12. Johannes

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense word begelei:

 • om die konsep van die bruilofsfees van die Lam te verstaan as ’n volgende uitvloeisel van Jesus se hemelvaart.
 • om te weet ons as gelowiges kan met afwagting en opgewondenheid uitsien na die grootste huweliksfees van alle tye.
 • om te verstaan dat ons as gelowiges deel uitmaak van Jesus se bruid (sy kerk), en dat die bruid haarself moet gereedmaak vir haar huweliksfees met die Bruidegom.
 • om die uitnodiging na Jesus se bruilofsfees in geloof te aanvaar.

Die doel van die ontmoeting
Jongmense leef dikwels net vir die oomblik. Hulle dink en beplan nie hulle lewe langer as ’n week of twee vooruit nie. Daarom kan die gedagte van ’n bruilofsfees waarvoor gelowiges hier op aarde al begin voorberei en waaraan ons tot in alle ewigheid deel gaan hê vir hulle ’n vreemde konsep wees.

Hulle het baie vrae in hulle gemoed oor die relevansie van Jesus se lewe, dood, opstanding, hemelvaart en wederkoms vir hulle daaglikse lewe. Daarom is dit nodig om Jesus se hemelvaart in verband te bring met ons as gelowiges se perspektief op ons ewigheidsbestemming.

Die jongmense hou van feeste en partytjies. Daarom kan hulle waarskynlik aanklank vind by die gedagte dat die wederkoms as ’n fees voorgestel word.

Kortom
Die hemelvaart en die wederkoms van Jesus hou met mekaar verband. Sy weggaan impliseer sy terugkeer. Jesus het met sy hemelvaart belowe dat Hy sal terugkeer. Die daaglikse roetine en lewe is geneig om ons net hier en nou te laat kyk en leef. Maar God belowe: Daar wag ’n heerlike toekoms op ons wanneer Jesus terugkeer. Hierdie fees sal enig in sy soort wees. Ons as gelowiges kan ons nou al daarin verlustig.

Bybelgedeeltes

 • Johannes 14:1-3; Openbaring 19:5-10; 22:14-17

Hulpmiddels

 • ’n Voorbeeld van ’n uitnodiging na ’n troue (daar is baie voorbeelde op die internet beskikbaar, of gebruik een wat jy self ontvang het of die uitnodiging na jou eie troue as jy getroud is)
 • Die video Johannes
 • Alternatief vir die video: Die uitdeelstuk “Johannes”, een afskrif vir voorlees
 • ’n Blaaibord en ’n blaaibordpen (of ’n groot vel papier wat jy teen die muur kan plak en koki’s) vir die ontwerp van ’n uitnodiging na die naderende hemelse huweliksfees

Die ontmoeting

Inleiding
Wys vir die jongmense ’n troukaartjie as ’n uitnodiging na ’n huweliksfees. Laat val die klem op wat alles op so ’n uitnodigingskaartjie staan.

Laat die groep saamgesels oor die twee vrae hier onder. Dit sluit aan by Johannes se brief (waaruit julle later gaan lees) wat ons opgewonde wil maak oor die hemelfees waaraan ons deel gaan hê, wat ons met ’n verwagting daaroor wil vul en ons daarna wil laat uitsien. Dit beloof om die grootste en langste huweliksfees ooit te wees.

Gesels saam

 • Vertel van die lekkerste troue (huweliksfees) waarby jy al ooit was. Wat was so anders en spesiaal daaraan?
 • Waarna sien jy uit wanneer jy droom oor jou eie troue of huweliksfees (behalwe om langs die mooiste meisie of oulikste ou te staan)?

Profile
Hierdie ontmoeting gaan oor die Bybelkarakter Johannes die apostel.

As jy hierdie ontmoeting naby Hemelvaartdag aanbied, kan jy vir hulle noem dat dit by Jesus se hemelvaart aansluit. Die tema van die ontmoeting is die naderende huweliksfees waarna elke gelowige kan uitsien.

Laat een van die jongmense Johannes se profiel vir die groep voorlees.
Naam: Johannes die apostel
Huwelikstaat: Ongetrou
Woonadres: Galilea Boulevard
Werk: Jare lange ervaring in die visvangbedryf
Geloof: Jesus Christus – die Seun van God – Verlosser en Vriend
Politieke siening: Het eers die koms verwag van ’n Messias wat Israel se status as heerser oor die wêreld (soos Rome in sy tyd) sou herstel, ’n Messias soos Moses of Dawid van ouds; weet nou egter dat die koninkryk van God groter is as enige wêreldse politieke bestel
Lewensuitkyk: “In Christus leef ek ’n lewe van oorvloed, want God is die goeie herder wat vir my sorg.”

