10. Ananias en Saffira

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense besef om ’n kind van God te wees is nie ’n ligsinnige en halfhartige saak nie. Christenskap eis dat ons eerlik en opreg teenoor God en ander mense moet leef ten opsigte van elke aspek van ons lewe. Die jongmense verstaan wat dit beteken om voluit vir die Here te leef. Hulle ontdek die Bybel gee vir ons die riglyne om heilig te kan leef.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense dink saam oor hierdie stellings:

 • Christenskap kan soms vir jou deure oopmaak en jy moet dit benut. Dit is nie verkeerd nie.
 • ’n Noodleuen hier en daar is nie so erg nie.
 • Solank jy nie van die kerk steel nie is alles reg.
 • ’n Mens kan nie altyd en in alle omstandighede eerlik wees nie.
 • ’n Mens moenie so behep wees met wat sonde is en wat nie sonde is nie.

Kortom
Dit gebeur soms dat mense dinge onder die vaandel van Christenskap doen, of dat hulle graag deur ander mense as goeie Christene beskou wil word, maar dan is hulle nie bereid om die pad te stap en die opofferings te maak wat dit verg om die naam Christen waardig te wees nie. Ons leef in ’n tyd van: Hoe meer kortpaaie ons ken en hoe makliker ons “ons” doelwitte kan bereik, hoe beter. Ons is ook geneig om gemaklik te raak met sonde in ons lewe, want daar is iets soos genade en vergifnis. As kinders van God moet ons besef dat ’n heilige lewe voor God nie kortpaaie ken nie. Om in Jesus se voetspore te volg beteken dat ons ook ons kruis sal opneem en sal leef soos Hy van ons vra.

Bybelgedeeltes en belydenisskrif

 • Handeling 5:1-11; Handelinge 4:36-37; Josua 7
 • Die Heidelbergse Kategismus, Vraag en Antwoord 55, 85, 86, 91 (net as agtergrondinligting)
 • Die volgende Bybelgedeeltes gee meer agtergrond vir die groepleier: 1 Petrus 1:14-16; Levitikus 19:2; 2 Korintiërs 7:1-2; Romeine 12:1-2; Efesiërs 4:23-25; 2 Timoteus 2:20-21

Die Heidelbergse Kategismus
Vraag 55: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges?
Antwoord: Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.

Vraag 85: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug oop- en toegesluit?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word dié wat die naam Christen dra en tog ’n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan dié wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys.

Vraag 86: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?
Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys word: Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen.

Vraag 91: Wat is goeie werke?
Antwoord: Slegs dié wat uit ’n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie dié wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie.

Hulpmiddels

 • Die video Ananias en Saffira
 • Alternatief vir die video: Die uitdeelstuk “Ananias en Saffira”, twee afskrifte vir voorlees

Die ontmoeting

Profile
Vandag fokus ons op ’n baie bekende getroude paartjie wat lidmate van die eerste gemeente in die Nuwe Testament was, Ananias en Saffira.

Laat een van die jongmense Ananias en Saffira se profiel lees.
Name: Ananias en Saffira
Status: Getroud met mekaar
Godsdienstige beskouing: Christene
Tuisdorp: Jerusalem
Adres: “Keeping up with the Joneses”-straat, Skuldbult, Jerusalem
Belangstelling: Hoe die kerk vir ons kan “werk”
Rolmodel: Barnabas, wat sy grond verkoop en al die geld vir die apostels gegee het

Video
Kyk saam na die video Ananias en Saffira. (Alternatief: Laat twee van die jongmense die teks hier onder vir die groep voorlees. Reël dit vooraf met hulle en druk hierdie gedeelte vir hulle uit.)

Ananias en Saffira
Die twee karakters, Ananias en Saffira, sit op ’n bank. Hulle is by die huis waar die plaaslike TV-stasie ’n onderhoud met hulle gaan voer. Albei is baie bewus van hulle voorkoms en maak seker dat hulle baie mooi lyk, dat alles in plek is en dat hulle goed vertoon. (Dit moet baie duidelik wees dat hulle net gefokus is op hulle voorkoms en hoe ander mense hulle sien.)

Saffira: Ananias, ek is so opgewonde. Ons gaan op die TV wees en die hele buurt gaan ons sien!
Ananias: Ja, Saffira, dit gaan goed wees vir ons beeld en vir my CV. Dink jy my tande is wit genoeg?
Saffira: Ja, jy lyk mooi. Ons tandarts het ’n goeie stukkie werk gedoen. Dink jy my halssnoer staan mooi duidelik uit? Sal die mense dit kan sien?
Ananias: Saffira, jy lyk te pragtig. Almal sal kan sien hoe mooi jy is.

Onderhoudvoerder: Kan julle kortliks vir ons vertel wie julle is, wat julle verhaal is, en hoekom julle dink dit in die Bybel opgeteken staan?
Ananias: Wel, my naam is Ananias, en hier langs my is my pragtige vrou, soos julle kan sien, Saffira.
Saffira: Ons kom van Jerusalem, julle weet, die hoofstad. Ons huis het ’n lieflike uitsig op die tempel.
Ananias: Ons is van die eerste mense van die nuwe beweging wat hulleself “Christene” noem. Dit is mense wat vir Jesus, wat die Christus genoem word, navolg. Dis nou ons!
Saffira: Dit is ’n wonderlike gemeenskap om deel van te wees. Al die mense in Jerusalem hou van ons omdat ons so baie vir ander omgee. Barnabas het sy grond verkoop en al die geld vir die gemeente gegee sodat hulle vir die mense in nood kan sorg. Almal was so dankbaar teenoor Barnabas dat ons besluit het om dit ook te doen … om ons grond te verkoop en al die geld vir die gemeente te gee.

