutjie gaan aansteek en hulle dan gaan vra om die name van leiers op te noem terwyl die vuurhoutjie brand. Dit kan leiers uit die verlede of die hede wees.

Steek ’n vuurhoutjie aan en probeer dit so lank moontlik aan die brand hou. Laat die groeplede dan soveel moontlik name van leiers opnoem.

Gesels saam

 • Watter van die leiers wat genoem is, is of was goeie leiers? En wie was swak leiers? Hoekom sê julle so?

Riglyn: Laat die jongmense saamgesels oor die leiers wat genoem is. Waak daarteen dat leiers afgekraak word. Die redes waarom mense as swak of goeie leiers beoordeel word, moet gebalanseerd wees.

 • Wat is die belangrikste eienskappe wat ’n goeie leier behoort te hê?

Riglyn: Laat die jongmense self antwoorde gee. Hulle kan insluit sterk waardes, eerlikheid, betroubaarheid, visie, diensbaarheid, ensovoorts.

Wat sê die Bybel?
Kom ons lees ’n verhaal wat vir ons wys watter soort leier Jesus was.

Lees Johannes 13:1-17.

Gesels saam

 • Hoekom dink jy het mense in die Bybelse tyd gereeld hulle voete gewas?

Riglyn: Laat die jongmense antwoord. Vul dit aan met die inligting onder Info.

 • Wie was daarvoor verantwoordelik om die gaste en huismense se voete te was?

Riglyn: Laat die jongmense antwoord. Vul dit aan met die inligting onder Info.

 • Wat dink julle het die dissipels gedink toe Jesus opstaan en hulle voete begin was?

Riglyn: Hulle was geskok en verbaas. Jesus, hulle rabbi, leermeester en leier na wie hulle opgesien en vir wie hulle baie respek gehad het, het nou soos ’n slaaf voor hulle gekniel en hierdie onaangename taak gedoen: om hulle voete voor ete te was.

 • Watter opdragte gee Jesus hier vir sy dissipels (v 14)?

Riglyn: Hulle moet mekaar se voete was soos Hy hulle voete gewas het.

 • Watter dieper boodskap wou Jesus aan sy dissipels oordra deur hulle voete te was?

Riglyn: Jesus wou hulle herinner dat hulle mekaar moet dien. Die een moenie dink hy is beter of belangriker as die ander nie.

Dink terug
As ons vers 15-16 vanuit ’n leierskapshoek vertaal, kan dit soos volg klink: “Julle noem My julle Leier, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle leier is, dan julle voete soos ’n dienende slaaf was, behoort julle as leiers ook mekaar se voete soos dienende slawe te was. Dit verseker Ek julle: ’n Leier is nie belangriker as sy volgelinge nie.”

Gesels saam

 • Hoe verskil Jesus se leierskap van die leierskapstyl van die swak leiers wat ons vroeër genoem het?

Riglyn: Jesus gee om vir die mense wat Hy lei. Jesus tree soos ’n dienaar op. Jesus misbruik nie sy posisie tot sy voordeel nie. Jesus daag sy volgelinge uit om beter mense te word.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Wat is die grootste uitdagings wat jy moet hanteer in die leiersrol wat jy nou speel?

Riglyn: Laat die jongmense hulle gedagtes deel.

 • Hoe gaan jy dit prakties regkry om Jesus se soort leierskap uit te leef?

Riglyn: Laat die jongmense oor hulle persoonlike konteks gesels, soos by die skool, by die huis, in die sportspan en by die kerk.

Vat saam
Miskien is jy nou in ’n leierskapsposisie. Dalk is jy bang om leiding te neem. En al is jy dalk nie nou in ’n leierskapsposisie nie, moet ons almal soms as leiers optree.

Deel die papier en penne aan die groep uit en vra hulle om vir hulleself ’n leierskapsverbintenis te skryf. In hierdie verbintenis kan hulle hulle antwoorde op die volgende vrae insluit:

 • Watter gesindheid sal jy inneem wanneer jy ’n leier is?
 • Wat sou jy graag wou bereik?
 • Watter waardes is nodig om ’n goeie leier te kan wees?
 • Hoe het Jesus se leierskap gelyk?
 • Hoe kan jy Jesus se voorbeeld van dienende leierskap navolg en uitleef?

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.