Gesels saam

 • Wat kan julle alles van die apostel Johannes onthou en vertel?

Jy hoef nie nou volledig hierop te antwoord nie. Hierdie vraag is nou eers om die groep aan die dink te sit, want hierdie Johannes en Johannes die Doper word dikwels met mekaar verwar.

Video
Kyk saam na die video Johannes. (Alternatief: Vra een van die seuns in die groep om Johannes se woorde voor te lees. Reël dit vooraf met hom.)

Johannes
My naam is Johannes. Ek is een van die twaalf dissipels wat ongeveer drie en ’n halwe jaar lank saam met Jesus geleef het. Ek is ’n eerstehandse getuie van alles wat Jesus gesê en gedoen het. Daarom word daar na my verwys as die “apostel” Johannes. Jy moenie my en Johannes die Doper verwar nie. Hy was iemand anders met ’n totaal ander roeping en belewenis van Jesus as ek. Hy was die ou wat in die woestyn gebly en sprinkane geëet en vir Jesus gedoop het. Sy kop is afgekap en op ’n skinkbord vir koning Herodes aangebied. Maar dis ’n ander storie …

Jakobus is my broer en ons is die seuns van Sebedeus. Ons word ook “manne van die donder” genoem, oor ons opvlieënde geaardhede. Ons pa is ook nogal bekend as ’n man met ’n baie kort humeur. Jy sukkel nie sommer met hom tot op die punt waar hy kwaad word nie … Daarom was ek maar skrikkerig toe Jesus vir my en Jakobus geroep het om agter Hom aan te kom terwyl ons saam met Pa gesit en werk het. Ons het die stukkende nette reggemaak voordat ons weer sou uitgaan om te gaan visvang om ’n bestaan te maak.

Ek is ’n visserman van beroep, nou nie juis een van die mees geleerde en professionele beroepe wat daar is nie. Daarom dat baie mense op ons vissermanne neersien as “eenvoudige” mense. Ek wonder maar net wie sorg dat hulle mae altyd vol bly …

Ek was saam met Jakobus en Petrus deel van die sogenaamde “binnekring” van die dissipels. Van die ander dissipels was afgunstig op ons en het soms gemoan omdat ons in hulle oë deur Jesus voorgetrek is. Ek weet Jesus was baie lief vir my en dat ek ’n besonderse plek in sy hart ingeneem het – net soos alle ander mense, ook jy. Ons almal is mos Jesus se witbroodjies. Dit is hoekom ek, wanneer ek oor Jesus praat en skryf, na myself verwys as “die dissipel vir wie Jesus baie lief was”.

Praat van skryf. Ek is die man wat die Evangelie van Johannes geskryf het en Openbaring. Ek is nogal lief vir skryf, soos jy kan agterkom.

As gevolg van my rol as apostel en leier in die vroeë kerk is ek later na die eiland Patmos verban – ver van alles en almal af, maar nie ver van Jesus af nie. Op Patmos het ek verskeie openbarings en visioene van God ontvang, saam met die opdrag om dit neer te skryf en aan die gemeentes te stuur wat vervolg word en swaar kry as gevolg van hulle geloof in Christus Jesus. Keiser Domitianus is ’n uiters wrede man en het totaal kop verloor met die vervolging van die Christene. Die visioene en openbarings wat ek van Jesus ontvang het, het Hy dus vir my gegee om die kerk te bemoedig en te versterk in sy geloof. Ons kry te veel nuus van Christene wat begin twyfel, afvallig raak en in hulle ou, wêreldse lewe verval.

Hierdie visioene en openbarings het my en die gemeentes gehelp verstaan wat aan die gebeur is in ons wêreld en hoe ons ons verantwoordelikheid moet aanvaar en begin uitleef.

Info
Laat een van die jongmense Openbaring 19:6-9 lees. Laat die jongmense dié verse dan minstens nog twee keer in stilte deurlees. As van die jongmense ander Bybelvertalings saamgebring het na die ontmoeting toe, vra hulle om dié gedeelte uit daardie vertalings voor te lees.

Gee die groep kans om te sê wat hulle in hierdie teksgedeelte opval en wat hulle harte raak.

Opmerking: Moenie te veel tyd aan hierdie aktiwiteit afstaan nie, want daar is nog baie waarby ons wil uitkom.