Onderhoudvoerder: Het julle ál die geld vir die apostels gegee?
Ananias: H’m, wel, as jy dit nou só vra … Ons het vir hulle gesê dit is ál die geld, maar ons het ’n deel daarvan vir onsself teruggehou en nie vir hulle daarvan gesê nie.
Saffira: Hoekom vra jy? Is dit dan verkeerd?

Info
Lees Handelinge 5:1-11 en 4:36-37.

Gesels saam

 • Watter fout het Ananias en Saffira gemaak? (Die sonde in Ananias en Saffira se lewe, wat uiteindelik hulle dood beteken het, was nie dat hulle nie ál die geld wat hulle uit die verkoop van hulle grond gekry het aan die apostels gegee het nie, maar dat hulle daaroor gejok het. Hulle het die indruk probeer skep dat hulle, net soos Barnabas en ander gelowiges, baie vrygewige mense was. Dit is ’n uitstekende voorbeeld van skynheiligheid.)
 • Watter uitwerking het hulle bedrog op die ander gemeentelede gehad? (Die res van die gemeente was baie bang. Hulle het besef dat hulle onder mekaar net die waarheid moes praat. Om heilig te leef is om doodeerlik met jouself en met die Here te wees. Hulle het besef dat wanneer jy ’n volgeling van Christus is, dit natuurlik is dat jy jou deur Christus sal laat vernuwe. Dan kan jy deur jou lewe wys dat jy aan Christus behoort, dat jy dankbaar teenoor Hom is en dat jy ook ander mense vir Christus wil wen.)

Wall
Vra die groep om onderskrifte vir die drie foto’s voor te stel.

 • Foto 1: Ananias en Saffira het hulle grond verkoop en ’n gedeelte van die verkoopprys vir hulleself gehou; hulle het egter vir die gelowiges gesê hulle het al die geld vir die gemeente gegee
 • Foto 2: Die dissipels het hulle gekonfronteer oor hierdie leuen wat hulle vertel het; die probleem was nie dat hulle van die geld vir hulleself gehou het nie, maar dat hulle daaroor gejok het
 • Foto 3: Die jong manne het hulle begrawe nadat hulle gesterf het

Laat een van die jongmense lees wat op Ananias en Saffira se wall geskryf staan.

Johannes: “Wie volgens die waarheid wandel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (Joh 3:21).
Barnabas: Wil julle nie ook julle grond verkoop en ons ondersteun nie (Hand 4:36-37)?
Akan: Pas op vir noodleuens. Ek het my lelik met God misreken (Jos 7).

Vra nou die groep om self iets op Ananias en Saffira se wall te skryf.

Chatboks

Gesels saam

 • Hoekom is mense skynheilig? (Daar kan baie redes hiervoor wees. Hulle wil aanvaarbaar wees vir ander mense en tog nie hê ander moet dink hulle is sleg nie. Daarom hou hulle ’n godsdienstige front voor, maar hulle lewe strook glad nie met hoe hulle werklik is nie. Daar waar mense hulle nie sien nie, is hulle heeltemal anders as wat hulle voorgee om te wees.)
 • Hoekom is dit vir God belangrik dat ons as mense real moet wees? (Jesus was baie krities teenoor die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Al was hulle baie godsdienstig en al het hulle die Bybel op die punte van hulle vingers geken, het Jesus hulle met witgeverfde grafte vergelyk. Van buite was hulle mooi, maar van binne vol doodsbeendere, het Hy gesê. Dit het Hy gesê omdat hulle nie real was nie, omdat hulle skynheilig was. Die Here hou nie van skynheiligheid nie. Hy wil hê dat ons opreg – real – sal wees en voluit vir Hom sal leef en Hom sal dien.)
 • Wat maak dat ander mense jou as real sal beleef? (Dit is ’n persoonlike vraag. Laat die groep hieroor nadink. Lei hulle om hulle lewe en optrede te ondersoek en te bepaal of hulle as real ervaar word. Laat hulle egter voorbeelde noem van dinge wat sal maak dat ander mense jou as real sal ervaar. Begin miskien by die teenoorgestelde van real, en vra die groep om gedrag te noem wat hulle nié as real sal ervaar nie.)

Connect
Die misleiding wat Ananias en Saffira bedink het, was nie net om iets van medegelowiges te weerhou nie; hulle het vir die Here gejok. Wanneer ons nie oop en eerlik kan wees oor aspekte van ons lewe, die dinge wat ons wil doen, die manier waarop ons dit doen of die invloed daarvan op ander mense asook op ons verhouding met die heilige Here nie, moet ons liewer daarvan wegbly, of dit anders doen.

Maak dit nou meer prakties vir die jongmense: Facebook en WhatsApp gee vir mense wonderlike geleenthede om mekaar te leer ken en vir mekaar om te gee, maar dit kan ons ook maklik in die versoeking lei om nie heeltemal eerlik met mekaar te wees nie. ’n Kort boodskap sê dalk baie, maar versteek ook baie. Jou Facebook-profiel wys dalk die profiel wat jy vir jouself kies, maar wat nie noodwendig die volle waarheid oor jou wys nie.

Gee ’n paar oomblikke van stilte sodat die jongmense oor die volgende vraag kan nadink:

Hoe eerlik is jy met jouself? Anders gestel: Hoe heilig leef jy?

Sluit die ontmoeting met gebed af.

© Missio 2024 | All rights reserved.