Een van die eerste ruimtevaarders het gesê: “Ek was daar bo in die ruimte. Ek het gekyk of ek die plek genaamd ‘hemel’ kon vind, maar ek het niks gekry nie. Ek het tot die slotsom gekom dat die plek ‘hemel’, waarvan die Bybel ons vertel, nie bestaan nie.”

Gesels saam

 • Wat dink jy van hierdie ruimtevaarder se stelling? Motiveer jou antwoord.
 • Wat beteken Jesus se hemelvaart vir ons lewe hier en nou? (In Openbaring 19:7 sê Johannes die betekenis van Jesus se hemelvaart vir ons vandag lê daarin dat dit die begin is van die bruilofsfees van die Lam [Jesus is die Lam wat geoffer is as volkome vergifnis vir al ons sondes]. Die hemel [gelowiges se eindbestemming] word beskryf as ’n huweliksfees – ’n fees waarvoor ons nou al begin gereedmaak.)

Laat twee jongmense die volgende Bybelgedeeltes lees: Johannes 14:1-3 en Openbaring 22:14-17.

As apostel was Johannes ’n getuie van alles wat Jesus gesê en gedoen het. In Johannes 14:1-3 sê Jesus dat Hy weggaan (hemel toe, soos ons nou weet) om vir ons plek daar te gaan voorberei. Jesus is dus op hierdie oomblik besig om die huweliksfees gereed te maak.

In Openbaring 22:17, by die hemelse huweliksfees, is ons as gelowige kinders van die Here die gaste én die bruid. Jesus is die Bruidegom wat ’n liefdesverhouding met sy bruid (dit is ons, sy kinders, sy kerk) het. En Hy vra die bruid om Hom bo alles lief te hê en gereed te maak vir die feesvierings.

In Openbaring 19:8 en 22:14 skryf Johannes dat die bruid (dit is ons) tydens haar aardse lewe die geleentheid kry om haar voor te berei en mooi te maak vir haar Bruidegom. Ons as kinders van die Here moet dus hierdie voorbereidingstyd aangryp (soos ’n bruid maak in die dae en ure voor haar troue) om onsself gereed te maak vir die groot ontmoeting met Jesus – ons Bruidegom – by die hemelse huweliksfees waarheen ons op pad is.

Maar, ons moet op die uitnodiging na die huweliksfees reageer. Op formele uitnodigings, soos na ’n troue, staan daar gewoonlik RSVP. Dit is ’n afkorting vir die Franse uitdrukking répondez s’il vous plaît, wat beteken “Antwoord asseblief”.

Dit is wonderlik om ’n uitnodiging na ’n huweliksfees te ontvang en saam met die voornemende bruid en bruidegom en hulle ouers opgewonde te wees oor die beplande fees. Jy kan ook die datum van die fees in jou dagboek neerskryf, en vir al jou vriende vertel van die wonderlike fees wat gaan plaasvind. Maar … jy moet RSVP. Jy moet reageer en antwoord voordat jy deel van die fees kan word.

Dieselfde geld vir ons uitnodiging na die bruilofsfees van die Lam. Die uitnodiging staan vas en is deur Jesus self gewaarborg. Hy, as die Bruidegom, het alles van sy kant af gedoen om die fees te waarborg en alles gereed te maak en in plek te kry sodat die fees kan aangaan. Luister net wat het Hy alles gedoen om hierdie fees te verseker:

 • By jou doop het Hy verklaar dat Hy jou liefhet.
 • Aan die kruis het Hy jou sonde vergewe.
 • Ná die kruisdood het Hy uit die graf opgestaan en só vir jou ’n nuwe lewe moontlik gemaak.
 • Nadat Hy aan sy dissipels verskyn het, het Hy opgevaar na die hemel. Daar sit Hy in ’n ereposisie aan God se regterhand en berei vir jou plek in die hemel voor.
 • Die Heilige Gees het Jesus se plek op aarde ingeneem. Hy lei en troos ons totdat Jesus weer kom.

Alles klink wonderlik, en dit is ook … mits dit vir jou ’n werklikheid in die geloof is; mits jy in jou liefdesverhouding met Jesus ja geantwoord het op die uitnodiging.
Daarom dié vrae:

 • Is jy ’n kind van God?
 • Het jy in geloof alles aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het?
 • Leef jy elke dag in reaksie op jou Gasheer se uitnodiging en jou Bruidegom se liefdesverklaring?

Moedig die groep aan om in die week oor hierdie vrae na te dink. Nooi hulle om met jou daaroor te gesels as hulle wil.

Wall
Vra die jongmense wat hulle as onderskrifte vir die drie foto’s sou gee.

 • Foto 1: Johannes het die visioen oor die wederkoms op die eiland Patmos ontvang
 • Foto 2: In die visioen het Johannes met Jesus gepraat
 • Foto 3: Die nagklere met die skapies daarop is simbolies van die manier waarop Johannes die openbaring ontvang het – ons tel skape wanneer ons nie aan die slaap kan raak nie; Johannes het die openbaring van die eindtyd in ’n droom ontvang

Vra een van die jongmense in die groep om te lees wat op Johannes se wall geskryf staan.

Vance Havner: Christene is nie burgers van die aarde wat probeer om woonplek in die hemel te kry nie, maar burgers van die hemel wat op reis is deur die wêreld terwyl hulle op pad is Huis toe.

Harvey Cox: Ons kan vir God vra om vir ons ’n visioen van die hemelstad te gee sodat ons kan leef soos mense wat die stad op die kruin, die hemelstad, gesien het.

Vra die groep nou om self iets op Johannes se wall te skryf.

Chatboks

Gesels saam

 • Probeer in jou gedagtes ’n prentjie vorm van die hemelse huweliksfees wat vir jou wag. Wat sien jy? Hoe dink jy gaan dit wees? Waarna sien jy uit? Deel dit nou in die groep met mekaar. (Laat die jongmense hulle gedagtes deel. Hier is nie regte of verkeerde antwoorde nie. Dit sal in elk geval iets wees wat ons as mense nog nie ervaar het nie.)
 • Dink hieroor: Waarmee sukkel jy op die oomblik in jou lewe? Watter sonde(s) keer jou om voluit vir Jesus te leef? Hoe kan die naderende hemelse huweliksfees jou motiveer en inspireer om aan Jesus getrou te bly? (Omdat baie Christene die naderende huweliksfees nie as ’n werklikheid beleef nie, leef hulle met min oorgawe in hulle verhouding met die Here. Dit is nie iets wat vir hulle belangrik is nie, want hulle beleef dit nie as sinvol nie. Maar veronderstel ons kry die nuus dat Jesus aan die einde van die week gaan terugkeer. Watter uitwerking sal dit op ons elkeen hê? As die voornemende bruid haar toekomstige bruidegom ’n paar dae lank nie gesien het nie en dan hoor dat hy op pad is, wat sal haar reaksie wees? Dit sal haar motiveer en inspireer om haar gereed te maak vir sy koms.)
 • Hoe dink jy kan ons ander mense motiveer en inspireer om voluit vir Jesus, ons Bruidegom, te leef? Gesels met mekaar en wees prakties. (Gelowiges wys met hulle lewe dat hulle nie net aan Jesus behoort nie, maar ook leef met die wete dat Hy enige dag kan terugkeer. Ons wys vir mense dat ons tyd, krag en geld nie net om ons draai nie. Ons gee ons tyd deur uit te reik na mense wat ons aandag en hulp nodig het; ons krag deur ons talente en vaardighede tot beskikking van mense te stel, en ons geld deur nie uitspattig te leef en besittings op te gaar nie en ons bydrae vir die gemeente te gee, want ons behoort aan Iemand wat belowe het: Hy kom terug en berei intussen ’n grootse hemelfees vir ons voor.)

Connect

Aktiwiteit: ’n Uitnodiging
Laat die jongmense ’n uitnodiging na die naderende hemelse huweliksfees ontwerp. Laat hulle jou help met die bewoording van die kaartjie. Skryf ’n paar gedagtes neer op die blaaibord of op ’n groot vel papier wat jy teen die muur vasplak. Vra ’n kunstige en/of rekenaarvaardige jongmens om die res van die uitnodigingskaartjie in die week wat kom te ontwerp, dit af te neem en aan te stuur vir elkeen in die groep. Dit sal hulle herinner aan die hemelse huweliksfees waarvoor ons nou reeds gereedmaak en waarheen ons op pad is.

Die jongmense kan by die huis oor die gebede hier onder nadink en hulle merkies maak.
Merk om met Jesus (die Bruidegom) te connect:
[ ] Jesus, dankie vir die uitnodiging na die hemelse fees.
[ ] Jesus, ek sien baie uit om een van die gaste by u fees te wees.
[ ] Jesus, ek RSVP vandag nog. Hou asseblief vir my plek.

Sluit die ontmoeting met gebed af.

© Missio 2024 | All rights reserved.